Vyhláška č. 78/2020 Z. z.Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy

Platnosť od 16.04.2020
Najbližšie účinné znenie 01.05.2020
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2020 okrem § 14 ods. 2, ktorý nadobúda účinnosť 23. júna 2021.

78

VYHLÁŠKA

Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

zo 16. marca 2020

o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (ďalej len „úrad“) podľa § 31 písm. k) zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


Základné ustanovenia

§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška ustanovuje štandardy pre informačné technológie verejnej správy, ktorými sú

a) štandardy vzťahujúce sa na technické prostriedky, sieťovú infraštruktúru a programové prostriedky, a to štandardy

1. prepojenia,

2. prístupu k elektronickým službám,

3. webových služieb,

4. integrácie dát,

b) štandardy prístupnosti a funkčnosti webových sídiel a mobilných aplikácií vzťahujúce sa na aplikačné programové vybavenie podľa zákona,

c) štandardy použitia súborov vzťahujúce sa na formáty výmeny údajov,

d) štandardy názvoslovia elektronických služieb vzťahujúce sa na sieťovú infraštruktúru,

e) dátové štandardy vzťahujúce sa na údaje, registre a číselníky,

f) štandardy elektronických služieb verejnej správy vzťahujúce sa na údaje, registre, číselníky a aplikačné programové vybavenie podľa zákona,

g) štandardy poskytovania údajov v elektronickom prostredí vzťahujúce sa na databázové prostredie, spoločné moduly, aplikačné programové vybavenie, údaje, registre, číselníky a formáty výmeny údajov,

h) štandardy poskytovania cloud computingu a využívania cloudových služieb vzťahujúce sa na technické prostriedky a programové prostriedky,

i) štandardy formátov elektronických dokumentov podpísateľných elektronickým podpisom,

j) štandardy základných číselníkov.

§ 2

Vymedzenie základných pojmov

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a) aktívami programové vybavenie, technické zariadenia, poskytované služby, kvalifikované osoby, dobré meno orgánu riadenia a informácie, dokumentácia, zmluvy a iné skutočnosti, ktoré považuje orgán riadenia za citlivé,

b) aplikačným rozhraním programovacie rozhranie informačného systému, ktorým je umožnené pre autorizovaného používateľa používať elektronickú službu,

c) Centrálnym modelom údajov množina ontológií zverejnená v centrálnom metainformačnom systéme, ktorá sa používa pri opise dátových prvkov verejnej správy a ktorá je vyjadrením sémantických vzťahov medzi dátovými prvkami, vyjadrenými prostredníctvom jednotných referencovateľných identifikátorov,

d) číselníkom množina údajov vo forme jednotlivých položiek číselníka, ktoré sú opísané najmenej dvojicou dátových prvkov „kód položky“ a „názov položky“; „kódom položky“ je textový reťazec, ktorý je v číselníku jedinečný,

e) datasetom ucelená a samostatne použiteľná skupina súvisiacich údajov vytvorených a udržiavaných na určitý účel, uložených spoločne podľa rovnakej schémy a poskytovaných prostredníctvom súboru alebo aplikačného rozhrania,

f) dátovým zdrojom pôvodné miesto evidencie datasetu,

g) dátovým prvkom jednotka údajov, ktorá je jednoznačne a nedeliteľne špecifikovaná prostredníctvom súboru atribútov,

h) dereferenciáciou poskytovanie referencovateľného identifikátora ako funkčného priameho odkazu vo forme Uniform Resource Locator (URL) pre informácie o údaji reprezentovanom referencovateľným identifikátorom a o jeho účele,

i) gestorom dátového prvku orgán riadenia, ktorý je zodpovedný za správnosť a aktuálnosť atribútov dátového prvku, ako aj za jeho obsah; gestor dátového prvku nezodpovedá za obsah prenášaný v dátovom prvku inými osobami,

j) gestorom služby orgán riadenia, ktorý je poverený vykonávať riadenie a koordinovanie určitého úseku verejnej správy,

k) identifikačnou registráciou osoby proces, počas ktorého je osoba identifikovaná na základe registračných údajov, z ktorých určené registračné údaje môžu byť potvrdzované, pričom výsledkom registrácie je priradenie identity tejto osobe v kontexte, v ktorom sa registrácia vykonáva,

l) metaúdajmi štruktúrované údaje obsahujúce informácie o primárnych údajoch, určené najmä na vyhľadávanie, katalogizáciu a využívanie primárnych údajov, pričom primárne údaje spravidla reprezentujú určitý hmotný objekt alebo nehmotný objekt,

m) ontológiou množina prvkov opisujúca určitú oblasť prostredníctvom troch prvkov, ktorými sú subjekt, predikát a objekt,

n) používateľom služby osoba alebo informačný systém, ktorí používajú alebo požadujú poskytovanie služby verejnej správy,

o) prepojenými údajmi údaje vyjadrené referencovateľnými identifikátormi, na ktorých opis sa použijú dátové prvky z Centrálneho modelu údajov a ktoré sú automatizovane spracovateľné tak, že technické zariadenie, ktoré ich spracúva, porozumie ich významu,

p) referencovateľným identifikátorom identifikátor, ktorý

1. má formát Uniform Resource Identifier (URI),

2. je jednoznačný a unikátny,

3. je dlhodobo stabilný,

4. je formátovo a štrukturálne konzistentný,

5. je manažovateľný tak, že umožňuje logicky rozširovať stanovenú štruktúru,

6. je jasný, stručný a krátky,

7. je pre fyzickú osobu jednoducho čitateľný, pričom časť referencie môže byť reprezentovaná kódovanou informáciou,

8. neobsahuje programátorské kľúčové slová,

9. neobsahuje interpunkciu a iné znaky okrem znakov lomka, pomlčka, bodka, podčiarkovník, zavináč a mriežka, diakritiku a biele znaky ako sú napríklad medzera, tabulátor, nový riadok,

q) registračnou autoritou identifikácie poskytovateľ identifikačnej registrácie,

r) správcom obsahu orgán riadenia zodpovedný za správu obsahu webového sídla a na ňom zverejnené informácie; správca obsahu je zároveň správcom daného informačného systému verejnej správy,

s) súborom postupnosť údajov v elektronickej podobe, ktorá je označená názvom, informáciou o kapacite údajov a časovou značkou o jej poslednej zmene,

t) technickými komponentmi informačného systému verejnej správy tie časti informačného systému verejnej správy a informačno-komunikačné technológie, ktoré nie sú určené na uchovávanie údajov, napríklad štruktúrovaná kabeláž, sieťové karty a zdroje,

u) technickým prevádzkovateľom prevádzkovateľ informačného systému verejnej správy, ktorý vykonáva činnosti určené správcom obsahu v súvislosti s technickou prevádzkou webového sídla,

v) zariadeniami informačného systému verejnej správy tie časti informačného systému verejnej správy, ktoré môžu uchovávať údaje, napríklad pamäťové médiá a počítače vrátane prenosných počítačov.

Štandardy vzťahujúce sa na technické prostriedky, sieťovú infraštruktúru a programové prostriedky

Štandardy prepojenia

§ 3

Sieťové protokoly

Štandardom sieťových protokolov je

a) pre informačné systémy verejnej správy a ich komponenty, ktoré sú zavedené po 1. septembri 2009, používanie sieťového protokolu Internet Protocol vo verzii 6 (IPv6) spolu s protokolmi Transmission Control Protocol (TCP) a User Datagram Protocol (UDP),

b) pre informačné systémy verejnej správy a ich komponenty, ktoré sú zavedené do 31. augusta 2009 podpora sieťového protokolu Internet Protocol vo verzii 4 (IPv4) s podporou sieťovej technológie Dual stack spolu s protokolmi Transmission Control Protocol (TCP) a User Datagram Protocol (UDP) pre informačné systémy verejnej správy alebo sieťového protokolu Internet Protocol vo verzii 6 (IPv6) spolu s protokolmi Transmission Control Protocol (TCP) a User Datagram Protocol (UDP),

c) používanie skupiny protokolov Internet Procotol Security (IPSEC) na zabezpečenie sieťových protokolov.

§ 4

Prenos dát

(1) Štandardom prenosu dát je

a) používanie protokolu File Transfer Protocol (FTP) alebo protokolu Hypertext Transfer Protocol (HTTP) a

b) podpora chráneného prenosu dát cez kryptografický protokol Transport Layer Security (TLS).

(2) Na prenos dát elektronickou poštou sa primerane vzťahuje § 6.

§ 5

Špecifikácie prepojenia pomocou sieťových služieb

Štandardom špecifikácie prepojenia pomocou sieťových služieb je používanie Domain Name Services (DNS) ako hierarchickej služby name servera v centrálnych bodoch internetu.

§ 6

Prenos elektronickej pošty

Štandardom prenosu elektronickej pošty je

a) používanie e-mailových protokolov, ktoré zodpovedajú špecifikáciám Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) na prenos elektronických poštových správ,

b) podpora kryptografického protokolu Transport Layer Security (TLS) na zabezpečenie prenosu elektronických poštových správ.

§ 7

Prístup k elektronickej poštovej schránke

Štandardom prístupu k elektronickej poštovej schránke je

a) používanie protokolu Post Office Protocol vo verzii 3 (POP3) alebo protokolu Internet Message Access Protocol v revidovanej verzii 4.1 (IMAP4rev1) pre prístup k verejným elektronickým poštovým službám,

b) podpora kryptografického protokolu Transport Layer Security (TLS) pri chránenom prístupe k verejným elektronickým poštovým službám.

§ 8

Formát elektronických poštových správ

Štandardom formátu elektronických poštových správ je používanie formátu

a) Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) pri prenose elektronických poštových správ,

b) Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions (S/MIME) pri chránenom prenose elektronických poštových správ.

Štandardy prístupu k elektronickým službám

§ 9

Aplikačné protokoly elektronických služieb

Štandardom aplikačných protokolov elektronických služieb je

a) používanie protokolu Hypertext Transfer Protocol (HTTP) vo verzii 1.1 s prenosom dát vo formáte Extensible HyperText Markup Language (XHTML) vo verzii 1.0 na komunikáciu medzi klientom a webovým serverom,

b) podpora protokolu Hypertext Transfer Protocol (HTTP) vo verzii 1.1 a Hypertext Transfer Protocol (HTTP) vo verzii 1.0 pri webových serveroch,

c) používanie mechanizmu Hypertext Transfer Protocol State Management Mechanism (HTTP Management Mechanism) na Hypertext Transfer Protocol Session Management (HTTP Session Management) a cookies,

d) používanie protokolu Hypertext Transfer Protocol (HTTP) s Transport Layer Security (TLS) na zabezpečenie prenosu dát medzi klientom a webovým serverom a medzi webovými servermi,

e) používanie protokolu HTTP Strict Transport Security (HSTS) pri poskytovaní elektronických služieb a rozhraní prostredníctvom modulu procesnej integrácie a integrácie údajov.1)

§ 10

Adresárové služby

Štandardom adresárovej služby je

a) používanie aplikačného protokolu Lightweighted Directory Access Protocol vo verzii 3 (LDAP v3) na verejný prístup k adresárovým službám,

b) používanie jazyka Directory Services Markup Language v2 (DSML v2),

c) podpora kryptografického protokolu Transport Layer Security (TLS) pri chránenom verejnom prístupe k adresárovým službám.

Štandardy webovej služby

§ 11

Middleware protokoly sieťovej komunikácie

Štandardom middleware protokolov sieťovej komunikácie je používanie

a) protokolu Simple Object Access Protocol (SOAP) najmenej vo verzii 1.2 alebo protokolu Representational State Transfer (REST) pri komunikácii medzi servermi v rámci jednej správy a komunikácii medzi klientom a serverom; pri poskytovaní elektronických služieb potrebných na spracovanie elektronických podaní alebo úspešné vyplnenie a prípravu elektronického podania prostredníctvom modulu procesnej integrácie a integrácie údajov sa používa protokol Representational State Transfer (REST) a kódovanie UTF-8,

b) webových služieb na prístup klientských aplikácií prostredníctvom internetu na serverové aplikácie správy,

c) protokolu Hypertext Transfer Protocol (HTTP) na poskytnutie vrstvy webovej služby pre existujúcu serverovú aplikáciu a komunikáciu na aplikačnej úrovni,

d) jazyka Web Services Description Language (WSDL) na definíciu webovej služby,

e) registra Universal Description, Discovery and Integration (UDDI) najmenej vo verzii 1.0 na komunikáciu medzi klientom a serverom,

f) špecifikácií podľa Open Geospatial Consortium (OGC) mapových služieb pod OpenGIS

1. WebMap Service (WMS),

2. Web Feature Service (WFS),

3. Web Coverage Service (WCS),

4. Web Processing Service (WPS),

5. Catalog Service for Web (CSW),

6. Web Map Tile Service (WMTS),

g) schémy správ Sk-Talk najmenej vo verzii 3.0 pre asynchrónnu komunikáciu s ústredným portálom verejnej správy2) podľa aktuálne platnej osobitnej špecifikácie zverejnenej po dohode s orgánom vedenia podľa § 24 ods. 5 zákona na ústrednom portáli verejnej správy,

h) špecifikácie OpenAPI Specification najmenej vo verzii 3.0 na definíciu webovej služby pri použití protokolu Representational State Transfer (REST),

i) špecifikácie OpenID Connect podľa OpenID Foundation s OAuth2 podľa osobitnej špecifikácie RFC 6749, ak sa pri použití protokolu Representational State Transfer (REST) vyžaduje autentifikácia a určenie rozsahu oprávnení.

Štandardy integrácie dát

§ 12

Opisný jazyk dátových prvkov

Štandardom opisného jazyku dátových prvkov je používanie jazyka Extensible Markup Language (XML) vo verzii 1.0 podľa World Wide Web Consortium (W3C) pre dátové prvky pri vstupe na rozhranie informačného systému verejnej správy.

§ 13

Prenos dátových prvkov

Štandardom prenosu dátových prvkov je používanie

a) jazyka schém XML Schema Definition (.xsd) najmenej vo verzii 1.0 podľa World Wide Web Consortium (W3C) na výmenu dátových prvkov medzi všetkými informačnými systémami verejnej správy,

b) jazyka Extensible Markup Language (.xml) vo verzii 1.0 podľa World Wide Web Consortium (W3C) pri výmene dátových prvkov, a to s hodnotou atribútu pre deklaráciu menného priestoru spravidla v tvare referencovateľného identifikátora, pričom ak je cieľom automatizované spracovanie rozlišujúce význam obsahu dátových prvkov, je možné namiesto Extensible Markup Language použiť dátový model Resource Description Framework (RDF) opísaný formátmi RDF/XML podľa World Wide Web Consortium (W3C) alebo JSON-LD; pri otvorených údajoch je možné použiť aj formát CSV podľa § 24 písm. e) alebo formát JavaScript Object Notation (JSON),

c) znakovej sady Unicode Character Set (UCS) podľa technickej normy3) v 8 bitovom kódovaní UTF-8,

d) transformačného jazyka XSL Transformations (XSLT) podľa World Wide Web Consortium (W3C) pri transformácii dátových prvkov,

e) formátu Geography Markup Language (GML) pri výmene priestorových dátových prvkov alebo ak sa na tom zasielateľ a prijímateľ dohodnú jeden z formátov podľa § 40 písm. i),

f) jazyka Web Ontology Language (OWL) pre ontológie, ak je cieľom automatizované spracovanie rozlišujúce význam obsahu dátových prvkov,

g) jazyka Shapes Constraint Language (SHACL) podľa World Wide Web Consortium (W3C) pre validáciu dátového modelu Resource Description Framework (RDF) v Centrálnom modeli údajov.

Štandardy prístupnosti a funkčnosti webových sídiel a mobilných aplikácií

§ 14

Prístupnosť webových sídiel a mobilných aplikácií

(1) Štandardom prístupnosti webových sídiel je zabezpečenie vnímateľnosti, ovládateľnosti, zrozumiteľnosti a robustnosti webových sídiel, a to dodržiavaním pravidiel podľa slovenskej technickej normy,4) najmä pravidiel úrovní A a AA osobitnej špecifikácie World Wide Web Consortium (W3C) pre prístupnosť webového obsahu vo verzii 2.1.

(2) Štandardom prístupnosti mobilných aplikácií je

a) zabezpečenie vnímateľnosti, ovládateľnosti, zrozumiteľnosti a robustnosti mobilných aplikácií dodržiavaním pravidiel podľa slovenskej technickej normy,4)

b) poskytnutie zrozumiteľného a aktuálneho vyhlásenia o prístupnosti mobilnej aplikácie v prístupnom formáte a s obsahom primerane podľa § 15 písm. a), a to na webovom sídle orgánu riadenia, ktorý zabezpečuje vývoj mobilnej aplikácie alebo spolu s inými informáciami, ktoré sa poskytujú pri sťahovaní mobilnej aplikácie.

§ 15

Minimálne požiadavky obsahu webového sídla

(1) Štandardom minimálnych požiadaviek obsahu webového sídla je

a) uvedenie zrozumiteľného a aktuálneho vyhlásenia o prístupnosti webového sídla alebo jeho časti v prístupnom formáte podľa pravidiel uvedených v § 14 ods. 1, pričom vyhlásenie obsahuje najmenej

1. opis nesplnenia konkrétnych bodov alebo pravidiel prístupnosti webových stránok,

2. opis nedodržania pravidiel prístupnosti týkajúci sa konkrétnych častí obsahu webového sídla, najmä v podobe uvedenia konkrétnych nedodržaných pravidiel, uvedenie dôvodov ich nedodržania a opis poskytnutých prístupných alternatív, ak existujú,

3. opis mechanizmu s uvedením odkazu naň, prostredníctvom ktorého môže každá osoba oznámiť správcovi obsahu webového sídla zlyhanie webového sídla, ak ide o plnenie požiadaviek na prístupnosť podľa § 14 a požiadať o informáciu, ktoré časti webového sídla nemusia spĺňať štandardy prístupnosti a z akého dôvodu,

4. odkaz na postup vykonania nápravy, ak použitie mechanizmu podľa tretieho bodu neviedlo k náprave,

b) identifikácia správcu obsahu a technického prevádzkovateľa dostupná alebo priamo uvedená najmenej na úvodnej webovej stránke,

c) zverejnenie kontaktných informácií správcu obsahu a technického prevádzkovateľa dostupných zo všetkých stránok webového sídla, najmenej však dostupných alebo priamo uvedených na úvodnej webovej stránke,

d) uvedenie jednoznačného opisu zmyslu a účelu webového sídla, pričom z úvodnej webovej stránky je zrejmé, o aký typ webovej prezentácie ide, čo je jej cieľom a uvádza sa jej názov, čo môže byť splnené aj uvedením názvu správcu obsahu, ak je to dostatočne výstižné,

e) uvedenie informácií týkajúcich sa kompetencií a poskytovaných služieb správcu obsahu, ktoré vyplývajú z osobitných predpisov, a to na jednej webovej stránke webového sídla,

f) zverejnenie úradných hodín správcu obsahu, ak poskytuje služby verejnosti na vyhradených pracoviskách,

g) poskytnutie obsahu webového sídla v anglickom jazyku, a to najmenej v rozsahu informácií uvedených v písmenách b) až e),

h) nekombinovanie anglického obsahu a slovenského obsahu v anglickej verzii webového sídla, a to ani v navigačných odkazoch,

i) zverejnenie najmenej jedného verejného kľúča pre chránený prenos elektronických správ, ak orgán riadenia takýto prenos poskytuje; verejný kľúč pre chránený prenos elektronických správ sa zverejňuje spolu s kontaktnými informáciami správcu obsahu podľa písmena c),

j) zverejnenie kontaktnej informácie, na ktorej je možné získať kontrolný reťazec znakov na overenie pravosti certifikátov a verejných kľúčov používaných orgánom riadenia pre elektronické služby verejnej správy a elektronické správy,

k) uvedenie dátumu vytvorenia webovej stránky a dátumu jej poslednej aktualizácie na webovej stránke, ktorá obsahuje otvorené údaje podľa § 39 alebo povinne zverejňované informácie podľa osobitných predpisov.5)

(2) Ak je právne záväzným aktom Európskej únie ustanovený vzor vyhlásenia podľa odseku 1 písm. a), vyhlásenie sa vyhotovuje podľa tohto vzoru.

§ 16

Komponenty a funkcionality webových sídiel

Štandardom komponentov a funkcionalít webových sídiel je

a) poskytnutie Really Simple Syndication (RSS) kanála, ak je obsah webového sídla aktualizovaný častejšie ako jedenkrát za týždeň,

b) poskytnutie vyhľadávania kľúčových výrazov, ak webové sídlo obsahuje kumulatívne viac ako 100 publikovaných informačných webových stránok,

c) poskytnutie mapy sídla alebo jej ekvivalentu vo forme dostupnej z každej webovej stránky sídla, ak webové sídlo obsahuje viac ako 50 uverejnených informačných webových stránok,

d) optimalizácia webových stránok, ktoré obsahujú elektronické služby verejnej správy alebo povinne zverejňované informácie podľa osobitných predpisov,5) pre aktuálne podporované verzie webových prehliadačov s podielom zastúpenia na trhu v Slovenskej republike viac ako 5 % (ďalej len „podporovaná verzia webového prehliadača”), a to

1. používaním len takých programovacích prvkov v kóde webových stránok, ktoré sú korektne interpretované vo všetkých podporovaných verziách webových prehliadačov alebo

2. aktívnym rozoznávaním typu prehliadača webovými stránkami, pomocou ktorého sú tieto webové stránky zobrazované, a na základe toho upravovaním ich vzhľadu a správania sa s cieľom dosiahnuť rovnakú použiteľnosť vo všetkých podporovaných verziách webových prehliadačov,

e) bližšia špecifikácia cieľa odkazu prostredníctvom informatívneho titulku odkazu, napríklad pomocou atribútu „title“, ak ide o odkaz s prázdnym textom,

f) uvedenie významovo výstižnej informácie ako textu odkazu, napríklad „Vyhlásenie o prístupnosti“ a nie „kliknite sem“, „viac“.

§ 17

Vizuálne rozloženie webovej stránky

Štandardom vizuálneho rozloženia webovej stránky je

a) umiestnenie navigačného odkazu „kontakt“ alebo jeho ekvivalentu na začiatku alebo na konci hlavného navigačného menu, ak je navigačný odkaz jeho súčasťou,

b) jednoznačné odlíšenie navigačného odkazu „kontakt“ alebo jeho ekvivalentu od ostatného obsahu, ak nie je súčasťou hlavného navigačného menu,

c) jednoznačné odlíšenie kontaktných informácií od ostatného obsahu, ak sú priamo uvedené na úvodnej webovej stránke,

d) umiestnenie kontaktných informácií správcu obsahu a technického prevádzkovateľa alebo odkazu na kontaktné informácie aj osobitne v spodnej časti webovej stránky,

e) umiestnenie vyhlásenia o prístupnosti podľa § 15 písm. a) osobitne v spodnej alebo v hornej časti webovej stránky.

Štandardy použitia súborov

§ 18

Všeobecné použitie formátov

Štandardom všeobecného použitia formátov je

a) používanie ľubovoľného formátu pri výmene súborov vrátane ľubovoľných obmedzujúcich podmienok, ak vopred súhlasia všetky zúčastnené strany a technické podmienky to umožňujú,

b) používanie ľubovoľného formátu pri výmene a zverejňovaní iných typov súborov ako sú uvedené v § 19 až 25,

c) používanie najmä písiem Arial, Times New Roman a Courier New v textových súboroch, tabuľkových súboroch a ďalších typoch súborov, kde je to technicky uskutočniteľné, a to pri zverejňovaní súborov, vrátane zverejňovania na webovom sídle, a ak je použitie fontov potrebné pre zobrazenie obsahu súborov,

d) spracovanie a rozoznávanie textových častí obsahu ľubovoľného formátu súboru v tlačených fontoch ako textu pri odosielaní a zverejňovaní, ak je to technicky uskutočniteľné, a to najmä formátu textového súboru Portable Document Format (.pdf) najmenej vo verzii 1.3 a najviac vo verzii 2.0 podľa technickej normy,6) pričom

1. takýto súbor nie je len skenovaným obrázkom,

2. sa v súbore správne špecifikuje použitý jazyk,

3. obmedzenia používania súboru neobmedzujú funkčnosť asistenčných technológií pre prístupnosť,

4. štruktúra súboru je prístupná a zrozumiteľná aj pri lineárnom usporiadaní,

5. sa správne používajú štýly pre vyjadrenie sémantickej štruktúry obsahu súboru,

6. pre netextové časti súboru sa poskytujú alternatívne textové opisy,

7. súbor v tomto formáte sa podľa možnosti správne označí a doplní navigačnými prvkami,

8. znaky textových častí tohto súboru sa kódujú tak, že je zabezpečené správne rozoznanie znakov a spracovanie textu, spravidla prostredníctvom kódovania Unicode,

e) podpora vysporiadania autorských práv a iných práv duševného vlastníctva podľa osobitných predpisov7) na ich ďalšie použitie, ak sa používajú fonty,

f) používanie správnych prípon súborov a hodnôt mimetype8) patriacich danému formátu súboru,

g) spracovanie obsahu ľubovoľného formátu textového súboru alebo grafického súboru podľa pravidiel týkajúcich sa používania farieb a kontrastu,9) obdobne ako pri webových stránkach,

h) vyhotovenie listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu podľa osobitného predpisu10) najmenej z formátov súborov uvedených v § 19 písm. a) druhom bode a treťom bode, v § 20 písm. a) druhom bode a z formátu podľa § 12, ak ide o údaje vyplnené podľa elektronického formulára publikovaného v module elektronických formulárov,

i) používanie odkazov na súbory iného typu ako webová stránka na webových stránkach a v mobilných aplikáciách sú doplnené o informáciu o type a veľkosti cieľového súboru; ak ide o súbory pre audio a video streaming sú tieto súbory doplnené o typ, veľkosť bitrate a dĺžku záznamu alebo informáciu, že ide o živý prenos.

§ 19

Textové súbory

Štandardom textového súboru je

a) pri úkonoch súvisiacich s poskytovaním elektronických služieb verejnej správy alebo povinným poskytovaním informácií podľa osobitných predpisov5) prijímanie a čítanie všetkých doručených formátov textových súborov, ktorými sú

1. Hypertext Markup Language (.html, .htm) alebo Extensible Hypertext Markup Language (.xhtml) podľa World Wide Web Consortium (W3C),

2. Portable Document Format (.pdf) najmenej vo verzii 1.3 a najviac vo verzii 2.0 podľa technickej normy6) ak

2a. neobsahujú animácie, audio alebo video záznamy,

2b. neobsahujú dynamický obsah a aplikácie, najmä technológie XML Forms Architecture, Adobe JavaScript a 3D náhľady, môžu však obsahovať PDF AcroForms podľa prílohy č. 1 bodov 1.1.6 a 2.6.10 bez možnosti skrytia textu posunutím v dátovom poli a

2c. neobsahujú kryptograficky chránený obsah, napríklad na základe Digital Rights Management (DRM) alebo osobitného spôsobu šifrovania,

3. Plain Text Format (.txt) v kódovaní UTF-8 podľa osobitných špecifikácií11) a technickej normy,12)

b) prijímanie a čítanie doručených formátov textových súborov podľa písmena a) a ďalších doručených formátov na základe vlastného uváženia, a to napríklad formátov textových súborov, ktorými sú

1. Open Document Format (.odt) najviac vo verzii 1.2 podľa Organizácie na presadzovanie noriem pre štruktúrované informácie (OASIS),

2. Office Open XML (.docx) vo verzii podľa technickej normy,13)

c) používanie najmenej jedného z formátov textových súborov uvedených v písmene a) pri ich odosielaní alebo zverejňovaní,14) vrátane ich zverejňovania na webovom sídle, ak sa nevyžaduje ďalšia úprava textového súboru, najmä formátu uvedeného v písmene a) druhom bode, ak je súčasťou textového súboru grafika,

d) používanie formátu textových súborov uvedeného v písmene a) treťom bode alebo súčasné používanie formátov textových súborov uvedených v písmene b) s rovnakým obsahom, v rovnakej štruktúre a s použitím len funkčností podľa písmena g) pri ich odosielaní alebo zverejňovaní vrátane ich zverejňovania na webovom sídle, ak sa vyžaduje ďalšia úprava textového súboru,

e) používanie iného formátu textových súborov ako je uvedené v písmenách a) a b) pri ich odosielaní alebo zverejňovaní vrátane ich zverejňovania na webovom sídle, ak je súčasne odoslaný alebo na rovnakom mieste alebo webovej stránke zverejnený rovnaký obsah v rovnakej štruktúre najmenej v jednom z formátov textových súborov uvedených v písmene a) alebo v písmene b) primerane podľa požiadavky na úpravu,

f) poskytovanie formátov textových súborov uvedených v písmene b) na účely uvedené v písmene e) len súčasne,

g) obmedzenie funkčnosti pri používaní formátov textových súborov podľa písmena b) na

1. štýly strany, odseku a znakov,

2. hlavičku a pätu strany,

3. číslovanie strán a odrážkové a číslované zoznamy,

4. vkladanie rastrovej grafiky,

5. vkladanie textových tabuliek, ktoré nie sú objektmi,

6. vkladanie poznámok pod čiarou a poznámok na konci textu; v texte sa nevkladajú komentáre a nepoužíva sa sledovanie zmien,

h) nevytváranie formátov textových súborov podľa písmena b) druhého bodu vo verzii podľa technickej normy15) informačnými systémami verejnej správy, ktoré vytvárajú textové súbory,

i) používanie formátu textového súboru uvedeného v písmene a) druhom bode pre odosielanie alebo zverejňovanie súborov s prezentáciou,

j) používanie iného formátu súborov s prezentáciou ako je uvedené v písmene i) pri jeho zverejňovaní na webovom sídle, ak je súčasne na rovnakej webovej stránke zverejnený rovnaký obsah v rovnakej štruktúre najmenej v jednom z formátov textových súborov uvedených v písmene a) prvom bode a druhom bode.

§ 20

Grafické súbory

Štandardom grafického súboru je pre

a) rastrovú grafiku prijímanie a čítanie všetkých doručených formátov grafických súborov, ktorými sú

1. Graphics Interchange Format (.gif),

2. Portable Network Graphics (.png) podľa technickej normy,16)

3. Joint Photographic Experts Group (.jpg, .jpeg, .jpe, .jfif, .jfi, .jif), najmä Joint Photographic Experts Group File Interchange Format (JFIF) podľa technickej normy,17)

4. Tagged Image File Format (.tif, .tiff) vo verzii 6.0, najmä Baseline TIFF,

b) rastrovú grafiku používanie najmenej jedného z formátov grafických súborov uvedených v písmene a) pri ich odosielaní alebo zverejňovaní vrátane ich zverejňovania na webovom sídle,

c) rastrovú grafiku používanie iného formátu grafických súborov ako je uvedené v písmene a) pri jeho zverejňovaní na webovom sídle, ak je súčasne na rovnakej webovej stránke zverejnený rovnaký obsah najmenej v jednom z formátov grafických súborov uvedených v písmene a),

d) vektorovú grafiku prijímanie a čítanie doručeného formátu grafických súborov, ktorým je Scalable Vector Graphics (.svg) podľa World Wide Web Consortium (W3C),

e) vektorovú grafiku používanie formátu grafických súborov uvedenom v písmene d) alebo formátu podľa § 19 písm. a) druhého bodu pri ich odosielaní alebo zverejňovaní vrátane ich zverejňovania na webovom sídle; ak sa predpokladá ďalšia úprava, používa sa na tieto účely len formát grafických súborov podľa písmena d) pri ich odosielaní alebo zverejňovaní vrátane ich zverejňovania na webovom sídle,

f) vektorovú grafiku používanie iného formátu grafických súborov ako je uvedené v písmene d) pri jeho zverejňovaní na webovom sídle, ak je súčasne na rovnakej webovej stránke zverejnený rovnaký obsah najmenej vo formáte grafických súborov uvedenom v písmene d),

g) grafiku uloženú v textových súboroch dodržiavanie štandardu podľa písmen a) až f) a štandardu podľa § 19.

§ 21

Audio a video súbory

Štandardom audio a video súboru je

a) prijímanie a čítanie všetkých doručených kontajnerových formátov audio a video súborov, ktorými sú

1. Moving Picture Experts Group (.mpg, .mpeg. .mp4, .m4a a podobne),

2. OGG (.ogg, .oga, .ogv, .ogx),

3. Waveform Audio File Format s obsahom kódovaným pomocou Linear Pulse Code Modulation (.wav),

4. Audio Interchange File Format s obsahom kódovaným pomocou Linear Pulse Code Modulation (.aiff, .aif),

b) používanie najmenej jedného z kontajnerových formátov audio a video súborov uvedených v písmene a) pri ich odosielaní alebo zverejňovaní vrátane ich zverejňovania na webovom sídle,

c) používanie iného kontajnerového formátu audio a video súborov ako je uvedené v písmene a) pri jeho zverejňovaní na webovom sídle, ak je súčasne na rovnakej webovej stránke zverejnený rovnaký obsah najmenej v jednom z kontajnerových formátov audio a video súborov uvedených v písmene a),

d) prijímanie a čítanie všetkých doručených kompresných formátov audio a video súborov, ktorými sú

1. MPEG-1, MPEG-2 a MPEG-4,

2. MPEG-1 Audio Layer III (.mp3),

3. H.263 a H.264,

4. Ogg Vorbis (.ogg, .oga),

5. Ogg Theora (.ogv),

e) používanie najmenej jedného z kompresných formátov audio a video súborov uvedených v písmene d) pri ich odosielaní alebo zverejňovaní, vrátane ich zverejňovania na webovom sídle,

f) používanie iného kompresného formátu audio a video súborov ako je uvedené v písmene d) pri jeho zverejňovaní na webovom sídle, ak je súčasne na rovnakej webovej stránke zverejnený rovnaký obsah najmenej v jednom z kompresných formátov audio a video súborov uvedených v písmene d),

g) používanie jedného z formátov uvedených v písmenách a) a d) alebo formátu WMA DRM10 (.wma), ak sa vyžaduje poskytovanie licencovaného obsahu za účelom poskytnutia služieb zdravotne postihnutým osobám,

h) poskytnutie odkazu na stiahnutie audio alebo video súborov, ak sa pri poskytovaní týchto audio alebo video súborov z webových sídiel vyžaduje inštalácia alebo aktualizácia zásuvných modulov alebo doplnkov do podporovaných verzií webových prehliadačov, ktorá je nutná na prehliadnutie týchto audio a video súborov, a to na rovnakej webovej stránke.

§ 22

Súbory audio a video streamingu

Štandardom súborov audio a video streamingu je

a) používanie formátov Ogg Vorbis (.ogg, .oga), MPEG-4 Advanced Audio Coding alebo MPEG-1 Audio Layer III (.mp3) pre audio streaming,

b) používanie formátov MPEG-4 part 10, MPEG-4 part 2 alebo Ogg Theora (.ogv) pre video streaming,

c) používanie formátov MPEG-4 part 14 alebo Ogg pre kontajnerové formáty streamingu,

d) používanie najmenej jedného z protokolov pre prenos audia a videa prostredníctvom streamingu, ktorými sú

1. Real Time Streaming Protocol (RTSP) spolu s Real-time Transport Protocol (RTP),

2. Hypertext Transfer Protocol (HTTP),

e) poskytovanie iného formátu ako je uvedené v písmenách a) až c), ak sa zároveň poskytuje najmenej jeden z formátov uvedených v písmenách a) až c),

f) používanie iného protokolu pre prenos audia a videa ako je uvedené v písmene d), ak sa streaming zároveň poskytuje prostredníctvom jedného z protokolov uvedených v písmene d),

g) poskytovanie audio alebo video streamingu aj bez potreby použitia zásuvných modulov alebo doplnkov do webových prehliadačov, napríklad zverejnením odkazu na zdroj streamingu, a to na rovnakej webovej stránke a v tvare Uniform Resource Locator (URL), ak sa pri poskytovaní audio alebo video streamingu z webových sídiel vyžaduje inštalácia alebo aktualizácia zásuvných modulov alebo doplnkov do webových prehliadačov podľa § 16 písm. d).

§ 23

Štandardy Internet Protocol (IP) telefónii a videokonferencie

Štandardom Internet Protocol (IP) telefónii a videokonferencie je používanie

a) najmenej jedného z kompresných formátov pre video komponent Internet Protocol (IP) telefónie alebo videokonferencie, ktorými sú H.261, H.262, H.263 alebo H.264,

b) najmenej jedného z kompresných formátov pre audio komponent Internet Protocol (IP) telefónie alebo videokonferencie, ktorými sú G.711, G.722 alebo G.726,

c) najmenej jedného z protokolov pre nadviazanie spojenia, ktorými sú

1. Session Initiation Protocol (SIP) vo verzii 2.0,

2. H.323,

d) iného formátu ako je uvedené v písmene a), ak je zároveň poskytnutý najmenej jeden z formátov uvedených v písmene a),

e) iného formátu ako je uvedené v písmene b), ak je zároveň poskytnutý najmenej jeden z formátov uvedených v písmene b).

§ 24

Súbory obsahujúce tabuľky

Štandardom súboru obsahujúceho tabuľku je

a) prijímanie a čítanie všetkých doručených formátov súborov obsahujúcich tabuľky, ktorými sú formáty textových súborov uvedených v § 19 písm. a),

b) používanie elektronických formulárov pri úkonoch súvisiacich s poskytovaním elektronických služieb verejnej správy alebo povinným poskytovaním informácií podľa osobitných predpisov;5) ak to nie je technicky možné alebo pri poskytovaní informácií primerané, používanie súborov obsahujúcich tabuľky, pričom ak tieto nie je možné poskytnúť vo forme webovej stránky pri ich zverejňovaní alebo ak nie je získaný súhlas podľa § 18 písm. a) pri ich odosielaní, ak

1. sa majú zachovať aktívne vzorce alebo funkcie, používanie formátov podľa § 19 písm. b) súčasne, a to v príslušných tvaroch (.ods) a (.xlsx),

2. nie je potrebné zachovať aktívne vzorce alebo funkcie, používanie najmenej jedného z formátov súborov uvedených v § 19 písm. a) alebo formátu súboru obsahujúceho tabuľky Comma Separated Values (CSV),

c) pri iných úkonoch ako je uvedené v písmene b) odosielanie alebo zverejňovanie ľubovoľného formátu súborov obsahujúcich tabuľky vrátane zverejňovania na webovom sídle, pričom aj pri týchto úkonoch sa spravidla postupuje podľa písmena b),

d) podľa potreby súčasné odosielanie alebo zverejňovanie ľubovoľného iného doplňujúceho formátu súboru obsahujúceho tabuľky ku zverejnenému formátu podľa písmena b), pričom doplňujúci súbor má rovnaký a ekvivalentne vizuálne zobrazený obsah s rovnakým zachovávaním aktívnych vzorcov a funkcií a odosiela alebo zverejňuje sa na rovnakom mieste; pri zverejňovaní na webovom sídle sa rovnakým miestom rozumie príslušná webová stránka,

e) používanie formátov podľa písmena b) prvého bodu na účely písmena d) len súčasne,

f) používanie formátov podľa písmena b) prvého bodu alebo písmena e) spravidla spolu so súborom s rovnakým obsahom vo formáte podľa § 19 písm. a) druhého bodu s cieľom zvýšenia ich čitateľnosti,

g) nevytváranie formátov súborov obsahujúcich tabuľky podľa písmena b) prvého bodu vo verzii podľa technickej normy15) informačnými systémami verejnej správy, ktoré vytvárajú súbory obsahujúce tabuľky,

h) používanie správneho formátu Comma Separated Values (CSV) len podľa osobitnej špecifikácie18) a dodržanie technických podmienok tvorby tohto formátu podľa prílohy č. 2,

i) spravidla poskytovanie možnosti lokálneho uloženia obsahu tabuľky v rovnakej štruktúre v jednom z formátov podľa písmena b) druhého bodu, ak sa poskytuje súbor obsahujúci tabuľky vo forme webovej stránky podľa písmena b), a to najmä vo formáte obsahujúceho tabuľky Comma Separated Values (CSV) alebo v oboch formátoch podľa písmena b) prvého bodu súčasne,

j) primerané zohľadňovanie podmienok podľa § 38 až 40 pri postupe podľa písmen b) až d).

§ 25

Formáty kompresie súborov

(1) Štandardom formátov kompresie súborov je

a) prijímanie a čítanie všetkých doručených formátov kompresie súborov, ktorými sú

1. ZIP (.zip) vo verzii 2.0,

2. TAR (.tar),

3. GZIP (.gz),

4. TAR kombinovaný s GZIP (.tgz, .tar.gz),

b) používanie najmenej jedného z typov formátov kompresie súborov uvedených v písmene a) pri ich odosielaní alebo zverejňovaní, vrátane ich zverejňovania na webovom sídle,

c) používanie iného formátu kompresie súborov ako je uvedené v písmene a) pri jeho zverejňovaní na webovom sídle, ak je súčasne na rovnakej webovej stránke zverejnený rovnaký obsah najmenej v jednom z formátov kompresie súborov uvedených v písmene a).

(2) Na súbory obsiahnuté v kompresných súboroch sa vzťahujú ustanovenia § 18 až 24.

Štandardy názvoslovia elektronických služieb

§ 26

Štandard tvorby názvoslovia elektronických služieb

Štandardom tvorby názvoslovia elektronických služieb je používanie

a) jednoduchých zrozumiteľných názvov, spravidla bez legislatívnych údajov ako sú čísla paragrafov a zákonov,

b) názvov, ktorý spravidla nepresahuje 15 slov.

§ 27

Tvar e-mailových adries používateľov informačných systémov verejnej správy

Štandardom tvaru e-mailových adries používateľov informačných systémov verejnej správy je

a) používanie celého mena a priezviska používateľa pri názvoch osobných e-mailových adries zamestnancov orgánu riadenia poskytnutých prevádzkovateľom informačného systému verejnej správy,

b) používanie e-mailovej adresy používateľa bez diakritiky pred deliacim znakom @ v tvare „meno.priezvisko“,

c) používanie čísla za priezviskom, bez medzery, ak je identické meno aj priezvisko viacerých používateľov,

d) uskutočnenie sekundárnej identifikácie oddelením bodkou, a to v tvare „meno.priezvisko.identifikácia@“, ak je potrebná sekundárna identifikácia organizácií pri spoločnom rovnakom tvare adresy za deliacim znakom @.

