Čiastka č. 25/1963 Zb.

Vydaná dňa: 13.06.1963
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
43/1963 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o výmene nót medzi Veľvyslanectvom Československej socialistickej republiky v Sofii a Ministerstvom zahraničných vecí Bulharskej ľudovej republiky o dojednaní o vykonávaní Zmluvy o právnej pomoci vo veciach občianskych a trestných dojednanej medzi obidvoma 28.06.1963