Vyhláška č. 471/2021 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 301/2017 Z. z. o zložení, organizácii práce a postupe hodnotiacej komisie

Platnosť od 11.12.2021
Účinnosť od 15.12.2021

OBSAH

471

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

zo 6. decembra 2021,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 301/2017 Z. z. o zložení, organizácii práce a postupe hodnotiacej komisie

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 34 ods. 3 zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 301/2017 Z. z. o zložení, organizácii práce a postupe hodnotiacej komisie sa mení takto:

V § 3 odsek 1 znie:

(1) Komisia rokuje o žiadosti o udelenie akreditácie programu podpory obetí trestných činov (ďalej len „akreditácia“), o žiadosti o predĺženie platnosti akreditácie, o zrušení akreditácie, o udelení označenia „intervenčné centrum“ a o odporúčaní financovania aspoň jedného intervenčného centra v každom kraji na základe podkladov predložených tajomníkom komisie.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. decembra 2021.


Mária Kolíková v. r.