§ 28

Tvar generických e-mailových adries používateľov informačných systémov verejnej správy

Štandardom tvaru generických e-mailových adries používateľov informačných systémov verejnej správy je

a) používanie týchto pravidiel:

1. generické e-mailové adresy špecifických funkcií v orgánoch verejnej správy majú pred deliacim znakom @ názov funkcie bez diakritiky, napríklad „minister“, „tajomnik“, „veduci“, „predseda“, „primator“, „starosta“,

2. e-mailové adresy orgánov verejnej správy slúžiace na poskytovanie informácií osobám podľa osobitného predpisu19) a slúžiace na prijímanie sťažností podľa osobitného predpisu20) majú pred deliacim znakom @ tvar „info“; na prijímanie sťažností môže byť používaná aj osobitná e-mailová adresa „staznosti@“,

3. e-mailové adresy prevádzkovateľov webových stránok orgánov verejnej správy slúžiace pre ich komunikáciu s inými orgánmi verejnej správy a verejnosťou majú pred deliacim znakom @ tvar „webmaster“,

4. e-mailová adresa orgánu verejnej správy, ktorá prevádzkuje elektronickú podateľňu slúžiacu pre kontakt s ňou, má pred deliacim znakom @ tvar „podatelna“,

5. e-mailové adresy útvarov orgánov verejnej správy slúžiace pre ich komunikáciu s inými orgánmi verejnej správy a verejnosťou majú pred deliacim znakom @ len zaužívanú skratku útvaru,

6. e-mailová adresa gestorov štandardov informačných systémov verejnej správy, ktorá slúži pre komunikáciu s inými orgánmi verejnej správy a verejnosťou týkajúcu sa štandardov, ktoré sú v ich gescii, má pred deliacim znakom @ tvar „standard“,

b) používanie e-mailových adries uvedených v písmene a) pri elektronickej komunikácii s orgánmi verejnej správy a s verejnosťou,

c) uskutočnenie sekundárnej identifikácie oddelením bodkou, a to v tvare „generickáadresa.identifikácia@“, ak je potrebná sekundárna identifikácia organizácií pri spoločnom rovnakom tvare adresy za deliacim znakom @.

§ 29

Tvar doménových mien webových sídiel orgánov štátnej správy

(1) Štandardom tvaru doménových mien webových sídiel orgánov štátnej správy je používanie tvaru „www.zaužívaná skratka bez diakritiky.gov.sk“ alebo „zaužívaná skratka bez diakritiky.gov.sk“ názvov webových sídiel orgánov štátnej správy, ktoré sú uzlami siete GOVNET.

(2) Ak dva alebo viac orgánov štátnej správy, ktoré sú uzlami siete GOVNET, majú rovnakú zaužívanú skratku, skratka sa doplní o nasledujúce písmená z názvu týchto orgánov.

Šiesta časť
Dátové štandardy

§ 30

Výmena údajov medzi informačnými systémami verejnej správy

Štandardom výmeny údajov medzi informačnými systémami verejnej správy je

a) pri výmene obsahovo príslušných informácií použitie dátových prvkov uvedených v Centrálnom modeli údajov, pričom ak neexistujú obsahovo vhodné dátové prvky v Centrálnom modeli údajov použijú sa dátové prvky uvedené v prílohe č. 3; v ostatných prípadoch sa použijú vlastné dátové prvky,

b) používanie technických parametrov dátových prvkov podľa dátových štruktúr vo formáte Extensible Markup Language Schema Definition (XSD) zverejnených na webovom sídle orgánu vedenia pri tvorbe definície vlastných dátových štruktúr vo formáte Extensible Markup Language Schema Definition (XSD),

c) rozširovanie typov dátových prvkov na osobitné dátové typy Centrálneho modelu údajov, ak je to potrebné,

d) použitie vlastných dátových prvkov podľa písmena a) spravidla tak, že referenčné údaje určené na automatizované spracovanie a tvoriace súčasť dátového obsahu sú v dátovej štruktúre uvedené ako samostatné dátové prvky na automatizované spracovanie.

§ 31

Centrálny repozitár zdrojových kódov

(1) Štandardom zverejňovania zdrojového kódu podľa § 15 ods. 2 písm. d) zákona je jeho zverejnenie v centrálnom repozitári zdrojových kódov (ďalej len „repozitár“). Zdrojový kód sa zverejňuje automatizovane dostupným spôsobom s evidenciou jeho verzie.

(2) Repozitár je zriadený na portáli data.gov.sk. V repozitári sa uvádzajú údaje o zdrojovom kóde najmenej v rozsahu

a) orgán riadenia, ktorý je držiteľom zdrojového kódu,

b) označenie zdrojového kódu,

c) označenie licencie, ktorá sa viaže na zdrojový kód,

d) uvedenie použitého programovacieho jazyka,

e) označenie režimu zverejnenia zdrojového kódu,

f) rozhodnutie o výnimke spolu s odôvodnením, ak sa o výnimke rozhodlo,

g) dokumentácia zdrojového kódu,

h) príručky a návody pre použitie programu, ktorého zdrojový kód sa zverejňuje,

i) účely použitia programu a zdrojového kódu.

(3) V repozitári sa zverejňuje tá časť zdrojového kódu, na ktorú má orgán riadenia softvérovú licenciu podľa § 15 ods. 2 písm. d) prvého bodu zákona. Okrem zdrojového kódu sa v repozitári zverejňuje prostredníctvom dokumentácie aj návod na skompilovanie a spustenie programu.

(4) Pri zverejnení zdrojového kódu sa označí režim jeho zverejnenia a to v rozsahu, v akom zverejnenie tohto kódu nemôže byť zneužité na činnosť smerujúcu k narušeniu alebo k zničeniu informačného systému verejnej správy a v jednom z týchto dvoch režimov:

a) verejné – zdrojový kód je dostupný pre verejnosť bez obmedzenia,

b) s obmedzenou dostupnosťou pre orgán vedenia a orgány riadenia – zdrojový kód je dostupný len pre orgán vedenia a orgány riadenia.

(5) Štandardom zverejňovania zdrojového kódu v repozitári je jeho zverejnenie v režime podľa odseku 4 písm. a), ak orgán riadenia, pri splnení podmienok podľa § 15 ods. 2 písm. d) prvého bodu zákona nerozhodne inak.

(6) Rozhodnutie o zverejnení zdrojového kódu v inom režime ako podľa odseku 4 písm. a) spolu s jeho odôvodnením orgán riadenia zverejní v repozitári.

§ 32

Referencovateľný identifikátor

Štandardom referencovateľného identifikátora je

a) používanie referencovateľného identifikátora v štruktúre "{protokol}://{doména}/{typ}/{trieda}/{podtrieda1/podtrieda2/...}/{referencia}/{verzia}/{cesta_k_súboru}", pričom

1. protokol tvorí „https”,

2. doménu pre jednotné referencovateľné identifikátory tvorí „data.gov.sk“ a pre ostatné ľubovoľná iná platná doména zaregistrovaná v Centrálnom metainformačnom systéme

3. typ tvorí jeden z reťazcov, ktorými sú

3a. „id”, ak referencovateľný identifikátor reprezentuje indivíduum,

3b. „doc“, ak referencovateľný identifikátor reprezentuje jednoznačný identifikátor pre úložisko elektronických dokumentov,

3c. „def“, ak referencovateľný identifikátor reprezentuje definičnú entitu v len sémantickom svete (ontológia, entita ontológie, pravidlá, abstraktný číselníkový typ),

3d. „set“, ak sa identifikuje súbor údajov,

4. triedu tvorí slovo alebo reťazec, ktoré zachytávajú podstatu identifikovanej entity skutočného sveta,

5. podtriedu tvorí slovo alebo reťazec sekundárnej klasifikácie triedy, ak je to potrebné; podtrieda nemusí byť použitá a môže vytvárať aj viacnásobnú štruktúru sekundárnych klasifikácií pre presnejšie a jednoznačnejšie zadefinovanie referencovateľného identifikátora,

6. referenciu tvorí číselný alebo textový reťazec, ktorý sa používa na identifikáciu jednotlivých inštancií konceptu, obvykle identifikátor pridelený systémom, ktorý vlastní šablónu referencovateľného identifikátora,

7. verzia je nepovinnou časťou referencovateľného identifikátora; v centrálnom metainformačnom systéme sa zapisuje ako regulárny výraz,

8. cesta k súboru je tvorená relatívnou cestou k súboru v danom úložisku; používa sa len pre typ “doc” podľa písmena a) tretieho bodu podbodu 3b,

b) používanie anglického jazyka na vytváranie triedy, referencie a verzie podľa písmena a); to neplatí, ak je pre referenciu nevyhnutné použitie slovenského jazyka bez diakritiky, napríklad skratky zo slov v slovenskom jazyku,

c) nepoužívanie znaku interpunkcie lomka na vytváranie triedy, identifikátora entity a verzie podľa písmena a); tento znak slúži ako oddeľovač jednotlivých štruktúr referencovateľného identifikátora,

d) zaregistrovanie šablóny jednotného referencovateľného identifikátora v centrálnom metainformačnom systéme príslušným gestorom údaja; šablónu tvoria časti štruktúry uvedené v písmene a) prvom až piatom bode,

e) zaregistrovanie jednotného referencovateľného identifikátora v centrálnom metainformačnom systéme príslušným gestorom údaja, ak nie je používaný v šablóne podľa písmena d),

f) poskytovanie dereferenciácie jednotného referencovateľného identifikátora,

g) používanie jednotného referencovateľného identifikátora len na údaje stotožnené s referenčnými údajmi podľa osobitného predpisu,21) pre základné číselníky, položky základných číselníkov, elektronické formuláre a dátové prvky Centrálneho modelu údajov,

h) používanie znaku mriežka "#" na určenie podriadeného prvku v rámci údaja reprezentovaného referencovateľným identifikátorom, napríklad konkrétnej kapitoly dokumentu,

i) používanie jednotného referencovateľného identifikátora na rozhraniach informačných systémov verejnej správy, pre údaje, ktorým je priradený podľa písmen d) a e),

j) používanie referencovateľného identifikátora na identifikáciu údajov, pri sprístupňovaní údajov medzi orgánmi verejnej správy prostredníctvom modulu procesnej integrácie a integrácie údajov, ak týmto údajom nie je pridelený jednotný referencovateľný identifikátor,

k) zverejňovanie referencovateľných identifikátorov používaných do 30. júna 2018 s priradením k zaregistrovaným jednotným referencovateľným identifikátorom, ak sú nimi nahrádzané, a to prostredníctvom centrálneho metainformačného systému.

§ 33

Dereferenciácia

Štandardom dereferenciácie je

a) poskytovanie prezentácie informácií o údaji reprezentovanom referencovateľným identifikátorom, a to najmenej vo formáte HTML podľa World Wide Web Consortium alebo XHTML podľa World Wide Web Consortium,

b) poskytovanie metaúdajov o údaji reprezentovanom jednotným referencovateľným identifikátorom,

c) pri poskytovaní metaúdajov o údaji reprezentovanom referencovateľným identifikátorom alebo pri poskytovaní údajov v rôznych formátoch, používanie

1. HTTP hlavičiek "Content-Type" alebo "If-Modified-Since" podľa osobitnej špecifikácie22) alebo

2. parametrov vo funkčnom priamom odkaze, a to doplnením znaku otáznik "?" na konci referencovateľného identifikátora, za ktorým nasleduje parameter v tvare "kľúč=hodnota" a pri viacerých parametroch sú parametre oddelené znakom "&",

d) poskytovanie informácií o údaji reprezentovanom referencovateľným identifikátorom v rozsahu podľa osobitného predpisu,23)

e) poskytovanie dereferenciácie jednotných referencovateľných identifikátorov prostredníctvom centrálneho metainformačného systému,

f) pri dereferenciácii z centrálneho metainformačného systému do iného informačného systému sa používa postup podľa písmena c) druhého bodu, pričom v hodnote parametra podľa písmena c) sa používa jednotný referencovateľný identifikátor alebo hodnota podľa § 32 písm. a) šiesteho bodu,

g) poskytovanie súborov reprezentovaných jednotným referencovateľným identifikátorom úložiska a obsahujúcich cestu k súboru podľa § 32 písm. a) tretieho bodu podbodu 3b,

h) štruktúrovaná dokumentácia jednotlivých dereferenciácií v centrálnom metainformačnom systéme, vrátane používaných parametrov a hlavičiek.

Štandardy elektronických služieb verejnej správy

§ 34

Vlastnosti elektronických služieb verejnej správy

Štandardom vlastností elektronických služieb verejnej správy je

a) rozdelenie elektronických služieb verejnej správy podľa úrovne elektronizácie na šesť úrovní, ktorými sú

1. úroveň 0, pri ktorej služba nie je on-line elektronicky dostupná,

2. úroveň 1, pri ktorej je informácia, potrebná na začatie alebo vykonanie služby, dostupná v elektronickej podobe, najmä informácia o mieste, čase, spôsobe a podmienkach vybavenia služby, pričom samotná služba nie je elektronicky poskytnutá, ani nie je poskytnutý príslušný formulár v elektronickej forme,

3. úroveň 2, pri ktorej nastáva jednosmerná elektronická komunikácia; pri jednosmernej elektronickej komunikácii je možné stiahnuť príslušný formulár v elektronickej podobe, ale podanie sa nevykonáva elektronickými prostriedkami,

4. úroveň 3, označovaná aj ako úroveň obojsmernej interakcie, pri ktorej nastáva obojsmerná elektronická komunikácia pri vybavovaní služby; pri obojsmernej elektronickej komunikácii prebieha vybavovanie služby elektronicky, avšak pri preberaní výsledku služby sa vyžaduje osobný alebo listinný kontakt,

5. úroveň 4, ktorá umožňuje úplné vybavenie služby elektronickými prostriedkami, najmä vybavenie on-line, a to vrátane rozhodnutia, zaplatenia a doručenia, ak sa to vyžaduje; pri tejto úrovni sa vylučuje akýkoľvek osobný alebo listinný kontakt,

6. úroveň 5, ktorá obsahuje funkčnosť úrovne 3 alebo úrovne 4, a pri ktorej sa naviac využívajú personalizované nastavenia používateľa a možnosť proaktívneho automatizovaného vykonávania častí služby,

b) poskytovanie notifikácie klientovi služby o jej použití pre elektronické služby verejnej správy podľa písmena a) štvrtého až šiesteho bodu,

c) poskytovanie informácie o cene jednotlivých častí elektronickej služby verejnej správy, a ak je to možné, aj výslednú cenu za jej použitie, a to najmenej pred potvrdením použitia elektronickej služby verejnej správy,

d) rozdelenie elektronických služieb verejnej správy podľa úrovní autentifikácie uvedených v prílohe č. 4,

e) označenie poskytovaných elektronických služieb verejnej správy príslušnou úrovňou autentifikácie podľa písmena d),

f) zabezpečenie dodržania podmienok a postupov pre príslušnú úroveň autentifikácie pri poskytovaných elektronických službách verejnej správy,

g) poskytovanie dokumentácie potrebnej pre používanie elektronických služieb poskytovaných cez aplikačné rozhrania, a to vrátane dokumentácie pre tieto aplikačné rozhrania,

h) zaregistrovanie elektronickej služby v centrálnom metainformačnom systéme,

i) poskytovanie metaúdajov elektronickej služby najmenej v rozsahu podľa publikačného profilu Core Public Service Vocabulary - Application profile (CPSV-AP) v rozšírenej podobe CPSV-AP-SK zverejnenej v centrálnom metainformačnom systéme.

§ 35

Verejne dostupné aplikačné rozhrania

(1) Verejne dostupným aplikačným rozhraním sa rozumie aplikačné rozhranie dostupné komukoľvek po splnení ustanovených podmienok, ktoré umožňuje používať elektronickú službu pomocou vlastných softvérových aplikácií alebo aplikácií tretích strán.

(2) Štandardom verejne dostupného aplikačného rozhrania je

a) poskytovanie verejne dostupného aplikačného rozhrania elektronických služieb potrebných na výkon verejnej moci elektronicky,

b) poskytovanie kvality elektronickej služby a podpory pre elektronickú službu na rovnakej úrovni ako pre orgány riadenia,

c) zverejnenie úplných podmienok prevádzky a používania verejného aplikačného rozhrania v centrálnom metainformačnom systéme,

d) poskytovanie úplnej štruktúrovanej dokumentácie rozhrania v centrálnom metainformačnom systéme, a to v štruktúre údajov zverejnenej v centrálnom metainformačnom systéme,

e) umožnenie udelenia a odobratia oprávnenia na delegovaný prístup k elektronickým službám pre aplikácie poskytované tretími stranami; oprávnenia udeľuje autentifikovaný používateľ,

f) umožnenie časového ohraničenia delegovaného prístupu podľa písmena e) a k údajom používateľa, ak sa možnosť časového ohraničenia poskytuje,

g) zabezpečenie oprávnení pre prístup k elektronickej službe podľa písmena e) prostredníctvom centrálneho modulu alebo iným spôsobom po dohode s orgánom vedenia podľa § 24 ods. 5 zákona,

h) registrácia elektronickej služby v centrálnom metainformačnom systéme,

i) poskytovanie testovacieho verejného aplikačného rozhrania.

§ 36

Používanie zásuvných modulov a doplnkov webových prehliadačov a klientskych aplikácií

Štandardom používania zásuvných modulov a doplnkov webových prehliadačov a klientskych aplikácií je

a) poskytovanie webových stránok obsahujúcich povinne zverejňované informácie podľa osobitných predpisov5) alebo poskytovanie elektronických služieb verejnej správy tak, že ich funkčnosť vo webových prehliadačoch nevyžaduje inštalácie zásuvných modulov, doplnkov alebo klientskych aplikácií,

b) umožnenie vyžadovania zásuvných modulov alebo doplnkov webových prehliadačov alebo klientskych aplikácií pri poskytovaní elektronických služieb verejnej správy, ak tieto služby nie je možné preukázateľne a objektívne poskytnúť podľa písmena a), pričom vyžadované zásuvné moduly a doplnky webových prehliadačov a klientske aplikácie poskytujú rovnakú plnú funkčnosť najmenej v desktopových operačných systémoch Windows vo verzii 7 a novších verziách, Mac OS X a GNU/Linux a obvykle tiež v klientskych operačných systémoch s podielom zastúpenia na trhu v Slovenskej republike najmenej 5 %; pri vyžadovaní zásuvných modulov a doplnkov webových prehliadačov alebo klientskych aplikácií sa poskytuje aj odôvodnenie ich vyžadovania, presný opis inštalácie, systémových požiadaviek a účelu ich použitia a návod na použitie, a to na mieste poskytovania príslušných elektronických služieb verejnej správy,

c) zásuvné moduly, doplnky webových prehliadačov alebo klientske aplikácie, ktoré sú poskytované orgánmi riadenia na stiahnutie, sa obvykle poskytujú z webového sídla orgánu riadenia prostredníctvom chráneného prenosu dát.

§ 37

Elektronické formuláre

Štandardom elektronických formulárov je

a) použitie dátových prvkov uvedených v Centrálnom modeli údajov, pre tvorbu elektronických formulárov, pričom ak neexistujú obsahovo totožné dátové prvky v Centrálnom modeli údajov, použijú sa dátové prvky uvedené v prílohe č. 3; v ostatných prípadoch sa použijú vlastné dátové prvky,

b) dodržiavanie pravidiel podľa prílohy č. 1 pri výmene informácií medzi používateľom služby a gestorom služby,

c) poskytovanie elektronických služieb verejnej správy podľa § 34 písm. a) štvrtého až šiesteho bodu pomocou elektronických formulárov, ak sa od používateľa elektronickej služby vyžaduje vyplnenie údajov,

d) používanie formátovacích značiek jazyka HTML podľa W3C pre tučné písmo (), kurzívu (), odsek (

,

), nový riadok (
), podčiarknutie (,), nečíslovaný zoznam (
    ,
), číslovaný zoznam (
    ,
), položku zoznamu (
  • ,
  • ) a zarovnanie na stred (
    ) v hodnotách dátových prvkov, ak

1. je účelom prenos voľného textu neurčeného na automatizované spracovanie,

2. v týchto hodnotách dátových prvkov sú použité formátovacie značky,

3. prezentačné schémy elektronického formulára podľa prílohy č. 1 bodu 2.6 zabezpečia transformáciu formátovacích značiek do príslušného formátovania vo výslednej prezentácii,

4. definícia dátovej štruktúry vo formáte XSD umožňuje použitie týchto značiek a

5. ide o vlastné dátové prvky alebo dátové prvky označené v Centrálnom modeli údajov s možnosťou použitia formátovacích značiek,

e) použitie vlastných dátových prvkov podľa písmena a) spravidla tak, že referenčné údaje určené na automatizované spracovanie a tvoriace súčasť dátového obsahu sú v dátovej štruktúre uvedené ako samostatné dátové prvky na automatizované spracovanie.

Štandardy poskytovania údajov v elektronickom prostredí

§ 38

Kvalita datasetu poskytovaného orgánom riadenia

(1) Štandardom kvality datasetu poskytovaného orgánom riadenia je rozdelenie kvality datasetu na šesť úrovní, ktorými sú

a) úroveň 0, pri ktorej nie je dataset poskytovaný v elektronickej podobe,

b) úroveň 1, pri ktorej je dataset dostupný vo webovom prostredí,

c) úroveň 2, pri ktorej je splnená požiadavka uvedená v písmene b) a obsah datasetu je štruktúrovaný tak, že umožňuje automatizované spracovanie,

d) úroveň 3, pri ktorej sú splnené požiadavky uvedené v písmene c) a dataset je poskytovaný v otvorenom formáte, nezávislom na konkrétnom proprietárnom softvéri,

e) úroveň 4, pri ktorej sú splnené požiadavky uvedené v písmene d) a na identifikáciu údajov datasetu a ich vzťahov sa používajú referencovateľné identifikátory,

f) úroveň 5, pri ktorej sú splnené požiadavky uvedené v písmene e) a dataset a jeho interné a externé vzťahy sú prepájané prostredníctvom referencovateľných identifikátorov a sú opísané prostredníctvom Centrálneho modelu údajov.

(2) Ak sa údaje poskytujú pre automatizované spracovanie, štandardom kvality datasetu poskytovaného orgánom riadenia je aj ich poskytovanie ako datasetu s otvorenými údajmi podľa § 40 a v kvalite najmenej úrovne 3 podľa odseku 1 písm. d).

§ 39

Otvorené údaje

(1) Štandardom označenia údaja ako otvoreného údaja je

a) poskytovanie údaja v datasete v kvalite poskytovaného datasetu najmenej úrovne 3 podľa § 38 ods. 1 písm. d),

b) poskytovanie údaja otvoreným spôsobom použitia, ktorý je splnený, ak

1. sú právne aspekty prístupu k údaju a jeho používaniu explicitne vysporiadané,

2. je umožnené vytvorenie právnych vzťahov pre používanie údaja aj prostredníctvom anonymného vzdialeného automatizovaného prístupu,

3. je prístup k údaju umožnený všetkým osobám za rovnakých podmienok, pričom tieto podmienky sú explicitne uvedené,

4. je údaj možné použiť na nekomerčný aj komerčný účel, a je možné ho kombinovať s inými údajmi, dopĺňať, opravovať, modifikovať alebo použiť z datasetu bez povinnosti použitia ostatných údajov datasetu,

5. sú činnosti podľa štvrtého bodu bezodplatné,

c) najmä použitie licencie Creative Commons CC0 alebo CC-BY na zabezpečenie splnenia podmienok uvedených v písmene b),

d) poskytovanie metaúdajov datasetu otvoreným spôsobom použitia podľa písmen b) a c).

(2) Ak dataset obsahuje najmenej jeden otvorený údaj, označuje sa ako dataset s otvorenými údajmi.

§ 40

Poskytovanie otvorených údajov

Štandardom poskytovania otvorených údajov je

a) označenie každého poskytovaného datasetu s otvorenými údajmi dosiahnutou úrovňou kvality podľa § 38,

b) pri poskytovaní datasetu s otvorenými údajmi použitie jedného z formátov podľa § 13 písm. b), pričom pri použití formátov Comma Separated Values (CSV) a JavaScript Object Notation (JSON) je najvyššia dosiahnuteľná úroveň kvality poskytovaného datasetu 3 a pri použití ostatných formátov podľa § 13 písm. b) je najvyššia dosiahnuteľná úroveň 5,

c) pri poskytovaní datasetu s otvorenými údajmi poskytnutie schémy údajov datasetu vo formáte podľa § 13 písm. a), alebo ak je použitý formát Comma Separated Values (CSV) alebo JavaScript Object Notation (JSON), poskytnutie textového opisu, obsahujúceho pre každý typ údaja najmä

1. poradové číslo typu údaja a názov typu údaja, ak je použitý,

2. opis dátového druhu typu údaja, napríklad v tvare „identifikátor“, „číslo“, „text“ a podobne,

3. vecný opis typu údaja, napríklad v tvare „meno“ alebo „priezvisko“, a najmä pre údaj typu identifikátor aj referenciu na externú definíciu,

4. ohraničenia pre hodnotu typu údaja, ak existujú,

d) na identifikáciu každého údaja v poskytovanom datasete s otvorenými údajmi používanie

1. referencovateľného identifikátora,

2. kódu podľa príslušného číselníka alebo

3. hodnoty predstavujúcej tento údaj,

e) sprístupnenie otvorených údajov aplikačným rozhraním podľa § 11 písm. a) alebo sprístupnenie datasetu s otvorenými údajmi v ucelenej forme protokolom podľa § 4 ods. 1,

f) zaevidovanie datasetu s otvorenými údajmi v centrálnom katalógu otvorených údajov „data.gov.sk“,

g) poskytovanie datasetu s otvorenými údajmi tak, že je umožnené

1. zistiť pre každý údaj okamih alebo dobu, v ktorej je platný,

2. zistiť po aktualizácii údajov, ktoré údaje sú zmenené,

3. zistiť či je dataset aktualizovaný v reálnom čase alebo v určitej periodicite a v akej,

4. odlíšiť chybné alebo nepresné údaje od správnych alebo presných údajov; ak to nie je možné, odlíšiť celý dataset ako dataset obsahujúci chybné alebo nepresné údaje,

h) poskytovanie metaúdajov pre dataset s otvorenými údajmi priamo na mieste poskytnutia datasetu alebo prostredníctvom katalógu otvorených údajov, ktorým je miesto evidencie otvorených údajov orgánu riadenia, a to najmenej v rozsahu podľa prílohy č. 5, na základe profilu Data Catalog Vocabulary - Application profile 1.1 (DCAT-AP 1.1) v rozšírenej podobe DCAT-AP-SK zverejnenej v centrálnom metainformačnom systéme; nepovinné metaúdaje sa uvádzajú vždy, ak je metaúdaj známy; pre priestorové datasety sa metaúdaje poskytujú v rozšírenej podobe GeoDCAT-AP,

i) pri poskytovaní datasetu s otvorenými priestorovými údajmi použitie najmenej jedného z formátov

1. Geography Markup Language (.xml, .gml) podľa Open Geospatial Consortium (OGC) pre vektorové údaje,

2. GeoJSON (.json, .geojson) podľa osobitnej špecifikácie24) pre vektorové údaje,

3. Shapefile pre vektorové údaje, pozostávajúci z hlavného súboru (.shp), indexového súboru (.shx) a súboru atribútov (.dbf),

4. LAS podľa Open Geospatial Consortium (OGC) pre mračná bodov získaných laserovým skenovaním,

5. Tagged Image File Format (.tif, .tiff) vo verzii 6.0 s pripojeným súborom vo formáte TIFF World File (.tfw) pre rastrové údaje s polohovým priradením,

6. GeoTIFF (.tif, .tiff) pre rastrové údaje s polohovým priradením,

7. GeoPackage (.gpkg) podľa Open Geospatial Consortium (OGC) pre rastrové a vektorové údaje,

8. GeoSPARQL podľa Open Geospatial Consortium (OGC) pre reprezentáciu priestorových údajov vo formáte prepojených údajov.

Štandardy poskytovania cloud computingu a využívania cloudových služieb

§ 41

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a) audítorom cloudu osoba nezávislá od poskytovateľa cloudových služieb, určujúca na základe poverenia od tohto poskytovateľa kritéria auditu slúžiace na objektívne získavanie dôkazov o dodržiavaní podmienok poskytovania cloudových služieb a vykonávajúca na základe poverenia od tohto poskytovateľa systematický, nezávislý a zdokumentovaný proces ich vyhodnocovania,

b) cloud computingom model umožňujúci jednoduchý samoobslužný sieťový prístup k službám informačných technológií na vyžiadanie, poskytovaným vo virtuálnom prostredí konfigurovateľných výpočtových zdrojov, ktoré môžu byť pridelené alebo uvoľnené s minimálnym úsilím a časovým obmedzením, a to na základe voliteľného škálovania a navyšovania, nezávisle od lokality zdrojov alebo lokality prístupu k nim a bez osobného kontaktu s poskytovateľom cloudovej služby, pričom využitie týchto služieb je merané a hodnotené podľa ich skutočného využitia,

c) cloudovou službou ľubovoľný prostriedok alebo zdroj cloud computingu, poskytovaný vzdialeným prístupom na základe podmienok dohodnutých v dohode o poskytovanej úrovni cloudových služieb,

d) dohodou o poskytovanej úrovni cloudových služieb zmluvný vzťah upravujúci parametre a kvalitu poskytovaných cloudových služieb, ktorá obsahuje úlohy a povinnosti zmluvných strán, pričom táto dohoda sa obvykle uzatvára medzi odberateľom cloudových služieb a poskytovateľom cloudových služieb alebo sprostredkovateľom cloudových služieb,

e) odberateľom cloudových služieb osoba, ktorá na základe dohody o poskytovanej úrovni cloudových služieb využíva cloudové služby poskytovateľa cloudových služieb,

f) poskytovateľom cloudových služieb osoba zodpovedná za správu cloud computingu a poskytovanie cloudových služieb, a to podľa podmienok dohodnutých v dohode o poskytovanej úrovni cloudových služieb,

g) prevádzkovateľom cloudových služieb osoba, ktorá na základe zmluvného vzťahu s poskytovateľom cloudových služieb zabezpečuje technické podmienky na prevádzkovanie, prepojenie a prenos cloudových služieb,

h) sprostredkovateľom cloudových služieb osoba, ktorá na základe zmluvného vzťahu s poskytovateľom cloudových služieb prevádzkuje využívanie, výkon a dodávku cloudových služieb.

§ 42

Modely poskytovania cloudových služieb a typy cloud computingu

(1) Štandardom modelov poskytovania cloudových služieb je rozdelenie modelov poskytovania cloudových služieb najmä na model

a) infraštruktúra ako služba, označovaný aj ako IaaS, pri ktorom cloudovú službu predstavuje poskytovanie virtualizovanej infraštruktúry ako serverov, úložísk údajov a sieťovej infraštruktúry,

b) platforma ako služba, označovaný aj ako PaaS, pri ktorom cloudovú službu predstavuje poskytovanie hardvérovej a softvérovej platformy, potrebnej na vytvorenie a správu aplikácií, vrátane umožnenia ich navrhovania, vývoja, testovania a nasadzovania do produkčnej prevádzky, pričom tieto aplikácie ostávajú v správe odberateľa cloudových služieb,

c) softvér ako služba, označovaný aj ako SaaS, pri ktorom cloudovú službu predstavuje poskytovanie softvéru, vrátane aplikácií.

(2) Štandardom typov cloud computingu je ich rozdelenie najmä na

a) privátny cloud, pri ktorom je cloud computing alokovaný výhradne pre potreby jednej organizácie, pričom poskytovateľom cloudových služieb, prevádzkovateľom cloudových služieb ani sprostredkovateľom cloudových služieb nemusí byť táto organizácia,

b) komunitný cloud, pri ktorom cloud computing využíva niekoľko organizácií, ktoré tvoria jednu komunitu, zdieľajúcu podobné záujmy, napríklad ciele, požiadavky na bezpečnosť, politiku a dodržiavanie záujmov, pričom poskytovateľom cloudových služieb, prevádzkovateľom cloudových služieb ani sprostredkovateľom cloudových služieb nemusí byť ani jedna z týchto organizácií,

c) verejný cloud, pri ktorom je cloud computing zdieľaný ľubovoľnými odberateľmi cloudových služieb, pričom ani jeden z nich nemusí byť poskytovateľom cloudových služieb alebo prevádzkovateľom cloudových služieb,

d) hybridný cloud, ktorý predstavuje kompozitné využitie cloudových služieb dvoch alebo viacerých typov cloud computingu, pričom využívané cloudové služby sú naďalej podporované jednotlivými infraštrukturálnymi prostriedkami daných typov cloud computingu, ale ako také sú vzájomne spojené štandardizovanými alebo proprietárnymi technológiami, ktoré umožňujú prenositeľnosť údajov a aplikácií.

§ 43

Správa cloud computingu

(1) Štandardom správy cloud computingu je ich správa zabezpečovaná tak, že je primerane v súlade so štandardom

a) riadenia informačnej bezpečnosti podľa § 18 ods. 2 a § 31 písm. i) zákona pričom

1. súčasťou bezpečnostnej politiky sú aj podmienky zosúlaďovania bezpečnostných požiadaviek alebo cieľov poskytovateľa cloudových služieb s bezpečnostnými požiadavkami alebo cieľmi odberateľa cloudových služieb,

2. v rámci manažmentu rizík v súvislosti s aktívami sú aktívami najmä poskytované cloudové služby a infraštruktúra, prostredníctvom ktorej sú tieto služby poskytované, vrátane

2a. uzlov pre prepojenie sietí z pohľadu dostupnosti sieťového pripojenia; tieto sú zároveň kritickým aktívom,

2b. hardvéru, ktorým je najmä dátové úložisko, jednotlivé prvky siete a servery,

2c. softvéru, ktorým je najmä softvér pre správu cloud computingu, hypervízor a operačný systém,

b) personálnej bezpečnosti podľa § 18 ods. 2 a § 31 písm. i) zákona,

c) manažmentu rizík oblasti informačnej bezpečnosti podľa § 18 ods. 2 a § 31 písm. i) zákona, pričom analýza rizík vyhodnocuje najmä hrozby, ktorými sú:

1. strata alebo nedostupnosť cloudových služieb,

2. nedostatok zdrojov alebo neschopnosť dodať požadovaný výkon,

3. zlyhanie alebo nedostatočná izolácia prostredia,

4. neoprávnený prístup k izolovanému prostrediu,

5. narušenie bezpečnosti hypervízora, ktorým je najmä virtualizačný server, virtualizačná pamäť, virtuálny úložný priestor, virtuálny sieť alebo virtuálny operačný systém,

6. nedostatočný monitoring jednotlivých komponentov cloud computingu,

7. nebezpečné alebo neefektívne odstránenie údajov,

8. kompromitácia vrstvy správy cloud computingu z dôvodu výskytu možných zraniteľností hypervízora alebo nedostatočnej izolácie prostredia,

9. zneužitie alebo kompromitácia privilegovaných oprávnení,

10. kompromitácia šifrovacích kľúčov,

11. zlyhanie správy šifrovacích kľúčov,

12. zlyhanie alebo nedostatočný manažment zmenových požiadaviek a záplat, najmä vo vzťahu k funkčnosti informačných systémov verejnej správy využívajúcich cloudové služby,

13. narušenie funkčnosti cloudových služieb z dôvodu zlyhania iných cloudových služieb na základe závislosti na spoločných zdrojoch,

d) kontrolného mechanizmu riadenia informačnej bezpečnosti podľa § 18 ods. 2 a § 31 písm. i) zákona pričom sa najmenej raz ročne

1. vykonáva audit informačnej bezpečnosti audítorom cloudu,

2. umožňuje odberateľovi cloudových služieb vykonať prostredníctvom audítora cloudu alebo po dohode s poskytovateľom cloudových služieb inou osobou audit informačnej bezpečnosti všetkých zdrojov, ktoré využívajú jemu poskytované cloudové služby alebo sa týkajú jemu poskytovaných cloudových služieb, a to podľa podmienok upravených v dohode o poskytovanej úrovni cloudových služieb, pričom ak nastane bezpečnostný incident týkajúci sa týchto zdrojov, ktorý ovplyvní kvalitu príslušných poskytovaných cloudových služieb, umožňuje sa vykonať takýto audit bezodkladne po tomto incidente nezávisle od počtu auditov vykonávaných ročne podľa tohto bodu,

3. umožňuje odberateľovi cloudových služieb vykonať prostredníctvom audítora cloudu alebo po dohode s poskytovateľom cloudových služieb inou osobou penetračný test, týkajúci sa cloudových služieb poskytovaných tomuto odberateľovi cloudových služieb, pričom takýto test je pripravený podľa podmienok dohodnutých v dohode o poskytovanej úrovni cloudových služieb a tak, že neovplyvní kvalitu poskytovaných cloudových služieb alebo ju ovplyvní v rozsahu dohodnutom medzi odberateľom cloudových služieb a poskytovateľom cloudových služieb,

e) ochrany proti škodlivému kódu podľa § 18 ods. 2 a § 31 písm. i) zákona pričom

1. pre detekciu prítomnosti škodlivého kódu sa zabezpečuje detekcia útokov na prostredie cloud computingu, a to vrátane útokov na komponenty určené pre správu cloud computingu,

2. sa zaisťuje aj podpora zabezpečenia dôvernosti, autenticity a integrity prenášaných dát pomocou kryptografických opatrení,

f) sieťovej bezpečnosti podľa § 18 ods. 2 a § 31 písm. i) zákona pričom sa zabezpečuje aj podpora

1. virtualizovaných firewallov a iných prvkov siete,

2. segmentácie siete, napríklad vo forme Virtual Local Area Network (VLAN),

3. detekcie škodlivého kódu a jeho odstraňovania na sieťovej úrovni,

g) fyzickej bezpečnosti a bezpečnosti prostredia podľa § 18 ods. 2 a § 31 písm. i) zákona pričom sa

1. vytvára aj plán kontinuity činnosti,

2. definuje v dohode o poskytovanej úrovni cloudových služieb aj doba obnovy; dobou obnovy je čas, do ktorého poskytovateľ cloudových služieb, ak dôjde k výpadku, obnoví ich poskytovanie,

h) aktualizácie softvéru podľa § 18 ods. 2 a § 31 písm. i) zákona pričom sa zabezpečuje aj testovanie aktualizácie virtualizačného prostredia a softvéru správy cloudu v testovacom prostredí,

i) monitorovania a manažmentu bezpečnostných incidentov podľa § 18 ods. 2 a § 31 písm. i) zákona, pričom sa

1. monitoruje aj správna funkčnosť všetkých komponentov cloud computingu,

2. zabezpečuje aj podpora detekcie útokov na sieti, napríklad vo forme Intrusion Detection System (IDS) alebo Intrusion Prevention System (IPS),

3. poskytuje podpora zmiernenia a eliminácie útokov typu Denial of Service (DoS) a Distributed Denial of Service (DDoS),

4. zabezpečuje aj synchronizácia systémového času všetkých komponentov cloud computingu s cieľom používania jednotného času v celom prostredí cloud computingu,

j) periodického hodnotenia zraniteľnosti podľa § 18 ods. 2 a § 31 písm. i) zákona,

k) zálohovania podľa § 18 ods. 2 a § 31 písm. i) zákona,

l) fyzického ukladania záloh podľa § 18 ods. 2 a § 31 písm. i) zákona, pričom požiadavku fyzického ukladania druhej kópie archivačnej zálohy je nevyhnutné uchovávať v súlade s týmto štandardom aj prevádzkovú zálohu a dokumentáciu, súvisiacu s poskytovaným cloud computingom,

m) riadenia prístupu podľa § 18 ods. 2 a § 31 písm. i) zákona, pričom sa

1. na identifikáciu používateľa a následnú autentifikáciu používa pri správe modulov podľa prílohy č. 6 jednotná služba pre účely identifikácie, autentifikácie a autorizácie systémových správcov a odberateľov cloudových služieb,

2. na zaznamenávanie prístupu užívateľa

2a. automaticky zaznamenávajú aj všetky udalosti spojené s úspešným alebo neúspešným prístupom, vrátane vzdialeného prístupu,

2b. zabezpečuje aj automatické zaznamenávanie všetkých činností spojených s aktiváciou alebo deaktiváciou cloudových služieb,

2c. zabezpečuje aj automatické zaznamenávanie všetkých udalostí spojených s funkčnosťou cloud computingu,

2d. zabezpečuje aj automatické zaznamenávanie detegovaných neoprávnených aktivít, najmä zo strany privilegovaných používateľských rolí, zariadení a softvéru, zaisťujúcich bezpečnosť cloud computingu,

2e. zabezpečuje aj automatické zaznamenávanie všetkých udalostí spojených so zmenami súvisiacimi najmä so sieťou, správou cloud computingu, hypervízorom, používaným operačným systémom, monitoringom, zálohovaním a obnovou,

2f. vyhodnocujú automatické záznamy za účelom identifikácie bezpečnostne relevantných udalostí, ktoré môžu viesť k bezpečnostným incidentom,

2g. vytvárajú automatické záznamy tak, že obsahujú relevantné informácie a presný časový údaj,

2h. zabezpečujú všetky automatické záznamy pred neoprávnenou manipuláciou, zmenou a vymazaním,

2i. zálohujú automatické záznamy po dobu najmenej jedného roka,

3. pri správe modulov podľa prílohy č. 6 pre požiadavku vedenia dokumentácie prístupových práv podporuje riadenie prístupových oprávnení na základe rolí,

4. pri správe modulov podľa prílohy č. 6 umožňuje zmena hesiel pre prednastavené účty,

5. pri správe modulov podľa prílohy č. 6 umožňuje používanie politiky tvorby hesiel, ktorá zabezpečuje najmä adekvátnu komplexnosť hesiel, zobrazovanie informácie o úspešnom alebo neúspešnom prihlásení tak, že z nej nie je možné prečítať systémové informácie, určenie doby platnosti hesiel, exspirovanie prístupu po určenej dobe nečinnosti a blokovanie prístupu po určenom počte neúspešných prihlásení,

n) aktualizácie informačno-komunikačných technológií podľa § 18 ods. 2 a § 31 písm. i) zákona,

o) účasti tretej strany podľa § 18 ods. 2 a § 31 písm. i) zákona.

(2) Pri použití § 18 ods. 2 a § 31 písm. i) zákona na zabezpečenie štandardov podľa odseku 1 sa povinnou osobou rozumie poskytovateľ cloudových služieb a informačným systémom verejnej správy sa rozumie cloud computing, okrem určenia rozsahu a úrovne ochrany, vrátane hodnotenia slabých miest a ohrození a okrem určenia osoby alebo osôb zodpovedných za bezpečnosť, kde sa informačnými systémami verejnej správy rozumejú časti cloud computingu.

(3) Súčasťou štandardu správy cloud computingu je aj bezpečnosť zdieľaného prostredia, pričom sa

a) pri výpadku cloudových služieb v súlade s podmienkami a garantovanými parametrami dostupnosti zabezpečuje migrácia do záložného prostredia podľa vopred určeného scenára tak, že dodávka cloudových služieb nie je dlhodobo ohrozená,

b) umožňuje oddeliť údaje jednotlivých odberateľov cloudových služieb, pričom spôsob oddelenia je obsiahnutý v dohode o poskytovanej úrovni cloudových služieb,

c) virtuálne komponenty oddeľujú do bezpečnostných zón podľa typu použitia s cieľom zníženia rizika neautorizovaného prístupu alebo zmien.

