Vyhláška č. 561/1990 Zb.Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej, ktorou sa zrušuje vyhláška Štátnej banky československej č. 201/1989 Zb. o úverových vzťahoch socialistických organizácií

Čiastka 90/1990
Platnosť od 27.12.1990
Účinnosť od 27.12.1990

OBSAH

561

VYHLÁŠKA

Štátnej banky česko-slovenskej

zo 7. decembra 1990,

ktorou sa zrušuje vyhláška Štátnej banky československej č. 201/1989 Zb. o úverových vzťahoch socialistických organizácií

Štátna banka česko-slovenská podľa § 391 ods. 4 Hospodárskeho zákonníka ustanovuje:


§ 1

Zrušuje sa vyhláška Štátnej banky československej č. 201/1989 Zb. o úverových vzťahoch socialistických organizácií.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Predseda:

Ing. Tošovský v. r.