Čiastka č. 42/1949 Zb.

Vydaná dňa: 07.06.1949
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
132/1949 Zb. Zákon o úprave niektorých vecí v odbore školstva, pôdohospodárstva a sčítania ľudu zákonom Slovenskej národnej rady podľa § 96, ods. 2 Ústavy. 07.06.1949
133/1949 Zb. Vládne nariadenie o úprave služobných a platových pomerov nižších orgánov cestných, mostných a vodných v odboroch ministerstiev techniky a pôdohospodárstva. 01.01.1948
134/1949 Zb. Nariadenie ministra zdravotníctva ktorým sa vydáva organizačný poriadok Štátneho zdravotníckeho ústavu. 07.06.1949