(4) Súčasťou štandardu správy cloud computingu je aj jeho správa zabezpečovaná tak, že je

a) v dohode o poskytovanej úrovni cloudových služieb obsiahnuté aj podmienky a garantované parametre dostupnosti cloudových služieb a spracúvaných údajov,

b) odberateľovi cloudových služieb na základe žiadosti umožnené úplné skopírovanie jeho údajov na ďalšie použitie, pričom podmienky, lehoty a výstupné formáty údajov sú obsahom dohody o poskytovanej úrovni cloudových služieb, pričom lehota na skopírovanie údajov sa v dohode nedohodne na dlhšie ako tri mesiace; takými údajmi sa rozumejú údaje, ktoré do cloud computingu vložil alebo si nastavil odberateľ cloudových služieb na základe dohody o poskytovanej úrovni cloudových služieb,

c) odberateľovi cloudových služieb umožnené úplné vymazanie jeho údajov, a to vrátane všetkých kópií a záloh v cloud computingu, pričom pri ukončení zmluvného vzťahu s odberateľom cloudových služieb sa takéto vymazanie zabezpečuje bezodkladne bez nutnosti osobitnej žiadosti odberateľa cloudových služieb; takéto vymazanie sa netýka údajov, pri ktorých to podmienky podľa osobitných predpisov neumožňujú alebo pre ktoré je to v príslušnej dohode o poskytovanej úrovni cloudových služieb dohodnuté inak, pričom lehota pre úplné vymazanie údajov sa v dohode o poskytovanej úrovni cloudových služieb nedohodne na dlhšie ako tri mesiace, a

d) súčasťou dohody o poskytovanej úrovni cloudových služieb vyhlásenie poskytovateľa cloudových služieb o súlade s príslušnými štandardmi, a to v rozpise podľa jednotlivých štandardov.

§ 44

Vytváranie a rozvoj cloud computingu

Štandardom vytvárania a rozvoj cloud computingu v správe orgánu riadenia je vytváranie a rozvoj jeho architektúry podľa prílohy č. 6.

§ 45

Používanie cloudových služieb

(1) Štandardom používania cloudových služieb je používanie

a) cloudových služieb informačnými systémami verejnej správy len z takého cloud computingu, ktorý preukázateľne dodržiava požiadavky štandardu správy cloud computingu, a to aj ak správa nie je zabezpečovaná orgánom riadenia,

b) len takej dohody o poskytovanej úrovni cloudových služieb, ktorá je dohodou o poskytovanej úrovni cloudových služieb podľa § 41 písm. d),

c) cloudových služieb informačnými systémami verejnej správy, len ak

1. má poskytovateľ cloudových služieb sídlo alebo miesto podnikania v členskom štáte Európskej únie, v zmluvnej strane Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo v krajine s primeranou ochranou osobných údajov podľa osobitného predpisu,25)

2. má sprostredkovateľ cloudových služieb sídlo alebo miesto podnikania v členskom štáte Európskej únie, v zmluvnej strane Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo v krajine s primeranou ochranou osobných údajov podľa osobitného predpisu,25) ak sa predpokladá alebo existuje zmluvný vzťah so sprostredkovateľom cloudových služieb,

3. sa spracúvanie a uloženie údajov uskutočňuje na území členských štátov Európskej únie, zmluvných strán Dohody o Európskom hospodárskom priestore a krajín s primeranou ochranou osobných údajov podľa osobitného predpisu25) a

4. je pre takýto informačný systém verejnej správy vypracovaná a udržiavaná aktuálna klasifikácia údajov, ktoré obsahuje.

(2) Obmedzenie podľa odseku 1 písm. c) prvého až tretieho bodu sa nevzťahuje na otvorené údaje.

Štandardy pre formáty elektronických dokumentov podpísateľných elektronickým podpisom

§ 46

Prijímanie a čítanie podpísaných elektronických dokumentov

(1) Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a) podpísaným elektronickým dokumentom externe podpísaný elektronický dokument alebo priamo podpísaný elektronický dokument,

b) externe podpísaným elektronickým dokumentom podpísaný alebo zapečatený elektronický dokument, ku ktorému sú elektronický podpis, ktorými sa podpisuje alebo elektronická pečať, ktorou sa pečatí, pripojené prostredníctvom podpisového kontajnera prostredníctvom formátu podpisu alebo ako samostatné súbory,

c) priamo podpísaným elektronickým dokumentom podpísaný alebo zapečatený elektronický dokument, ku ktorému sú elektronický podpis, ktorými sa podpisuje alebo elektronická pečať, ktorou sa pečatí pripojené ako jeho súčasť,

d) validáciou formátu elektronického dokumentu overenie súladu formátu súboru s príslušnou špecifikáciou alebo normou programovými prostriedkami.

(2) Štandardom prijímania a čítania podpísaných elektronických dokumentov je prijímanie a čítanie

a) priamo podpísaných elektronických dokumentov vo formáte

1. textových súborov Portable Document Format (.pdf) podľa osobitného predpisu26) vo verzii A-1 (PDF/A-1),A-2 (PDF/A-2) a A-3 (PDF/A-3) najmä podľa technickej normy,27)

2. textových súborov podľa § 19 písm. a) druhého bodu, ak nejde o použitie na zaručenú konverziu podľa osobitného predpisu,28)

b) externe podpísaných elektronických dokumentov vo formáte

1. textových súborov Portable Document Format (.pdf) vo verzii A-1 (PDF/A-1), A-2 (PDF/A-2) a A-3 (PDF/A-3) najmä podľa technickej normy,27)

2. textových súborov podľa § 19 písm. a) druhého bodu, ak nejde o použitie na zaručenú konverziu podľa osobitného predpisu,28)

3. textových súborov podľa § 19 písm. a) tretieho bodu,

4. grafických súborov podľa § 20 písm. a) druhého bodu,

c) elektronických dokumentov vo formáte jazyka pre prenos dátových prvkov podľa § 12 v štruktúre podľa prílohy č. 7 (ďalej len „kontajner XML údajov“), pričom ak nejde o vyplnené údaje elektronického formulára, zároveň

1. sa v tomto elektronickom dokumente používa znaková sada podľa § 13 písm. c),

2. schéma tohto elektronického dokumentu je vytvorená podľa § 13 písm. a),

3. transformácia tohto elektronického dokumentu je vytváraná podľa § 13 písm. d) a zabezpečuje vytvorenie podpisovej prezentácie vo formáte podľa prílohy č. 1 bodu 2.6.7,

d) iných formátov elektronických dokumentov ako uvedených v písmenách a) až c), ak sa na tom zasielateľ a prijímateľ dohodnú,

e) formátov elektronických dokumentov podľa písmen a) až d) validovaných spôsobom podľa § 50,

f) podpísaných elektronických dokumentov podľa písmena a) podpísaných viacerými osobami, len ak tieto osoby podpísali rovnaký informačný obsah elektronického dokumentu,

g) podpísaných elektronických dokumentov podľa písmena a) podpísaných viacerými osobami, ak niektorá z týchto osôb podpísala iný informačný obsah tohto elektronického dokumentu ako ostatné osoby, ak sa o tom zasielateľ a prijímateľ dohodnú,

h) podpísaných elektronických dokumentov podľa písmen a) a b), ak neobsahujú vnorené súbory.

§ 47

Prijímanie a čítanie podpisových kontajnerov

Štandardom prijímania a čítania podpisových kontajnerov je prijímanie a čítanie

a) podpisového kontajneru vo formáte Associated Signature Containers (.asics, .scs, .asice, .sce) podľa osobitného predpisu26) a podľa európskych normalizačných produktov,29) a toaj viacnásobne vnoreného, pričom vnorený kontajner môže byť aj formát ZIP podľa európskej normy30) alebo formát podľa § 25 ods. 1 písm. a) prvého bodu,

b) iných formátov podpisových kontajnerov ako uvedených v písmenách a) a c), ak sa na tom zasielateľ a prijímateľ dohodnú,

c) modulom centrálnej elektronickej podateľne externe podpísaných elektronických dokumentov alebo v ZEPf transportnom kontajneri obsahujúcom podpísaný dokument a jeho podpis CMS AdES alebo XML AdES podľa zverejnenej osobitnej špecifikácie,31) pričom modul centrálnej elektronickej podateľne zabezpečuje aj overenie elektronického podpisu vyhotoveného podľa pravidiel platných do 30. júna 2016, ak takýto podpis strana spoliehajúca sa na podpis akceptuje; na overenie podpisov sa obsah transportného kontajnera ZEPf alebo samostatné podpisy a nimi podpísané dokumenty môžu uložiť do formátu ASiC podľa písmena a),

d) priamo podpísaných elektronických dokumentov podľa § 46 ods. 2 písm. a), ktoré sú zároveň externe podpísanými elektronickými dokumentmi podľa § 46 ods. 2 písm. b) prvého bodu alebo druhého bodu v podpisových kontajneroch podľa písmena a),

e) viacnásobne vnorených podpisových kontajnerov podľa písmena a), ak počet viacnásobných vnorení podpisových kontajnerov nepresiahne počet určený podľa § 50.

§ 48

Vytváranie podpisových kontajnerov a podpísaných elektronických dokumentov

Štandardom vytvárania podpisových kontajnerov a podpísaných elektronických dokumentov je

a) pri úkonoch súvisiacich s poskytovaním elektronických služieb verejnej správy, povinným poskytovaním informácií podľa osobitných predpisov,5) alebo ak je podpísaním vykonaná autorizácia podľa osobitného predpisu,32) používanie formátov podľa § 46 ods. 2 písm. a) prvého bodu, písm. b) prvého, tretieho a štvrtého bodu, písm. c), e) a h) a § 47 písm. a),

b) používanie iných formátov ako uvedených v písmene a), napríklad ostatných formátov podľa § 19 až 24, ak sa na tom všetky strany príslušnej komunikácie dohodnú, s vedomím možných škôd a nezrovnalostí v ďalšom konaní vyplývajúcich z takého postupu,

c) spravidla nevytváranie viacnásobne vnorených podpisových kontajnerov, s výnimkou uchovávania elektronických podpisov, elektronických pečatí alebo certifikátov, ktoré s týmito vnorenými podpismi alebo pečaťami súvisia,

d) vytváranie formátov podľa písmena a) v súlade s validáciami podľa § 50, ak je to preukázateľne a objektívne možné,

e) používanie paralelných podpisov v podpisovom kontajneri podľa § 47 písm. a) pri spoločnej autorizácii podľa osobitného predpisu,33)

f) vykonanie zaručenej konverzie pre formáty elektronických podpisov vyhotovených podľa pravidiel platných do 30. júna 2016 v iných formátoch než sú uvedené v § 46 ods. 2 písm. a) a § 47 písm. a), ak takýto podpis strana spoliehajúca sa na podpis akceptuje, pre vytváranie opakovanej autorizácie alebo spoločnej autorizácie podľa osobitného predpisu,33)

g) pri autorizácii podľa osobitného predpisu34) zahrnutie kvalifikovanej časovej pečiatky do autorizácie v podpise XML AdES v prvkoch AllDataObjectsTimeStamp alebo IndividualDataObjectsTimeStamp a v podpise CMS AdES v prvku contentTimestamp,

h) používanie elektronických podpisov bez použitia odkazov na element typu „http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#Manifest“.

§ 49

Identifikovanie formátu podpísaného elektronického dokumentu, identifikovanie formátu podpisového kontajneru a identifikovanie podpísaného elektronického dokumentu

(1) Štandardom identifikovania formátu podpísaného elektronického dokumentu sú hodnoty identifikátorov podľa prílohy č. 8 prvého bodu.

(2) Štandardom identifikovania formátu podpisového kontajneru sú hodnoty identifikátorov podľa prílohy č. 8 druhého bodu.

(3) Štandardom identifikovania podpísaného elektronického dokumentu je identifikátor35) obsahujúci hash hodnotu z podpísaného elektronického dokumentu. Štandardom identifikovania podpísaného elektronického dokumentu pri viacerých podpisoch podľa § 46 ods. 2 písm. f) a g) alebo vo formáte podľa § 47 písm. a) je identifikátor36) obsahujúci hash hodnotu z digitálneho podpisu, DER kódovaného výsledku asymetrickej funkcie, podpísaného elektronického dokumentu.

§ 50

Validácia formátov podpísaných elektronických dokumentov

(1) Štandardom použitia validácie formátu dokumentu pri prijímaní alebo vytváraní elektronicky podpísaných dokumentov orgánom riadenia je validácia určená orgánom vedenia a zverejnená v centrálnom metainformačnom systéme.

(2) Ak orgán vedenia danému formát neurčil validáciu orgán riadenia môže použiť validáciu, ktorú vydá podľa § 24 ods. 5 zákona; orgán riadenia úplnú funkčnosť validácie verejne zdokumentuje v centrálnom metainformačnom systéme.

(3) Ak je na validáciu určený referenčný softvér, referenčný softvér musí spĺňať požiadavky na klientske aplikácie podľa § 36 písm. b) a c), musí byť voľne dostupný, jeho zdrojové kódy musia byť zverejnené a musí ho byť možné na ľubovoľný účel upravovať, šíriť a používať.

Štandardy pre základné číselníky

§ 51

Základné číselníky

(1) Štandardom základných číselníkov zverejňovaných alebo sprístupňovaných na použitie inými informačnými systémami verejnej správy je

a) používanie dátovej štruktúry základného číselníka podľa prílohy č. 9,

b) vytváranie názvu základného číselníka tak, že stručne a zrozumiteľne opisuje obsah tohto číselníka,

c) vytváranie položiek základného číselníka najmenej v slovenskej jazykovej verzii,

d) vytváranie jazykových verzií položky základného číselníka prostredníctvom príslušných dátových prvkov ako súčasti príslušnej položky základného číselníka,

e) poskytovanie jazykovej verzie, len ak sú hodnoty dátového prvku „Názov položky“ všetkých položiek základného číselníka vyplnené v príslušnej jazykovej verzii,

f) vytváranie dátových prvkov položky základného číselníka typov „Lokalizovaný dátový prvok“ a „Lokalizovaný dátový prvok s históriou“ v jednom jazyku jedenkrát,

g) nevytváranie súčasne účinných dátových prvkov položky základného číselníka typov „Dátový prvok s históriou“ a „Lokalizovaný dátový prvok s históriou“,

h) upravovanie alebo pridávanie hodnôt dátových prvkov položky základného číselníka typov „Dátový prvok s históriou“ alebo „Lokalizovaný dátový prvok s históriou“, ktorá nadobudla účinnosť ukončením účinnosti príslušného pôvodného dátového prvku, ak existuje, a vznikom nového dátového prvku s upravenou alebo pridanou hodnotou a s účinnosťou nasledujúcou bezprostredne po ukončenej účinnosti pôvodného dátového prvku na úrovni sekúnd; ak ide o nový dátový prvok, ktorý položka dovtedy neupravovala alebo ktorý nemal hodnotu, účinnosť sa určuje na základe vlastného uváženia,

i) upravovanie alebo pridávanie hodnôt dátových prvkov položky základného číselníka iného typu ako uvedeného v písmene h) priamym prepísaním existujúcich hodnôt alebo pridaním nových hodnôt,

j) nemožnosť vymazania položky základného číselníka, ktorá nadobudla účinnosť, a to ani po jej ukončení,

k) vytváranie položky základného číselníka s obnovenou účinnosťou zmenou dátového prvku „Účinný od“ tejto položky postupom podľa písmena h); iné dátové prvky tejto položky sa vtedy neupravujú,

l) poskytovanie všetkých povinných dátových prvkov položky základného číselníka podľa prílohy č. 9 s vyplnenými hodnotami, a to pre všetky položky základného číselníka,

m) vytváranie identifikátorov položiek základného číselníka ako jednotných referencovateľných identifikátorov, a to podľa zoznamu referencovateľných identifikátorov zverejňovaného prostredníctvom centrálneho metainformačného systému.

(2) Štruktúru základného číselníka podľa odseku 1 písm. a) je možné na vnútorné účely použitia iným informačným systémom verejnej správy v tomto informačnom systéme rozšíriť o nové atribúty alebo položky; takto upravený číselník sa označuje ako rozšírený číselník, pričom tento číselník nie je základným číselníkom.

(3) Základné číselníky sa v elektronických formulároch používajú spravidla so všetkými položkami, ktoré sú v období účinnosti príslušného elektronického formulára legislatívne uznateľné.

(4) Pri prenose dátových prvkov alebo ich atribútov, ktorých hodnoty sú založené na základných číselníkoch, sa používa najmenej hodnota dátového prvku základného číselníka „kód položky“ alebo identifikátor položky základného číselníka.

Štandardy pre autentifikáciu a prenos údajov o identite

§ 52

Federácia identít

Štandardom federácie identít je používanie protokolu Security Assertion Markup Language (SAML) vo verzii 2.0 podľa Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS) pri federácii identít informačných systémov verejnej správy, pričom ak je poskytovateľom identít správca ústredného portálu verejnej správy

a) pre protokol Security Assertion Markup Language (SAML) sa používa

1. profil Web Browser Single Sign-On Profile s technickým spôsobom jeho vykonania prostredníctvom HTTP-POST alebo HTTP-Redirect, alebo

2. profil Single Logout Profile s technickým spôsobom jeho vykonania prostredníctvom HTTP-POST, HTTP-Redirect alebo Simple Object Access Protocol (SOAP) najmenej vo verzii 1.2,

b) dátová štruktúra Security Assertion Markup Language (SAML) Assertion pre prenos autentifikačných informácií medzi poskytovateľom služby a poskytovateľom identity má atribúty podľa prílohy č. 10.

Záverečné ustanovenia

§ 53

Spoločné ustanovenie

Ak sa v tejto vyhláške ustanovuje použitie postupu podľa technickej normy, slovenskej technickej normy, európskeho normalizačného produktu alebo európskej normy, je možné postupovať aj podľa ich ekvivalentu, ak sa takýmto postupom dosiahne rovnaký výsledok a dodržia sa ustanovenia tejto vyhlášky. Pri pochybnostiach o vhodnosti použitia ekvivalentnej normy alebo špecifikácie podľa prvej vety je rozhodujúce vyjadrenie orgánu vedenia k možnosti ich použitia.

§ 54

Prechodné ustanovenia

(1) Textové súbory a grafické súbory vo formáte Shockwave Flash (.swf) zverejnené vo formáte podľa štandardov informačných systémov verejnej správy účinných do 14. marca 2014 je možné takto zverejňovať aj po účinnosti tejto vyhlášky.

(2) Súbory obsahujúce tabuľky, audio a video súbory a audio a video streaming zverejnené vo formáte podľa štandardov pre informačné systémy verejnej správy účinných do 14. marca 2015 je možné takto zverejňovať aj po účinnosti tejto vyhlášky.

(3) Súbory obsahujúce tabuľky vytvorené informačnými systémami verejnej správy do 14. marca 2016 je možné ponechať v pôvodnom formáte aj po účinnosti tejto vyhlášky.

(4) Pri webových sídlach, ktoré sú uverejnené do 14. novembra 2018, sa pri uplatňovaní štandardov podľa § 14, § 15 a § 17 postupuje do 15. novembra 2020 podľa štandardov pre informačné systémy verejnej správy účinných do 15. novembra 2018.

(5) Pri webových sídlach, ktoré sú uverejnené od 14. novembra 2018 do 28. februára 2019, sa pri uplatňovaní štandardov podľa § 15 ods. 1 písm. a) postupuje do 15. novembra 2020 podľa štandardov pre informačné systémy verejnej správy účinných do 28. februára 2019.

(6) Schéma správ Sk-Talk najmenej vo verzii 3.0 pre asynchrónnu komunikáciu s ústredným portálom verejnej správy je štandardom najneskôr od 1. mája 2021 a do 30. apríla 2021 je možné na tento účel používať schému správ Sk-Talk najmenej vo verzii 2.0.

(7) Ak ide o služby zverejnené pred dňom účinnosti tejto vyhlášky, podľa štandardu pre tvorbu názvoslovia podľa § 26 sa postupuje od 1. januára 2022.

(8) Pri vytváraní podpisových kontajnerov a podpísaných elektronických dokumentov podľa § 48 písm. h) sa postupuje najneskôr od 1. mája 2021.

(9) Pri uplatňovaní štandardov pre elektronické formuláre sa podľa prílohy č. 1

a) bodu 2.3.9 postupuje najneskôr od 1. januára 2021,

b) bodu 2.3.10 postupuje najneskôr od 1. januára 2021 a táto povinnosť sa vzťahuje aj na elektronické formuláre zverejnené do dátumu účinnosti tejto vyhlášky,

c) bodu 7.2.1 písm. m) postupuje najneskôr od 1. januára 2021 a ak ide o elektronické formuláre zverejnené do 31. decembra 2020, postupuje sa podľa štandardov pre informačné systémy verejnej správy účinných do dňa účinnosti tejto vyhlášky.

§ 55

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 11.

§ 56

Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa § 1 písm. a) až d) a f) až l), § 3 až 28, § 45 až 61b, prílohy č. 1 až 7 a 9 až 14 výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení výnosu č. 276/2014 Z. z., výnosu č. 137/2015 Z. z., opatrenia č. 1521/2018/oLG-5 (oznámenie č. 78/2018 Z. z.), opatrenia č. 311/2018 Z. z. a opatrenia č. 56/2019 Z. z.


§ 57

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2020 okrem § 14 ods. 2, ktorý nadobúda účinnosť 23. júna 2021.


Patrik Krauspe v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 78/2020 Z. z.

Štandard elektronických formulárov

1. Vymedzenie základných pojmov pri elektronických formulároch

1.1 Formulár

1.1.1 Formulár je

a) tlačivo v listinnej podobe,

b) textový súbor podľa § 19, ktorý umožňuje zverejnenie listinného tlačiva v elektronickej podobe a jeho následné vytlačenie alebo

c) taký štruktúrovaný elektronický dokument, ktorý nespĺňa všetky vlastnosti pre elektronický formulár podľa bodu 1.2.1 a podľa osobitného predpisu.37)

1.1.2 Formulár má predpísanú formu a náležitosti, ktoré sú definované osobitným predpisom alebo gestorom elektronickej služby, ktorá ho používa.

1.1.3 Formulár podľa bodu 1.1.1 písm. b) a c) dodržiava príslušné požiadavky podľa § 18 až 25.

1.1.4 Formulár má charakter najmä textového súboru a neslúži na prenos alebo uchovávanie dátových prvkov. Grafický súbor nieje považovaný za formulár.

1.1.5 Formulár podľa bodu 1.1.1 písm. b), a ak je to technicky možné aj podľa bodu 1.1.1 písm. c), sa vzhľadom na overenie správnosti vizuálneho rozloženia alebo ako vzor pre tlačivo v listinnej podobe poskytuje aj vo formáte PDF najmenej vo verzii 1.3 a najviac vo verzii 1.7.

1.1.6 Ak je to technicky možné, formulár podľa bodu 1.1.1 písm. c) sa poskytuje vo formáte HTML podľa World Wide Web Consortium (W3C), XHTML podľa World Wide Web Consortium (W3C) alebo vo formáte PDF AcroForms najmenej vo verzii 1.3 a najviac vo verzii 1.7.

1.2 Elektronický formulár a príslušné osoby

1.2.1 Elektronický formulár je tvorený

a) identifikačnými údajmi,

b) dátovou štruktúrou bez vyplnených údajov, pričom dátovú štruktúru tvoria dátové prvky,

c) pravidlami na jeho vypĺňanie a prezentáciu.

1.2.2 Vyplnením najmenej jedného údaja elektronického formulára vzniká vyplnený elektronický formulár.

1.2.3 Poskytovateľom elektronického formulára je orgán riadenia, ktorý elektronický formulár vytvára, mení a ukončuje jeho platnosť.

1.2.4 Gestorom elektronickej služby je orgán riadenia, ktorý je poskytovateľom elektronickej služby verejnej správy, ku ktorej sa daný elektronický formulár viaže. Gestor elektronickej služby môže byť totožný s poskytovateľom elektronického formulára.

1.2.5 Používateľom elektronického formulára je fyzická osoba, ktorá vypĺňa elektronický formulár alebo právnická osoba, v mene ktorej sa vypĺňa elektronický formulár. Ak sa elektronický formulár vypĺňa automatizovane, a to informačným systémom, aplikáciou a podobne, používateľom elektronického formulára je osoba, v ktorej mene sa elektronický formulár vypĺňa.

1.3 Dátová štruktúra, dátový obsah a používateľské rozhranie na vyplnenie elektronického formulára

1.3.1 Dátová štruktúra elektronického formulára predstavuje štruktúru obsahu elektronického formulára bez vyplnených údajov, ktorý sa viaže ku konkrétnemu úkonu alebo elektronickej službe verejnej správy.

1.3.2 Dátovým obsahom sa rozumie dátová štruktúra spolu s vyplnenými údajmi.

1.3.3 Používateľským rozhraním pre vyplnenie elektronického formulára sa rozumie rozhranie pre manuálne vypĺňanie používateľom elektronického formulára.

1.3.4 Pomocnými informáciami sú informácie, ktoré nie sú nutné pre definíciu alebo prezentáciu príslušného elektronického formulára, ale môžu napomôcť pri pochopení významu jednotlivých častí elektronického formulára, spôsobu jeho použitia a spracovania. Medzi pomocné informácie patrí najmä návod, legenda, vzory a príklady. Návodom sú najmä vysvetlivky a pomocné texty pre správne vyplnenie daného dátového poľa.

1.4 Prezentácia elektronického formulára a prezentačná schéma

1.4.1 Prezentácia elektronického formulára (ďalej len „prezentácia") predstavuje interpretáciu dátového obsahu v bežne zmyslami vnímateľnej podobe.

1.4.2 Prezentácia dátového obsahu j e definovaná prezentačnou schémou.

1.4.3 Pre jeden elektronický formulár môže existovať viac prezentácií, a to podľa účelu ich použitia.

1.4.4 Prezentačná schéma je súhrnom pravidiel pre transformáciu dátového obsahu elektronického formulára do predpísanej prezentácie. Určuje spôsob vnímateľnej interpretácie dátovej štruktúry elektronického formulára, vrátane všetkých identifikačných údajov elektronického formulára najmenej podľa bodu 2.2.1 písmen a), b), f) a g), ktoré sú prezentované používateľovi elektronického formulára.

1.4.5 Pre jeden typ prezentácie, napríklad prezentáciu pre tlač, môže existovať viac prezentačných schém, a to podľa technológie použitej pre tvorbu elektronického formulára.

2. Vytvorenie elektronického formulára

2.1 Všeobecné pravidlá vytvorenia elektronických formulárov

2.1.1 Elektronický formulár sa vytvára v súlade s ostatnými požiadavkami podľa tejto vyhlášky, pričom sa zabezpečuje súlad najmä s dátovými štandardmi a štandardmi použitia súborov.

2.1.2 Pre všetky súčasti elektronického formulára podľa bodu 1.2.1 existuje úplná dokumentácia, zverejnená spolu s príslušným elektronickým formulárom. Tieto súčasti elektronického formulára a ich zverejnená dokumentácia spĺňajú požiadavky na otvorenosť a technologickú neutrálnosť podľa § 6 ods. 1 zákona.

2.1.3 Ak je súčasť elektronického formulára založená na existujúcom technologickom štandarde alebo technickej norme, úplná dokumentácia obsahuje opis všetkých použitých vlastností daného technologického štandardu alebo technickej normy. Takýto opis neobsahuje vlastnosti, ktoré nie sú v súčasti elektronického formulára používané.

2.1.4 Používateľské rozhranie na vyplnenie elektronického formulára poskytuje používateľovi elektronického formulára tieto funkcie:

a) vyplnenie a prezentovanie vyplnených údajov elektronického formulára,

b) uloženie údajov do určeného dátového úložiska podľa bodu 4.5.1 v ľubovoľnom momente vypĺňania a opätovné načítanie údajov z určeného dátového úložiska do elektronického formulára,

c) vytlačenie vyplneného elektronického formulára.

2.1.5 Používateľské rozhranie na vyplnenie elektronického formulára môže používateľovi elektronického formulára sprostredkovať podpísanie vyplneného elektronického formulára.

2.1.6 Elektronický formulár musí byť vytvorený vecne správne a v súlade s právnymi predpismi.

2.2 Identifikačné údaje elektronického formulára

2.2.1 Identifikačné údaje elektronického formulára sú metaúdaje o elektronickom formulári a jeho použití. Identifikačné údaje elektronického formulára sú tvorené týmito položkami:

a) názov elektronického formulára, ktorý predstavuje stručný, výstižný a jednoznačný opis príslušnej aktivity alebo služby z pohľadu poskytovateľa elektronického formulára; tvorí sa pomenovaním aktivity napríklad „Oznámenie" v spojení s bližším opisom predmetu aktivity, napríklad „o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri",

b) identifikátor elektronického formulára, ktorý je v elektronickej verejnej správe v Slovenskej republike jedinečný a tvorí sa v štruktúre jednotného referencovateľného identifikátora pričom pre formuláre sprístupnené v module elektronických formulárov do dátumu určeného podľa bodu 7.3.6 sa používajú referencovateľné identifikátory platné do 30. júna 2018,

c) opis účelu elektronického formulára, ktorý jednoducho a výstižne opisuje účel elektronického formulára, napríklad v tvare „Údaje služby JKM na zápis do zoznamu audítorov",

d) referencovateľný identifikátor poskytovateľa elektronického formulára, ktorý elektronický formulár vytvoril alebo naposledy zmenil; v elektronických formulároch zverejnených do dátumu určeného v bode 7.3.6 sa môže používať celý názov poskytovateľa elektronického formulára, ktorý elektronický formulár vytvoril alebo naposledy zmenil,

e) referencovateľný identifikátor gestora elektronickej služby, ktorému príslušná agenda v rámci úseku verejnej správy patrí, pričom ak existuje pre jednu agendu viac gestorov, uvádza sa gestor, ktorý prvý vytvoril príslušný elektronický formulár; v elektronických formulároch zverejnených do dátumu určeného v bode 7.3.6 sa môže používať celý názov gestora elektronickej služby, ktorému príslušná agenda v rámci úseku verejnej správy patrí alebo gestor agendy, ktorý prvý vytvoril príslušný elektronický formulár,

f) jazyk, ktorým sa identifikuje použitý jazyk s cieľom odlíšiť viaceré jazykové varianty elektronického formulára pre ten istý úkon, ak je podpora viacerých jazykových variant zabezpečovaná prostredníctvom samostatných elektronických formulárov; jazyk sa vypĺňa v súlade so základným číselníkom CL0 10076 Jazyky,

g) verzia, obsahujúca číslo verzie elektronického formulára, pričom toto číslo sa vytvára tak, že minoritné zmeny sa zaznamenávajú zvyšovaním verzie po desatinách, napríklad z 1.1 na 1.2 alebo z 1.9 na 1.10, a majoritné zmeny po celých číslach, napríklad z 2.3 na 3; majoritnosť aminoritnosť je určovaná podľa potreby príslušného poskytovateľa elektronického formulára, jedna majoritná verzia má vo všetkých minoritných verziách spravidla rovnakú definíciu dátovej štruktúry, avšak začiatočná hodnota prvej publikovanej verzie je 1.0, pričom hodnota nižšia ako 1.0 sa používa len pre pripravované a zatiaľ nezverejnené verzie, pričom opravou alebo úpravou elektronického formulára vzniká jeho nová verzia a úpravou sa rozumie aj doplnenie ďalšej prezentácie alebo prezentačnej schémy do publikovaného elektronického formulára,

h) dátum začiatku platnosti, ktorý tvorí údaj obsahujúci dátum publikácie elektronického formulára,

i) dátum skončenia platnosti, ak ide o elektronické formuláre so skončenou platnosťou alebo ak je tento dátum známy,

j) dátum začiatku účinnosti, ktorý tvorí údaj obsahujúci predpokladaný alebo určený dátum účinnosti elektronického formulára,

k) dátum skončenia účinnosti; inú ako prázdnu hodnotu má vtedy, ak ide o elektronické formuláre so skončenou účinnosťou.

2.2.2 Identifikačné údaje sú poskytované poskytovateľom elektronického formulára pri vytváraní elektronického formulára, pričom používateľ elektronického formulára ich nemôže zmeniť.

2.2.3 Identifikačné údaje elektronického formulára môžu byť podľa potreby rozšírené o ďalšie položky.

2.2.4 Identifikačné údaje podľa bodu 2.2.1 písm. a) až f) sa nesmú meniť bez zmeny verzie elektronického formulára.

2.3 Pravidlá pre dátovú štruktúru

2.3.1 Dátová štruktúra elektronického formulára je založená na príslušnej dátovej štruktúre dátových prvkov podľa § 30.

2.3.2 Súčasťou dátovej štruktúry elektronického formulára a prvým dátovým prvkom môže byť kód vyplneného elektronického formulára. Jeho hodnota sa obvykle vypĺňa po vyplnení najmenej jedného údaja a predstavuje nástroj na spárovanie s konkrétnou vybavovanou elektronickou službou verejnej správy, ak elektronická služba verejnej správy takúto funkciu poskytuje.

2.3.3 Do dátovej štruktúry sa môžu pridať vlastné dátové prvky, ak v Centrálnom modeli údajov alebo katalógu dátových prvkov podľa prílohy č. 3 neexistuje ich vecný ekvivalent.

2.3.4 Dátová štruktúra elektronického formulára sa opisuje jazykom Extensible Markup Language (XML) vo verzii 1.0 podľa World Wide Web Consortium (W3C), a to vrátane identifikačných údajov.

2.3.5 Dátová štruktúra sa definuje prostredníctvom XML Schema Definition Language (XSD) najmenej vo verzii 1.0 podľa World Wide Web Consortium (W3C), pričom definuje povolené typy a hodnoty jednotlivých dátových prvkov.

2.3.6 Definícia dátovej štruktúry sa tvorí jedným súborom.

2.3.7. Dátová štruktúra elektronického formulára elektronického úradného dokumentu obsahuje najmenej údaje uvedené vo forme samostatných dátových prvkov, ktorými sú

a) názov orgánu riadenia, ktorý konanie či úkon uskutočnil,

b) identifikátor orgánu riadenia, ktorý konanie či úkon uskutočnil,

c) dátum vydania elektronického úradného dokumentu,

d) identifikačné údaje elektronického úradného dokumentu,

e) predmet konania.

Tento rozsah údajov sa vzťahuje aj na prípady podľa osobitného predpisu.38)

2.3.8 Dátová štruktúra podľa bodu 2.3.7 zároveň spravidla obsahuje

a) typ elektronického úradného dokumentu,

b) poštovú doručovaciu adresu.

2.3.9 Ak elektronický formulár obsahuje prezentačnú schému podľa bodu 2.6.5 na vyplnenie elektronického formulára na ústrednom portáli verejnej správy pre elektronickú službu spoplatnenú prostredníctvom číselníka poplatkov,39) povinnou súčasťou elektronického formulára je mapovanie dátových prvkov elektronického formulára a ich hodnôt na dátové prvky a hodnoty príslušných položiek číselníka poplatkov. Mapovanie musí byť v jazyku XQuery podľa World Wide Web Consortium, najmenej vo verzii 3.1 a v elektronickom formulári sa uvádza spôsobom podľa dokumentácie, ktorá je zverejnená na ústrednom portáli verejnej správy po dohode s orgánom riadenia.

2.3.10 Súčasťou dátovej štruktúry elektronického formulára je dátový prvok pre QR kód podľa technickej normy40) pre vykonanie platby v prospech orgánu verejnej moci, ak je elektronický formulár určený na vytváranie elektronických úradných dokumentov určujúcich povinnosť úhrady. Dátový prvok sa v dátovom obsahu musí vyplniť, ak z elektronického úradného dokumentu vyplýva povinnosť úhrady v prospech orgánu verejnej moci.

2.3.11 V definícii dátovej štruktúry (XSD) sa v hodnote atribútu targetNamespace vyžaduje, že dátová štruktúra údajov vyplnených podľa elektronického formulára obsahuje atribút pre deklaráciu menného priestoru v tvare referencovateľného identifikátora v tvare zverejnenom v centrálnom metainformačnom systéme a v tvare jednotného referencovateľného identifikátora pri elektronických formulároch sprístupnených v module elektronických formulárov od dátumu určeného podľa bodu 7.3.6.

2.3.12 V definícii dátovej štruktúry sa spravidla definujú obmedzenia pre dátové typy a tvar prípustných hodnôt v súlade s požiadavkami vyžadovanými pri vypĺňaní a spracúvaní dátovej štruktúry, okrem kontrol voči zoznamom hodnôt, ktoré sa môžu meniť.

2.4 Pravidlá vypĺňania elektronického formulára

2.4.1 Pravidlá vypĺňania elektronického formulára určujú povinné a povolené rozmedzia hodnôt dátových polí, určujú kontrolné, filtrovacie a ďalšie používateľské funkcie a poskytujú návod a pomôcky používateľom pre správne vypĺňanie elektronických formulárov.

2.4.2 Pravidlá vypĺňania elektronického formulára sa vytvárajú tak, že sú zabezpečené a dodržané požiadavky uvedené v štvrtom bode.

2.4.3 Pravidlá vypĺňania elektronického formulára nezahŕňajú procesné pravidlá na ďalšie spracovanie elektronického formulára ako podanie, podpísanie a podobne, aj keď môžu obsahovať návod k týmto funkciám.

2.5 Pravidlá pre prezentáciu dátovej štruktúry

2.5.1 Dátové prvky sú používateľovi elektronického formulára prezentované vo forme dátových polí.

2.5.2 Prezentácia dátovej štruktúry elektronického formulára je založená na formulárových oddieloch, pričom formulárový oddiel je súbor dátových polí vzťahujúci sa k opisu vecnej stránky jednej dátovej entity, t.j. súbor údajov, ktoré spolu logicky súvisia. Formulárové oddiely sa členia tak, že sú logicky zrozumiteľné používateľovi elektronického formulára.

2.5.3 Poradie dátových polí je v súlade s poradím dátových prvkov podľa Katalógu dátových prvkov uvedeného v prílohe č. 3.

2.5.4 Formulárové oddiely, ktoré sa opakujú vo viacerých elektronických formulároch, môžu byť orgánom vedenia označené ako univerzálne formulárové oddiely.

2.5.5 Ak existujú orgánom vedenia označené univerzálne formulárové oddiely, pri vytváraní elektronického formulára sa použijú všade tam, kde sa v elektronickom formulári nachádza ekvivalentný vecný obsah. Ak existuje odôvodnený osobitný rozdiel, táto situácia sa prerokuje s orgánom vedenia podľa § 24 ods. 5 zákona.

2.5.6 Ostatné formulárové oddiely, najmä štruktúra a vecný obsah požadovaných dát, sa určujú a vytvárajú v súlade s vecnými požiadavkami poskytovateľa elektronického formulára.

2.5.7 Ak sa z univerzálneho formulárového oddielu odstránia niektoré dátové polia, poradie ostatných dátových polí zostáva podľa možnosti zachované.

2.5.8 Dátové polia sú definované

a) názvom dátového poľa, ktorým sa rozumie stručný opis dátového poľa zobrazovaný používateľovi elektronického formulára vedľa dátového poľa alebo nad dátovým poľom,

b) povoleným rozsahom alebo veľkosťou a typom dátového poľa podľa dátového prvku,

c) pomocným textom pri vypĺňaní dátového poľa, a to napríklad v znení „Vyplňte veľkým tlačeným písmom",

d) prednastavenými hodnotami, ak takéto existujú; prednastavenou hodnotou môže byť napríklad zoznam hodnôt, z ktorých je možné vybrať relevantný údaj a jeho predvolené nastavenie alebo predvyplnená hodnota dátového poľa, napríklad automatické spočítavanie príloh podľa zoznamu príloh,

e) spôsobom získania údaju z externého zdroja.

2.5.9 Prezentácia elektronického formulára dodržiava príslušné štandardy podľa § 14 a § 19 až 25. Na prezentáciu elektronického formulára sa nepoužívajú súbory obsahujúce tabuľky podľa § 24 písm. b) prvého bodu.

2.6 Prezentačná schéma

2.6.1 Prezentačná schéma dodržiava príslušné štandardy podľa § 13. Na transformáciu do predpísanej prezentácie sa v prezentačnej schéme používa transformačný jazyk podľa § 13 písm. d).

2.6.2 Každý elektronický formulár obsahuje najmenej jednu prezentačnú schému pre tlač. Elektronický formulár obsahuje najmenej jednu vytvorenú prezentáciu pre tlač vo formáte PDF podľa bodu 2.6.6, a to bez vyplnených údajov. Elektronický formulár pre elektronické podanie alebo elektronické rozhodnutie obsahuje aj prezentačnú schému pre podpisovanie alebo iný spôsob autorizácie elektronického formulára.

2.6.3 Pre každú určenú prezentačnú schému sa zverejňuje aj jej úplná dokumentácia v súlade s bodmi 2.1.2 a 2.1.3.

2.6.4 Pre konkrétny elektronický formulár je možné definovať viac prezentačných schém. Tie určujú predpísaný spôsob prezentovania formulára pre rôzne technologické prostredia, ktoré sa používajú na prácu s elektronickými formulármi, pričom je možné použiť aj špecializovaný prostriedok podporujúci konkrétny typ prezentačnej schémy.

2.6.5 Prezentáciou elektronického formulára pre vypĺňanie je formát HTML podľa World Wide Web Consortium (W3C) alebo XHTML podľa World Wide Web Consortium (W3C), pričom môžu existovať aj ďalšie prezentácie pre vypĺňanie v iných formátoch. V prezentačnej schéme sa pre transformáciu dátových prvkov do prezentácie vo formáte HTML alebo XHTML používa transformačný jazyk XSL Transformations 1.0 (XSLT).

2.6.6 Povinnou prezentáciou pre tlač je formát PDF najmenej vo verzii 1.3 a najviac vo verzii 1.5, pričom môžu existovať aj ďalšie prezentácie pre tlač v iných formátoch. V prezentačnej schéme sa pre transformáciu dátových prvkov do prezentácie vo formáte PDF používa jazyk XSL Transformations 1.0 (XSLT). Na opis formátovania prezentácie vo formáte PDF sa používa značkovací jazyk Extensible Stylesheet Language - Formatting Objects (XSL-FO) podľa World Wide Web Consortium (W3C), a to tak, že je správne spracovateľný referenčným XSL-FO softvérom podľa bodu 3.1.3. Povinná prezentačná schéma tlače sa tvorí jedným súborom a grafické súbory sa vkladajú priamo do tohto súboru.

