Čiastka č. 16/1988 Zb.

Vydaná dňa: 30.05.1988
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
80/1988 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o určovaní kondícií, klasifikácii zásob výhradných ložísk a o posudzovaní, schvaľovaní a štátnej expertíze ich výpočtov 01.07.1988
81/1988 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 33/1984 Zb. o cestovných náhradách 01.07.1988
82/1988 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa upravuje uvoľňovanie, umiestňovanie a hmotné zabezpečenie pracovníkov v súvislosti s prestavbou národného hospodárstva a ústredných orgánov 01.06.1988
83/1988 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu a Federálneho ministerstva financií o podmienkach predaja tovaru a poskytovania služieb za devízové prostriedky na území Československej socialistickej republiky 01.07.1988
84/1988 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Medzinárodnom dohovore proti apartheidu v športe 14.06.1988
86/1988 Zb. Vyhláška Slovenského geologického úradu o postupe pri vyhľadávaní a prieskume výhradných ložísk z hľadiska ochrany a racionálneho využitia nerastného bohatstva a o oznamovaní výskytu ložiska vyhradeného nerastu, jeho odmieňaní a o úhrade nákladov 01.07.1988
87/1988 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chýb