2.6.7 Povinnou prezentáciou podpisovania a iného spôsobu autorizácie elektronického formulára (ďalej len „podpisová prezentácia") je formát HTML alebo XHTML, a ak ide o elektronické formuláre s viac ako 50 procesnými krokmi, prezentáciou pre podpisovanie môže byť aj formát Plain Text Format (.txt) v kódovaní UTF-8, pričom môžu existovať aj ďalšie podpisové prezentácie v iných formátoch. V prezentačnej schéme sa pre transformáciu dátových prvkov do prezentácie vo formátoch HTML, XHTML alebo TXT používa jazyk XSL Transformations 1.0 (XSLT). Požiadavky podľa bodov 2.6.5 a 2.6.7 je možné splniť aj jednou spoločnou prezentačnou schémou a prezentáciou, ak je určená na čítanie bez možnosti úpravy dátových polí. Prezentačná schéma pre podpisovanie sa tvorí jedným súborom. V podpisovej prezentácii sa pre správne zobrazenie písma umožňuje použiť font, ktorý je možné bezplatne používať a šíriť.

2.6.8 Pri používaní značkovacieho jazyka XSL-FO alebo podpisových prezentácií vo formátoch HTML alebo XHTML sa vo vlastnostiach písma ako prvý font požadovaný pre zobrazenie uvádza Arial, Times New Roman alebo Courier New, pričom sa súčasne ako ďalší alebo ako druhý v poradí, ak ide o podpisovú prezentáciu, uvádza aj názov príslušného použitého generického fontu. Ak to nie je možné technicky dodržať, po dohode s orgánom vedenia podľa § 24 ods. 5 zákona sa môže použiť aj iný font, spravidla taký, ktorý umožňuje bezplatné používanie a šírenie, pričom súbor tohto fontu sa prikladá ako súčasť dokumentácie elektronického formulára. Súbor každého použitého fontu sa

a) zverejňuje na mieste publikácie elektronického formulára alebo sa sprístupňuje prostredníctvom odkazu na jeho zverejnenie v module elektronických formulárov,

b) v kontajneri podľa bodu 7.1.1 osobitne referencuje, pričom jeho funkčný priamy odkaz sa uvádza prostredníctvom atribútu „full-path".

2.6.9 Pri používaní značkovacieho jazyka XSL-FO sa v dokumentácii elektronického formulára zverejňuje informácia o názve, výrobcovi, URL a verzii softvéru, ktorý sa používa na transformáciu do prezentácie vo formáte PDF, napríklad „Apache FOP 1.1" a príslušná adresa vo forme Uniform Resource Locator (URL).

2.6.10 K elektronickému formuláru je možné poskytnúť aj takú prezentačnú schému a prezentáciu elektronického formulára pre tlač vo formáte podľa bodu 2.6.6, ktorá je vyplniteľná spôsobom podľa bodu 4.1.1 písm. a) prostredníctvom technológie PDF AcroForms najmenej vo verzii 1.3 a najviac vo verzii 1.5. Pre takúto prezentačnú schému a prezentáciu postačuje, že prezentuje formulár podľa bodu 1.1.1.

2.6.11 K elektronickému formuláru sa spravidla poskytuje aj prezentácia na čítanie bez možnosti úprav dátových polí, a to vo formáte HTML alebo XHTML, pričom doplnkovo môžu byť poskytnuté ďalšie takéto prezentácie v iných formátoch. V príslušnej prezentačnej schéme sa pre transformáciu dátových prvkov do prezentácie vo formáte HTML alebo XHTML používa jazyk XSL Transformations 1.0 (XSLT). Požiadavky podľa tohto bodu a bodu 2.6.7 je možné splniť aj jednou spoločnou prezentačnou schémou a prezentáciou. V prezentačnej schéme sa spravidla zabezpečuje, že sa v prezentácii vo formáte HTML alebo XHTML formátovanie obsahu a jeho usporiadanie prispôsobí veľkosti obrazovky používateľa pri zachovaní logickej štruktúry obsahu, ak to nie je možné zabezpečiť, poskytuje sa samostatná prezentačná schéma podľa bodu 2.6.13.

2.6.12 Pri vytváraní tlačovej prezentácie sa používajú len fonty podľa bodu 2.6.8 a to aj, ak nie je v prezentačnej schéme font podľa bodu 2.6.8.

2.6.13 Prezentáciou elektronického formulára pre zobrazenie v mobilných aplikáciách na čítanie bez možnosti úprav dátových polí je formát HTML podľa World Wide Web Consortium (W3C) alebo XHTML podľa World Wide Web Consortium (W3C), pričom môžu existovať aj ďalšie prezentácie pre zobrazenie v mobilných aplikáciách v iných formátoch. V prezentačnej schéme sa pre transformáciu dátových prvkov do prezentácie vo formáte HTML alebo XHTML používa transformačný jazyk XSL Transformations 1.0 (XSLT). V prezentačnej schéme sa zabezpečuje, že sa v prezentácii formátovanie obsahu a jeho usporiadanie prispôsobí veľkosti obrazovky používateľa pri zachovaní logickej štruktúry obsahu. Požiadavky podľa tohto bodu a bodov 2.6.7 a 2.6.11 je možné splniť aj jednou spoločnou prezentačnou schémou a prezentáciou. Ak v elektronickom formulári nie je prezentačná schéma podľa tohto bodu, pre prezentáciu v mobilných aplikáciách sa používa prezentačná schéma podľa bodu 2.6.11.

2.7 Prílohy

2.7.1 Prílohy elektronického formulára sa vytvárajú v súlade s príslušnými požiadavkami podľa § 18 až 25. Prílohy, ani ich dátová štruktúra, nie sú súčasťou dátového obsahu elektronického formulára.

3. Publikovanie elektronického formulára

3.1 Postup publikovania elektronických formulárov poskytovateľmi elektronických formulárov

3.1.1 Publikovaný elektronický formulár má byť aktuálny. Každá oprava alebo úprava publikovaného elektronického formulára, vrátane doplnenia alebo úpravy jeho súčastí, sa vykonáva vznikom novej verzie tohto formulára bez zmeny pôvodnej verzie. Vytvorenie novej verzie elektronického formulára sa nevyžaduje, ak ide o doplnenie alebo úpravu súboru XQuery podľa bodu 2.3.7 pre mapovanie dátových prvkov elektronického formulára a ich hodnôt na príslušné hodnoty číselníka poplatkov. Vytvorenie novej verzie elektronického formulára sa nevyžaduje, ak ide o doplnenie prvej prezentačnej schémy podľa bodu 2.6.13 pre mobilné zariadenia.

3.1.2 Na publikovanie elektronického formulára v module elektronických formulárov sa používa špecifikácia podľa siedmeho bodu, pričom táto sa spravidla používa aj na publikovanie elektronického formulára na inom mieste.

3.1.3 Na mieste publikovania elektronického formulára sa zverejňuje odkaz na stiahnutie referenčného XSL-FO softvéru vykonávajúceho správnu transformáciu XSL-FO súborov do prezentácie elektronického formulára vo formáte PDF. Tento softvér spĺňa požiadavky na klientske aplikácie podľa § 48 písm. b) a c), je voľne dostupný a jeho zdrojové kódy sú zverejnené a je možné ho na ľubovoľný účel upravovať, šíriť a používať. Referenčným XSL-FO softvérom sa rozumie softvér takto označený správcom modulu elektronických formulárov po dohode s orgánom vedenia podľa § 24 ods. 5 zákona a zverejnený prostredníctvom tohto modulu.

3.1.4 Ak je to uskutočniteľné, poskytuje sa na mieste publikovania elektronického formulára on-line možnosť uskutočnenia správnej transformácie ľubovoľného XSL-FO súboru do formátu PDF podľa bodu 2.6.6.

3.1.5 Zabezpečuje sa poskytovanie trvalo funkčného priameho odkazu vo forme prostredníctvom dereferenciácie podľa § 33 písm. g) pre kontajner podľa bodu 7.1.2 a tiež jednotlivo najmenej pre tieto súčasti elektronického formulára:

a) definícia dátovej štruktúry podľa bodu 2.3.4,

b) prezentačná schéma pre povinnú prezentáciu pre tlač podľa bodu 2.6.6,

c) prezentačné schémy pre podpisovanie podľa bodu 2.6.7,

d) súbor „manifest.xml" podľa bodu 7.5, pričom ak je kontajner tvorený jedným XML súborom podľa bodu 7.1.2, vo vytvorenom súbore „manifest.xml" sa v atribúte „full-path" uvádza cesta k jednotlivým súčastiam elektronického formulára vo forme Uniform Resource Locator (URL),

e) súbor „attachments.xml" podľa bodu 7.12,

f) súbor PDF Acroforms podľa bodu 2.6.10, ak sa v elektronickom formulári poskytuje,

g) vytvorená prezentácia pre tlač bez vyplnených údajov vo formáte PDF podľa bodu 2.6.2,

h) súbor „meta.xml" podľa bodu 7.6.

3.1.6 Prezentačné schémy a XSD schémy referencované elektronickým formulárom sa publikujú v module elektronických formulárov. Prezentačné schémy a XSD schémy takto nepublikované nieje možné referencovať.

3.1.7 Priame odkazy podľa bodu 3.1.5 sa poskytujú v štruktúre referencovateľného identifikátora, pričom pre každý jedinečný súbor sa poskytujú v trvalo nezmenenej podobe, a tieto odkazy sa v elektronickom formulári uvádzajú v atribúte „full-path-url" súboru „manifest.xml" podľa bodu 7.5.

3.1.8 Pre každý elektronický formulár publikovaný v module elektronických formulárov sa spolu s ním na rovnakom mieste prostredníctvom dereferenciácie publikujú aj digitálne odtlačky všetkých súčastí elektronického formulára vytvorené podľa niektorej z hašovacích funkcií uvedených v platných podpisových politikách zverejnených podľa osobitného predpisu,41)

3.1.9 Miesto publikovania elektronického formulára zabezpečuje integritu elektronického formulára, vrátane integrity s ním súvisiacich údajov, súborov a dokumentov.

3.1.10 V prípade doplnenia alebo úpravy súčastí elektronického formulára podľa bodu 3.1.1, modul elektronických formulárov eviduje úpravu ako minoritnú verziu elektronického formulára doplnením do čísla verzie formulára znaku bodka „." a poradového čísla.

4. Vyplnenie elektronického formulára

4.1 Spôsoby vypĺňania elektronického formulára

4.1.1 Rozlišujú sa tieto spôsoby vypĺňania elektronického formulára:

a) Manuálny spôsob vypĺňania (vypĺňanie fyzickou osobou),

1. On-line (s aktívnym pripojením k internetu),

2. Off-line (bez aktívneho pripojenia k internetu),

b) Automatizovaný spôsob vypĺňania (vypĺňanie strojom, najmä informačným systémom).

4.1.2 Manuálny spôsob vypĺňania môže s cieľom uľahčenia používania elektronického formulára poskytovať aj automatizované predvyplnenia.

4.1.3 Pre on-line manuálny spôsob vypĺňania sa poskytuje používateľské rozhranie pre vyplnenie elektronického formulára vo formáte HTML podľa World Wide Web Consortium (W3C) alebo XHTML podľa World Wide Web Consortium (W3C), ktoré sa môže poskytovať aj pre off-line manuálny spôsob.

4.1.4 Každý elektronický formulár sa poskytuje najmä vo forme umožňujúcej on- line manuálny spôsob vypĺňania, a to priamo prostredníctvom webového prehliadača bez nutnosti inštalácie osobitných aplikácií.

4.1.5 Elektronický formulár sa poskytuje najmenej s povinnými prezentáciami podľa bodu 2.6.

4.1.6 Na vypĺňanie elektronického formulára je používateľovi elektronického formulára umožnené použiť ktorúkoľvek z prezentácií zdokumentovaných v publikovanom elektronickom formulári podľa bodu 2.6.5, pričom možnosť jeho výberu nemôže byť obmedzená.

4.2 Všeobecné pravidlá pre používateľské rozhranie

4.2.1 Používateľské rozhranie sa vytvára v súlade so štandardmi pre prístupnosť a funkčnosť webových stránok podľa § 14, čo sa v primeranom rozsahu týka každého špecializovaného nástroja na vypĺňanie elektronického formulára.

4.2.2 Používateľské rozhranie je použiteľné aj prostredníctvom funkcií klávesnice bez potreby iného zariadenia.

4.2.3 Všetky formátovacie údaje sa vo formátoch HTML alebo XHTML určujú prostredníctvom kaskádových štýlov (CSS). Obsah a funkcie elektronických formulárov sa dajú správne použiť a zobraziť aj pri vypnutí kaskádových štýlov.

4.2.4 Všetky dátové polia sa správne označujú relevantnými nadpismi, a to aj vtedy, ak je použitý formát PDF, pričom označenie značkami vo formáte PDF okrem priradenia relevantného nadpisu určuje aj poradie, v akom sa prezentujú dátové polia.

4.2.5 Tlačidlo ENTER nespôsobuje posun na ďalšie dátové pole.

4.2.6 Pre používateľské rozhranie sa neurčujú osobitné klávesnicové skratky. To neplatí, ak je zaručené, že nenastáva konflikt s klávesovými skratkami prostredia alebo operačného systému, a najmä s asistenčnými zariadeniami zdravotne postihnutých používateľov elektronických formulárov.

4.2.7 Názvy dátových polí sa uvádzajú v súlade s názvami dátových prvkov a účelom ich použitia, ak také existujú.

4.2.8 Všetky textové informácie prezentované používateľovi elektronického formulára sa v elektronických formulároch vytvárajú v štátnom jazyku. Doplnkovo je možné poskytnúť elektronický formulár aj v potrebnom cudzom jazyku, a to

a) v rozsahu všetkých textových informácií alebo

b) len pri vysvetlivkách a iných pomocných informáciách.

4.2.9 Textové informácie v cudzom jazyku je možné poskytnúť ako súčasť existujúcej prezentačnej schémy alebo osobitnou prezentačnou schémou. Pre každý jazyk sa spravidla vytvára nový elektronický formulár.

4.2.10 Ak sa dátové polia vzhľadom na vizuálne zobrazenie dimenzujú dlhšie ako maximálna dĺžka vstupného reťazca, zvyšok dátového poľa sa necháva prázdny.

4.3 Pravidlá formulárových oddielov a ovládania používateľského rozhrania

4.3.1 Na ovládanie vypĺňania elektronického formulára používateľom elektronického formulára sa vzhľadom na procesnú postupnosť práce s elektronickým formulárom používajú procesné kroky. Jeden procesný krok sa zobrazuje ako jedna vizuálna strana.

4.3.2 Jeden formulárový oddiel sa nemôže nachádzať vo viacerých procesných krokoch, ale jeden procesný krok môže obsahovať viac formulárových oddielov, najmä ak sú malého rozsahu.

4.3.3 Rozsah procesného kroku a formul árového oddielu je určovaný poskytovateľom elektronického formulára a spravidla sa vytvára tak, že jeden procesný krok neprekročí ekvivalent dvoch vizuálnych strán formátu A4.

4.3.4 Používateľovi elektronického formulára sa naraz zobrazuje len jeden procesný krok.

4.3.5 Prvý procesný krok sa zobrazuje prvý v poradí a obsahuje všetky podstatné informácie na overenie správnosti elektronického formulára a celkový počet procesných krokov. Elektronický formulár môže mať neobmedzené množstvo procesných krokov, najmä ak nieje možné všetky údaje vzhľadom na ich počet získať prostredníctvom prvého procesného kroku. Ostatné procesné kroky dodržiavajú štruktúru a prezentačný vzhľad prvého procesného kroku a je vhodné, že zachovávajú aj obsah jeho hlavičky a päty.

4.3.6 Elektronický formulár môže obsahovať sumárny procesný krok, a to najmä ak ide o rozsiahlejší elektronický formulár alebo obsahuje údaje, ktoré sa získavajú výpočtom, ako napríklad výška daňovej povinnosti. Sumárny procesný krok je posledným procesným krokom a slúži na sumarizáciu a rýchlu kontrolu dôležitých údajov používateľom elektronického formulára, vrátane údajov o príjemcovi elektronického formulára.

4.3.7 Procesný krok môže niektorou funkciou vyvolať zobrazenie pomocnej vizuálnej strany a po jej opustení sa ovládanie opäť vráti k pôvodnému procesnému kroku. Ak sa má pomocná vizuálna strana zobraziť v novom okne webového prehliadača alebo spustiť k zobrazeniu iný program, napríklad prehliadač PDF spustené z webového prehliadača, príslušný procesný krok o takomto zobrazení informuje.

4.3.8 Elektronický formulár poskytuje najmä pri rozsiahlejšom elektronickom formulári pomocný oddiel, ktorý umožňuje vložiť do elektronického formulára textové poznámky používateľa, obvykle ako niektorý zo záverečných procesných krokov elektronického formulára. Pomocný oddiel sa poskytuje na základe uváženia poskytovateľa elektronického formulára.

4.3.9 Použitie formulárových oddielov môže využívať filtráciu; filtráciou sa rozumie podmienený vstup, ktorý na základe kontrolných mechanizmov obsahu dátových polí neumožní použitie formulárových oddielov, pre ktoré nie je vložený vhodný sprístupňujúci údaj, t.j. podmienka, napríklad formulárový oddiel pre rodiča sa nesprí stupní, ak používateľ elektronického formulára nieje rodič. Filtrácia sa môže obdobne použiť aj pre jednotlivé dátové polia.

4.3.10 Formulárové oddiely, ktorých použitie nie je podľa bodu 4.3.9 umožnené, nie je nutné zobraziť.

4.3.11 Každý formulárový oddiel má jednoznačný názov, ktorý reprezentuj e príslušnú vecnú podstatu jeho obsahu.

4.3.12 Formulárové oddiely je možné oddeľovať vodorovnou čiarou.

4.3.13 Formulárové oddiely, ktoré sa vypĺňajú opakovane, napríklad pri zadávaní účastníkov v stavebnom konaní, poskytujú na konci oddielu funkciu pridania svojej kópie. Táto funkcia môže obsahovať aj možnosť zadania počtu kópii. Takto pridávané formulárové oddiely sa označujú ako dynamické formulárové oddiely.

4.3.14 Pridaný formulárový oddiel sa zobrazuje za pôvodným formulárovým oddielom alebo jeho poslednou kópiou. Pridaný formulárový oddiel poskytuje funkciu svojho odstránenia.

4.3.15 Postup podľa bodov 4.3.13 a 4.3.14 platí obdobne aj pre jednotlivé dátové polia.

4.3.16 Poskytované štandardné ovládacie prvky týkajúce sa elektronického formulára sa označujú v súlade s číselníkom pre štandardné ovládacie prvky týkajúce sa elektronického formulára. Iné označenie je pre príslušné ovládacie prvky použité, len ak k tomu existujú oprávnené dôvody, a to po dohode s orgánom vedenia podľa § 24 ods. 5 zákona.

4.3.17 Ovládač presunu medzi procesnými krokmi

a) umožňuje prostredníctvom osobitných ovládacích prvkov presun na predchádzajúci a nasledujúci procesný krok,

b) umožňuje pri elektronickom formulári, ktorý obsahuje viac ako štyri procesné kroky, presun na ľubovoľný procesný krok.

4.3.18 Ak používateľ elektronického formulára nezmení vyplnené údaje, tieto údaje ostávajú pri presune medzi procesnými krokmi zachované, čo znamená, že sa nevymažú a ani sa nezmenia. Ak ich používateľ elektronického formulára zmení, dátové polia z nich vyplývajúce sa náležite automatizovane upravia alebo ponúknu možnosť úpravy.

4.4 Vyplňovanie dátových polí

4.4.1 Spravidla sa poskytuje možnosť predvyplnenia údajov.

4.4.2 Ak sa má pri zadávaní údajov dodržať predpísaná štruktúra údaja, pri opise dátového poľa sa na to upozorňuje, napríklad informáciou, že dátum sa zadáva v tvare DD/MM/RRRR. Vyplnenie dátumu v tvare inom ako DD/MM/RRRR je nevhodné.

4.4.3 Ak sú použité merné jednotky, názov dátového poľa alebo pomocný text dátového poľa uvádza o aké jednotky ide. Ak sú rovnaké jednotky opakované v rámci celého formulárového oddielu, informáciu o jednotkách je možné uviesť v názve oddielu. Jednotky meny sa používajú v súlade s medzinárodným trojmiestnym označením alebo príslušným symbolom.

4.4.4 Dátumy sa zadávajú v postupnosti deň, mesiac a rok, pričom sa nemusia použiť všetky údaje, ak nie sú pre príslušný elektronický formulár potrebné.

4.4.5 Názov dátového poľa sa pri vytváraní elektronických formulárov vizuálne umiestňuje bezprostredne nad dátovým poľom. Názvy je možné vytvárať aj pre skupiny dátových polí alebo pre formulárové oddiely. Pre elektronické formuláre sprístupnené v module elektronických formulárov do 31. decembra 2019 sa môže názov dátového poľa umiestňovať aj bezprostredne vľavo od dátového poľa.

4.4.6 Vypĺňané údaje sa pri bežnom texte zarovnávajú vľavo a pri číslach vpravo.

4.4.7 Údaje, ktoré nemajú byť viditeľné, napríklad heslá, sa zobrazujú vo forme nečitateľných alebo zakódovaných znakov.

4.4.8 Ako desatinný znak sa používa čiarka (,). Systém by nemal rovnocenne akceptovať a konvertovať na čiarku (,) aj bodku (.), napríklad 3.14 by nemalo byť považované za 3,14.

4.4.9 Ak ide o výberové menu s viac ako 30 položkami, jeho súčasťou je automatické vyhľadávanie podľa už zadaných znakov alebo interaktívna pomoc pri výbere.

4.4.10 Povinné polia sa pri vytváraní elektronických formulárov spravidla neoznačujú. Nepovinné polia sa označujú slovom "nepovinné". Povinné dátové polia je možné následne odlíšiť aj farebne. V elektronických formulároch sprístupnených v module elektronických formulárov do 31. decembra 2019 sa povinné polia môžu označovať znakom hviezdička „*" alebo iným ekvivalentom a informácia o tom, aký znak sa na označenie povinných polí používa, sa môže uvádzať na príslušnej formulárovej strane. Povinné dátové polia je v takom prípade možné následne odlíšiť aj farebne.

4.4.11 Ak dátové polia umožňujú výber vyplnenia alebo výber z viacerých možností, takáto informácia sa uvedie v príslušnej pomocnej informácii.

4.4.12 Ak sa dátové pole vypĺňa iným ako manuálnym spôsobom, napríklad prostredníctvom smart karty alebo webovej služby, takto vložené údaje nie je spravidla možné ďalej manuálne upraviť. Príslušné dátové pole je možné pre lepšie vizuálne rozlíšenie označiť svetlejším odtieňom farby ako pri pozadí formulárového oddielu, pričom sa dodržiava požiadavka podľa bodu 2.2. Týmto bodom nieje dotknuté opätovné načítanie údajov podľa bodu 2.1.4 písm. b).

4.4.13 Ak sa dátové pole vypĺňa výberom podľa číselníka, takto vyplnené údaje nie je možné používateľom elektronického formulára manuálne zmeniť na iné hodnoty ako tie predpísané číselníkom. Ak sa predpokladá, že existujú aj ďalšie hodnoty, ktoré príslušný číselník neobsahuje, poskytuje sa hodnota „Iné" a osobitné textové dátové pole, ktoré umožní vložiť spresňujúci obsah.

4.4.14 Formátovanie dátových polí je poskytované v súlade s formátom príslušných dátových prvkov.

4.4.15 Pri vypĺňaní dátového poľa, kde je ponúkaný nejednoznačný výber možných údajov vzhľadom na ich duplicity, sa zobrazuje aj príslušné rozlíšenie, ak také existuje, napríklad zobrazenie príslušného okresu pri ponúknutí výberu obce vzhľadom na existujúce duplicity.

4.4.16 Dátové polia umožňujú používateľovi elektronického formulára opraviť ním vyplnené údaje, okrem údajov podľa bodu 4.4.12.

4.5 Prerušenie vypĺňania a uloženie elektronického formulára

4.5.1 Určeným dátovým úložiskom je úložisko na lokálnom zariadení používateľa elektronického formulára. Ďalšie určené dátové úložiská poskytuje poskytovateľ elektronického formulára na základe vlastného uváženia.

4.6 Kontrola

4.6.1 Elektronický formulár zabezpečuje kontrolu určenú XSD schémou daného elektronického formulára a môže určovať dodatočnú kontrolu okrem rámca kontrol, zabezpečovaných prostredníctvom tejto XSD schémy. Kontrolou sa rozumie najmä verifikácia obsahu alebo ponúknutie rôznych výberov údajov s cieľom redukcie chýb pri vypĺňaní. Dodatočná kontrola zabezpečuje overenie požadovanej integrity údajov, vzájomné väzby v jednotlivých dátových poliach a podobne.

4.6.2 Pre všetky kontroly sa zverejňuje aj ich úplná dokumentácia, a to na mieste zverejnenia elektronického formulára.

4.6.3 Kontroly, ktoré sú v použitom spôsobe vypĺňania elektronického formulára funkčné, automatizovane overia vyplnený obsah dátových polí po ukončení aktuálneho procesného kroku alebo sú používateľovi elektronického formulára poskytnuté prostredníctvom funkcie kontroly. Ukončením sa rozumie vyplnenie všetkých požadovaných údajov v príslušnom procesnom kroku.

4.6.4 Funkcia kontroly je používateľovi elektronického formulára poskytnutá najneskôr pred ukončením vypĺňania.

4.6.5 Každý procesný krok môže pri skontrolovanom správnom vyplnení všetkých údajov v ňom obsiahnutých zobraziť alebo inak prezentovať notifikáciu o tomto stave, napríklad v tvare „Údaje sú vyplnené správne.". Pre vypĺňanie elektronického formulára podľa bodu 4.1.1 písm. b) sa notifikácia poskytuje vždy.

4.6.6 Ak sú zistené chyby, chybové hlásenia sa zobrazujú priamo pri príslušnom dátovom poli a sumárne na začiatku príslušného procesného kroku s odkazom a s priradením ku konkrétnemu dátovému poľu. Na vypĺňanie elektronického formulára podľa bodu 4.1.1 písm. b) sa poskytuje notifikácia. V elektronických formulároch sprístupnených v module elektronických formulárov do 31. decembra 2019 sa nemusia zobrazovať sumárne na začiatku príslušného procesného kroku.

4.6.7 Chyby nie sú prekážkou uloženia alebo vytlačenia vyplneného elektronického formulára, ale môžu byť prekážkou odoslania alebo prijatia elektronického formulára v súlade s postupmi podľa príslušných právnych predpisov. Používateľ elektronického formulára je na túto skutočnosť upozornený.

4.6.8 Chyba sa označuje znakom a správou, ktorá pomôže používateľovi pochopiť, prečo sa chyba vyskytla a ako ju má odstrániť. Chyba sa musí odlíšiť aj farebne. V elektronických formulároch sprístupnených v module elektronických formulárov do 31. decembra 2019 sa nemusí chyba označovať správou a farebne.

4.7 Pomocné informácie

Štandardné pomocné informácie

4.7.1 V každom procesnom kroku sa v jeho päte a hlavičke zobrazuje aktuálne používaný procesný krok a celkový počet procesných krokov elektronického formulára.

4.7.2 Ak je príjemca elektronického formulára známy, jeho identifikačné údaje sa zobrazia v prvom procesnom kroku; príjemcom elektronického formulára môže byť aj poskytovateľ elektronického formulára alebo gestor elektronickej služby.

4.7.3 Používateľ elektronického formulára má v používateľskom rozhraní možnosť zobraziť si všetky identifikačné údaje elektronického formulára podľa bodu 2.2.1.

4.7.4 Ak sa k vyplnenému elektronickému formuláru pre ďalšie spracovanie prikladajú prílohy, súčasťou pomocných informácií elektronického formulára je aj úplný zoznam týchto príloh a pomocná informácia o povolených spôsoboch doručenia každej prílohy príjemcovi elektronického formulára.

Návod

4.7.5 Návod sa poskytuje ku každému dátovému poľu. Návod je možné vytvárať aj pre skupiny dátových polí.

4.7.6 Návod k formulárovému oddielu a k procesnému kroku sa poskytuje podľa uváženia poskytovateľa elektronického formulára.

4.7.7 Návod sa poskytuje

a) pre dátové polia v tesnej blízkosti príslušného dátového poľa, pred ním alebo za ním,

b) pre formulárové oddiely v riadku s názvom formulárového oddielu,

c) pre procesné kroky priamo v časti s označením procesného kroku,

d) podľa písmen a) až c) vo forme priamo staticky zobrazovaného textu alebo vo vyvolateľnej podobe prostredníctvom ovládacieho prvku návodu, pričom vyvolateľná podoba sa zobrazuje na požiadanie používateľa elektronického formulára, pričom požiadaním sa rozumie vedomé potvrdenie danej činnosti, ktorým nieje napríklad pohyb myši, aleje ním napríklad stlačenie tlačidla; vyvolateľnú podobu možno zobrazovať na mieste podľa písmen a) až c) alebo prostredníctvom pomocnej vizuálnej strany.

4.7.8 Každá použitá skratka v elektronickom formulári je vysvetlená pred jej použitím alebo pri jej použití.

4.7.9 Pri zaokrúhľovaní čísiel je pri každom použití zrejmé, akým spôsobom sa má príslušné zaokrúhlenie vykonať, a to prostredníctvom návodu.

4.7.10 Návod sa môže doplnkovo poskytnúť aj v osobitnej vytlačiteľnej podobe vo forme elektronického dokumentu.

4.8 Použitie identifikácie, autentifikácie a autorizácie používateľa elektronického formulára

4.8.1 Elektronický formulár je možné vyplniť aj bez predvyplnenia prostredníctvom identifikácie a autentifikácie používateľa elektronického formulára.

4.8.2 Požadovaná úroveň autentifikácie a autorizácie vyplýva z charakteru danej elektronickej služby. Ak elektronický formulár využíva viaceré elektronické služby, úrovne autentifikácie a autorizácie môžu byť odlišné.

4.9 Použitie príloh elektronického formulára

4.9.1 Zoznam príloh podľa bodu 4.7.4 je možné uviesť aj vo forme osobitného formul árového oddielu.

4.9.2 Ak je súčasťou elektronického formulára aj zoznam príloh elektronického formulára podľa bodu 4.9.1, pre každú prílohu sa zobrazuje aktuálne číslo prílohy a poskytuje sa dátové pole pre uvedenie názvu prílohy a pre uvedenie informácie o zvolenom spôsobe doručenia prílohy príjemcovi elektronického formulára sa môžu poskytnúť aj dátové polia pre poznámky používateľa elektronického formulára.

5 Vytlačenie a podpísanie elektronického formulára

5.1.1 Prezentácia pre tlač a podpisová prezentácia dodržiava príslušné požiadavky podľa bodu 2.5.9 a podľa § 50, pričom pre každý elektronický formulár existuje najmenej jedna prezentačná schéma podľa bodu 2.6.6 konvertujúca do formátu PDF najmenej vo verzii 1.3 a najviac vo verzii 1.5, ktorá umožní jeho prezentáciu pre tlač a najmenej jedna prezentačná schéma podľa bodu 2.6.7 konvertujúca do formátu HTML podľa World Wide Web Consortium (W3C), XHTML podľa World Wide Web Consortium (W3C) alebo Plain Text Formát (txt) v kódovaní UTF-8, ktorá umožní jeho prezentáciu pre podpisovanie zaručeným elektronickým podpisom.

5.1.2 Prezentačná schéma a XSD schémy použité pri prezentovaní obsahu podpisovaných údajov elektronického formulára sú uvedené alebo sú súčasťou údajov v podpísanom kontajneri XML údajov.

5.1.3 Na používateľské rozhranie pre vytlačenie a podpísanie elektronického formulára primerane platia pravidlá podľa bodu 4.2 a pravidlo podľa bodu 4.3.16.

5.1.4 V prezentácii pre tlač a v podpisovej prezentácii sa neposkytuje možnosť úpravy dátových polí.

5.1.5 Prezentácia pre tlač je obvykle totožná s vyžadovanou predlohou podľa príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu.

5.1.6 Vytlačenie vyplneného elektronického formulára je možné v ľubovoľnom čase vypĺňania.

5.1.7 Prezentácia pre tlač a podpisová prezentácia zobrazujú všetky vyplnené údaje tak, ako ich používateľ elektronického formulára vyplnil, že môže používateľ elektronického formulára overiť správnosť údajov pred podpísaním. Pri nečitateľných alebo zakódovaných údajoch je poskytnutá možnosť ich zobrazenia na účely tohto overenia.

5.1.8 Úkon autorizácie vyplneného elektronického formulára je funkcionalitou prístupového miesta42) alebo samostatnej na to určenej aplikácie, aj keď je táto funkcia obvykle používateľovi elektronického formulára poskytovaná priamo prostredníctvom ovládacích prvkov elektronického formulára; úkon autorizácie vyplneného elektronického formulára nie je vlastnou funkciou elektronického formulára.

5.1.9 Pri podpisovaní vyplnených údajov elektronického formulára je používateľovi elektronického formulára umožnené použiť na podpísanie ktorúkoľvek z podpisových prezentácií zdokumentovaných v publikovanom elektronickom formulári podľa bodu 2.6.7, pričom možnosť jeho výberu nemôže byť obmedzená.

6 Spracovanie elektronického formulára

6.1 Vytvorenie správy

6.1.1 Adresa príjemcu elektronického formulára spravidla nie je súčasťou elektronického formulára.

6.1.2 Vyplnené údaje elektronického formulára sa elektronicky zasielajú vo forme správy, ktorá ďalej obsahuje identifikáciu odosielateľa a príjemcu, vybrané identifikačné údaje elektronického formulára a prípadné ďalšie elektronické dokumenty, ktoré môžu reprezentovať prílohy. Správa môže obsahovať aj ďalšie náležitosti, predpísané príslušnými právnymi predpismi pre dané konanie.

6.1.3 Možnosť zasielania neúplne vyplneného elektronického formulára je určená príslušnými právnymi predpismi pre dané konanie, pričom používateľ elektronického formulára je o takejto skutočnosti informovaný.

6.1.4 Vytvorenie správy pre elektronickú komunikáciu je funkcionalitou na to určeného prístupového miesta alebo špecializovanej aplikácie pre zabezpečenie elektronickej komunikácie.

6.1.5 Veľkosť príloh je vhodné redukovať na minimálnu možnú mieru vzhľadom na možné obmedzenia prenosu správ a kapacít prijímajúcich schránok.

6.2 Odoslanie správy

6.2.1 Pri odoslaní správy sa používateľovi elektronického formulára poskytuje funkcia notifikácie o vykonaní tohto úkonu.

6.3 Spracovanie dátového obsahu elektronického formulára

6.3.1 Spracovanie doručenej správy orgánom riadenia sa obvykle realizuje príslušným zamestnancom alebo priamo informačným systémom verejnej správy určeným na tieto účely. Pri spracovaní týmto informačným systémom nieje nutné využiť prezentáciu.

6.3.2 Pri prijímaní a spracovaní vyplnených údajov elektronického formulára je možné použiť ktorúkoľvek z prezentácií zdokumentovaných v publikovanom elektronickom formulári podľa bodov 2.6.5 až 2.6.7, pričom nie je potrebné použiť prezentáciu použitú pri podpisovaní vyplnených údajov elektronického formulára.

6.3.3 Pri prijímaní a spracovaní vyplnených údajov elektronického formulára podpísaných elektronickým podpisom sa kontroluje, či kontajner pre XML údaje podľa prílohy č. 7 obsahuje referenciu podpisovej prezentácie zdokumentovanej v publikovanom elektronickom formulári podľa bodu 2.6.7. Jej transformovanie do prezentácie pri overovaní podpisu nieje potrebné.

6.4 Listinné podanie

6.4.1 Je vhodné poskytovať možnosť spárovania elektronickej a listinnej podoby vyplneného elektronického formulára a jeho príloh.

7 Špecifikácia publikácie elektronického formulára v module elektronických formulárov

7.1 Všeobecné pravidlá špecifikácie

7.1.1 Kontajner predstavuje súhrn pravidiel, podľa ktorých sú jednotlivé súčasti elektronického formulára usporiadané tak, že môžu byť jednotným spôsobom identifikované a spracovávané bez obmedzenia použitými štandardmi samotného elektronického formulára, a to aj automatizovane.

7.1.2 Kontajner má formát ZIP archívu so štruktúrou súborov a adresárov založenou na formáte JAR a poskytuje sa na stiahnutie.

7.1.3 Všetky časti technického spôsobu riešenia elektronického formulára sa ukladajú do jedného kontajnera.

7.1.4 Spôsob použitia ZIP archívu v rozsahu Cyclic Redundancy Check (CRC), kryptovania, úrovne kompresie a streamu je upraviteľný podľa potreby. To neplatí na účely zverejňovania elektronických formulárov, keď sa kryptovanie nepoužíva a používajú sa len vlastnosti formátu ZIP podľa § 25 ods. 1 písm. a) prvého bodu.

7.2 Všeobecné pravidlá ZIP archívu

7.2.1 Štruktúra adresárov a súborov kontajneru vo formáte ZIP archívu sa skladá

a) z identifikácie, že ide o elektronický formulár, v súbore „mimetype",

b) zo zoznamu súborov potrebných pre spracovanie elektronického formulára a referencií na externú dokumentáciu elektronického formulára v súbore „manifest.xml" v adresári „META-INF",

c) z identifikačných údajov elektronického formulára v súbore „meta.xml",

d) z predpisu dátovej štruktúry a kontrol dátového obsahu v súbore „schema.xsd",

e) zo súboru dátovej štruktúry v súbore „data.xml", ktorého súčasťou môžu byť aj vyplnené údaje,

f) z prezentačných schém v adresári „Content/",

g) z dokumentácie elektronického formulára v adresári „Content/",

h) z referenčnej prezentácie pre súbor dátovej štruktúry podľa písmena e) pre vizuálnu kontrolu elektronického formulára používateľom elektronického formulára v adresári „Presentation/",

i) z náhľadov dokumentu pre zobrazenie „na ploche" v adresári „Thumbnails/",

j) zo zoznamu príloh elektronického formulára v súbore „attachments.xml",

k) z príloh elektronického formulára v adresári „ Attachments/",

l) z nastavení používateľského rozhrania v súbore „settings.xml",

m) zo súboru dátovej štruktúry obsahujúcej príkladné vyplnené údaje v súlade s definíciou dátovej štruktúry pre testovanie funkčnosti elektronického formulára,

n) zo súboru v adresári Content/ pre mapovanie dátových prvkov elektronického formulára a ich hodnôt na dátové prvky a hodnoty príslušných položiek číselníka poplatkov.

7.2.2 Dodržiava sa poradie častí podľa bodu 7.2.1, pričom časti kontajneru podľa písmen h) až l) sú voliteľné a používajú sa na základe potreby poskytovateľa elektronického formulára.

7.3 Všeobecné pravidlá verzií kontajnera

7.3.1 Verzia kontajnera sa uvádza v tvare „1.0", „1.1" alebo „1.2 .

7.3.2 Verzia kontajnera je uvedená v deklarácii menného priestoru, pričom v súbore

a) manifest.xml podľa bodu 7.2.1 písm. b) sa uvádza za reťazcom v tvare "urn:manifest:",

b) meta.xml podľa bodu 7.2.1 písm. c) sa uvádza za reťazcom v tvare "urn:meta:", okrem verzie 1.2,

c) attachments.xml podľa bodu 7.2.1 písm. j) sa uvádza za reťazcom v tvare "urn:attachment:"

d) settings.xml podľa bodu 7.2.1 písm. l) sa uvádza za reťazcom v tvare "urn:setting:",

7.3.3 Súčasti jedného kontajnera podľa bodu 7.2.1 písm. b), c), j) a l) majú v deklarácii menného priestoru uvedenú rovnakú verziu.

7.3.4 Definíciu dátovej štruktúry súčastí jednotlivých verzií kontajnera podľa bodu 7.2.1 písm. b), c), j) a l) zverejňuje orgán vedenia vo formáte Extensible Markup Language Schema Definition (XSD) v centrálnom metainformačnom systéme.

7.3.5 Pred zverejnením elektronického formulára v module elektronických formulárov sa v tomto module vykonávajú automatizované kontroly elektronického formulára s podrobnými informáciami o zistených chybách a odporúčaním na ich odstránenie.

7.3.6 Dokumentácia kontrol elektronických formulárov vykonávaných v module elektronických formulárov a dátum začiatku ich uplatňovania sa po dohode s orgánom vedenia podľa § 24 ods. 5 zákona zverejňuje na ústrednom portáli verejnej správy.

7.4 Pravidlá súboru „mimetype"

7.4.1 Súbor „mimetype" je jeden, má formát ASCII a jeho obsahom je znenie „application/vnd.gov.sk.e-form+zip" alebo „application/vnd.gov.sk.e- form+xml".

7.4.2 Súbor „mimetype" je nešifrovaný a nekomprimovaný.

7.5 Pravidlá súboru „manifest.xml"

7.5.1 Súbor „manifest.xml" je nešifrovaný a môže byť komprimovaný.

7.5.2 Súbor „manifest.xml" môže obsahovať aj ďalšie menné priestory pre potreby konkrétneho technického spôsobu riešenia, pričom každý takýto menný priestor obsahuje lokálny odkaz na dátový predpis (.xsd) a na dokumentáciu tohto rozšírenia.

7.5.3 Pri každom súbore v kontajneri sa použije práve jeden dátový prvok "file-entry".

7.5.4 Pri prvku „file-entry" sa používajú atribúty

a) „media-type" pre opis mimetype súboru, pričom spravidla obsahuje hodnotu zaregistrovanú podľa osobitnej špecifikácie,8)

b) „media-destination" pre rozlíšenie účelu prezentačnej schémy,

c) „media-destination-type" pre opis mimetype súboru, ktorý je výsledkom transformácie definovanej v prezentačnej schéme; spravidla obsahuje hodnotu zaregistrovanú podľa osobitnej špecifikácie,8)

d) „media-destination-type-description" pre jednoznačnú strojovo spracovateľnú identifikáciu výsledku transformácie, pričom predpísanou hodnotou pre príslušné povinné prezentačné schémy je „XSLFO" pre tlač vo formáte PDF podľa bodu 2.6.6, „HTML" a „XHTML" pre podpisovanie a vypĺňanie podľa bodov 2.6.5 a 2.6.7, „TXT" pre podpisovanie podľa bodu 2.6.7; pre iné ako povinné transformácie sa používajú iné identifikácie ako uvedené v tomto bode, a to po dohode s orgánom vedenia podľa § 24 ods. 5 zákona zo skratky názvu použitého formátu alebo jeho prípony, pričom sa zabezpečuje, že je identifikácia jednoznačná a nekonfliktná s inými formátmi,

e) „media-language" pre opis jazyka výsledného súboru, ak elektronický formulár poskytuje prezentačné schémy alebo súbory v rôznych jazykoch, pričom identifikátor jazyka sa používa podľa bodu 7.9.5,

f) „full-path" pre opis relatívnej cesty k súboru v rámci kontajneru, a ak je súbor uložený externe, opisuje sa pomocou Uniform Resource Locator (URL), pričom súbor môže byť uložený externe, len ak je publikovaný podľa bodov 2.1.2 a 2.1.3,

g) „full-path-url" pre poskytovanie funkčného priameho odkazu vo formáte Uniform Resource Locator (URL) na jednotlivé súčasti elektronického formulára,

h) „description" pre opis súboru alebo jeho účelu,

i) „filename" pre uvedenie názvu súboru,

j) „target-environment" pre odlíšenie nástroja alebo prostredia, pre ktoré je transformácia alebo iná súčasť elektronického formulára určená, napríklad "nazov-prostredia" a podobne; tento atribút sa povinne používa len pri publikovaní elektronického formulára v module elektronických formulárov a jeho hodnota sa tvorí v súlade s číselníkom pre prostredia elektronických formulárov zverejneným v module elektronických formulárov, pričom sa nemusí používať, ak ide o prezentačnú schému určenú na vykonanie transformácie do prezentácie modulom elektronických formulárov,

k) „xslfo-reference-procesor" pre uvedenie informácie o výrobcovi, názve a verzii referenčného XSL-FO softvéru; hodnota sa uvádza v súlade s hodnotou uvedenou pre referenčný XSL-FO softvér v module elektronických formulárov,

l) „xslfo-reference-procesor-url" pre uvedenie funkčného priameho odkazu na stiahnutie referenčného XSL-FO softvéru v tvare Uniform Resource Locator (URL),

m) „reference-transform-algorithm" pre identifikáciu použitého transformačného algoritmu referencovaných externe uložených súborov vo formáte XML, pričom obsahuje jednu z určených hodnôt, a to

1. „http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315" pre Canonical XML vo verzii 1.0,

2. „http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n" pre Exclusive XML Canonicalization Version vo verzii 1.0,

3. „http://www.w3.org/2006/12/xml-c14n11" pre Canonical XML 1.1",

n) „reference-digest-method-algorithm" pre externe uložené súbory pre identifikáciu hašovacej funkcie použitej na výpočet digitálneho odtlačku externe uložených súborov, pričom obsahuje jednu z určených hodnôt, a to

1. „http://www.w3. org/2001/04/xmldsig-more#sha224" pre hašovaciu funkciu SHA-224,

2. „http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256" pre hašovaciu funkciu SHA-256,

3. „http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha384" pre hašovaciu funkciu SHA-384,

4. „http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512" pre hašovaciu funkciu SHA-512,

o) „reference-digest-value" pre vloženie hodnoty digitálneho odtlačku referencovaného externe uloženého súboru.

7.5.5 Pri všetkých súčastiach jednej prezentačnej schémy sa pri rovnakých atribútoch uvedených v bode 7.5.4 písm. b) až e), j), k) a l) používajú rovnaké hodnoty.

7.5.6 Podmienky vypĺňania atribútov podľa bodu 7.5.4 sú

a) atribúty„media-type", „full-path" a „filename" sa vypĺňajú pre každý súbor elektronického formulára,

b) atribúty „reference-digest-method-algorithm" a „reference-digest-value" sa vypĺňajú pre každý externe uložený súbor elektronického formulára, a, ak ide o súbor v jazyku XML, vypĺňa sa aj atribút „reference-transform- algorithm",

c) atribúty „media-destination", „media-destination-type" a „media- destination-type-description" sa vypĺňajú pre každú prezentačnú schému elektronického formulára,

d) atribúty „xslfo-reference-procesor" a „xslfo-reference-procesor-url" sa vypĺňajú pre každú prezentačnú schému elektronického formulára používajúcu referenčný XSL-FO procesor alebo správne spracovateľnú referenčným XSL-FO procesorom,

e) atribút „media-language" sa vypĺňa podľa podmienky v bode 7.5.4 písm. e),

f) atribút „target-environment" sa vypĺňa podľa podmienky v bode 7.5.4 písm. j),

g) atribút „full-path-url" sa vypĺňa pre každú súčasť elektronického formulára, pre ktorú sa poskytuje funkčný priamy odkaz,

h) atribút „description" sa vypĺňa podľa potreby.

7.5.7 Pri každej prezentačnej schéme sa v elektronickom formulári vytvára jedinečná kombinácia hodnôt atribútov podľa bodu 7.5.4 písm. b), d), e) a j), a to aj vtedy, ak nie sú použité atribúty „target-environment" alebo „media-language".

7.6 Pravidlá súboru „meta.xml"

7.6.1 Na opis identifikačných údajov elektronického formulára sa používa Dublin Core podľa slovenskej technickej normy.43)

7.6.2 Príkladná štruktúra obsahu súboru „meta.xml" je <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<metadata
xmlns="urn:meta:1.0"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<dc:title></dc:title>
<dc:identifier></dc:identifier>
<dc:description></dc:description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:publisher></dc:publisher>
<version></version>
<language></language>
<validDateFrom></validDateFrom>
<validDateTo></validDateTo>
<inForceFrom></inForceFrom>
<inForceTo></inForceTo>
</metadata>

7.6.3 Štruktúra menného priestoru je určená v Dublin Core podľa bodu 7.6.1.

7.6.4 Dátové prvky súboru „meta.xml" obsahujú

a) v „dc:title" názov elektronického formulára podľa bodu 2.2.1 písm. a),

b) v „dc:identifier" identifikátor elektronického formulára podľa bodu 2.2.1 písm. b),

c) v „dc:description" opis účelu elektronického formulára podľa bodu 2.2.1 písm. c),

d) v „dc:creator" poskytovateľa elektronického formulára podľa bodu 2.2.1 písm. d),

e) v „dc:publisher" gestora elektronickej služby podľa bodu 2.2.1 písm. e),

f) v „language" jazyk podľa bodu 2.2.1 písm. f),

g) vo „version" verziu podľa bodu 2.2.1 písm. g),

h) vo „validDateFrom" dátum začiatku platnosti podľa bodu 2.2.1 písm. h),

i) vo „validDateTo" dátum skončenia platnosti podľa bodu 2.2.1 písm. i),

j) vo „inForceFrom" dátum začiatku účinnosti podľa bodu 2.2.1 písm. j),

k) vo „inForceTo" dátum skončenia účinnosti podľa bodu 2.2.1 písm. k).

7.6.5 V kontajneri vo verzii 1.2 je obsah súboru meta.xml tvorený v jazyku RDF, ktorého štruktúra je zverejnená v centrálnom metainformačnom systéme, pričom dátové prvky obsahujú v

a) „dct:title" názov elektronického formulára podľa bodu 2.2.1 písm. a),

b) „dct:isVersionOf“ identifikátor elektronického formulára podľa bodu 2.2.1 písm. b),

c) „dct:description" opis účelu elektronického formulára podľa bodu 2.2.1 písm. c),

d) „dct:creator" jednotný referencovateľný identifikátor poskytovateľa elektronického formulára podľa bodu 2.2.1 písm. d),

e) „res:gestor" jednotný referencovateľný identifikátor gestora elektronickej služby podľa bodu 2.2.1 písm. e),

f) „res:language" jazyk podľa bodu 2.2.1 písm. f),

g) „owl:versionInfo" verziu podľa bodu 2.2.1 písm. g),

h) dcat:downloadURL jednotný referencovateľný identifikátor úložiska príslušnej verzie elektronického formulára.

7.6.6 Pri kontajneri vo verzii 1.2 sa dátumy platnosti a účinnosti elektronického formulára podľa bodu 2.2.1 písm. h) až k) poskytujú prostredníctvom dereferenciácie metaúdajov podľa § 33 písm. c) druhého bodu,

7.6.7 Ak elektronický formulár poskytuje prezentačné schémy v rôznych jazykoch, v kontajneri vo verzii 1.2 sa uvádza hodnota dátových prvkov dct:title, dct:description, v štátnom jazyku a zároveň sa uvádza aj v príslušnom cudzom jazyku, pričom jazyk použitý v týchto dátových prvkoch sa v takom prípade uvádza v atribúte "xml:lang" s hodnotou podľa základného číselníka CL0 10076 Jazyky.

7.7 Pravidlá súboru „schema.xsd"

7.7.1 Ak elektronický formulár obsahuje rozšírené kontroly, môže sa na ich umiestnenie v súbore „schema.xsd" použiť vlastný menný priestor. Vtedy sa uvádza aj odkaz na úplnú dokumentáciu rozšírenia zverejnenú v súlade s bodmi 2.1.2 a 2.1.3.

7.8 Pravidlá súboru „data.xml"

7.8.1 Súbor „data.xml" v publikovanom elektronickom formulári obsahuje vzorovú prázdnu dátovú štruktúru bez vyplnených údajov a môže obsahovať aj vyplnené údaje. Ak nie sú vyplnené všetky vyžadované údaje elektronického formulára, súbor „data.xml" nemusí byť validný podľa súboru „schema.xsd", ale použité dátové prvky a ich atribúty sú aj vtedy v súlade s definíciou dátovej štruktúry podľa súboru „schema.xsd".

7.8.2 Súbor „data.xml" nieje rozšíriteľný nad rámec súboru „schema.xsd", pričom nie je možné pridávať vlastné menné priestory ani binárny obsah.

7.9 Pravidlá adresára „Content/"

7.9.1 Adresár „Content/" je určený na ukladanie prezentačných a transformačných schém a ich dokumentácie vrátane použitých fontov, ak je to podľa bodu 2.6.8 potrebné. Do adresára Content/ sa ukladá aj mapovanie dátových prvkov elektronického formulára a ich hodnôt na dátové prvky a hodnoty príslušných položiek číselníka poplatkov.

7.9.2 Adresár „Content/" obsahuje schémy najmä podľa bodov 2.6.2 a 5.1.1.

7.9.3 Pomocné informácie a opisy dátových polí sú súčasťou prezentačnej schémy. Pre pomocné informácie vo forme samostatného dokumentu podľa bodu 4.7.10 je možné vytvoriť samostatnú prezentačnú schému alebo samostatný textový súbor.

7.9.4 Prezentačná schéma môže byť zverejnená aj externe mimo kontajneru, ak je publikovaná podľa bodov 2.1.2 a 2.1.3.

7.9.5 Ak elektronický formulár obsahuje osobitné prezentačné schémy pre rôzne jazyky, identifikátor jazyka sa opisuje v atribúte „media-language" v súlade so základným číselníkom CL0 10076 Jazyky.

7.9.6 Atribút „media-destination" súboru prezentačnej schémy môže byť jeden z týchto typov:

a) „screen" pre prezentáciu pre vypĺňanie, napríklad vo forme webového elektronického formulára,

b) „view" pre prezentáciu na čítanie bez možnosti úprav dátových polí,

c) „print" pre prezentáciu pre tlač,

d) „sign" pre podpisovú prezentáciu,

e) „help" pre pomocné informácie vo forme samostatného dokumentu,

f) „x-*" pre prezentačné schémy pre iné použitie, napríklad pre notifikačnú správu po dohode s orgánom vedenia podľa § 24 ods. 5 zákona,

g) „mobile" pre prezentáciu pre zobrazenie v mobilných aplikáciách podľa bodu 2.6.13.

7.9.7 Ak je prezentačná schéma použitá na viac účelov, v kontajneri najmenej vo verzii 1.1 sa zoznam účelov v atribúte „media-destination" oddeľuje čiarkou.

7.9.8 Prezentačná schéma obsahuje dokumentáciu podľa bodov 2.1.2 a 2.1.3 priamo ako svoju súčasť alebo vo forme samostatného súboru v adresári „Content/" prostredníctvom súboru „manifest.xml".

7.9.9 Rozšírené kontroly podľa bodu 7.6.1 môžu byť súčasťou prezentačnej schémy alebo, ak je rozšírená kontrola platná pre všetky prezentačné schémy, aj súčasťou súboru „schema.xsd" v osobitnom novom mennom priestore.

7.9.10 Adresár „Content/" môže podľa potreby poskytovateľa elektronického formulára obsahovať aj transformačné schémy, pričom transformačná schéma slúži na prevod prezentačnej schémy a dátového obsahu do konkrétnej prezentácie. Transformačná schéma sa používa vo formáte podľa § 13 písm. d). Transformačná schéma je súčasťou prezentačnej schémy.

7.9.11 Atribút „media-destination-type" súboru prezentačnej schémy obsahuje mimetype súboru, ktorý je výsledkom transformácie definovanej v prezentačnej schéme, napríklad „text/plain", „text/html" alebo „application/xhtml+xml".

7.9.12 Na identifikáciu súboru mapovania dátových prvkov elektronického formulára a ich hodnôt na dátové prvky a hodnoty príslušných položiek číselníka poplatkov sa používa atribút „media-type" s hodnotou podľa osobitnej špecifikácie XQuery („application/xquery") a zároveň sa v atribúte „media-destination" uvádza hodnota „payment".

7.10 Pravidlá adresára „Presentation/"

7.10.1 Na referenčnú prezentáciu v adresári „Presentation/" sa používa formát PDF najmenej vo verzii 1.3 a najviac vo verzii 1.5, pri ktorých nieje predpokladaná ďalšia úprava. Používa sa najmä pre prezentáciu pre tlač bez vyplnených údajov podľa bodu 2.6.2.

7.11 Pravidlá adresára „Thumbnails/"

7.11.1 Ak používateľské rozhranie umožňuje vytváranie náhľadov na elektronický formulár, do adresára „Thumbnails/" je uložený najmä náhľad prvej strany, a to s názvom v tvare „thumbnail_{ strana}" vo formáte Portable Network Graphics (.png). Je možné uložiť aj náhľad ďalších strán, a to s príslušným číslom v názve náhľadu.

7.11.2 Veľkosť náhľadu je 128x128 pixelov podľa Thumbnail Managing Standard (TMS) a v bitovej hĺbke 24bit, non-interlaced Portable Network Graphics (PNG) s podporou alpha transparentnosti.

7.12 Pravidlá súboru „attachments.xml"

7.12.1 Súbor „attachments.xml" obsahuje zoznam všetkých súborov v adresári „Attachments/".

7.12.2 Príkladná štruktúra obsahu súboru „attachments.xml" je

<?xml version=„1.0" encoding=„UTF-8"?>
<attachment:attachments xmlns:attachment=„urn:attachment:1.0">
<attachment:entry media-type=„application/pdf
full-path=„Attachments/xxx.pdf“> </attachment:entry>
<attachment:entry> </attachment:entry>
</attachment:attachments>

7.12.3 V súbore attachments.xml sa primerane používajú atribúty uvedené v bode 7.5.4.

7.13 Pravidlá adresára „Attachments/"

7.13.1 Adresár „Attachments/" môže obsahovať len súbory, ktoré sú prílohami podľa bodu 4.7.4, ich dokumentáciu alebo ich vecný opis. Pre prílohy, ktoré nie sú elektronickým formulárom a majú predpísanú elektronickú podobu, sa úplná dokumentácia uvádza spravidla v priečinku „Attachments/". Pre prílohy, ktoré nie sú súčasťou kontajneru, sa vo forme osobitného súboru uvádza ich vecný opis.

7.13.2 Pri prílohách v elektronickej podobe, ktoré nie sú elektronickým formulárom a majú predpísanú presnú podobu, najmä štruktúru údajov, formát súboru a vizuálny vzhľad, sa úplná dokumentácia uvádza spravidla v adresári „Attachments/".

7.14 Pravidlá súboru „settings.xml"

7.14.1 Obsah a schému súboru „settings.xml" určuje používateľské rozhranie a obsahuje nastavenia nástroja pre vypĺňanie elektronického formulára, napríklad veľkosť písma, farebnú schému, nastavenie rozlíšenia, prednastavenú tlačiareň používateľa elektronického formulára, prednastavený jazyk, evidenciu poslednej strany, na ktorej sa používateľ elektronického formulára nachádzal pri vypĺňaní a podobne.

7.15 Pravidlá súboru dátovej štruktúry obsahujúcej príkladné vyplnené údaje

7.15.1 Súbor dátovej štruktúry obsahujúcej príkladné vyplnené údaje je dátová štruktúra s vyplnenými údajmi, pomocou ktorej je možné testovať funkčnosť a prezentačné schémy elektronického formulára, spravidla aj v prípade použitia variantného obsahu elektronického formulára (choice).

7.15.2 Súbor dátovej štruktúry obsahujúcej príkladné vyplnené údaje podľa bodu 7.2.1 písm. m) používa názov „dataN.xml", pričom N je poradové číslo.".

Príloha č. 2 k vyhláške č. 78/2020 Z. z.

Technické podmienky tvorby formátu Comma Separated Values (CSV)

Formát Comma Separated Values (CSV) sa vytvára tak, že

1. sa používa znaková sada podľa § 13 písm. c),

2. príslušný súbor neobsahuje na začiatku signatúru Byte Order Mark (BOM), ktorou je znak U+FEFF kódovaný ako 0xEF, 0xBB, 0xBF,

3. pri prenose prostredníctvom siete Internet sa uvádza hlavička „Content-Type", a to s hodnotou „text/csv; charset=UTF-8",

4. ak súbor obsahuje v prvom riadku názvy položiek dátového zoznamu, táto skutočnosť je uvedená v opise údajov a súčasne je pri prenose prostredníctvom siete Internet do hlavičky podľa tretieho bodu doplnené pole „header=present"; názvy položiek v jednom súbore sa odlišujú,

5. názov súboru má obvykle príponu .csv",

6. ukončenia riadkov v súbore sa označujú znakom U+000A (LF) alebo dvojicou znakov U+000D a U+000A (CR LF); iné označenia sa nepoužívajú,

7. riadky začínajúce znakom „#" (U+0023) sú považované za komentáre a pri čítaní súboru sa neinterpretujú ako údaje; ak prvá položka riadku začína znakom U+0023, položka sa uzatvorí do úvodzoviek,

8. položka dátového zoznamu, tvorená dvojicou bezprostredne nasledujúcich znakov čiarok „," (U+002C) alebo jednou čiarkou na začiatku riadku, sa interpretuje ako „chýbajúci údaj",

9. položka „prázdny reťazec" dátového zoznamu sa zaznamenáva dvojicou bezprostredne nasledujúcich úvodzoviek „"" (U+0022),

10. znaky medzera (U+0020) a tabulátor (U+0009) sa interpretujú voľne; ak sa má zachovať v položke určitý reťazec týchto znakov, položka sa uzatvorí do úvodzoviek,

11. ak položka dátového záznamu obsahuje číslo v desatinnom tvare a na oddelenie desatinnej časti sa použije znak čiarka „," (U+002C), položka sa uzatvorí do úvodzoviek,

12. na oddelenie položiek sa používa znak čiarka „," (U+002C).

Príloha č. 3 k vyhláške č. 78/2020 Z. z.

Katalóg dátových prvkov

1. Dátové prvky na opis osoby

D.1 Údaje o osobe (PersonData)

Skrátená forma opisu súčastí dátového prvku Údaje o osobe (PersonData)

Slovensky
Verzia Stav Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Údaje o osobe (D.1)
1.1
Nepovinný Úrad
PersonDataZložený dátový prvok pre rôzne informácie o osobe.
[Má súčasti: Fyzická osoba (D.1.1)
Právnická osoba (D. 1.2)
Fyzická adresa (D. 1.3)
Telefónna adresa (D. 1.4)
Elektronická adresa (D. 1.5)
Identifikátor (D. 1.6)]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
Fyzická osoba (D.1.1)PhysicalPersonZložený dátový prvok pre opis fyzickej osoby.
Právnická osoba (D. 1.2)CorporateBodyZložený dátový prvok pre opis právnickej osoby alebo subjektu, ktorý nie je právnickou osobou ani fyzickou osobou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
[Poznámky: Ak má fyzická osoba aj právnu formu, ktorou je najmä podnikateľ, je možné využiť tento prvok na výmenu údajov, ktoré prvok Fyzická osoba neobsahuje (Právna forma a podobne). Vzhľadom na množstvo rôznych zahraničných organizácií, nie je vždy možné ich jednoznačné označenie ako právnickej osoby. Tento prvok je určený aj na prenos takýchto údajov.]
Fyzická adresa (D. 1.3)PhysicalAddressZložený dátový prvok pre určenie adresy.
[Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát, najmä pri potrebe prenosu rôznych typov adries.]
Telefónna adresa (D. 1.4)Telephone Addre ssZložený dátový prvok pre telefonický kontakt.
[Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát. Prvá adresa v poradí je prioritná.]
Elektronická adresa (D. 1.5)ElectronicAddressZložený dátový prvok pre elektronický kontakt.
[Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát. Prvá adresa v poradí je prioritná.]
Identifikátor (D. 1.6)IDZložený dátový prvok pre rôzne identifikátory.

D.1.1 Fyzická osoba (PhysicalPerson)

Skrátená forma opisu súčastí dátového prvku Fyzická osoba (PhysicalPerson)

Slovensky
Verzia Stav Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Fyzická osoba
(D.1.1)
2.0 Nepovinný Úrad
PhysicalPersonZložený dátový prvok pre rôzne informácie o fyzickej osobe.
[Má súčasti: Identifikátor Meno osoby Alternatívne meno Stav Pohlavie Narodenie Úmrtie Štátna príslušnosť Národnosť Náboženstvo Povolanie Obmedzenie právnej spôsobilosti Zákaz pobytu Zákaz vykonávania povolania Príbuzná osoba Bankové spojenie]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
[Ontológia: person:Person]
Identifikátor (D. 1.6)IDZložený dátový prvok pre rôzne identifikátory.
Meno osoby (D.1.1.1)PersonNameZložený dátový prvok pre rôzne súčasti mena fyzickej osoby.
Alternatívne meno (D. 1.1.2)
1.1
Nepovinný Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
AlternativeNameOpisuje iné meno ako to, ktoré fyzická osoba používa ako svoje súčasné oficiálne meno alebo priezvisko.
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 255 znakov.]
[Hodnoty: Uvádza sa predchádzajúce meno, umelecké meno, priezvisko z predchádzajúceho manželstva, prezývka a podobne. Obsah je obmedzený len formou reprezentácie.]
[Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát.]
Stav
(D.1.1.3)
1.1
Nepovinný Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Marital StatusZložený dátový prvok pre základný číselník, obsahujúci údaje o rodinnom stave fyzickej osoby.
[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.]
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL004002 Rodinný stav. Vypĺňa sa príslušný gramatický tvar podľa pohlavia. Stav „registrované partnerstvo" sa uvádza len tam, kde to umožňuje účel a podmienky použitia, inak sa v tomto prípade uvádza stav „nezistené".]
Pohlavie
(D. 1.1.4)
1.1
Nepovinný Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
SexZložený dátový prvok pre základný číselník, obsahujúci údaje o pohlaví fyzickej osoby.
[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.]
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL003003 Pohlavie.]
[Ontológia: schema:gender]
Narodenie (D.1.1.5)BirthZložený dátový prvok obsahujúci údaje o narodení.
Úmrtie (D. 1.1.6)DeathZložený dátový prvok obsahujúci údaje o aktuálnom existenčnom stave fyzickej osoby.
Štátna príslušnosť
(D. 1.1.7)
1.1
Nepovinný Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
CitizenshipZložený dátový prvok pre základný číselník, obsahujúci údaje o štátnej príslušnosti.
[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.]
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL000086 Krajina OSN.]
[Založené na: Slovenská technická norma.44)]
[Poznámky: Tento prvok je obsahovo totožný s prvkom Štát (D.1.3.2). Pri použití znakového kódu sa odporúča používať dvoj znakovú podobu.]
Národnosť (D.1.1.12)
1.0 Nepovinný Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
NationalityZložený dátový prvok pre číselník, obsahujúci údaje o národnosti.
[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu číselníka.]
Náboženstvo (D.1.1.8)
1.1
Nepovinný Štatistický úrad Slovenskej republiky
ConfessionInformácia o náboženskom vyznaní.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Hodnoty: Prázdna množina.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa:
Najmenej 255 znakov.]
[Poznámky: Pre podmienky Slovenskej republiky sa spravidla nepoužíva alebo sa používa s prázdnym obsahom. Zavádza sa najmä z dôvodu kompatibility so zahraničím.]
Povolanie (D. 1.1.9)
1.1
Nepovinný Štatistický úrad Slovenskej republiky
OccupationNázov povolania, ktoré osoba vykonáva.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 1023 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Pravidlá použitia: Ak má osoba viaceré povolania, môže byť použitý viackrát.]
[Poznámky: Tento prvok nieje zložený dátový prvok pre základný číselník.]
Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony (D.1.1.13)CivilDisabilityZložený dátový prvok pre opis obmedzení spôsobilosti fyzickej osoby na právne úkony najmä vzhľadom na jej občianske práva.
[Pravidlá použitia: Ak existujú rôzne obmedzenia, môže byť použitý viackrát.]
Zákaz pobytu (D.1.1.14)ResidenceBanZložený dátový prvok pre opis zákazu pobytu na príslušnom územnom celku.
Zákaz vykonávania povolania (D.1.1.15)
1.0 Nepovinný Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
OccupationBanZložený dátový prvok pre základný číselník s históriou, obsahujúci údaje o údajoch o zákazoch fyzickej osoby vykonávať určené regulované povolania, vrátane iných obdobných rozhodnutí.
[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.]
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL0 10134 Regulované povolania.]
[Pravidlá použitia: Atribúty EffectiveFrom a EffectiveTo sa používajú vo vzťahu k začiatku a koncu príslušného zákazu. Tento prvok môže byť použitý viackrát.]
[Poznámky: Regulované povolania sú také, ktoré podliehajú regulácii podľa osobitného predpisu, kde je spravidla potrebné členstvo v určitej komore a rôzne formy atestácií, prípadne splnenie ďalších podmienok. Zákaz vykonávania povolania môže vydať najmä súd alebo príslušná komora, pričom to zahŕňa aj iné obdobné rozhodnutia, kde nie je explicitne uvedené, že ide o zákaz vykonávania povolania.]
Príbuzná osoba (D.1.1.10)RelatedPersonZložený dátový prvok obsahujúci údaje o príbuzných.
[Poznámky: Môže byť použitý viackrát.]
Bankové spojenie (D.1.1.11)BankConnectionZložený dátový prvok obsahujúci údaje o bankovom spojení.
[Poznámky: Môže byť použitý viackrát.]

D.1.1.1 Meno osoby (PersonName)

Skrátená forma opisu súčastí dátového prvku Meno osoby (PersonName)

Slovensky
Verzia Stav Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Meno osoby (D.1.1.1)
1.1
Nepovinný Úrad
PersonNameZložený dátový prvok pre rôzne súčasti mena fyzickej osoby.
[Má súčasti: Formátované meno Právne meno Meno Preferované meno Ďalšie meno Priezvisko Rodné priezvisko Affix]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
[Ontológia: person:Person]
Formátované meno
(D.1. 1.1.1)
1.1
Nepovinný Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
FormattedNameFormátované meno vrátane predpony a prípony.
[Formát reprezentácie: Obsahuje celé meno v jednom reťazci, so všetkými časťami v správnom poradí, čo znamená na správnom mieste. Oddelenie častí sa uvádza pomocou prázdneho znaku.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 1023 znakov.]
[Ontológia: foaf:fullName] [Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Poznámky: Vhodné predovšetkým pre mená z iných jazykových oblastí. Takáto forma mena nedokáže byť jednoducho parsovaná.]
Právne meno (D.1.1.1.2)
1.1
Nepovinný Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
LegalNamePoužíva sa na právne účely v niektorých štátoch.
[Formát reprezentácie: Obsah je rovnaký ako pri prvku Formátované meno.]
[Pravidlá použitia: Pre podmienky Slovenskej republiky sa nepoužíva.]
Meno
(D.1.1.1.3)
1.1
Nepovinný Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
GivenNameObsahuje rodné meno, ktorým je nededená časť mena fyzickej osoby. Známe aj ako prvé meno fyzickej osoby alebo v užšom význame krstné meno fyzickej osoby.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec. Každé meno sa uzatvára do vlastnej značky.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 255 znakov.]
[Ontológia: foaf:givenName]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát, v takom prípade je poradie použitia určujúce.]
[Založené na: Osobitný predpis.45)
Preferované meno
(D.1.1.1.4)
1.1
Nepovinný Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
PreferredGivenNameMeno, ktoré fyzická osoba uprednostňuje pri svojom oslovení v prípade viacerých rodných mien.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 255 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Pravidlá použitia: Toto meno je spravidla obľúbené meno, vybrané z rodných mien. Ak ide o prezývku, používa sa prvok Alternatívne meno (D. 1.1.2).]
[Poznámky: V Slovenskej republike nie je zvykom mať viac rodných mien, ale v zahraničí, najmä v španielsky hovoriacich krajinách je to úplne bežné.]
Ďalšie meno (D.1.1.1.5)OtherNameObsahuje stredné meno fyzickej osoby alebo iniciály.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
1.1
Nepovinný Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa:
Najmenej 255 znakov.]
[Ontológia: dcterms:alternative]
[Pravidlá použitia: Nemá predpísaný obsah.]
[Pravidlá použitia: Pre podmienky Slovenskej republiky sa nepoužíva.]
[Založené na: Osobitný predpis.45)
[Poznámky: Originálne použitie najmä v Spojených štátoch amerických.]
Priezvisko
(D.1.1.1.6)
1.1
Nepovinný Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
FamilyNameObsahuje priezvisko.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec. Každé priezvisko sa uzatvára do vlastnej značky, a to aj ak sa jedná len o prázdny znak.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 255 znakov.]
[Ontológia: foaf:familyName]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát, v takom prípade je poradie použitia určujúce.]
[Založené na: Osobitný predpis.45)
Atribúty: primary, prefix
primary[Hodnoty: primary="true" Znamená, že tento výskyt priezviska je primárny. Odporúča sa uvádzať ako prvé v poradí použitých priezvísk. primary="false" Znamená, že tento výskyt sa nepovažuje za primárny. Odporúča sa uvádzať až po primárnom výskyte priezviska. Poradie priezvísk s atribútom „false" je určujúce. primary="undefined" Znamená, že sa nepoužívajú viaceré priezviská, prípadne v ich viacnásobnom použití s týmto atribútom je určujúce len ich poradie použitia.]
[Pravidlá použitia: Používa sa len v prípade viacerých priezvísk. Pri použití viacerých priezvísk je poradie určujúce.]
prefixMôže obsahovať šľachtický alebo ekvivalentný titul. Ak existuje v priezvisku, vždy sa uvádza.
[Hodnoty: Príklady použitia: de (ako v „de Witt"), la (ako v „la Salle"); van (ako v „van der Voss").]
Rodné priezvisko
(D.1.1.1.7)
1.1
Nepovinný Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
GivenFamilyNameObsahuje rodné priezvisko.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec. Každé rodné priezvisko sa uzatvára do vlastnej značky, a to aj ak sa jedná len o prázdny znak.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 255 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát, v takom prípade je poradie použitia určujúce. Používa sa rovnako ako prvok Priezvisko.]
[Založené na: Osobitný predpis.45)
Atribúty: primary, prefix
primary[Hodnoty: primary="true" Znamená, že tento výskyt rodného priezviska je primárny. Odporúča sa uvádzať ako prvé v poradí použitých rodných priezvísk. primary="false" Znamená, že tento výskyt sa nepovažuje za primárny. Odporúča sa uvádzať až po primárnom výskyte rodného priezviska. Poradie rodných priezvísk s atribútom „false" je určujúce. primary="undefined" Znamená, že sa nepoužívajú viaceré rodné priezviská, prípadne v ich viacnásobnom použití s týmto atribútom je určujúce len ich poradie použitia.]
[Pravidlá použitia: Používa sa len v prípade viacerých rodných priezvísk. Pri použití viacerých rodných priezvísk je poradie určujúce.]
prefixMôže obsahovať šľachtický alebo ekvivalentný titul. Ak existuje v rodnom priezvisku, vždy sa uvádza.
[Hodnoty: Príklady použitia: de (ako v „de Witt"), la (ako v „la Salle"); van (ako vo „van der Voss").]
Affix (D.1. 1.1.8)
1.5 Nepovinný Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
AffixZložený dátový prvok pre základný číselník, ktorý obsahuje ostatné časti mena fyzickej osoby (predponu alebo príponu), tak ako ju definujú jednotlivé typy atribútov.
[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.]
[Hodnoty: V prípade uvádzania slovenských akademických titulov a ich skratiek sa v podradených prvkoch používajú základné číselníky CL000062 Titul pred menom a CL000063 Titul za menom.]
[Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát (ani použitie rovnakého typu nie je obmedzené), v takom prípade je poradie použitia určujúce.] Atribúty: type, position
typeDefinuje kontext predpony alebo prípony.
[Hodnoty: type=aristocraticTitle
Uvádza sa, ak hodnota Affix obsahuje šľachtický titul.
Príklady použitia: Barón, Graf, Earl, Vojvoda a podobne.
type=formOfAddress
Uvádza sa, ak hodnota Affix obsahuje oslovenie. Príklady použitia: Pán, Pani., Hon., Dr., Major a podobne.
type=generation
Uvádza sa, ak hodnota Affix obsahuje generačný titul.
Príklady použitia: Sr., Jr., III (tretí) a podobne.
type=qualification
Uvádza sa, ak hodnota Affix obsahuje písmená, ktoré sa používajú na opis akademického titulu alebo iného typu kvalifikácie, ktoré osobe prináleží,
Príklady použitia: PhD., MD, CPA, MCSD, Ing., Mgr. a podobne.
positionUrčuje pozíciu ostatnej časti mena.
[Hodnoty: position=prefix
Predpona - ak sa titul alebo oslovenie uvádza pred menom osoby.
position=postfix
Prípona - ak sa titul alebo oslovenie uvádza za menom osoby.]

D.1.1.5 Narodenie (Birth)

Skrátená forma opisu súčastí dátového prvku Narodenie (Birth)

Slovensky
Verzia Stav Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Narodenie
(D.1.1.5)
2.0
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
BirthZložený dátový prvok obsahujúci upresňujúce údaje ohľadom narodenia fyzickej osoby.
[Má súčasti: Dátum narodenia Rok narodenia Rok a mesiac narodenia Miesto narodenia]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
Dátum narodenia
(D.1.1.5.1)
1.1
Povinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
DateOfBirthObsahuje dátum narodenia fyzickej osoby.
[Formát reprezentácie: Štandardný formát Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa:
Podľa formátu Date.]
[Hodnoty: Podľa formátu Date.]
[Ontológia: schema:birthDate]
[Pravidlá použitia: Dátum narodenia má byť skorší ako dátum úmrtia, ak sú známe obidva dátumy.]
[Založené na: Osobitné predpisy.46)
[Poznámky: Deň alebo mesiac nemusí byť známy, vtedy sa relevantne používa dátový prvok Rok narodenia alebo Rok a mesiac narodenia.]
Rok narodenia
(D.1.1.5.3)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
YearOfBirthObsahuje rok narodenia fyzickej osoby.
[Formát reprezentácie: Podľa formátu gYear v jazyku Extensible Markup Language (XML).]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Podľa formátu Date.]
[Hodnoty: V tvare RRRR. Príklady použitia: 1991, 2014.]
[Poznámky: Používa sa najmä ak nie je možné určiť úplný dátum narodenia.]
Rok a mesiac narodenia (D.1.1.5.4)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
YearAndMonthOfBirthObsahuje mesiac narodenia fyzickej osoby.
[Formát reprezentácie: Podľa formátu gYearMonth v jazyku Extensible Markup Language (XML).]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Podľa formátu gYearMonth.]
[Hodnoty: V tvare RRRR-MM. Príklady použitia: 2015-09, 1994-12.]
[Poznámky: Používa sa najmä ak nie je možné určiť úplný dátum narodenia.]
Miesto narodenia
(D.1.1.5.2)
2.0
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
PlaceOfBirthUvádza sa miesto narodenia v súlade s informáciou zapísanou na matrike pri narodení. Je to zložený dátový prvok vytvorený podľa dátového prvku Fyzická adresa, obsahujúci údaje o mieste narodenia.
[Formát reprezentácie: Dátový typ D. 1.3 „Fyzická adresa".]
[Ontológia: person:placeOfBirth]
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade s použitými údajmi.]
[Pravidlá použitia: Poradie podradených prvkov je súladné s podradenými prvkami dátového prvku Fyzická adresa.]
[Založené na: Osobitné predpisy.46)

D.1.1.6 Úmrtie (Death)

Skrátená forma opisu súčastí dátového prvku Úmrtie (Death)

Slovensky
Verzia Stav Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Úmrtie
(D. 1.1.6)
2.0
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
DeathZložený dátový prvok obsahujúci údaje o aktuálnom existenčnom stave fyzickej osoby a upresňujúce informácie ohľadne jej úmrtia.
[Má súčasti: Stav fyzickej osoby Dátum úmrtia Rok úmrtia Rok a mesiac úmrtia Miesto úmrtia]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
[Pravidlá použitia: Ostatné podradené prvky sa vypĺňajú len ak je hodnota stavu fyzickej osoby iná ako „živý".]
Stav fyzickej osoby (D.1.1.6.5)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
PersonStatusZložený dátový prvok pre základný číselník pre opis aktuálneho existenčného stavu fyzickej osoby.
[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.]
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL004003 Existenčný stav.]
Dátum úmrtia
(D.1.1.6.1)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
DateOfDeathDátový prvok pre prenos dátumu úmrtia fyzickej osoby, ak nastala jej smrť.
[Formát reprezentácie: Štandardný formát Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Podľa formátu Date.]
[Hodnoty: Podľa formátu Date.]
[Pravidlá použitia: Dátum úmrtia nemá byť skorší ako dátum narodenia osoby, ak sú známe obidva dátumy.] [Založené na: Osobitné predpisy.46)
[Poznámky: Vypĺňa sa, len ak je hodnota atribútu „status" prvku Úmrtie iná ako „Živý". Deň alebo mesiac nemusí byť známy, vtedy sa relevantne používa dátový prvok Rok úmrtia alebo Rok a mesiac úmrtia.]
Rok úmrtia
(D.1.1.6.3)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
YearOfDeathObsahuje rok úmrtia fyzickej osoby.
[Formát reprezentácie: Podľa formátu gYear v jazyku Extensible Markup Language (XML).]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Podľa formátu gYear.]
[Hodnoty: V tvare RRRR. Príklady použitia: 1991, 2014.]
[Poznámky: Používa sa najmä ak nieje možné určiť úplný dátum úmrtia.]
Rok a mesiac úmrtia
(D. 1.1.6.4)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
YearAndMonthOfDeathObsahuje mesiac úmrtia fyzickej osoby.
[Formát reprezentácie: Podľa formátu gYearMonth v jazyku Extensible Markup Language (XML).]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Podľa formátu gYearMonth.]
[Hodnoty: V tvare RRRR-MM. Príklady použitia: 2003-06, 2006-12.]
[Poznámky: Používa sa najmä ak nieje možné určiť úplný dátum úmrtia.]
Miesto úmrtia
(D. 1.1.6.2)
2.0
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
PlaceOfDeathAk nastala smrť fyzickej osoby, uvádza sa v súlade s informáciou zapísanou na matrike miesto úmrtia. Je to zložený dátový prvok vytvorený podľa dátového prvku Fyzická adresa, obsahujúci údaje o mieste úmrtia.
[Formát reprezentácie: Dátový typ D. 1.3 „Fyzická adresa".]
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade s použitými údajmi.]
[Pravidlá použitia: Vypĺňa sa, len ak je hodnota atribútu „status" prvku Úmrtie iná ako „Živý". Poradie podradených prvkov je súladné s podradenými prvkami dátového prvku Fyzická adresa.]
[Založené na: Osobitné predpisy.46)

D.1.1.10 Príbuzná osoba (RelatedPerson)

Skrátená forma opisu súčastí dátového prvku Príbuzná osoba (RelatedPerson)

Slovensky
Verzia Stav Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Príbuzná osoba (D.1.1.10)
2.0 Nepovinný Úrad
RelatedPersonZložený dátový prvok pre opis stupňa príbuznosti a príslušnej fyzickej osoby.
[Má súčasti: Druh príbuzenstva Fyzická osoba Začiatok vzťahu Ukončenie vzťahu]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
[Poznámky: Je vhodné obmedziť vnorenie ďalších podradených prvkov Príbuzná osoba vzhľadom na prvok Fyzická osoba na vhodnú úroveň, prípadne úplne eliminovať, že nevznikajú prenosy údajov cez relatívne nekonečné vzťahové reťaze.]
Druh príbuzenstva
(D.1.1.10.1)
1.1
Nepovinný Štatistický úrad Slovenskej republiky
TypeOfRelationZložený dátový prvok pre základný číselník, obsahujúci údaje o príbuzenskom vzťahu pre príbuznú osobu.
[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.]
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL004004 Príbuzenský stav.]
Fyzická osoba (D.1.1)PhysicalPersonZložený dátový prvok pre opis fyzickej osoby.
[Poznámky: V tomto prípade je vhodné obmedziť vnorenie ďalších podprvkov Príbuzná osoba na potrebnú úroveň, prípadne ich úplne eliminovať.]
Začiatok vzťahu (D.1.1.10.2)
1.0 Nepovinný Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
BeginningOfRelationDátum, kedy začal byť vzťah platný.
[Formát reprezentácie: Štandardný formát Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Podľa formátu Date.]
[Hodnoty: Podľa formátu Date.]
[Poznámky: Používa sa najmä v súvislosti so vzťahmi, ktoré vznikajú právnou formou, napríklad manželstvo alebo nevlastné príbuzenstvo.]
Ukončenie vzťahu (D.1.1.10.3)
1.0 Nepovinný Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
TerminationOfRelationDátum, kedy je vzťah ukončený.
[Formát reprezentácie: Štandardný formát Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Podľa formátu Date.]
[Hodnoty: Podľa formátu Date.]
[Poznámky: Používa sa najmä v súvislosti so vzťahmi, ktoré vznikajú právnou formou, napríklad manželstvo alebo nevlastné príbuzenstvo.]

D.1.1.11 Bankové spojenie (BankConnection)

Skrátená forma opisu súčastí dátového prvku Bankové spojenie (BankConnection)

Slovensky
Verzia Stav Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Bankové spojenie
(D.1.1.11)
1.1
Nepovinný Národná banka Slovenska
BankConnectionZložený dátový prvok obsahujúci údaje o bankovom spojení a ďalších sprievodných údajoch pre bankové spojenie.
[Má súčasti: Majiteľ Názov banky Tuzemské bankové spojenie Medzinárodné bankové spojenie]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
Majiteľ (D.1.1.11.1)HolderZložený dátový prvok pre údaje o mene majiteľa (vlastníka) účtu.
Názov banky
(D.1.1.11.2)
1.1
Nepovinný Národná banka Slovenska
BankNameObsahuje celé meno banky.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 1023 znakov.]
[Hodnoty: Pre tuzemské banky sa vypĺňa v súlade s aktuálnym Prevodníkom identifikačných kódov pre tuzemský platobný styk, ktorý zverejňuje Národná banka Slovenska, stĺpec Názov.]
[Pravidlá použitia: Obsahuje celé meno v jednom reťazci, so všetkými časťami v správnom poradí, čo znamená na správnom mieste.]
Tuzemské bankové spojenie (D.1.1.11.3)DomesticBankConnectionZložený dátový prvok opisujúci tuzemské číslo účtu a kód banky.
[Poznámky: Od 1. februára 2014 sa aj pre tuzemské platby v Slovenskej republike má používať formát medzinárodného bankového spojenia, ale do 31. januára 2016 je možné naďalej používať formát pôvodného tuzemského bankového spojenia, pričom konverzia do formátu medzinárodného bankového spojenia je zabezpečovaná príslušnou bankou. Od 1. februára 2016 medzinárodné bankové spojenie plne nahradí aj tuzemské bankové spojenie, tento prvok sa preto bude používať už len pre prenos historických údajov.]
Medzinárodné bankové spojenie (D.1. 1.11.4)InternationalBankConnectionZložený dátový prvok opisujúci medzinárodné číslo účtu a kód banky.

D.1.1.11.1 Majiteľ (Holder)

Skrátená forma opisu súčastí dátového prvku Majiteľ (Holder)

Slovensky
Verzia Stav Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Majiteľ (D.1.1.11.1)
1.1
Nepovinný
Národná banka Slovenska
HolderZložený dátový prvok pre údaje o mene majiteľa (vlastníka) účtu.
[Má súčasti: Meno osoby Plné meno právnickej osoby]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
Meno osoby (D.1.1.1)PersonNameZložený dátový prvok pre rôzne súčasti mena majiteľa.
Plné meno právnickej osoby (D.1.2.1)CorporateBodyFullNameUvádza sa plný názov právnickej osoby.
[Poznámky: Ak je držiteľom účtu fyzická osoba, ktorá má aj právnu formu, ktorou je najmä podnikateľ, je možné využiť obe súčasti dátového prvku Majiteľ.]

D.1.1.11.3 Tuzemské bankové spojenie (DomesticBankConnection)

Skrátená forma opisu súčastí dátového prvku Tuzemské bankové spojenie (NationalBankConnection)

Slovensky
Verzia Stav Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Tuzemské bankové spojenie
(D.1.1.11.3)
1.1
Nepovinný Národná banka Slovenska
DomesticBankConnectionZložený dátový prvok pre údaje o bankovom spojení tuzemskej banky.
[Má súčasti: Formátované spojenie Predčíslie účtu Základné číslo účtu Kód banky]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
[Poznámky: Na účely tohto materiálu sa za tuzemské bankové spojenie považuje úplné číslo účtu a kód banky.]
Formátované spojenie
(D.1.1.11.3.1)
1.1
Nepovinný Národná banka Slovenska
FormattedDomesticBankConnectionSpojené celé tuzemské číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec. Predčíslie sa oddeľuje pomlčkou. Kód banky sa oddeľuje lomítkom. Uvádza sa v súlade s opatrením Národnej banky Slovenskej republiky č. 8/2009, ktorým sa ustanovuje štruktúra bankového spojenia na účely tuzemských prevodov, štruktúra medzinárodného bankového čísla účtu na účely cezhraničných prevodov a podrobnosti o vydávaní prevodníka identifikačných kódov.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 50 znakov.]
[Hodnoty: Príklady použitia: 123456-0123456789/1111.]
[Pravidlá použitia: V prípade dekompozície na Predčíslie účtu, Číslo účtu a Kód banky sa nepoužíva.]
Predčíslie účtu
(D.1. 1.11.3.2)
1.1
Nepovinný Národná banka Slovenska
AccountNumberPrefixUvádza sa číslo pred samotným číslom účtu.
[Formát reprezentácie: Predčíslie účtu sa uvádza ako číslo v súlade s opatrením Národnej banky Slovenskej republiky č. 8/2009, ktorým sa ustanovuje štruktúra bankového spojenia na účely tuzemských prevodov, štruktúra medzinárodného bankového čísla účtu na účely cezhraničných prevodov a podrobnosti o vydávaní prevodníka identifikačných kódov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah. Uvádza sa, len ak existuje, nakoľko jeho existencia nie je povinná.]
Základné číslo účtu
(D.1.1.11.3.3)
1.1
Nepovinný Národná banka Slovenska
AccountNumberSamotné číslo účtu, pridelené osobe.
[Formát reprezentácie: Číslo účtu sa uvádza ako číslo v súlade s opatrením Národnej banky Slovenskej republiky č. 8/2009, ktorým sa ustanovuje štruktúra bankového spojenia na účely tuzemských prevodov, štruktúra medzinárodného bankového čísla účtu na účely cezhraničných prevodov a podrobnosti o vydávaní prevodníka identifikačných kódov.]
[Hodnoty: Hodnoty nie sú predpísané, závisia od hodnôt, ktoré prideľuje konkrétna banka.]
Kód banky (D.1.1.11.3.4)
1.1
Nepovinný Národná banka Slovenska
BankCodeUvádza sa kód, ktorý má konkrétna banka - každá banka má pridelené unikátne číslo.
[Formát reprezentácie: Kód banky sa uvádza ako číslo.]
[Hodnoty: Vypĺňa sa v súlade s aktuálnym Prevodníkom identifikačných kódov pre tuzemský platobný styk, ktorý zverejňuje Národná banka Slovenska.]

D.1. 1.11.4 Medzinárodné bankové spojenie (InternationalBankConnection)

Skrátená forma opisu súčastí dátového prvku Medzinárodné bankové spojenie (InternationalBankConnection)

Slovensky
Verzia Stav Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Medzinárodné bankové spojenie
(D.1.1.11.4)
1.1
Nepovinný
Národná banka Slovenska
InternationalBankConnectionZložený dátový prvok pre údaje o bankovom spojení medzinárodnej banky.
[Má súčasti: IBAN BIC]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
[Poznámky: Na účely tohto materiálu sa za medzinárodné bankové spojenie považuje číslo účtu a kód banky.]
IBAN
(D.1.1.11.4.1)
1.1
Nepovinný
Národná banka Slovenska
IBANČíslo IBAN (International Bank Account Number) je medzinárodné jednoznačné číslo účtu.
[Forma reprezentácie: Textový reťazec. Vypĺňa sa v súlade s opatrením Národnej banky Slovenskej republiky č. 8/2009, ktorým sa ustanovuje štruktúra bankového spojenia na účely tuzemských prevodov, štruktúra medzinárodného bankového čísla účtu na účely cezhraničných prevodov a podrobnosti o vydávaní prevodníka identifikačných kódov.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 50 znakov.]
[Hodnoty: Hodnoty nie sú predpísané, závisia od hodnôt, ktoré prideľuje konkrétna banka.]
[Založené na: Technická norma.47)]
BIC
(D.1.1.11.4.2)
1.1
Nepovinný
Národná banka Slovenska
BICBIC (Bank Identifier Code) znamená medzinárodný kód banky (SWIFT).
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 11 znakov.]
[Hodnoty: Vypĺňa sa v súlade s technickou normou.48)]
[Založené na: Technická norma.48)]

D.1.1.13 Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony (CivilDisability)

Skrátená forma opisu súčastí dátového prvku Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony (CivilDisability)

Slovensky
Verzia Stav Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony
(D.1.1.13)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
CivilDisabilityZložený dátový prvok pre určenie aké obmedzenie spôsobilosti na právne úkony sa týka fyzickej osoby.
[Má súčasti: Typ obmedzenia spôsobilosti na právne úkony Začiatok obmedzenia spôsobilosti na právne úkony Ukončenie obmedzenia spôsobilosti na právne úkony Doplňujúce údaje]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
Typ obmedzenia spôsobilosti na právne úkony
(D.1.1.13.1)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
TypeOfCivilDisabilityZložený dátový prvok pre základný číselník, klasifikujúci typ obmedzenia spôsobilosti na právne úkony.
[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.]
[Hodnoty: Vypĺňa sa v súlade so základným číselníkom CL0 10136 Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony.]
[Pravidlá použitia: Hodnota atribútu „EffectiveTo" musí byť neskoršia ako hodnota atribútu „EffectiveFrom". Pri použití dátového prvku Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony je povinný.]
Začiatok obmedzenia spôsobilosti na právne úkony (D.1.1.13.2)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
BeginningOfCivilDisabilityDátum, odkedy je spôsobilosť fyzickej osoby na právne úkony obmedzená.
[Formát reprezentácie: Štandardný formát Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Podľa formátu Date.]
[Hodnoty: Podľa formátu Date.]
[Pravidlá použitia: Musí byť skorší ako dátum ukončenia obmedzenia príslušnej spôsobilosti na právne úkony.]
Ukončenie obmedzenia spôsobilosti na právne úkony (D.1.1.13.3)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
TerminationOfCivilDisabilityDátum, kedy je obmedzenie spôsobilosti fyzickej osoby na právne úkony ukončené.
[Formát reprezentácie: Štandardný formát Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Podľa formátu Date.]
[Hodnoty: Podľa formátu Date.]
[Pravidlá použitia: Povinný, ak existuje vyplnený dátový prvok Začiatok obmedzenia spôsobilosti na právne úkony. Musí byť neskorší ako dátum ukončenia obmedzenia relevantnej spôsobilosti na právne úkony. Môže byť aj prázdny.]
Doplňujúci obsah
(D.5.9.5)
1.0
Nepovinný
AdditionalContentDoplňujúce relevantné údaje.
[Poznámky: Uvádza sa napríklad slovný opis rozsahu obmedzenia podľa rozsudku súdu.]

D.1.1.14 Zákaz pobytu (ResidenceBan)

Skrátená forma opisu súčastí dátového prvku Zákaz pobytu (ResidenceBan)

Slovensky
Verzia Stav Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Zákaz pobytu
(D.1.1.14)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
ResidenceBanZložený dátový prvok pre popísanie náležitostí zákazu pobytu.
[Má súčasti: Začiatok zákazu pobytu Ukončenie zákazu pobytu Fyzická adresa]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
Začiatok zákazu pobytu
(D.1. 1.14.1)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
BeginningOfResidenceBanDátum, odkedy nastala účinnosť zákazu pobytu.
[Formát reprezentácie: Štandardný formát Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Podľa formátu Date.]
[Hodnoty: Podľa formátu Date.]
[Pravidlá použitia: Musí byť skorší ako ukončenie zákazu pobytu.]
Ukončenie zákazu pobyt
(D. 1.1.14.2)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
TerminationOfResidenceBanDátum, kedy je zákaz pobytu ukončený.
[Formát reprezentácie: Štandardný formát Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Podľa formátu Date.]
[Hodnoty: Podľa formátu Date.]
[Pravidlá použitia: Povinný, ak existuje vyplnený dátový prvok Začiatok zákazu pobytu. Musí byť neskorší ako začiatok zákazu pobytu. Môže byť aj prázdny.]
Fyzická adresa
(D. 1.3)
1.0
Nepovinný
PhysicalAddressZložený dátový prvok pre určenie územného celku, ktorého sa zákaz pobytu týka.

D.1.2 Právnická osoba (CorporateBody)

Skrátená forma opisu súčastí dátového prvku Právnická osoba (CorporateBody)

Slovensky
Verzia
Stav
Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Právnická osoba
(D.1.2)
2.0
Nepovinný
Úrad
CorporateBodyZložený dátový prvok pre opis právnickej osoby alebo subjektu, ktorý nie je podľa právneho poriadku Slovenskej republiky právnickou osobou ani fyzickou osobou.
[Má súčasti:
Identifikátor
Plné meno právnickej osoby
Alternatívne meno právnickej osoby
Právna forma
Organizačná jednotka
Vznik
Zánik
Bankové spojenie
Predmet činnosti
Iné právne skutočnosti
Základné imanie
Akcie
Vklady
Právny stav
Štatutárny orgán
Oprávnenie konať
Zainteresovaná osoba]
[Ontológia: rov:RegisteredOrganization]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
[Poznámky: Ak má fyzická osoba aj právnu formu, ktorou je najmä podnikateľ, je možné využiť tento prvok na výmenu údajov, ktoré prvok Fyzická osoba neobsahuje (Právna forma a podobne).
Vzhľadom na množstvo rôznych typov zahraničných organizácií nie je vždy možné zistiť či ide o právnickú osobu. Tento prvok je určený aj na prenos takýchto údajov.]
Identifikátor
(D. 1.6)
IDZložený dátový prvok pre rôzne identifikátory.
Plné meno právnickej osoby
(D.1.2.1)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo spravodlivosti
Slovenskej republiky
CorporateBodyFullNameUvádza sa plný názov právnickej osoby.
[Formát reprezentácie: Obsahuje celý názov v jednom reťazci, so všetkými časťami v správnom poradí, čo znamená na správnom mieste. Oddelenie častí sa uvádza pomocou prázdneho znaku.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 1023 znakov.]
[Ontológia: rov:legalName]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Pravidlá použitia: Uvádza sa vrátane typových označení organizácie ako „a.s.".]
Alternatívne meno právnickej osoby
(D. 1.2.2)
1.1
Nepovinný Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
CorporateBodyAlternativeNameMôže obsahovať alternatívy k plným názvom, akými sú napríklad zaužívané synonymá, skratky a podobne.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 255 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát.]
Právna forma (D.1.2.3)
1.1
Nepovinný Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
LegalFormZložený dátový prvok pre základný číselník, obsahujúci údaje o type právnickej osoby akou je akciová spoločnosť a podobne.
[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.]
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL000056 Právna forma organizácie.]
[Poznámky: Používa sa na upresnenie typu alebo triedy právnickej osoby. Pre rôzne typy právnických osôb existujú rôzni gestori.]
Organizačná jednotka (D. 1.2.4)
2.0 Nepovinný
OrganizationUnitZložený dátový prvok pre nižší útvar danej organizácie v prípade jej členenia, ktorý nie je samostatnou právnickou osobou.
[Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát.]
Vznik
(D.1.2.5)
1.1
Nepovinný Úrad
EstablishmentUvádza sa dátum zriadenia právnickej osoby.
[Formát reprezentácie: Štandardný formát Date v jazyku Extensible Markup Language (XML). .]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Podľa formátu Date.] [Hodnoty: Podľa formátu Date.]
[Pravidlá použitia: Dátum nemá byť neskorší ako dátum zániku, ak sú známe obidva dátumy. Ak deň alebo mesiac nie sú známe, uvádzajú sa s hodnotou 1 alebo sa neuvádzajú.]
Zánik
(D. 1.2.6)
1.1
Nepovinný Úrad
TerminationUvádza sa dátum zániku alebo ukončenia činnosti právnickej osoby.
[Formát reprezentácie: Štandardný formát Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Podľa formátu Date.]
[Hodnoty: Podľa formátu Date.]
[Pravidlá použitia: Dátum nemá byť skorší ako dátum vzniku, ak sú známe obidva dátumy. Ak deň alebo mesiac nie sú známe, uvádzajú sa s hodnotou 1 alebo sa neuvádzajú.]
Bankové spojenie (D.1.1.11)BankConnectionZložený dátový prvok, obsahujúci údaje o bankovom spojení.
Predmet činnosti (D. 1.2.7)
2.0 Nepovinný Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
ActivitiesZložený dátový prvok, obsahujúci údaje o predmete činnosti právnickej osoby.
Iné právne skutočnosti
(D.1.2.8)
1.1
Nepovinný Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
OtherLegalFactsUvádza sa doplňujúca informácia v súvislosti s právnymi činnosťami týkajúcimi sa danej právnickej osoby.]
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 2047 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Pravidlá použitia: Je možné použiť viackrát.]
[Poznámky: Obsahuje informáciu v rozsahu právneho titulu zápisu, zmeny a výmazu zapísaných údajov a údajov oprávnom nástupcovi právnickej osoby. Informácie týkajúce sa konkurzu, vyrovnania, likvidácie a nútenej správy sa tu nepoužívajú.]
Základné imanie (D. 1.2.9)
1.1
Nepovinný Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
EquityZložený dátový prvok, obsahujúci údaje o základnom imaní právnickej osoby.
Akcie (D.1.2.11)
1.0 Nepovinný Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
SharesZložený dátový prvok, obsahujúci údaje o akciách právnickej osoby.
[Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát.]
Vklady (D. 1.2.12)
1.0 Nepovinný Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
DepositsZložený dátový prvok, obsahujúci údaje o vkladoch právnickej osoby.
[Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát.]
Právny stav (D.1.2.13)
1.0 Nepovinný Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Legal StatusZložený dátový prvok pre základný číselník s históriou, obsahujúci údaje o právnom stave právnickej osoby, najmä týkajúce sa konkurzu, vyrovnania, likvidácie, nútenej správy a podobne.
[Formát reprezentácie: Dátový typ „Dátový prvok s históriou", pričom v podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.]
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL0 10108 Právny stav organizácie.]
[Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát.]
Oprávnenie konať (D. 1.2.14)
1.0 Nepovinný Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
AuthorizationToExecuteUvádza sa kto je oprávnený konať v mene právnickej osoby a akým spôsobom.
[Formát reprezentácie: Dátový typ „Dátový prvok s históriou" vo formáte textového reťazca.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 1023 znakov.]
[Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah. Príklady použitia: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.]
Štatutárny orgán (D.1.2.15)
1.0 Nepovinný Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
StatutoryBodyZložený dátový prvok, obsahujúci údaje o štatutárnom orgáne právnickej osoby.
[Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát.]
Zainteresovaná osoba
(D. 1.2.10)
1.1
Nepovinný Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
StakeholderZložený dátový prvok, obsahujúci údaje o inej zainteresovanej osobe ako štatutárnom orgáne.
[Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát.]

1.2.4 Organizačná jednotka (OrganizationUnit)

Skrátená forma opisu súčastí dátového prvku Organizačná jednotka (OrganizationUnit)

Slovensky
Verzia
Stav
Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Organizačná jednotka
(D.1.2.4)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo financií
Slovenskej republiky
OrganizationUnitZložený dátový prvok pre nižší útvar danej organizácie
v prípade jej členenia, ktorý nie je samostatnou
právnickou osobou.
[Má súčasti:
Názov organizačnej jednotky
Typ organizačnej jednotky
Fyzická adresa
Vznik
Zánik
Predmet činnosti
Identifikátor
Zainteresovaná osoba]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
Názov organizačnej jednotky (D.1.2.4.1)
1.0
Nepovinný Ministerstvo financií Slovenskej republiky
OrganizationUnitNameOznačenie pre nižší útvar danej organizácie v prípade jej členenia, ktorý nie je samostatnou právnickou osobou.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 1023 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát, vtakom prípade je použitie určujúce. V poradí sa uvádza najprv hierarchicky najvyššia organizačná jednotka, ďalšie nasledujú podľa toho istého princípu. Ak je potrebné odlíšiť hierarchiu viacerých vnorených údajov, z ktorých niektoré sú na rovnakej úrovni, je na to možné použiť osobitný atribút „Hierarchy" a číselnú hodnotu, pričom údaj s číslom s najnižšou hodnotou je hierarchicky najvyššie, napríklad sekcia má hodnotu 1, odbor hodnotu 2.] Príklady použitia: Sekcia informatizácie spoločnosti, Odbor legislatívy, štandardov a bezpečnosti informačných systémov.]
Typ organizačnej jednotky (D. 1.2.4.2)
1.0
Nepovinný Štatistický úrad Slovenskej republiky
OrganizationUnitTypeZložený dátový prvok pre základný číselník, obsahujúci typ organizačnej jednotky.
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL0 10110 Typ organizačnej jednotky.]
[Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát.]
[Poznámky: Používa sa napríklad na určenie, či ide o závod, sekciu, odbor, oddelenie a podobne.]
Fyzická adresa (D. 1.3)
Nepovinný
PhysicalAddressZložený dátový prvok pre označenie adresy organizačnej jednotky, spravidla sídla.
Vznik (D.1.2.5)
Nepovinný
EstablishmentUvádza sa dátum vzniku organizačnej jednotky.
Zánik (D. 1.2.6)
Nepovinný
TerminationUvádza sa dátum zániku alebo zrušenia organizačnej jednotky.
Predmet činnosti (D. 1.2.7)
Nepovinný
ActivitiesZložený dátový prvok, obsahujúci údaje o predmete činnosti organizačnej jednotky.
Identifikátor (D. 1.6)
Nepovinný
IDZložený dátový prvok pre rôzne identifikátory.
[Poznámky: Používa sa najmä pre osobitný identifikátor organizačnej jednotky, odlišujúci ju od príslušnej právnickej osoby, ak takýto identifikátor existuje.]
Zainteresovaná osoba (D. 1.2.10)
Nepovinný
StakeholderZložený dátový prvok, obsahujúci údaje o inej zainteresovanej osobe ako štatutárnom orgáne.
[Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát.]

D.1.2.7 Predmet činnosti (Activities)

Skrátená forma opisu súčastí dátového prvku Predmet činnosti (Activities)

Slovensky
Verzia Stav Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Predmet činnosti (D.1.2.7)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
ActivitiesZložený dátový prvok, obsahujúci údaje o predmete činnosti právnickej osoby.
[Má súčasti: Opis ekonomickej činnosti Klasifikácia ekonomickej činnosti]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
Opis ekonomickej činnosti (D.1.2.7.1)
1.0
Nepovinný
Štatistický úrad Slovenskej republiky
EconomicActivityDe scriptionObsahuje vecný opis predmetu činnosti právnickej osoby.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 4095 znakov.]
[Ontológia: rov:companyActivity]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Poznámky: Uvádza sa voľný opis predmetu činnosti podľa príslušnej evidencie.]
[Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát.]
[Poznámky: Odporúča sa vhodne rozdeliť podľa rozdielnych činností, takisto aj v prípade príliš dlhého reťazca pre jednu činnosť.]
Klasifikácia ekonomickej činnosti (D.1.2.7.2)
1.0
Nepovinný
Štatistický úrad Slovenskej republiky
EconomicActivityClassificationZložený dátový prvok pre základný číselník, obsahujúci klasifikáciu predmetu činnosti právnickej osoby, obsahujúci údaj o odvetví ekonomickej činnosti.
[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.]
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL005205 Ekonomická činnosť.]
[Poznámky: Spravidla sa používa vo vzťahu k určeniu do akého odvetvia ekonomickej činnosti sa príslušný predmet činnosti zaraďuje.]

D.1.2.9 Základné imanie (Equity)

Skrátená forma opisu súčastí dátového prvku Základné imanie (Equity)

Slovensky
Verzia Stav Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Základné imanie (D.1.2.9)EquityZložený dátový prvok, obsahujúci údaje o základnom imaní právnickej osoby.
1.1
Nepovinný Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
[Má súčasti:
Mena Výška základného imania Výška splateného základného imania Schválená výška základného imania] [Hodnoty: Neobsahuje.]
Mena (D.1.2.9.1)
2.0 Nepovinný Úrad
CurrencyZložený dátový prvok pre základný číselník určujúci použitú menu.
[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu číselníka.]
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL0 10138 Jednotka meny.]
[Poznámky: Používa sa napríklad k určeniu v akej mene je základné imanie vedené.]
Výška základného imania
(D.1.2.9.2)
1.1
Nepovinný Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
EquityValueObsahuje výšku základného imania právnickej osoby.
[Formát reprezentácie: Číselná hodnota.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Pravidlá použitia: Nepoužíva sa bez použitia dátového prvku Mena.]
Výška splateného základného imania (D.1.2.9.3)
1.1
Nepovinný Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
EquityValuePaidObsahuje výšku splateného základného imania právnickej osoby.
[Formát reprezentácie: Číselná hodnota.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Pravidlá použitia: Nepoužíva sa bez použitia dátového prvku Mena.]
Schválená výška základného imania
(D.1.2.9.4)
1.1
Nepovinný Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
EquityValueApprovedObsahuje výšku schváleného základného imania právnickej osoby.
[Formát reprezentácie: Číselná hodnota.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Pravidlá použitia: Nepoužíva sa bez použitia dátového prvku Mena.]

D.1.2.10

Zainteresovaná osoba (Stakeholder)

Skrátená forma opisu súčastí dátového prvku Zainteresovaná osoba (Stakeholder)

Slovensky
Verzia Stav Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Zainteresovaná osoba (D.1.2.10)
1.5
Nepovinný
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
StakeholderZložený dátový prvok, obsahujúci údaje o zainteresovanej osobe vo vzťahu k právnickej osobe. [Má súčasti: Typ zainteresovanej osoby Údaje o osobe]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
Typ zainteresovanej osoby
(D.1.2.10.1)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
StakeholderTypeZložený dátový prvok pre základný číselník pre určenie typu zainteresovanej osoby.
[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu
číselníka.]
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL0 10109 Typ zainteresovanej osoby. Príklady použitia: manažér, dodávateľ, materská organizácia, dozorný orgán.]
[Pravidlá použitia: Povinné pri použití prvku Zainteresovaná osoba.]
Údaje o osobe (D.1)PersonDataZložený dátový prvok pre rôzne informácie o zainteresovanej osobe.

D.1.2.11

Akcie (Shares)

Skrátená forma opisu súčastí dátového prvku Akcie (Shares)

Slovensky
Verzia Stav Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Akcie (D.1.2.11)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
SharesZložený dátový prvok, obsahujúci údaje o akciách právnickej osoby.
[Má súčasti: Druh akcie Podoba akcie Forma akcie Mena Menovitá hodnota akcie Množstvo akcií Prevoditeľnosť akcií]
[Formát reprezentácie: Dátový typ „Dátový prvok s históriou".]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
Druh akcie (D.1.2.11.1)
1.0
Nepovinný
Štatistický úrad Slovenskej republiky
ShareTypeZložený dátový prvok pre základný číselník, obsahujúci klasifikáciu akcie.
[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.]
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL0 10111 Druh akcie.]
Podoba akcie (D. 1.2.11.2)
1.0
Nepovinný
Štatistický úrad Slovenskej republiky
ShareStateObsahuje údaje o podobe akcie.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 255 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah. Príklady použitia: listinné, zaknihované.]
Forma akcie (D.1.2.11.3)
1.0
Nepovinný
Štatistický úrad Slovenskej republiky
ShareFormObsahuje údaje o forme akcie.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 255 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah. Príklady použitia: na meno, na doručiteľa.]
Mena (D.1.2.9.1)CurrencyZložený dátový prvok pre základný číselník určujúci použitú menu.
Nepovinný
Menovitá hodnota akcie (D. 1.2.11.4)
1.0
Nepovinný
Štatistický úrad Slovenskej republiky
ShareNominalValueUvádza sa menovitá hodnota akcie.
[Formát reprezentácie: Číslo.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
Množstvo akcií (D.1.2.11.5)
1.0
Nepovinný
Štatistický úrad Slovenskej republiky
SharesAmountUvádza sa množstvo akcií.
[Formát reprezentácie: Číslo.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
Prevoditeľnosť akcií (D. 1.2.11.6)
1.0
Nepovinný
Štatistický úrad Slovenskej republiky
SharesTransferabilityUvádza sa opis obmedzenia prevoditeľnosti akcií.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa:
Najmenej 255 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]

D.1.2.12 Vklady (Deposits)

Skrátená forma opisu súčastí dátového prvku Vklady (Deposits)

Slovensky
Verzia Stav Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Vklady (D.1.2.12)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
DepositsZložený dátový prvok, obsahujúci vklady právnickej osoby. [Má súčasti: Typ vkladu Výška vkladu Mena Dátum splatnosti vkladu]
[Formát reprezentácie: Dátový typ „Dátový prvok s históriou".]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
Typ vkladu (D.1.2.12.1)
1.0
Nepovinný
Štatistický úrad Slovenskej republiky
DepositTypeUvádza sa typ vkladu.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 255 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah. Príklady použitia: peňažný vklad, nepeňažný vklad.]
Výška vkladu (D.1.2.12.2)
1.0
Nepovinný
Štatistický úrad Slovenskej republiky
DepositValueObsahuje údaje o výške vkladu.
[Formát reprezentácie: Číslo.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
Mena (D.1.2.9.1)
Nepovinný
CurrencyZložený dátový prvok pre základný číselník určujúci použitú menu.
Dátum splatnosti vkladu (D.1.2.12.3)
1.0
Nepovinný
Štatistický úrad Slovenskej republiky
DepositDueDateUvádza sa dátum splatnosti vkladu..
[Formát reprezentácie: Štandardný formát Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Podľa formátu Date.]
[Hodnoty: Podľa formátu Date. Presnosť je na úrovni dňa.]

D.1.2.15

Štatutárny orgán (StatutoryBody)

Skrátená forma opisu súčastí dátového prvku Akcie (Shares)

Slovensky
Verzia Stav Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Štatutárny orgán (D.1.2.15)
1.0
Nepovinný
Štatistický úrad Slovenskej republiky
StatutoryBodyZložený dátový prvok, obsahujúci údaje o štatutárnom orgáne právnickej osoby.
[Má súčasti: Typ štatutárneho orgánu Údaje o osobe]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
Typ štatutárneho orgánu (D.1.2.15.1)
1.0
Nepovinný
Štatistický úrad Slovenskej republiky
StatutoryBody TypeZložený dátový prvok pre základný číselník, obsahujúci určenie typu štatutárneho orgánu.
[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.]
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL0 10113 Typ štatutárneho orgánu.]
Údaje o osobe (D.1)PersonDataZložený dátový prvok pre rôzne informácie o osobe.

D.1.3 Fyzická adresa (PhysicalAddress)

Skrátená forma opisu súčastí dátového prvku Fyzická adresa (PhysicalAddress)

Slovensky
Verzia Stav Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Fyzická adresa (D.1.3)
2.0
Nepovinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Physical addressZložený dátový prvok pre určenie adresy.
[Má súčasti: Formátovaná adresa Štát Región Okres Obec Časť obce Ulica Doplňujúce údaje o ulici Orientačné číslo Súpisné číslo
Budova Časť budovy Adresný bod Index domu Doručovacia adresa Typ adresy]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
[Ontológia: locn:Address]
Formátovaná adresa (D.1.3.1)
1.1
Nepovinný Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
AddressLineInformácia, ktorá obsahuje ne štruktúrovanú adresu spojujúcu viaceré alebo bližšie nerozlíšené údaje (katastrálne územie, názov hospodárskej usadlosti a podobne).
[Formát reprezentácie: Obsahuje celú adresu v jednom reťazci, so všetkými časťami v správnom poradí. Oddelenie častí sa uvádza pomocou prázdneho znaku.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 2047 znakov.]
[Ontológia: locn:fullAddress]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah, neobsahuje však meno príjemcu, na to je určený podprvok Príjemca. Obsahuje ľubovoľné podprvky prvku Fyzická adresa.]
[Poznámky: Takáto forma adresy nedokáže byť jednoducho parsovaná. Pri dekompozícii na jednotlivé podradené prvky Fyzickej adresy sa tento dátový prvok spravidla nepoužíva. Z príslušných základných číselníkov, podľa ktorých sa vypĺňajú jednotlivé podradené prvky Fyzickej adresy obsahuje len textovú informáciu a nie kódové označenie a podobne. Prvok sa používa najmä na potreby jednoduchej tlače.]
Štát
(D.1.3.2)
1.1
Nepovinný Štatistický úrad Slovenskej republiky
CountryZložený dátový prvok pre základný číselník, obsahujúci údaje o štáte.
[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.]
[Ontológia: nuts:nutsRegion, nuts:level 2]
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL000086 Krajina OSN.]
[Založené na: Slovenská technická norma44).]
[Poznámky: Pri použití znakového kódu sa odporúča používať dvojznakovú podobu.]
Región (D.1.3.3)
1.5
Nepovinný Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
RegionZložený dátový prvok pre základný číselník, ktorý slúžiace pre uvedenie federatívneho štátu, provincie, kraja a/alebo šľachtického členenia území.
[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka .]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Pre podradené prvky Nečíselníkový údaj a Názov položky najmenej 100 znakov.]
[Ontológia: nuts:nutsRegion, nuts:level 3]
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL000023 Regionálna štatistická územná jednotka - kraj.]
[Pravidlá použitia: V Slovenskej republike sa používa pre uvedenie samosprávneho kraja. Vo všeobecnosti môže byť použitý viackrát, v takom prípade je poradie použitia určujúce. Vojenské adresy sa používajú viackrát hierarchicky od najvyššieho po najnižší región -1. región = armádny / letecký / námorný poštový úrad, 2. región (dvoj znakové označenie časti sveta ako AE = Európa, AA = Južná Amerika a Severná Amerika súčasne a podobne). V slovenskom prostredí sa úroveň priestorovej klasifikácie NUTS 2 nepoužíva, tento prvok je teda ekvivalentom pre úroveň NUTS 3.]
Okres
(D.1.3.4)
1.1
Nepovinný Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
CountyZložený dátový prvok pre základný číselník, obsahujúci údaje o okrese ako územnosprávnom členení.
[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Pre podradené prvky Nečíselníkový údaj a Názov položky najmenej 100 znakov.]
[Ontológia: nuts:lauRegion, nuts:level 1]
[Hodnoty: V prípade Slovenskej republiky sa podradené prvky vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL000024 Lokálna štatistická územná jednotka 1 - okres.]
[Poznámky: V Slovenskej republike sa takéto členenie nezvykne pri zasielaní poštou používať.]
Obec
(D.1.3.5)
1.1
Nepovinný Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
MunicipalityZložený dátový prvok pre základný číselník, obsahujúci údaje o obci. Obcou je územnosprávna jednotka charakterizovaná súvislým domovým osídlením a vlastným názvom. Obcou je aj mesto.
[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Pre podradené prvky Nečíselníkový údaj a Názov položky najmenej 100 znakov.]
[Ontológia: nuts:lauRegion, nuts:level 2]
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL000025 Lokálna štatistická územná jednotka 2 - obec.]
Časť obce
(D.1.3.6)
2.0
Nepovinný Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
DistrictZložený dátový prvok pre základný číselník, obsahujúci identifikáciu časti obce.
[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Pre podradené prvky Nečíselníkový údaj a Názov položky najmenej 100 znakov.]
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL0 10141 Časť obce.]
[Ontológia: gn:P.PPLX]
UniqueNumberingÚdaj o tom, či má časť obce samostatné číslovanie budov súpisnými číslami.
[Hodnoty: UniqueNumbering="true" Znamená, že časť obce má samostatné číslovanie budov. UniqueNumbering="false" Znamená, že časť obce nemá samostatné číslovanie budov.]
Ulica (D.1.3.7)
1.1
Nepovinný Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
StreetNameObsahuje názov ulice. Ak obec nemá názov ulice, udáva sa tu názov obce.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 100 znakov.]
[Ontológia: gn:S.ST]
[Hodnoty: Ak má obec definovaný vlastný register, zoznam alebo základný číselník ulíc, vypĺňa sa v súlade s ním, ak nemá, štruktúra zápisu ulice sa nepredpisuje. Ak obec nemá ulice, nevypĺňa sa.]
[Založené na: Osobitný predpis.49)
[Poznámky: Údaje sa zadávajú z dôvodu porovnateľnosti vneskrátenej podobe. Mnohé ulice sú v zahraničí označované číselne - toto sa nepovažuje za číselný údaj za ulicou tak ako sa udáva v Slovenskej republike. Tento prvok nie je zložený dátový prvok pre základný číselník. Príklady použitia: Lachova, Námestie P. O. Hviezdoslava, Nad humnom, 5223 W High Road.]
Doplňujúce údaje o ulici (D.1.3.15)
1.0
Nepovinný Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Additional StreetDataZložený dátový prvok obsahujúci doplňujúce údaje pre ulicu.
Orientačné číslo (D.1.3.8)
1.1
Nepovinný Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
BuildingNumberObsahuje názov budovy alebo číslo domu.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 20 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Poznámky: Môže obsahovať aj nečíselné znaky, preto je definovaný ako reťazec. Príklady použitia: 10, 23 A, 18/III, Berlaymont.]
Súpisné číslo
(D.1.3.9)
1.1
Nepovinný Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
PropertyRegistrationNumberObsahuje súpisné číslo budovy.
[Formát reprezentácie: Obsahuje číslo.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 10 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Poznámky: Používa sa najmä pre obce, kde neexistujú ulice. Orientačné číslo a súpisné číslo nie sú totožné údaje, budova môže mať obe naraz.]
Budova (D.1.3.16)
1.0
Nepovinný Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
BuildingZložený dátový prvok pre opis rôznych údajov o budove.
Časť budovy (D.1.3.10)
2.0
Nepovinný Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
BuildingUnitTento prvok je určený na bližšie určenie miesta v rámci budovy, ak je to potrebné.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 255 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah, pre príslušnú časť budovy sa však používa len raz a preto spravidla obsahuje celú informáciu s výnimkou bytu, kde sa uvádza len hodnota „byt".]
[Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát.]
[Poznámky: Príklady použitia: Blok D, dielňa, 4. poschodie vpravo, byt.] Atribúty: UnitNumber, Floor
UnitNumberObsahuje osobitné označenie príslušnej časti budovy.
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 10 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah. Príklady použitia: UnitNumber="1", UnitNumber="D".]
[Pravidlo použitia: Tento atribút je povinný ak má dátový prvok Časť budovy hodnotu „byt".]
[Poznámky: Používa sa najmä pre uvedenie čísla bytu, ak je časťou budovy práve byt. Je vhodné, že sa osobitné označenie neuvádza zároveň v obsahu prvku Časť budovy a v tomto atribúte, aleje možné aj také použitie.]
FloorObsahuje informáciu o umiestnení časti budovy na príslušnom podlaží budovy.
[Hodnoty: Číselná hodnota. Príklady použitia: Floor="1", Floor="-1".]
[Pravidlá použitia: Podlažie sa označuje od prvého nadzemného podlažia (prízemia) číselným radom od čísla 1 a od prvého podzemného podlažia s číselným radom od čísla -1. Číslo 0 sa nepoužíva.]
Adresný bod (D.1.3.12)AddressPointZložený dátový prvok, ktorý je priamym priestorovým identifikátorom adresy v súradniciach záväzných súradnicových systémov.
[Ontológia: geo: Point]
[Poznámky: Používa sa najmä pre potrebu Global Positioning System (GPS) navigácie.
Používa rovinné súradnice x, y v systéme jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej (S-JTSK) a nadmorskú výšku h v systéme Bpv a priestorové súradnice BLH v súradnicovom systéme ETRS 89. K vzájomnému prevodu súradníc sa používa jednotný transformačný kľúč zverejnený v osobitnom predpise.50)
Index domu
(D.1.3.13)
1.1
Nepovinný Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
BuildingIndexTento prvok je identifikátorom adresy v informačnom systéme Registra adries a Registra obyvateľov.
[Formát reprezentácie: Číselný reťazec s najviac desiatimi ciframi.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 10 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Poznámky: Od dátumu účinnosti osobitného zákona upravujúceho register adries sa tento prvok napĺňa hodnotou Identifikátor adresy podľa tohto zákona, nakoľko od tohto dátumu sa na tento účel používa nový údaj identifikátor adresy. Pôvodne sa používal údaj index domu.]
Doručovacia adresa (D.1.3.14)DeliveryAddressZložený dátový prvok presnejšie určujúci adresu.
Typ adresy (D.1.3.17)
1.0
Nepovinný Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
AddressTypeZložený dátový prvok klasifikujúci typ adresy.
[Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát.]

D.1.3.12 Adresný bod (AddressPoint)

Skrátená forma opisu súčastí dátového prvku Adresný bod (AddressPoint)

Slovensky
Verzia Stav Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Adresný bod
(D.1.3.12)
1.1
Nepovinný
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
AddressPointZložený dátový prvok, ktorý je priamym priestorovým identifikátorom adresy v súradniciach záväzných súradnicových systémov.
[ súčasti: xyh BLH Určenie bodu]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
[Poznámky: Používa sa najmä pre potrebu Global Positioning System (GPS) navigácie. Používa rovinné súradnice x, y v systéme jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej (S-JTSK) a nadmorskú výšku h v systéme Bpv a priestorové súradnice BLH v súradnicovom systéme ETRS 89. K vzájomnému prevodu súradníc sa používa jednotný transformačný kľúč zverejnený v osobitnom predpise.50)
xyh
(D.1.3.12.1)
1.1
Nepovinný
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
xyhZložený dátový prvok pre súradnicu v tvare x,y,h.
BLH
(D.1.3.12.2)
1.1
Nepovinný
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
BLHZložený dátový prvok pre súradnicu v tvare B,L,H.
Určenie bodu (D.1.3.12.3)
1.1
Nepovinný
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
AddressPointIDPrvok určujúci presné umiestnenie objektu, odvodzuje sa od vchodu.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec zložený z dvanástich cifier.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: 12 znakov.]
[Hodnoty: Prvých šesť cifier určuje katastrálne územie, ostatných šesť tvorí poradové pozície.]

D.1.3.12.1 xyh (xyh)

Skrátená forma opisu súčastí dátového prvku xyh (xyh)

Slovensky
Verzia Stav Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
xyh
(D.1.3.12.1)
1.1
Nepovinný
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
xyhZložený dátový prvok pre súradnicu v tvare x,y,h. [Má súčasti: x y h]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
[Založené na: Súradnicový systém jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej (S-JTSK), výškový systém Bpv.]
[Poznámky: Principiálne určuje bežné použitie v súradnicovom systéme jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej a baltskom výškovom systéme.]
X
(D.1.3.12.1.1)
1.1
Nepovinný
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
AxisXObsahuje X-ovú súradnicu.
[Formát reprezentácie: Číslo.] [Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: 20 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Založené na: Norma S-JTSK.]
[Poznámky: Príklad použitia: 1279338,64]
y
(D.1.3.12.1.2)
1.1
Nepovinný
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
AxisYObsahuje Y-ovú súradnicu.
[Formát reprezentácie: Číslo.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: 20 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Založené na: Norma S-JTSK.]
[Poznámky: Príklad použitia: 566986,96]
h
(D.1.3.12.1.3)
1.1
Nepovinný
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
HeightHObsahuje nadmorskú výšku h.
[Formát reprezentácie: Číslo.] [Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: 20 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Založené na: Bpv.]
[Poznámky: Príklad použitia: 123,96]

D.1.3.12.2 BLH (BLH)

Skrátená forma opisu súčastí dátového prvku BLH (BLH)

Slovensky
Verzia Stav Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
BLH
(D.1.3.12.2)
1.0
Nepovinný
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
BLHZložený dátový prvok pre súradnicu v tvare B,L,H.
[Má súčasti: B L H]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
[Založené na: Európsky terestrický referenčný systém 1989.]
B
(D.1.3.12.2.1)
1.1
Nepovinný
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
AxisBObsahuje B-ovú súradnicu.
[Formát reprezentácie: Číslo.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: 20 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Založené na: ETRS-89.] [Poznámky: Príklad použitia: 48,123456]
L
(D.1.3.12.2.2)
1.1
Nepovinný
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
AxisLObsahuje L-ovú súradnicu.
[Formát reprezentácie: Číslo.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: 20 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Založené na: ETRS-89.]
[Poznámky: Príklad použitia: 18,123456]
H
(D.1.3.12.2.3)
1.1
Nepovinný
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
AxisHObsahuje H-ovú súradnicu.
[Formát reprezentácie: Číslo.] [Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: 20 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Založené na: ETRS-89.]
[Poznámky: Príklad použitia: 365,12]

D.1.3.14 Doručovacia adresa (DeliveryAddress)

Skrátená forma opisu súčastí dátového prvku Doručovania adresa (DeliveryAddress)

Slovensky
Verzia Stav Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Doručovacia adresa (D.1.3.14)
1.1
Nepovinný Úrad
DeliveryAddressZložený dátový prvok presnejšie určujúci adresu.
[Má súčasti: Poštové smerovacie číslo P.O.BOX Príjemca]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
Poštové smerovacie číslo
(D.1.3.14.1)
1.1
Nepovinný Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Postal CodeObsahuje kód, ktorý ustanovili poštové autority za účelom doručovania pošty.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 10 znakov.]
[Ontológia: locn:postCode]
[Hodnoty: Pre slovenské adresy sa uvádza podľa platného zoznamu Slovenskej pošty, a.s..]
[Pravidlá použitia:Reťazec sa vždy uvádza spolu, čo znamená, že sa neoddeľuje medzerou.]
[Poznámky: Zahraničné poštové smerovacie čísla majú často krát nečíselný charakter.]
P.O.BOX
(D.1.3.14.2)
1.1
Nepovinný Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
PostOfficeBoxPoštový priečinok.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec začínajúci definovanou hodnotou a končiaci číslom.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 50 znakov.]
[Hodnoty: Vždy sa uvádza aj text „P.O.BOX".]
[Poznámky: Príklady použitia: P.O.BOX 32, P.O.BOX 311.]
Príjemca (D.1.3.14.3)RecipientZložený dátový prvok pre identifikáciu príjemcu.

D.1.3.14.3 Príjemca (Recipient)

Skrátená forma opisu súčastí dátového prvku Príjemca (Recipient)

Slovensky
Verzia Stav Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Príjemca
(D.1.3.14.3)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
RecipientZložený dátový prvok pre identifikáciu príjemcu
. [Má súčasti: Meno osoby Ďalší text Organizačná j ednotka Názov organizácie]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
Meno osoby (D.1.1.1)PersonNameZložený dátový prvok pre meno fyzickej osoby.
[Pravidlá použitia: Nevypĺňa sa, ak je táto informácia vyplnená v prvku Fyzická osoba a tá je zároveň aj príjemcom (inak nastáva zbytočná duplicita).]
Ďalší text
(D.1.3.14.3.1)
1.1
Nepovinný
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
AdditionalTextMôže obsahovať ďalšie smerovacie informácie príjemcu. Zvyčajne udáva ďalšiu navigáciu po doručení poštovou službou.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 255 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát. Príklady použitia: anketa, daňové priznanie.]
Názov organizačnej jednotky (D.1.2.4.1)OrganizationUnitNameOznačenie pre nižší útvar danej organizácie v prípade jej členenia, ktorý nie je samostatnou právnickou osobou.
Plné meno právnickej osoby (D.1.2.1)CorporateBodyFullNameUvádza sa plný názov právnickej osoby.
[Pravidlá použitia: Nevypĺňa sa, ak je táto informácia vyplnená v prvku Právnická osoba a tá je aj príjemcom.]

D.1.3.15 Doplňujúce údaje o ulici (AdditionalStreetData)

Skrátená forma opisu súčastí dátového prvku Doplňujúce údaje o ulici (AdditionalStreetData)

Slovensky
Verzia Stav Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Doplňujúce údaje o ulici (D.1.3.15)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Additional StreetDataZložený dátový prvok obsahujúci doplňujúce údaje pre ulicu.
[Má súčasti: Geografická os ulice]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
[Poznámky: Používa sa ak je potrebné doplniť rôzne metaúdaje, týkajúce sa ulice.]
Geografická os ulice (D.1.3.15.1)
1.0
Nepovinný
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
GeographicStreetAxisZložený dátový prvok pre priestorový údaj, vyjadrujúci geografickú os ulice.

D.1.3.15.1 Geografická os ulice (GeographicStreetAxis)

Skrátená forma opisu súčastí dátového prvku Geografická os ulice (GeographicStreetAxis)

Slovensky
Verzia Stav Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Geografická os ulice (D.1.3.15.1)
1.0
Nepovinný
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
GeographicStreetAxisZložený dátový prvok pre priestorový údaj vyjadrujúci geografickú os ulice.
[Má súčasti: Identifikátor osi ulice Začiatok osi ulice Koniec osi ulice Lomové body osi ulice]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
Identifikátor osi ulice (D.1.3.15.1.1)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
StreetAxisIDObsahuje identifikátor geografickej osi ulice.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 10 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Založené na: Osobitný predpis, ktorým sa ustanovuje vzor zamerania adresného bodu, podrobnosti o vyjadrení adresného bodu a vyznačení polohy adresného bodu a geografickej osi ulice v registri adries.]
Začiatok osi ulice (D.1.3.15.1.2)StreetAxisStartZložený dátový prvok pre priestorový údaj vyjadrujúci bod začiatku geografickej osi ulice.
Koniec osi ulice (D.1.3.15.1.3)StreetAxisEndZložený dátový prvok pre priestorový údaj vyjadrujúci bod konca geografickej osi ulice.
Lomový bod osi ulice (D.1.3.15.1.4)StreetAxisNodeZložený dátový prvok pre priestorový údaj vyjadrujúci lomový bod geografickej osi ulice.

D.1.3.15.1.2 Začiatok osi ulice (StreetAxisStart)

Skrátená forma opisu súčastí dátového prvku Začiatok osi ulice (StreetAxisStart)

Slovensky
Verzia Stav Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Začiatok osi ulice (D.1.3.15.1.2)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
StreetAxisStartZložený dátový prvok pre priestorový údaj vyjadrujúci bod začiatku geografickej osi ulice.
[Má súčasti: xyh BLH]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
[Pravidlá použitia: Vyjadruje sa v súradnici v tvare xyh a/alebo v tvare BLH.]
[Založené na: Súradnicový systém jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej (S-JTSK), výškový systém Bpv alebo Európsky terestrický referenčný systém 1989.]
xyh (D.1.3.12.1)xyhZložený dátový prvok pre súradnicu v tvare x,y,h.
BLH
(D.1.3.12.2)
BLHZložený dátový prvok pre súradnicu v tvare B,L,H.

D.1.3.15.1.3 Koniec osi ulice (StreetAxisEnd)

Skrátená forma opisu súčastí dátového prvku Koniec osi ulice (StreetAxisEnd)

Slovensky
Verzia Stav Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Koniec osi ulice (D.1.3.15.1.3)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
StreetAxisEndZložený dátový prvok pre priestorový údaj vyjadrujúci bod konca geografickej osi ulice.
[Má súčasti: xyh BLH]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
[Pravidlá použitia: Vyjadruje sa v súradnici v tvare xyh a/alebo v tvare BLH.]
[Založené na: Súradnicový systém jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej (S-JTSK), výškový systém Bpv alebo Európsky terestrický referenčný systém 1989.]
xyh (D.1.3.12.1)xyhZložený dátový prvok pre súradnicu v tvare x,y,h.
BLHBLHZložený dátový prvok pre súradnicu v tvare B,L,H.
(D.1.3.12.2)

D.1.3.15.1.4 Lomový bod osi ulice (StreetAxisNode)

Skrátená forma opisu súčastí dátového prvku Lomový bod osi ulice (StreetAxisNode)

Slovensky
Verzia Stav Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Lomový bod osi ulice (D.1.3.15.1.4)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
StreetAxisNodeZložený dátový prvok pre priestorový údaj vyjadrujúci lomový bod geografickej osi ulice.
[Má súčasti: xyh BLH]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
[Pravidlá použitia: Vyjadruje sa v súradnici v tvare xyh a/alebo v tvare BLH.]
[Založené na: Súradnicový systém jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej (S-JTSK), výškový systém Bpv alebo Európsky terestrický referenčný systém 1989.]
xyh (D.1.3.12.1)xyhZložený dátový prvok pre súradnicu v tvare x,y,h.
BLH
(D.1.3.12.2)
BLHZložený dátový prvok pre súradnicu v tvare B,L,H.

D.1.3.16 Budova (Building)

Skrátená forma opisu súčastí dátového prvku Budova (Building)

Slovensky
Verzia Stav Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Budova (D.1.3.16)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
BuildingZložený dátový prvok pre opis rôznych údajov o budove.
[Má súčasti: Názov budovy Účel budovy Kód druhu budovy]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
[Poznámky: Používa sa na prenos osobitných doplňujúcich údajov, týkajúcich sa budovy.]
Atribúty: ContainsFlats
ContainsFlatsOpisuje, či sa v budove nachádzajú byty.
[Hodnoty: Môže nadobúdať nasledovné hodnoty:
„true" - znamená, že v budove sa nachádzajú byty. „false" - znamená, že v budove sa byty nenachádzajú.] [Poznámky: Aj budova, ktorá je prioritne nebytová, môže obsahovať byty, napríklad škola s bytom pre školníka.]
Názov budovy (D.1.3.16.1)
1.0
Nepovinný
Ministersvo vnútra Slovenskej republiky
BuildingNameObsahuje názov budovy, ak má budova osobitný názov.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 255 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah. Príklady použitia: Hypermarket Fresco, Apollo Business Center 4, Prezidentský palác, Pentagon.]
[Pravidlá použitia: Používa sa zaužívaný názov budovy.]
Účel budovy (D.1.3.16.2)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
BuildingPurposeZložený dátový prvok pre základný číselník pre opis definovaného spôsobu využívania budovy.
[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.]
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL010142 Účel budovy.]
Kód druhu budovy (D.1.3.16.3)
1.0
Nepovinný
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
BuildingType CodeZložený dátový prvok pre základný číselník pre uvedenie kódu druhu budovy.
[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.]
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL010143 Kód druhu stavby.]

D.1.3.17 Typ adresy (AddressType)

Skrátená forma opisu súčastí dátového prvku Typ adresy (AddressType)

Slovensky
Verzia Stav Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Typ adresy (D.1.3.17)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
AddressTypeZložený dátový prvok klasifikujúci účel použitia fyzickej adresy a príslušný časový rozsah.
[Má súčasti: Druh adresy Dátum evidencie adresy Dátum ukončenia evidencie adresy]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
[Poznámky: Používa sa najmä pre určenie druhu pobytu.]
Druh adresy (D.1.3.17.1)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
AddressClassZložený dátový prvok pre základný číselník, určujúci druh adresy.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Hodnoty: Vypĺňa sa v súlade so základným číselníkom CL0 10139 Druh adresy.] [Poznámky: Podľa uvedeného je možné určiť, či sa adresa používa ako sídlo, miesto trvalého pobytu, prevádzkáreň a podobne.]
Dátum evidencie adresy (D.1.3.17.2)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
AddressRecordDateDátum, odkedy je príslušná konkrétna adresa v oficiálnej evidencii.
[Formát reprezentácie: Štandardný formát Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Podľa formátu Date.]
[Hodnoty: Podľa formátu Date.]
[Pravidlá použitia: Musí byť skorší ako dátum ukončenia evidencie adresy, ak je tento známy.]
[Poznámky: Uvádza sa vo vzťahu k evidencii v relevantnej evidencii resp. registri, napríklad pri prihlásení sa na pobyt.]
Dátum ukončenia evidencie adresy (D.1.3.17.3)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
AddressRecordDateTerminationDátum, kedy je evidencia príslušnej konkrétnej adresy v oficiálnej evidencii ukončená.
[Formát reprezentácie: Štandardný formát Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Podľa formátu Date.]
[Hodnoty: Podľa formátu Date.]
[Pravidlá použitia: Musí byť neskorší ako dátum evidencie adresy, ak je tento známy.]
[Poznámky: Uvádza sa vo vzťahu k evidencii v relevantnej evidencii resp. registri, napríklad pri prihlásení sa na pobyt. Pri prechodnom pobyte môže znamenať aj predpokladané ukončenie pobytu.]

D.1.4 Telefónna adresa (TelephoneAddress)

Skrátená forma opisu súčastí dátového prvku Telefónna adresa (TelephoneAddress)

Slovensky
Verzia Stav Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Telefónna adresa
(D.1.4)
1.1
Nepovinný
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
TelephoneAddressZložený dátový prvok pre rôzne druhy telefónnych čísel.
[Má súčasti: Typ telefónu Číslo]
[Ontológia: foaf:phone]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
Typ telefónu (D.1.4.1)
1.1
Nepovinný
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
TelephoneTypeZložený dátový prvok pre základný číselník, obsahujúci údaje o type alebo kategórii telekomunikačného zariadenia.
[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.]
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL004005 Typ telefónneho čísla.]
Číslo (D. 1.4.2)NumberZložený dátový prvok pre štruktúrované telefónne číslo.

D.1.4.2 Číslo (Number)

Skrátená forma opisu súčastí dátového prvku Číslo (Number)

Slovensky
Verzia Stav Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Číslo
(D.1.4.2)
1.1
Nepovinný
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
NumberZložený dátový prvok pre štruktúrované telefónne číslo.
[Má súčasti: Formátované číslo Medzinárodné smerové číslo Národné číslo Smerové číslo Účastnícke číslo Sublinka]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
Formátované číslo
(D.1.4.2.1)
1.1
Nepovinný
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
FormattedNumberObsahuje reprezentáciu telekomunikačného číselného reťazca.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec, tvorený tromi skupinami znakov, pričom prvá skupina začína znakom „+" alebo znakmi „00".]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: 20 znakov.]
[Hodnoty: Vypĺňa sa v súlade s aktuálnym číslovacím plánom, ktorý svojim opatrením vydáva Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.]
[Založené na: Opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 8. decembra 2011 č. O-26/2011 o číslovacom pláne.]
[Poznámky: Takáto podoba sa ťažko parsuje. Ak je použité formátované číslo, nepoužíva sa neformátovaná podoba. Príklad použitia: +421 48 4324134.]
Medzinárodné smerové čísloInternationalCountryCodeKód krajiny podľa ITU, ktorý identifikuje špecifickú krajinu, krajiny v integrovanom
(D. 1.4.2.2)
1.1
Nepovinný
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
číselnom pláne alebo špecifickú geografickú oblasť.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec, ktorý, začína znakom „+" alebo znakmi „00".]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: 10 znakov.]
[Hodnoty: Vypĺňa sa v súlade s číslovacím plánom, ktoré svojim opatrením vydáva Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.]
[Založené na: Opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 8. decembra 2011 č. O-26/2011 o číslovacom pláne.]
Národné číslo (D.1.4.2.3)
1.1
Nepovinný
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
NationalNumberNiektoré oblasti majú dve predvoľby - vnútroštátne a zahraničné medzimestské predvoľby, tento prvok obsahuje vnútroštátnu predvoľbu.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: 20 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Poznámky: V Slovenskej republike sa nepoužíva.]
Smerové číslo
(D. 1.4.2.4)
1.1
Nepovinný
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
AreaCityCodeDefinuje buď číslovanie v rámci jednej krajiny (alebo skupiny krajín či geografickej oblasti) alebo sieť - službu. V Slovenskej republike je to ekvivalent národného cieľového kódu.]
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: 10 znakov.]
[Hodnoty: Vypĺňa sa v súlade s číslovacím plánom, ktoré svojim opatrením vydáva Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.]
[Založené na: Opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 8. decembra 2011 č. O-26/2011 o číslovacom pláne.]
Účastnícke číslo
(D.1.4.2.5)
1.1
Nepovinný
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
SubscriberNumberČíslo, ktoré identifikuje užívateľa siete alebo číslovacej oblasti.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: 20 znakov.]
[Hodnoty: Pre čísla slovenských operátorov sa vypĺňa v súlade s číslovacím plánom, ktoré svojim opatrením vydáva Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. Obsahuje aspoň jednu číslicu.]
[Pravidlá použitia: Okrem číslic môže najmä v údajoch zo zahraničia obsahovať medzery, spojovacie znamienka alebo periódy.]
[Založené na: Opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 8. decembra 2011 č. O-26/2011 o číslovacom pláne.]
Sublinka
(D.1.4.2.6)
1.1
Nepovinný
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
ExtensionMôže obsahovať PBX linku, PIN pagera, faxovú podadresu alebo ďalšie doplňujúce adresné informácie.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: 10 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]

D.1.5

Elektronická adresa (ElectronicAddress)

Skrátená forma opisu súčastí dátového prvku Elektronická adresa (ElectronicAddress)

Slovensky
Verzia Stav Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Elektronická adresa (D.1.5)
1.5 Nepovinný Úrad
ElectronicAddressZložený dátový prvok pre elektronický kontakt.
[Má súčasti: Internetová adresa dsig:KeyInfo]
[Ontológia: foaf:homepage]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
[Poznámky: Používa sa pre rôzne súčasti elektronickej adresy ako napríklad e-mail alebo webová adresa.]
Internetová adresa (D.1.5.1)
1.5 Nepovinný Úrad
InternetAddressUvádza sa kontakt pre rôzne typy elektronických adries v prostredí internetu.
[Formát reprezentácie: Uvádza sa v tvare URI ako „typ: adresa". Adresa je v tvare textových reťazcov, oddelených bodkami. Za znakom „:" spravidla nasleduje zdvojený znak „//". V prípade emailovej adresy sa namiesto prvej bodky uvádza znak „@"]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 255 znakov.]
[Hodnoty: Rozoznávajú sa typy ako mailto (mailová adresa), http (webová adresa), ftp, ldap a podobne. Časť adresy vo väčšine prípadov dodržiava radenie textových reťazcov podľa podradenia doménových mien.]
dsig:KeyInfo
(D.1.5.2)
1.1
Nepovinný Národný bezpečnostný úrad
Dsig:KeyInfoMedzinárodný štandard pre digitálne podpisy podľa W3C-XMLDSig.
[Formát reprezentácie: V súlade s definíciami kW3C-XMLDSig.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 2047 znakov.]
[Hodnoty: V súlade s definíciami k W3C-XMLD Sig.]
[Založené na: Odporúčania W3C XML-Signature Syntax and Processing.]

D.1.6 Identifikátor (ID)

Skrátená forma opisu súčastí dátového prvku Identifikátor (ID)

Slovensky
Verzia Stav Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Identifikátor
(D. 1.6)
1.1
Nepovinný Úrad
IDZložený dátový prvok pre rôzne identifikátory.
[Má súčasti: Typ identifikátora Hodnota identifikátora]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
[Ontológia: adms:Identifier]
Typ identifikátora
(D.1.6.1)
1.1
Nepovinný Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Sociálna poisťovňa, Zdravotné poisťovne
IdentifierTypeZložený dátový prvok pre základný číselník, obsahujúci údaje o type použitého identifikátora.
[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.]
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL004001 Identifikátor.]
[Pravidlá použitia: Uvádza sa vo dvojici s Hodnotou identifikátora. Je možné viacnásobné použitie, pričom každý typ sa spravidla používa práve raz.]
Hodnota identifikátora
(D. 1.6.2)
1.1
Nepovinný Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Sociálna poisťovňa, Zdravotné poisťovne
IdentifierValueObsahuje samotnú hodnotu použitého identifikátora.
[Formát reprezentácie: V závislosti od typu identifikátora, vo všeobecnosti je to reťazec znakov.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 50 znakov. Pri existujúcej presne definovanej dĺžke identifikátora, napríklad IČO, je možné zmenšiť na príslušný počet znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Pravidlá použitia: Uvádza sa vo dvojici s Typom identifikátora. Môže byť použitý viackrát, pričom pre každý typ identifikátora sa môže použiť práve raz.]

2. Osobitné dátové typy a samostatné dátové prvky D.3 Osobitné dátové typy

D.3.1 Dátový prvok s históriou (DataElementWithHistory)

Skrátená forma opisu súčastí dátového typu Lokalizovaný dátový prvok (DataElementWithHistory)

Slovensky
Verzia Stav Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Dátový prvok s históriou
(D.3.1)
1.1
Nepovinný Úrad
DataElementWithHistoryOsobitný dátový typ pre dátové prvky so sledovaním historických zmien ich obsahu.
[Formát reprezentácie: Podľa formátu pôvodného dátového prvku.]
[Hodnoty: Obsahuje vlastnú hodnotu príslušného dátového prvku v danom časovom období.]
[Pravidlá použitia: Tento dátový prvok sa nepoužije bez atribútu „Current" a „EffectiveFrom" a ak má dátový prvok ukončenú platnosť, tak ani bez atribútu „EffectiveTo". Môže byť použitý viackrát.]
Atribúty: Current, EffectiveFrom, EffectiveTo
CurrentObsahuje označenie, či je príslušný dátový prvok historicky posledný aktuálny.
[Hodnoty: „true" -je aktuálne účinný, „false" -jeho účinnosť je ukončená.]
[Poznámky: Je určený na zrýchlené vyhľadanie aktuálne účinných hodnôt.]
EffectiveFromDátum, od ktorého dátový prvok nadobudol účinnosť, to znamená, odkedy je relevantne použiteľný.
[Formát reprezentácie: Podľa štandardného formátu Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).]
[Hodnoty: Podľa formátu Date. Presnosť je na úrovni dňa.]
EffectiveToDátum, kedy je účinnosť dátového prvku ukončená, to znamená, dokedy je ešte relevantne použiteľný.
[Formát reprezentácie: Podľa štandardného formátu Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).]
[Hodnoty: Podľa formátu Date. Presnosť je na úrovni dňa. Ak účinnosť nie je ukončená, neobsahuje žiadnu hodnotu.]
[Pravidlá použitia: Koniec účinnosti nemôže byť skorší ako začiatok účinnosti.]

D.3.2 Lokalizovaný dátový prvok (LocalizedDataElement)

Skrátená forma opisu súčastí dátového typu Lokalizovaný dátový prvok (LocalizedDataElement)

Slovensky
Verzia Stav Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Lokalizovaný dátový prvok
(D.3.2)
1.1
Nepovinný Úrad
LocalizedDataElementOsobitný dátový typ pre jazykové verzie dátových prvkov.
[Formát reprezentácie: Podľa formátu pôvodného dátového prvku.]
[Hodnoty: Obsahuje vlastnú hodnotu príslušnej jazykovej verzie identifikovanej atribútom „Language".]
[Pravidlá použitia: Tento dátový prvok sa nepoužije bez atribútu „Language". Môže byť použitý viackrát, ale pre jednu jazykovú verziu len jeden krát.]
Atribúty: Language
LanguageObsahuje identifikáciu použitého jazyka.
[Hodnoty: Vypĺňa sa v súlade s dátovým prvkom Kód položky podľa základného číselníka CL0 10076 Jazyky.]

D.3.3 Lokalizovaný dátový prvok s históriou (LocalizedDataElementWithHistory)

Skrátená forma opisu súčastí dátového typu Lokalizovaný dátový prvok s históriou (LocalizedDataElementWithHistory)

Slovensky
Verzia Stav Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Lokalizovaný dátový prvok s históriou
(D.3.3)
1.1
Nepovinný Úrad
LocalizedDataElementWi thHistoryOsobitný dátový typ pre jazykové verzie dátových prvkov so sledovaním historických zmien ich obsahu.
[Formát reprezentácie: Podľa formátu pôvodného dátového prvku.]
[Hodnoty: Obsahuje vlastnú hodnotu príslušnej jazykovej verzie identifikovanej atribútom „Language" v danom časovom období.]
[Pravidlá použitia: Tento dátový prvok sa nepoužije bez atribútu „Language", „Current" a „EffectiveFrom", a ak má dátový prvok ukončenú platnosť, tak ani bez atribútu „EffectiveTo". Môže byť použitý viackrát, ale pre jednu jazykovú verziu v jednom čase len jeden krát.]
Atribúty: Language, Current, EffectiveFrom, EffectiveTo
LanguageObsahuje identifikáciu použitého jazyka.
[Hodnoty: Vypĺňa sa v súlade s dátovým prvkom Kód položky podľa základného číselníka CL0 10076 Jazyky.]
[Založené na: Osobitná špecifikácia a slovenské technické normy.51)]
CurrentObsahuje označenie, či je príslušný dátový prvok historicky posledný aktuálny.
[Hodnoty:„true" - je aktuálne účinný, „false" - jeho účinnosť j e ukončená.]
[Poznámky: Je určený na zrýchlené vyhľadanie aktuálne účinných hodnôt.]
EffectiveFromDátum, od ktorého dátový prvok nadobudol účinnosť, to znamená, odkedy je relevantne použiteľný.
[Formát reprezentácie: Podľa štandardného formátu Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).]
[Hodnoty: Podľa formátu Date. Presnosť je na úrovni dňa.]
EffectiveToDátum, kedy je účinnosť dátového prvku ukončená, to znamená, dokedy je ešte relevantne použiteľný.
[Formát reprezentácie: Podľa štandardného formátu Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).]
[Hodnoty: Podľa formátu Date. Presnosť je na úrovni dňa. Ak účinnosť nie je ukončená, neobsahuje žiadnu hodnotu.]
[Pravidlá použitia: Koniec účinnosti nemôže byť skorší ako začiatok účinnosti.]

D.3.4 Dátový prvok pre základný číselník (CodelistDataElement)

Skrátená forma opisu súčastí dátového typu Dátový prvok pre základný číselník (CodelistDataElement)

Slovensky
Verzia Stav Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Dátový prvok pre základný číselník (D.3.4)
1.0
Nepovinný Úrad
CodelistDataElementZložený dátový prvok používajúci údaje podľa základných číselníkov.
[Má súčasti: Nečíselníkový údaj Základný číselník]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
Nečíselníkový údaj (D.3.4.1)
1.0
Nepovinný Úrad
NonCodelistDataObsahuje voľnú nečíselníkovú hodnotu.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Pravidlá použitia: Používa sa ak hodnotu nie je možné nájsť v číselníku, pričom vtedy je povinný.]
[Poznámky: Hodnotu nie je spravidla možné nájsť ak ide o informáciu zo zahraničia, napríklad ak v súvislosti so slovenským číselníkom obcí ide o obec v zahraničí.]
Základný číselník (D.5)CodelistZložený dátový prvok, ktorý obsahuje položku zo základného číselníka.
[Pravidlá použitia: Pri prenose nepodpísaných údajov vychádzajúcich z údajov základného číselníka je povinné použitie tohto dátového prvku povinné.
Povinnou súčasťou tohto dátového prvku sú dátové prvky Kód číselníka, Položka číselníka, Kód položky a Názov položky v tomto poradí.
Atribúty Current, EffectiveFrom a EffectiveTo nie sú v jednotlivých podradených dátových prvkoch pri prenose údajov povinné.]

D.3.5 Dátový prvok pre základný číselník s históriou (CodelistDataElementWithHistory)

Skrátená forma opisu súčastí dátového typu Dátový prvok pre základný číselník s históriou (CodelistDataElementWithHistory)

Slovensky
Verzia Stav Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Dátový prvok pre základný číselníkCodelistDataElementWithZložený dátový prvok so sledovaním historických zmien obsahu, používajúci údaje podľa základných
s históriou (D.3.5)
1.0
Nepovinný Úrad
Historyčíselníkov.
[Formát reprezentácie: Dátový typ „Dátový prvok pre základný číselník".]
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade s dátovým prvkom pre základný číselník.]
[Pravidlá použitia: Pri prenose nepodpísaných údajov vychádzajúcich z údajov základného číselníka je použitie tohto dátového prvku povinné.
Tento dátový prvok sa nepoužije bez atribútu „Current" a „EffectiveFrom" a ak má dátový prvok ukončenú platnosť, tak ani bez atribútu „EffectiveTo".
Povinnou súčasťou tohto dátového prvku sú dátové prvky Kód číselníka, Položka číselníka, Kód položky a Názov položky v tomto poradí.
Atribúty Current, EffectiveFrom a EffectiveTo nie sú v jednotlivých podradených dátových prvkoch pri prenose údajov povinné]
Atribúty: Current, EffectiveFrom, EffectiveTo
CurrentObsahuje označenie, či je príslušný dátový prvok historicky posledný aktuálny.
[Hodnoty:
„true" - je aktuálne účinný, „false" - jeho účinnosť j e ukončená.]
[Poznámky: Je určený na zrýchlené vyhľadanie aktuálne účinných hodnôt.]
EffectiveFromDátum, od ktorého dátový prvok nadobudol účinnosť, to znamená, odkedy je relevantne použiteľný.
[Formát reprezentácie: Podľa štandardného formátu Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).]
[Hodnoty: Podľa formátu Date. Presnosť je na úrovni dňa.]
EffectiveToDátum, kedy je účinnosť dátového prvku ukončená, to znamená, dokedy je ešte relevantne použiteľný.
[Formát reprezentácie: Podľa štandardného formátu Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).]
[Hodnoty: Podľa formátu Date. Presnosť je na úrovni dňa. Ak účinnosť nie je ukončená, neobsahuje žiadnu hodnotu.]
[Pravidlá použitia: Koniec účinnosti nemôže byť skorší ako začiatok účinnosti.]
Nečíselníkový údaj (D.3.4.1)NonCodelistDataObsahuje voľnú nečíselníkovú hodnotu. [Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa:
Najmenej 2047 znakov.] [Pravidlá použitia: Používa sa ak hodnotu nie je možné nájsť v číselníku, pričom vtedy je povinný.]
[Poznámky: Hodnotu nie je spravidla možné nájsť ak ide o zahraničnú informáciu zo zahraničia, napríklad ak v súvislosti so slovenským číselníkom obcí ide o obec zo zahraničia.]
Základný číselník (D.5)CodelistZložený dátový prvok, ktorý obsahuje položku zo základného číselníka.
[Pravidlá použitia: Pri prenose nepodpísaných údajov vychádzajúcich z údajov základného číselníka je povinné použitie tohto dátového prvku povinné.
Povinnou súčasťou tohto dátového prvku sú dátové prvky Kód číselníka, Položka číselníka, Kód položky a Názov položky v tomto poradí.
Atribúty Current, EffectiveFrom a EffectiveTo nie sú v jednotlivých podradených dátových prvkoch pri prenose údajov povinné.]

D.6 Samostatné dátové prvky

D.6.1 Referencovateľný identifikátor

Slovensky
Verzia
Stav
Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Referencovateľný identifikátor
(D.6.1)
1.0
Nepovinný
Úrad
ReferenceIdentifierObsahuje referencovateľný identifikátor.
[Formát reprezentácie: Uniform Resource Identifier
(URI).]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa:
Najmenej 2047 znakov.]
[Hodnoty: Podľa § 2 písm. p) a § 46.]

D.6.2 Zdroj (Source)

Slovensky
Verzia Stav
Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Zdroj (D.6.2)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
SourceZložený dátový prvok pre určenie zdroja údaja.
[Má súčasti: Zdrojový register Registrátor Registračné číslo]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
Zdrojový register (D.6.2.1)
1.0
Nepovinný
Úrad
SourceRegisterZložený dátový prvok pre číselník, obsahujúci údaje o zdrojovom registri.
[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.]
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL0 10112 Zdrojový register.]
Registrátor (D.6.2.2)RegistrationOfficeUvádza sa názov registrátora, ktorý zapísal, zmenil alebo vymazal zdrojový údaj v zdrojovom registri.
1.0
Nepovinný Úrad
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 255 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah. Príklady použitia: Okresný súd Nitra, Okresný úrad Topoľčany.]
Registračné číslo (D.6.2.3)
1.0 Nepovinný Štatistický úrad Slovenskej republiky
RegistrationNumberUvádza sa registračné číslo príslušného konania alebo činnosti, v rámci ktorého sa príslušný zdrojový údaj zapísal, zmenil alebo vymazal.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 255 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah. Príklady použitia: 470-15214, 203/Na-96/507.] [Poznámky: Spravidla sa uvádza príslušné číslo spisu. Obchodný register napríklad používa „oddiel" a „vložka" - reťazec, tvorený číslami oddelenými medzerou, Živnostenský register a registre, evidencie a zoznamy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zase „registračné číslo".]

Príloha č. 4 k vyhláške č. 78/2020 Z. z.

Úrovne autentifikácie elektronických služieb verejnej správy

Úrovne autentifikácie elektronizácie služieb verejnej správy sa získavajú na základe úrovne registračnej fázy a úrovne autentifikačnej fázy.

1. Registračná fáza

1.1 Úroveň registračnej fázy sa získava na základe úrovne kvality identifikačnej registrácie, úrovne kvality doručovania prihlasovacích údajov a úrovne garancií štátu pre registračnú autoritu.

1.2 Kvalita identifikačnej registrácie sa skladá z fyzickej prítomnosti identifikovanej osoby, kvality preukazovania identity pri identifikačnej registrácii a overovania preukazovania identity pri identifikačnej registrácii.

1.2.1 Fyzická prítomnosť identifikovanej osoby má tieto varianty:

a) fyzická prítomnosť identifikovanej osoby sa počas identifikačnej registrácie nevyžaduje,

b) fyzická prítomnosť identifikovanej osoby sa počas identifikačnej registrácie vyžaduje najmenej raz; pri obnovovaní registrácie už fyzickú prítomnosť identifikovanej osoby nie je potrebné vyžadovať,

c) fyzická prítomnosť identifikovanej osoby sa vyžaduje pri preberaní certifikátu najmenej raz; pri opakovanom preberaní certifikátu sa už fyzická prítomnosť identifikovanej osoby nemusí vyžadovať.

1.2.2 Kvalita preukazovania identity pri identifikačnej registrácii má tieto varianty:

a) registračné údaje sa počas identifikačnej registrácie poskytujú jednorazovo, pričom môžu byť známe aj inej osobe a nemusia viesť k jednoznačnej identifikácii osoby, napríklad meno, priezvisko, e-mailová adresa alebo rok narodenia,

b) registračné údaje sa počas identifikačnej registrácie poskytujú viacnásobne, pričom môžu byť známe aj inej osobe a vedú k jednoznačnej identifikácii osoby, napríklad meno, priezvisko, e-mailová adresa alebo rok narodenia,

c) registračné údaje poskytnuté počas identifikačnej registrácie sú známe len registrovanej osobe, pričom sú overiteľné podľa určeného registra a vedú k jednoznačnej identifikácii osoby, napríklad rodné číslo, číslo občianskeho preukazu alebo číslo cestovného pasu.

1.2.3 Overovanie preukazovania identity pri identifikačnej registrácii má tieto varianty:

a) pravdivosť poskytnutých registračných údajov sa overuje najviac overením funkčnosti poskytnutej e-mailovej adresy alebo obdobného elektronického konta, ak sú poskytnuté,

b) registračné údaje sa overujú na základe porovnania s určenou dôveryhodnou databázou alebo registrom, napríklad orgánom verejnej moci, bankou, poisťovňou a podobne,

c) registračné údaje sú podpísané elektronickým podpisom podľa osobitného predpisu,52)

d) overovanie vyžaduje vyhlásenie zamestnávateľa na základe zmluvy medzi ním a osobou vydávajúcou autentifikačný nástroj, ktorej obsahom je skutočnosť, že zamestnávateľ počas zamestnaneckého vzťahu s identifikovanou osobou overil listinnú formu dokladu totožnosti, obsahujúcu najmenej fotografiu identifikovanej osoby, napríklad občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz,

e) overovanie vyžaduje preukázanie fotokópie alebo skenu preukazu totožnosti, obsahujúcich najmenej fotografiu a podpis identifikovanej osoby, napríklad občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz, pričom platnosť tohto preukazu totožnosti sa overuje prostredníctvom evidencie odcudzených a stratených dokladov,

f) overovanie vyžaduje preukázanie fotokópie alebo skenu preukazu totožnosti obsahujúcich najmenej fotografiu a podpis identifikovanej osoby, napríklad občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz, pričom je vykonaná úspešná finančná transakcia, a to prostredníctvom bankového účtu, pri ktorom je na jeho zriadenie potrebné preukázanie obdobného platného preukazu totožnosti, ktorý sa týkal tej istej identifikovanej osoby,

g) overovanie vyžaduje preukázanie preukazu totožnosti obsahujúceho najmenej fotografiu a podpis identifikovanej osoby, napríklad občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz,

h) registračné údaje sú podpísané elektronickým podpisom, overeným pred ukončením identifikačnej registrácie certifikačnou autoritou.

1.3 Kvalita doručovania prihlasovacích údajov má tieto varianty:

1.3.1 prihlasovacie údaje sa doručujú bez akejkoľvek formy overovania,

1.3.2 prihlasovacie údaje sa identifikovanej osobe doručujú s nízkou úrovňou overovania jej identity pri ich preberaní, a to napríklad

a) meno a heslo sa doručujú dvomi nezávislými poštovými zásielkami alebo správami, pričom aspoň jedna sa zasiela v listinnej podobe na adresu vedenú v určenom registri alebo databáze,

b) prihlasovacie údaje sa priamo sťahujú prostredníctvom odkazu, ktorý je identifikovanej osobe doručený na určenú e-mailovú adresu; platnosť uvedeného odkazu po adekvátnej dobe exspiruje, obvykle po 24 hodinách,

1.3.3 prihlasovacie údaje sa identifikovanej osobe doručujú so strednou úrovňou overovania jej identity pri ich preberaní, a to napríklad

a) doručujú sa na adresu overenú v príslušnom určenom registri alebo databáze, v ktorom je táto adresa evidovaná, a ktorý má najmenej úroveň doporučenej pošty,

b) je možné ich získať stiahnutím prostredníctvom internetu na základe žiadosti podpísanej kvalifikovaným podpisom, overeným certifikačnou autoritou,

c) je možné ich získať prostredníctvom internetu po použití hesla, ktoré registrovaná osoba dostala do vlastných rúk počas identifikačnej registrácie, ktorej kvalita je najmenej úrovne 3 podľa tabuľky č. 1,

1.3.4 prihlasovacie údaje sa identifikovanej osobe doručujú s vysokou úrovňou overovania jej identity pri ich preberaní, a to napríklad

a) prihlasovacie údaje sa osobne preberajú po overení identity identifikovanej osoby,

b) prihlasovacie údaje sa identifikovanej osobe zasielajú, ale aktivujú sa až po overení jej identity na základe fyzickej prítomnosti.

1.4 Garancie štátu pre registračnú autoritu identifikácie majú tieto varianty:

1.4.1 registračnej autority identifikácie sa netýka žiadny relevantný mechanizmus garancií zo strany štátu, najmä dohľad, schvaľovanie alebo akreditácia,

1.4.2 činnosť registračnej autority identifikácie v tejto oblasti podlieha súhlasu príslušného orgánu verejnej moci,

1.4.3 činnosť registračnej autority identifikácie v tejto oblasti je vykonávaná orgánom verejnej moci alebo na základe akreditácie alebo dohľadu orgánu verejnej moci,

1.4.4 činnosť registračnej autority identifikácie v tejto oblasti spĺňa požiadavky na činnosť registračnej autority, ktorá koná v mene kvalifikovaného poskytovateľa dôveryhodnej služby podľa osobitného predpisu.53)

2. Autentifikačná fáza

2.1 Úroveň autentifikačnej fázy sa získava na základe úrovne typov a robustnosti preukazovania identity a úrovne bezpečnosti autentifikačného mechanizmu.

2.2 Typy a robustnosť preukazovania identity má tieto varianty:

2.2.1 používa sa autentifikačný nástroj typu heslo alebo token založený na PIN-e, ktorý môže byť zvolený identifikovanou osobou alebo je automaticky generovaný, pričom tento nespĺňa obvyklé pravidlá pre vytváranie silných hesiel alebo PIN-ov, napríklad nemá dostatočnú dĺžku, adekvátny pomer znakov a podobne, a preto je zraniteľný uhádnutím alebo slovníkovými útokmi,

2.2.2 používa sa autentifikačný nástroj typu heslo alebo token založený na PIN-e, ktorý môže byť zvolený identifikovanou osobou alebo je automaticky generovaný, pričom tento spĺňa obvyklé pravidlá pre vytváranie silných hesiel alebo PIN-ov, napríklad má dostatočnú dĺžku, adekvátny pomer znakov a podobne, a preto nie je zraniteľný uhádnutím alebo slovníkovými útokmi,

2.2.3 používajú sa jednorazové heslá alebo certifikáty uložené na ľubovoľnom úložisku, ktorými sú kryptografické kľúče, obvykle uložené v súboroch na pevnom disku, USB alebo podobnom dátovom nosiči, pričom autentifikácia sa vykonáva preukázaním vlastníctva a držby takéhoto kľúča, nakoľko prístup ku kľúču je založený na hesle známom len používateľovi,

2.2.4 používajú sa kvalifikované certifikáty, uložené na ľubovoľnom úložisku a primerane spĺňajúce požiadavky podľa osobitného predpisu,54)

2.2.5 používajú sa certifikáty uložené na chránenom úložisku, ktorými sú chránené kryptografické kľúče, obvykle uložené v čipe smart kariet alebo obdobných médií, pričom autentifikácia sa vykonáva preukázaním vlastníctva takéhoto média a držby príslušného kľúča,

2.2.6 používajú sa kvalifikované certifikáty uložené na chránenom úložisku spĺňajúce požiadavky podľa osobitného predpisu.54)

2.3 Bezpečnosť autentifikačného mechanizmu má tieto varianty:

2.3.1 autentifikačný mechanizmus neposkytuje žiadnu alebo poskytuje nízku úroveň ochrany pred útokmi uhádnutím, odpočúvaním siete, únosom relácie, typu odpoveď a muž v strede; nízkou úrovňou ochrany sa rozumie, že ani jedna úroveň nie je poskytovaná primerane,

2.3.2 bezpečný autentifikačný mechanizmus poskytuje určitú úroveň ochrany pred útokmi uhádnutím, odpočúvaním siete, únosom relácie, typu odpoveď a muž v strede, čím sa rozumie primeraná ochrana aspoň pred jedným typom útoku,

2.3.3 bezpečný autentifikačný mechanizmus poskytuje ochranu pred väčšinou útokov, ktorými sú uhádnutie, odpočúvanie siete, únos relácie, útok typu odpoveď a muž v strede,

2.3.4 uznávaný bezpečný autentifikačný mechanizmus poskytuje ochranu pred všetkými útokmi, ktorými sú uhádnutie, odpočúvanie siete, únos relácie, útok typu odpoveď a muž v strede, a to najmenej na úrovni Evaluation Assurance Level 4 (EAL4+) podľa technickej normy.55)

3. Mechanizmus výpočtu úrovne registračnej fázy, úrovne autentifikačnej fázy a úrovne autentifikácie elektronických služieb verejnej správy

3.1 Kvalita identifikačnej registrácie sa rozdeľuje na štyri úrovne podľa tabuľky č. 1.

Tabuľka č. 1

PožiadavkyKvalita identifikačnej registrácie
Úroveň 1Úroveň 2Úroveň 3Úroveň 4
· Fyzická prítomnosť podľa bodu 1.2.1 písm. a). Identifikačná registrácia je on-line. · Kvalita preukazovania identity podľa bodu 1.2.2 písm. a) až c). · Overovanie preukazovania identity podľa bodu 1.2.3 písm. a) až h).X
· Fyzická prítomnosť podľa bodu 1.2.1 písm. a). · Kvalita preukazovania identity podľa bodu 1.2.2 písm. b) alebo písm. c). · Overovanie preukazovania identity podľa bodu 1.2.3 písm. b).X
· Fyzická prítomnosť podľa bodu 1.2.1 písm. b). · Kvalita preukazovania identity podľa bodu 1.2.2 písm. b) alebo písm. c). · Overovanie preukazovania identity podľa bodu 1.2.3 písm. c) až h).X
· Fyzická prítomnosť podľa bodu 1.2.1 písm. a). Identifikačná registrácia je on-line. · Kvalita preukazovania identity podľa bodu 1.2.2 písm. c). · Overovanie preukazovania identity podľa bodu 1.2.3 písm. d) až h).X
· Fyzická prítomnosť podľa bodu 1.2.1 písm. b) alebo písm. c). · Kvalita preukazovania identity podľa bodu 1.2.2 písm. c). · Overovanie preukazovania identity podľa bodu 1.2.3 písm. g) alebo písm. h).X

3.2 Kvalita doručovania prihlasovacích údajov sa rozdeľuje na štyri úrovne podľa tabuľky č. 2.

Tabuľka č. 2

PožiadavkyKvalita doručovania prihlasovacích údajov
Úroveň 1Úroveň 2Úroveň 3Úroveň 4
Kvalita doručovania prihlasovacích údajov podľa bodu 1.3.1.X
Kvalita doručovania prihlasovacích údajov podľa bodu 1.3.2.X
Kvalita doručovania prihlasovacích údajov podľa bodu 1.3.3.X
Kvalita doručovania prihlasovacích údajov podľa bodu 1.3.4.X

3.3 Garancie štátu pre registračnú autoritu sa rozdeľujú na štyri úrovne podľa tabuľky č. 3.

Tabuľka č. 3

PožiadavkyGarancie štátu pre registračnú autoritu
Úroveň 1Úroveň 2Úroveň 3Úroveň 4
Garancie štátu pre registračnú autoritu podľa bodu 1.4.1.X
Garancie štátu pre registračnú autoritu podľa bodu 1.4.2.X
Garancie štátu pre registračnú autoritu podľa bodu 1.4.3.X
Garancie štátu pre registračnú autoritu podľa bodu 1.4.4.X

3.4 Registračná fáza sa rozdeľuje na štyri úrovne podľa tabuľky č. 4, pričom úroveň registračnej fázy nemôže byť vyššia ako najnižšia úroveň jednej z jej častí.

Tabuľka č. 4

PožiadavkyRegistračná fáza
Úroveň 1Úroveň 2Úroveň 3Úroveň 4
Kvalita identifikačnej registrácie podľa bodu 3.11234
Kvalita doručovania prihlasovacích údajov podľa bodu 3.21234
Garancie štátu pre registračnú autoritu podľa bodu 3.31234

3.5 Typy a robustnosť preukazovania identity sa rozdeľuje na štyri úrovne podľa tabuľky č. 5.

Tabuľka č. 5

PožiadavkyTypy a robustnosť preukazovania identity
Úroveň 1Úroveň 2Úroveň 3Úroveň 4
Typy a robustnosť preukazovania identity podľa bodu 2.2.1.X
Typy a robustnosť preukazovania identity podľa bodu 2.2.2.X
Typy a robustnosť preukazovania identity podľa bodov 2.2.3 až 2.2.5.X
Typy a robustnosť preukazovania identity podľa bodu 2.2.6.X

3.6 Bezpečnosť autentifikačného mechanizmu sa rozdeľuje na štyri úrovne podľa tabuľky č. 6.

Tabuľka č. 6

PožiadavkyBezpečnosť autentifikačného mechanizmu
Úroveň 1Úroveň 2Úroveň 3Úroveň 4
Bezpečnosť autentifikačného mechanizmu podľa bodu 2.3.1.X
Bezpečnosť autentifikačného mechanizmu podľa bodu 2.3.2.X
Bezpečnosť autentifikačného mechanizmu podľa bodu 2.3.3.X
Bezpečnosť autentifikačného mechanizmu podľa bodu 2.3.4.X

3.7 Autentifikačná fáza sa rozdeľuje na štyri úrovne podľa tabuľky č. 7.

Tabuľka č. 7

PožiadavkyAutentifikačná fáza
Úroveň 1Úroveň 2Úroveň 3Úroveň 4
Typy a robustnosť preukazovania identity podľa bodu 3.5.1234
Bezpečnosť autentifikačného mechanizmu podľa bodu 3.6.1 až 31 až 31 až 34

3.8 Autentifikácia elektronických služieb verejnej správy sa rozdeľuje na štyri úrovne podľa tabuľky č. 8, pričom úroveň autentifikácie elektronických služieb verejnej správy nemôže byť vyššia ako najnižšia úroveň jednej z jej častí.

Tabuľka č. 8

Úrovne autentifikačnej fázy
1234
Úrovne registračnej fázy1Úroveň 1Úroveň 1Úroveň 1Úroveň 1
2Úroveň 1Úroveň 2Úroveň 2Úroveň 2
3Úroveň 1Úroveň 2Úroveň 3Úroveň 3
4Úroveň 1Úroveň 2Úroveň 3Úroveň 4

Príloha č. 5 k vyhláške č. 78/2020 Z. z.

Metaúdaje katalógu, datasetu a dokumentu obsahujúceho dataset s otvorenými údajmi

1. Metaúdaje katalógu datasetov s otvorenými údajmi

Povinnosť použitiaNázov dátového prvkuOpisIdentifikátor dátového prvkuReferencia
PovinnýKatalógKatalóg (databáza) obsahujúca Datasety.dcat:Cataloghttps://www.w3.org/TR/vocab-dcat/#class-catalog
Povinnosť použitiaNázovIdentifikátor dátového prvkuDátový typOpisPrípustný počet výskytov
Povinnýnázovdct:titlerdfs:Literalnázov katalógu s jazykovou príslušnosťou1..n
Povinnýopisdct:descriptionrdfs:Literalopis katalógu1..n
Povinnývydavateľdct:publisherfoaf:Agententita zodpovedná za publikovanie katalógu1
Povinnýdatasetdcat:datasetdcat:Datasetdataset patriaci do katalógu1..n
Nepovinnýdomovská stránkafoaf:homepagefoaf:Documentdomovská stránka pre katalóg0..1
Nepovinnýjazykdct:languagedct:LinguisticSystempredvolený jazyk používaný v katalógu0..n
Nepovinnýlicenciadct:licensedct:LicenseDocumentlicencia pre katalóg0..1
Nepovinnýdátum vydaniadct:issuedrdfs:Literaldátum zverejnenia0..1
Nepovinnýtémy katalógudcat:themeTaxonomyskos:ConceptSchemepoužitie SKOS na klasifikáciu datasetov v katalógu0..n
Nepovinnýdátum modifikáciedct:modifiedrdfs:Literaldátum poslednej aktualizácie katalógu0..1
Nepovinnýmá časťdct:hasPartdcat:Catalogkatalóg obsahuje vnorený katalóg0..n
Nepovinnýje súčasťoudct:isPartOfdcat:Catalogkatalóg je obsiahnutý v nadradenom katalógu0..1
Nepovinnýprávadct:rightsdct:RightsStatementšpecifikácia práv súvisiaca s daným katalógom0..1
Nepovinnýgeografická príslušnosť katalógudct:spatialdct:Locationvlastnosť vyjadruje geografickú príslušnosť pre katalóg0..n

2. Metaúdaje datasetu založené na Data Catalog Vocabulary- Application profile 1.1 (DCAT-AP 1.1)

Povinnosť použitiaNázov dátového prvkuOpisIdentifikátor dátového prvkuReferencia
PovinnýDatasetkonceptuálna entita reprezentujúca publikovanú informáciudcat:Datasethttps://www.w3.org/TR/vocab-dcat/#Class:_Dataset
Povinnosť použitiaNázovIdentifikátor dátového prvkuDátový typOpisPrípustný počet výskytov
PovinnýNázovdct:titlerdfs:Literalnázov datasetu1..n
PovinnýOpisdct:descriptionrdfs:Literalopis datasetu1..n
PovinnýVydavateľdct:publisherfoaf:Agententita zodpovedná za publikovanie datasetu1
PovinnýDátum vydaniadct:issuedrdfs:Literaldátum zverejnenia1
PovinnýSprávcadcatsk:maintanerfoaf:Agentzodpovedný za kvalitu1
PovinnýURLdcat:landingPagefoaf:DocumentURL na ktorej je Dataset sprístupnený so svojimi distribúciami1..n
PovinnýVerziaowl:versionInfordfs:Literalinformácia o verzii (číslo, alebo iná reprezentácia)1
PovinnýAutordct:creatorfoaf:Agenttvorca daného datasetu1..n
NepovinnýKľúčové slovádcat:keywordrdfs:Literalklúčové slová opisujúce dataset0..n
NepovinnýDistribúcia datasetudcat:distributiondcat:Distributionrelácia na distribúciu datasetu0..n
NepovinnýKontaktdcat:contactPointvcard:Kindkontaktné informácie pre posielanie komentárov k datasetu0..n
PovinnýTéma datasetudcat:themeskos:Conceptsúvisiace entity tvoriace tému datasetu1...n
NepovinnýPrispievateľdct:contributorfoaf:Agentprispievateľ k vytvoreniu datasetu0..n
PovinnýURIdct:identifierrdfs:ResourceURI datasetu1...n
NepovinnýPeriodicita aktualizáciedct:accrualPeriodicitydct:Frequencyperiodicita aktualizácie datasetu, pričom sa musí uvádzať ak je známa0..1
NepovinnýGeografická príslušnosť datasetudct:spatialdct:Locationvlastnosť vyjadruje geografickú príslušnosť regiónu pre dataset0..n
NepovinnýČasová platnosť datasetudct:temporaldct:PeriodOfTimevlastnosť vyjadruje časovú platnosť datasetu, pričom sa musí uvádzať ak je známa0..n
NepovinnýPrávadct:accessRightsdct:RightsStatementdefinovanie, či dataset je: opendata, obmedzený prístup alebo neprístupný0..1
NepovinnýSprávnosť dátdcatsk:validityTypedcatsk:ValidityTypeúdaj reprezentuje informáciu o kvalite obsahu údajov0..1
NepovinnýZdrojový datasetdct:sourcedcat:Datasetzdrojový dataset, ktorý tvorí podklad na dáta aktuálneho0..n
NepovinnýPredchádzajúca verziadct:isVersionOfdcat:Datasetpredošlá verzia datasetu0..n
NepovinnýPoznámky k verziiadms:versionNotesrdfs:Literalopis rozdielnosti verzie oproti predchádcajúcim verziám0..n
NepovinnýDokumentáciafoaf:pagefoaf:Documentdokumentácia datasetu0..n
NepovinnýNasledujúca verziadct:hasVersiondcat:Datasetnasledovná verzia datasetu0..n
NepovinnýJazykdct:languagedct:LinguisticSystemjazyk datasetu0..n
NepovinnýIný identifikátoradms:identifieradms:IdentifierĎalší (externý) identifikátor datasetu0..n
NepovinnýInformácia o pôvode datasetudct:provenancedct:ProvenanceStatementinformácia o pôvode datasetu0..n
NepovinnýSúvisiaci zdrojdct:relationrdfs:ResourceURI súvisiaceho zdroja0..n
NepovinnýVzorka údajovadms:sampledcat:DistributionVzorka dát z datasetu0..n
NepovinnýDátum modifikáciedct:modifiedrdfs:Literaldátum poslednej aktualizácie datasetu0..1
PovinnýTyp datasetudct:typeskos:ConceptDataset je buď štandardný, alebo referenčný1

3. Metaúdaje elektronického dokumentu obsahujúceho dataset založené na Data Catalog Vocabulary- Application profile 1.1 (DCAT-AP 1.1)

Povinnosť použitiaNázovOpisIdentifikátor dátového prvkuReferencia
NepovinnýDistribúciafyzická podoba datasetu v nejakom formátedcat:Distributionhttps://www.w3.org/TR/vocab-dcat/#class-distribution
Povinnosť použitiaNázovIdentifikátor dátového prvkuDátový typOpisPrípustný počet výskytov
PovinnýAdresa distribúciedcat:accessURLfoaf:DocumentURL na ktorej je možné získať distribúciu1..n
PovinnýLicenciadct:licensedct:LicenseDocumentlicencia pre distribúciu1
PovinnýStavadms:statusskos:Conceptvlastnosť vyjadruje možné stavy: kompletné, tvoriaci1
PovinnýFormátdct:formatdct:MediaTypeOrExtenttáto vlastnosť definuje súborový formát distribúcie0..1
PovinnýOpisdct:descriptionrdfs:Literalopis distribúcie1..n
NepovinnýURIdct:identifierrdfs:ResourceURI distribúcie0..1
NepovinnýTyp média (mimetype)dcat:mediaTypedct:MediaTypeOrExtentoficiálny IANA číselník0..1
NepovinnýSchémadct:conformsTodct:Standardschéma pre distribúciu, odporúča sa uvádzať vždy, ak sa používajú údaje vyžadujúce štruktúrovaný opis0..n
NepovinnýVeľkosť súboru (byte)dcat:byteSizerdfs:LiteralVeľkosť súboru v byte0..1
NepovinnýDigitálny odtlačokspdx:checksumspdx:Checksumkontrolný súčet pre zabezpečenie nezmeniteľnosti údajov0..1
NepovinnýDokumentáciafoaf:pagefoaf:Documentdokumentácia distribúcie0..n
NepovinnýPriamy odkaz na stiahnutiedcat:downloadURLrdfs:Resourcepriamy odkaz na stiahnutie distribúcie0..n
NepovinnýDátum formálnej platnostidct:issuedrdfs:Literaldátum formálneho vydania distribúcie0..1
NepovinnýPrávadct:rightsdct:RightsStatementšpecifikácia práv súvisiaca s danou distribúciou0..1
NepovinnýDátum modifikáciedct:modifiedrdfs:Literaldátum poslednej aktualizácie distribúcie0..1

Príloha č. 6 k vyhláške č. 78/2020 Z. z.

Štandard architektúry cloud computingu

1. Delenie funkcionálnych vrstiev

1.1 Architektúra cloud computingu sa skladá z funkcionálnych vrstiev, ktorými sú vrstva dopytu, vrstva poskytovania cloudových služieb a vrstva dodávania zdrojov.

1.1.1 Vrstva dopytu riadi katalóg opisujúci cloudové služby dostupné pre odberateľov cloudových služieb a zabezpečuje validitu ich vzájomného mapovania podľa dohody o poskytovanej úrovni cloudových služieb.

1.1.2 Vrstva poskytovania cloudových služieb riadi cloudové služby a ich kompozície na základe požiadaviek vrstvy dopytu a dostupnosti vrstvy dodávania cloudových služieb s cieľom zabezpečiť súlad s dohodou o poskytovanej úrovni cloudových služieb.

1.1.3 Vrstva dodávania zdrojov poskytuje jednotné rozhranie pre ľubovoľné hardvérové zdroje, zabezpečuje riadenie zdrojov, optimalizuje a monitoruje využitie prostriedkov z dispozičných zdrojov.

1.2 Vrstva poskytovania cloudových služieb a vrstva dodávania zdrojov sa môže v architektúre cloud computingu nachádzať aj viackrát.

2. Vrstva dopytu

2.1 Vrstva dopytu sa skladá najmä z modulu prístupu ku cloudovým službám, modulu manažmentu používateľov a prístupových práv, modulu pre dodržiavanie definovanej úrovne služieb, modulu manažmentu objednávok a modulu katalógu cloudových služieb.

2.1.1 Modul prístupu ku cloudových službám je unifikovaným webovým používateľským rozhraním, poskytujúcim prezentačnú funkciu najmä katalógu cloudových služieb podľa jednotlivých rolí používateľov tohto modulu.

2.1.2 Modul manažmentu používateľov a prístupových práv

a) zabezpečuje riadenie prístupu jednotlivých používateľov, vrátane administrátorov, a to najmä ich identifikáciu, autentifikáciu a autorizáciu,

b) spravuje riadenie životného cyklu používateľských účtov, najmä ich vytváranie, modifikovanie a zrušenie.

2.1.3 Modul pre dodržiavanie definovanej úrovne služieb zabezpečuje správu požiadaviek pre vytváranie dohody o poskytovaní cloudových služieb.

2.1.4 Modul manažmentu objednávok

a) prijíma objednávky na operácie spojené s cloudovými službami,

b) potvrdzuje správnosť objednávky v súlade s dohodou o poskytovanej úrovni cloudových služieb,

c) rozkladá objednávku do adekvátnych služieb a ich atribútov na základe katalógu cloudových služieb,

d) rozhoduje, ktoré cloudové služby sú poskytované tou-ktorou konkrétnou vrstvou, ak existujú viaceré vrstvy poskytovania cloudových služieb,

e) preposiela požiadavky na služby do vrstvy poskytovania cloudových služieb,

f) poskytuje informácie o stave objednávky a iniciuje nápravu v prípade zlyhania realizácie objednávky,

g) využíva katalóg cloudových služieb pre rozhodnutia, ktoré cloudové služby môžu byť ponúkané jednotlivému používateľovi.

2.1.5 Modul katalógu cloudových služieb

a) spravuje katalóg cloudových služieb, ktorý obsahuje informácie najmä o ponúkaných cloudových službách a ich možných kompozíciách, o dohodnutých podmienkach ako napríklad cene, špecifických atribútoch cloudových služieb, ktoré zabezpečujú dohodnuté podmienky, o mapovaní oprávnení používateľov k objednávaniu konkrétnych cloudových služieb a o objednaných cloudových službách,

b) priraďuje konkrétne charakteristiky z dohody o poskytovanej úrovni cloudových služieb ku konkrétnym cloudovým službám a obsahuje opis objednávkových a eskalačných procedúr, podmienok technickej podpory, špecifických zvýhodnení a podobne.

2.2 Vrstva dopytu môže byť rozšírená o ďalšie logické moduly, napríklad o modul manažmentu ponuky cloudových služieb, modul modelovania dopytu, modul vytvárania správ o využívaní cloudových služieb, modul fakturácie a vyhodnocovania a modul kvalitatívnych referencií využívaných cloudových služieb.

3. Vrstva poskytovania cloudových služieb

3.1 Vrstva poskytovania cloudových služieb sa skladá najmä z modulu spracovania požiadaviek a aktivácie a deaktivácie cloudových služieb, modulu repozitára modelu cloudových služieb, modulu modelovania a návrhu cloudových služieb, modulu realizácie cloudových služieb, modulu monitorovania cloudových služieb, modulu manažmentu stavu cloudových služieb a modulu využívania cloudových služieb.

3.1.1 Modul spracovania požiadaviek a aktivácie a deaktivácie cloudových služieb

a) spracováva požiadavky z modulu manažmentu objednávok na základe dohody o poskytovanej úrovni cloudových služieb, dostupnosti zdrojov a konfiguračného modelu cloudových služieb,

b) vytvára požiadavky pre vrstvu dodávania zdrojov ohľadom aktivácie a deaktivácie cloudových služieb,

c) rozhoduje na základe príslušných politík o zvolení adekvátnej vrstvy, ak viaceré vrstvy dodávania zdrojov spĺňajú kritériá na vybavenie požiadavky,

d) riadi aktiváciu a deaktiváciu cloudových služieb na základe príslušných pracovných postupov, ktoré synchronizujú nasadzovanie všetkých komponentov cloudovej služby s transakčnou konzistenciou,

e) zapisuje stav cloudovej služby do modulu repozitára modelu cloudových služieb,

f) iniciuje nápravné kompenzácie pri zlyhaní spracovania požiadaviek.

3.1.2 Modul repozitára modelu cloudových služieb

a) definuje konfiguračné šablóny a atribúty cloudovej služby, pracovné postupy pre aktiváciu a deaktiváciu cloudovej služby,

b) definuje hierarchiu cloudových služieb, zachytáva stavy cloudových služieb v reálnom čase a zabezpečuje mapovanie medzi cloudovými službami a potrebnými zdrojmi.

3.1.3 Modul modelovania a návrhu cloudových služieb

a) špecifikuje cloudové služby z pohľadu implementačných detailov a definuje informácie potrebné pre modul repozitár modelu cloudových služieb,

b) navrhuje vhodné šablóny cloudových služieb a pracovných postupov s cieľom automatizácie riadenia životného cyklu cloudových služieb.

3.1.4 Modul realizácie cloudových služieb

a) konfiguruje virtuálnu infraštruktúru pre realizáciu cloudovej služby na základe informácií z modulu repozitára modelu cloudových služieb,

b) realizuje cloudovú službu,

c) implementuje možnosť zmeny realizácie cloudovej služby bez nutnosti jej opätovnej aktivácie,

d) komunikuje s vrstvou dodávania zdrojov s cieľom využitia špecifických atribútov zdrojov pri realizácii cloudovej služby,

e) overuje a pripravuje všetky parametre aktivácie a realizuje cloudovú službu.

3.1.5 Modul monitorovania cloudových služieb

a) konfiguruje monitorovanie cloudových služieb, ktoré nasledujú po aktivácii cloudovej služby,

b) zhromažďuje udalosti a informácie o výkone v reálnom čase pre modul manažmentu stavu cloudových služieb.

3.1.6 Modul manažmentu stavu cloudových služieb

a) spravuje monitorovanie cloudových služieb a prezentuje jeho výstupy vo forme prehľadov o stave cloudovej služby,

b) ukladá a koreluje udalosti na úrovni cloudových služieb a podľa potreby ich eskaluje do obslužných procesov.

3.1.7 Modul využívania cloudových služieb zbiera informácie o využívaní a meraní realizácie cloudovej služby a spracováva ich dávkovo alebo v reálnom čase pre každého odberateľa cloudovej služby.

3.2 Vrstva poskytovania cloudových služieb môže byť rozšírená o ďalšie logické moduly, napríklad o modul modelovania kapacít.

4. Vrstva dodávania zdrojov

4.1 Vrstva dodávania zdrojov sa skladá najmä z modulu katalógu zdrojov, modulu manažmentu životného cyklu zdrojov, modulu modelovania kapacít zdrojov, modulu návrhu šablón zdrojov, modulu realizácie prideľovania zdrojov, modulu monitorovania využívania zdrojov, modulu stavu zdrojov a modulu adaptéra zdrojov a kontroly.

4.1.1 Modul katalógu zdrojov

a) poskytuje unifikované informácie o zdrojoch, obsahujúce typy ich kompozícií,

b) v reálnom čase poskytuje informácie zachytené modulmi pre modelovanie kapacít a stavov zdrojov,

c) v reálnom čase riadi vyváženie zaťaženia zdrojov na základe stavu zdrojov,

d) zabezpečuje mapovanie modelov poskytovania služieb na zdroje,

e) poskytuje funkciu riadenia životného cyklu využívaných softvérových licencií.

4.1.2 Modul manažmentu životného cyklu zdrojov

a) prijíma požiadavky z vrstvy poskytovania cloudových služieb a alokuje potrebné zdroje,

b) prijíma požiadavky na kapacity a výkon z modulu modelovania kapacít zdrojov a modulu návrhu šablón zdrojov,

c) prijíma informácie dostupnosti nových zdrojov a odosiela ich do vrstvy poskytovania cloudových služieb,

d) určuje potrebný počet a typy zdrojov na základe požiadavky na kapacitu cloudovej služby,

e) riadi spotrebu zdrojov a modul monitorovania využívania zdrojov,

f) riadi zdroje s ohľadom na záťaž cloudovej služby a manažuje rozdeľovanie záťaže v reálnom čase s preddefinovanou logikou.

4.1.3 Modul modelovania kapacít zdrojov

a) slúži na prognózovanie využívania zdrojov a poskytuje informácie o kapacitách a výkonnosti zdrojov, a to v reálnom čase a v historickom spracovaní,

b) zabezpečuje koordináciu modulov vrstvy dodávania zdrojov s ohľadom na prideľovanie zdrojov, manažment záťaže a monitorovanie pre modelovanie požiadaviek na dodávku,

c) zabezpečuje priraďovanie požiadaviek na zdroje s dostupnými zdrojmi v module katalógu zdrojov a podľa potreby vytvára informácie pre obstarávanie dodatočných prostriedkov.

4.1.4 Modul návrhu šablón zdrojov

a) je zodpovedný za návrh zdrojov infraštruktúry a modifikácie špecifických typov zdrojov na základe využívaných cloudových služieb,

b) je zodpovedný za návrh pracovných postupov pre modul manažmentu životného cyklu zdrojov, vrátane návrhu konfigurácie zdrojov, ich nasadzovania, manažmentu zaťaženia a automatizácie špecifických alebo všeobecných cloudových služieb,

c) poskytuje návrhy pre modul katalóg zdrojov,

d) navrhuje metriky pre modul manažmentu životného cyklu zdrojov na monitorovanie stavu prostriedkov.

4.1.5 Modul realizácie prideľovania zdrojov

a) prijíma informácie o kapacitných konfiguráciách zdrojov z modulu manažmentu životného cyklu prostriedkov,

b) zabezpečuje mapovanie informácií o konfiguráciách zdrojov pre modul katalógu zdrojov,

c) riadi alokáciu a konfiguráciu zdrojov pomocou modulu adaptéra zdrojov a kontroly.

4.1.6 Modul monitorovania využívania zdrojov

a) monitoruje zmeny spotreby a využívania zdrojov, špecifických pre konkrétnu službu alebo odberateľa cloudových služieb, s využitím modulu manažmentu životného cyklu zdrojov,

b) monitoruje dostupnosť a úroveň využívania zdrojov a informuje modul manažmentu životného cyklu zdrojov o ich skutočnom alebo predpokladanom preťažení.

4.1.7 Modul stavu zdrojov

a) poskytuje modulu manažmentu stavu cloudových služieb informácie o zlyhaniach a chybách zdrojov, ktoré môžu potenciálne ovplyvniť kvalitu poskytovania cloudových služieb,

b) sleduje a spracováva chybové stavy zdrojov a pri výskyte chyby iniciuje proces nápravy,

c) udržuje v reálnom čase dostupné agregované správy riadenia udalostí ohľadom dostupnosti zdrojov a ich zlyhaní.

4.1.8 Modul adaptéra zdrojov a kontroly

a) poskytuje funkciu inteligentného virtualizačného prostredia, ktoré na základe typu hardvéru prekladá abstraktné výkonné operácie do konkrétnych inštrukcií, ktoré daný hardvér dokáže spracovať,

b) transformuje požiadavky na pridelenie zdrojov na skutočné zdroje,

c) v reálnom čase poskytuje aktualizovaný stav a informácie o využívaní konkrétneho hardvéru a softvéru pre modul katalógu zdrojov, modul monitorovania využívania zdrojov a modul stavu zdrojov.

4.2 Vrstva dodávania zdrojov môže byť rozšírená o ďalšie logické moduly.

Príloha č. 7 k vyhláške č. 78/2020 Z. z.

Štruktúra údajov kontajneru XML údajov

D.4 Kontajner XML údajov (XMLDataContainer)

Skrátená forma opis č. 1 u súčastí dátového prvku Kontajner XML údajov (XMLDataContainer)

SlovenskyAnglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Kontajner XML údajov (D.4) 1.0 Povinný ÚradXMLDataContainerZložený dátový prvok pre prenos obsahu XML údajov vrátane elektronických formulárov. [Má súčasti: XML údaje Vložené použité schémy Referencie použitých schém] [Hodnoty: Neobsahuje.] [Poznámky: Ide o hlavný koreňový prvok.]
XML údaje (D.4.1) 1.0 Povinný ÚradXMLDataDátový obsah XML údajov, ktoré sú kontajnerom prenášané, spravidla vyplnených údajov elektronického formulára. [Stav: Povinný.] [Hodnoty: Dátový obsah vo formáte XML.] [Atribúty: Identifier, Version, ContentType.]
IdentifierReťazec slúži ako identifikátor elektronického formulára, ku ktorému patria dané údaje. [Stav: Povinný pre vyplnené údaje elektronického formulára, pre iné XML údaje nepovinný.] [Formát reprezentácie: textový reťazec.] [Hodnoty: Jednotný referencovateľný identifikátor elektronického formulára podľa prílohy č. 1 bodu 2.2.1 písm. b). Uvádza sa hodnota identifikátora elektronického formulára z modulu elektronických formulárov zo súboru meta.xml kontajnera pre publikáciu elektronických formulárov.] [Pravidlá použitia: Ak nejde o elektronický formulár, tento atribút sa nemusí použiť, ale je možné jeho využitie na interné potreby informačných systémov verejnej správy. Ak tento atribút obsahuje identifikátor elektronického formulára a zároveň je použitý element D.4.4, údaje sa pri prezentácii spracúvajú ako údaje, ktoré nie sú vyplnené podľa elektronického formulára.] [Poznámky: Cieľom použitia je previazanie údajov s elektronickým formulárom.
Version Reťazec slúži ako jednoznačný identifikátor verzie elektronického formulára. [Stav: Povinný pre vyplnené údaje elektronického formulára, pre iné XML údaje nepovinný.] [Formát reprezentácie: textový reťazec.] [Hodnoty: Hodnota podľa prílohy č. 1 bodu 2.2.1 písm. g)] [Pravidlá použitia: Ak nejde o elektronický formulár, tento atribút sa nemusí použiť, ale je možné jeho využitie na interné potreby informačných systémov verejnej správy.]
ContentType Určuje dátový obsah objektu pre ďalšie spracovanie informačnými systémami. [Stav: Povinný.] [Formát reprezentácie: Predpísaný textový reťazec.] [Hodnoty: „application/xml; charset=UTF-8“.] [Poznámky: Existuje len jediná hodnota, ktorá je uvedená vyššie. Je neprípustné použiť ako XML údaje formáty, ktoré používajú alebo majú zaregistrovanú inú hodnotu alebo ktoré nemajú vo svojej dokumentácii ako obvyklý spôsob prezentácie definovaný ten, ktorý je použitý v dátovom prvku Použitá prezentačná schéma.]
Vložené použité schémy (D.4.4)UsedSchemasEmbeddedZložený dátový prvok obsahujúci priamo vložené schémy.
Referencované použité schémy (D.4.5)UsedSchemasReferencedZložený dátový prvok obsahujúci referencie použitých schém.

D.4.4 Vložené použité schémy

Skrátená forma opisu súčastí dátového prvku Vložené použité schémy (UsedSchemasEmbedded)

Slovensky Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Vložené použité schémy (D.4.4) 1.0 Povinný ÚradUsedSchemasEmbeddedZložený dátový prvok obsahujúci priamo vložené schémy. [Je súčasťou: Kontajner XML údajov] [Má súčasti: Vložená použitá XSD schéma Vložená použitá prezentačná schéma] [Hodnoty: Neobsahuje.] [Pravidlá použitia: Ak ide o prenos iných XML údajov, vyplnenie podradených prvkov tohto prvku je povinné. Pre prenos vyplnených údajov elektronického formulára sa nepoužíva.]
Vložená použitá XSD schéma (D.4.2.2) 1.0 Povinný ÚradUsedXSDEmbeddedJednoznačná identifikácia XSD schémy použitej pre XML údaje pri podpisovaní, ktorá obsahuje celú použitú XSD schému. [Stav: Povinný pre XML údaje, ktoré nie sú vyplnenými údajmi elektronického formulára.] [Formát reprezentácie: Textový reťazec.] [Hodnota: Pri prenose vyplnených údajov elektronického formulára sa nepoužíva, pri prenose iných XML údajov obsahuje vlastnú XSD schému vo forme priamej integrácie.] [Pravidlá použitia: Používa sa len pre XML údaje, ktoré nie sú vyplnenými údajmi elektronického formulára.]
Vložená použitá prezentačná schéma (D.4.3.2) 1.0 Povinný ÚradUsedPresentationSchemaEmbeddedJednoznačná identifikácia prezentačnej schémy, použitej pre XML údaje pri podpisovaní, ktorá obsahuje celú použitú prezentačnú schému. [Stav: Povinný pre XML údaje, ktoré nie sú vyplnenými údajmi elektronického formulára.] [Formát reprezentácie: Textový reťazec.] [Hodnoty: Pri prenose vyplnených údajov elektronického formulára sa nepoužíva, pri prenose iných XML obsahuje vlastnú schému vo forme priamej integrácie.]
[Pravidlá použitia: Používa sa len pre XML údaje, ktoré nie sú vyplnenými údajmi elektronického formulára.] [Atribúty: ContentType, MediaDestinationTypeDescription, Language, TargetEnvironment.]
ContentTypeOpisuje typ prezentačnej schémy najmä pre zahraničné použitie. [Stav: Povinný.] [Hodnoty: Pre vyplnené údaje elektronického formulára aj iné XML údaje sa uvádza „application/xslt+xml“.]
MediaDestinationTypeDescriptionSlúži na automatizovanú identifikáciu výstupu transformácie s cieľom, že aplikácia dokáže identifikovať, či daný typ výstupu podporuje a bude ho vedieť zobraziť. [Stav: Povinný.] [Formát reprezentácie: Textový reťazec.] [Hodnoty: Povolenou hodnotou pre povinné prezentačné schémy pre podpisovanie iných XML údajov je práve jedna z možností „TXT“, „HTML“ a „XHTML“ podľa príslušného výstupu. Pre iné ako povinné transformácie sa používajú iné identifikácie ako tie pre povinné prezentácie. Iné identifikácie sa používajú len podľa § 48 písm. b) so zohľadnením možných následkov.]
LanguageJazyk použitej prezentačnej schémy.
[Stav: Nepovinný.]
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Hodnoty: Podľa prílohy č. 1 bodu 7.9.5.]
[Poznámky: Používa sa pre identifikáciu jazyka prezentácie XML údajov.]
TargetEnvironmentSlúži na odlíšenie nástroja alebo prostredia, pre ktoré je prezentačná schéma určená.
[Stav: Nepovinný]
[Formát reprezentácie: Textový reťazec]

D.4.5 Referencované použité schémy

Skrátená forma opisu súčastí dátového prvku Referencované použité schémy (UsedSchemasReference)

Slovensky Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Referencované použité schémy (D.4.5) 1.0 Povinný ÚradUsedSchemasReferencedZložený dátový prvok obsahujúci referencie použitých schém. [Je súčasťou: Kontajner XML údajov] [Má súčasti: Referencia použitej XSD schémy Referencia použitej prezentačnej schémy] [Hodnoty: Neobsahuje.] [Pravidlá použitia: Ak ide o vyplnené údaje elektronického formulára, vyplnenie podradených dátových prvkov tohto prvku je povinné. Pre iné XML údaje sa nepoužíva.]
Referencia použitej XSD schémy (D.4.2.1) 1.0 Povinný ÚradUsedXSDReferenceJednoznačná identifikácia XSD schémy použitej pre XML údaje pri podpisovaní prostredníctvom referencie. [Stav: Povinný pre vyplnené údaje elektronického formulára.] [Formát reprezentácie: Uniform Resource Identifier (URI).] [Hodnoty: Pri prenose vyplnených údajov elektronického formulára sa vypĺňa v tvare jednotného referencovateľného identifikátora použitého súboru XSD schémy z príslušného formulára v module elektronických formulárov. Pre formuláre sprístupnené v module elektronických formulárov do dátumu určeného podľa prílohy č. 1 bodu 7.3.6 sa používa hodnota podľa dokumentácie zverejnenej v centrálnom metainformačnom systéme. Pri prenose iných XML údajov sa nepoužíva.] [Atribúty: TransformAlgorithm, DigestMethod, DigestValue.] [Pravidlá použitia: Používa sa len pre vyplnené údaje elektronického formulára, pričom definícia dátovej štruktúry vo forme XSD schémy je pripojená ako jej referencia a digitálny odtlačok.]
TransformAlgorithmAtribút identifikuje použitý transformačný algoritmus. [Stav: Povinný.] [Formát reprezentácie: Uniform Resource Identifier (URI).] [Hodnoty: Hodnotou je Uniform Resource Identifier (URI) podľa použitého kanonikalizačného algoritmu, a to v tvare: „http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315“ pre Canonical XML vo verzii 1.0, „http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#“ pre Exclusive XML Canonicalization vo verzii 1.0 alebo „http://www.w3.org/2006/12/xml-c14n11“ pre Canonical XML 1.1.]
DigestMethodAtribút identifikuje hašovaciu funkciu, ktorá je použitá na výpočet digitálneho odtlačku. [Stav: Povinný.] [Formát reprezentácie: Identifikátor z použitej podpisovej politiky v tvare Object Identifier (OID) vo forme Uniform Resource Name (URN) zápisu.56] [Hodnoty: Používa sa niektorá z hašovacích funkcií uvedených v podpisovej politike podľa osobitného predpisu,41) na základe ktorej je vytvorený podpis kontajnera XML údajov. Ak je kontajner XML údajov používaný bez podpisu, používa sa niektorá z hašovacích funkcií podľa osobitného predpisu,41) napríklad „urn:oid:2.16.840.1.101.3.4.2.3“ pre hašovaciu funkciu SHA-512.] [Založené na: Osobitný predpis.57) [Poznámky: Ak hodnotou nie je niektorý z algoritmov podľa podpisovej politiky, nie je možné vytvoriť platný kvalifikovaný elektronický podpis.]
DigestValueUrčuje hodnotu digitálneho odtlačku referencovaného súboru. [Stav: Povinný.] [Formát reprezentácie: Textový reťazec vo formáte Base64.] [Pravidlá použitia: Hodnota sa uvádza podľa osobitnej špecifikácie W3C XML Encryption Syntax and Processing.]
Referencia použitej prezentačnej schémy (D.4.3.1) 1.0 Povinný ÚradUsedPresentationSchemaReferenceJednoznačná identifikácia prezentačnej schémy použitej pre XML údaje pri podpisovaní prostredníctvom referencie. [Stav: Povinný pre vyplnené údaje elektronického formulára.] [Formát reprezentácie: Uniform Resource Identifier (URI).] [Hodnoty: Pri prenose vyplnených údajov elektronického formulára sa vypĺňa v tvare jednotného referencovateľného identifikátora použitého súboru prezentačnej schémy z príslušného formulára v module elektronických formulárov. Pre formuláre sprístupnené v module elektronických formulárov do dátumu určeného podľa prílohy č. 1 bodu 7.3.6 sa používa hodnota podľa dokumentácie zverejnenej v centrálnom metainformačnom systéme. Pri prenose iných XML údajov sa nevypĺňa.] [Atribúty: TransformAlgorithm, DigestMethod, DigestValue, ContentType, MediaDestinationTypeDescription, Language, TargetEnvironment.] [Poznámky: Používa sa len pre vyplnené údaje elektronického formulára, pričom definícia dátovej štruktúry vo forme prezentačnej schémy je pripojená ako jej referencia a digitálny odtlačok.]
TransformAlgorithmAtribút identifikuje použitý transformačný algoritmus. [Stav: Povinný.] [Formát reprezentácie: Uniform Resource Identifier (URI).] [Hodnoty: Hodnotou je Uniform Resource Identifier (URI) podľa použitého kanonikalizačného algoritmu, a to v tvare: „http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315“ pre Canonical XML vo verzii 1.0, „http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#“ pre Exclusive XML Canonicalization vo verzii 1.0 alebo „http://www.w3.org/2006/12/xml-c14n11“ pre Canonical XML 1.1.]
DigestMethodAtribút identifikuje algoritmus použitý na výpočet digitálneho odtlačku. [Stav: Povinný.] [Formát reprezentácie: Identifikátor z použitej podpisovej politiky v tvare Object Identifier (OID) vo forme Uniform Resource Name (URN) zápisu.56)] [Hodnoty: Používa sa niektorý z algoritmov uvedených v podpisovej politike podľa osobitného predpisu,41) na základe ktorého je vytvorený podpis kontajnera XML údajov. Ak je kontajner XML údajov používaný bez podpisu, používa sa niektorá z hašovacích funkcií podľa osobitného predpisu,41) napríklad „urn:oid:2.16.840.1.101.3.4.2.3“ pre hašovaciu funkciu SHA-512.] [Založené na: Osobitný predpis57) a európska norma.58) [Poznámky: Ak hodnotou nie je niektorý z algoritmov podľa podpisovej politiky, nie je možné vytvoriť platný kvalifikovaný elektronický podpis.]
DigestValueUrčuje hodnotu digitálneho odtlačku referencovaného súboru. [Stav: Povinný.] [Formát reprezentácie: Textový reťazec vo formáte Base64.] [Pravidlá použitia: Hodnota sa uvádza podľa osobitnej špecifikácie W3C XML Encryption Syntax and Processing.]
ContentTypeOpisuje typ prezentačnej schémy najmä pre zahraničné použitie. [Stav: Povinný.] [Hodnoty: Pre vyplnené údaje elektronického formulára aj iné XML údaje sa uvádza „application/xslt+xml“.]
MediaDestinationTypeDescriptionSlúži na automatizovanú identifikáciu výstupu transformácie s cieľom, že aplikácia dokáže identifikovať, či daný typ výstupu podporuje a bude ho vedieť zobraziť. [Stav: Povinný.] [Formát reprezentácie: Textový reťazec.] [Hodnoty: Povolenou hodnotou pre povinné prezentačné schémy pre podpisovanie vyplnených údajov elektronického formulára podľa prílohy č. 1 bodu 2.6.7 je práve jedna z možností „TXT“, „HTML“ a „XHTML“ podľa príslušného výstupu. Pre iné ako povinné transformácie sa používajú iné identifikácie ako tie pre povinné prezentácie. Iné identifikácie sa používajú len podľa § 48 písm. b) so zohľadnením možných následkov.]
LanguageJazyk použitej prezentačnej schémy. [Stav: Nepovinný.] [Formát reprezentácie: Textový reťazec.] [Hodnoty: Podľa prílohy č. 1 bodu 7.9.5.] [Poznámky: Používa sa, ak elektronický formulár poskytuje pre rôzne jazyky rozdielne prezentačné schémy.]
TargetEnvironmentSlúži na odlíšenie nástroja alebo prostredia, pre ktoré je prezentačná schéma určená.
[Stav: Nepovinný podľa pravidiel použitia]
[Formát reprezentácie: Textový reťazec]
[Hodnoty: Pre tieto údaje sa hodnota atribútu tvorí v súlade s číselníkom pre prostredia elektronických formulárov zverejneným v module elektronických formulárov.]
[Pravidlá použitia: Ak je prezentačná schéma určená na vykonanie transformácie do prezentácie modulom elektronických formulárov, použitie atribútu je pre vyplnené údaje elektronického formulára nepovinné.]

Príloha č. 8 k vyhláške č. 78/2020 Z. z.

Identifikovanie podpísaného dokumentu

1. Hodnoty identifikovania formátu podpísaného elektronického dokumentu

Podpísaný elektronický dokument podľaIdentifikátor vo forme prípony súboruIdentifikátor vo forme položky „Content-type“ v elektronickom podpise
§ 46 ods. 2 písm. a) a b) prvého bodu .pdf application/pdf
§ 46 ods. 2 písm. b) druhého bodu .txt text/plain; charset=UTF-8
§ 46 ods. 2 písm. b) tretieho bodu .png image/png
§ 46 ods. 2 písm. c) .xml application/vnd.gov.sk.xmldatacontainer+xml; charset=UTF-8

2. Hodnoty identifikovania formátu podpisového kontajneru

Podpisový kontajnerIdentifikátor vo forme prípony súboruIdentifikátor vo forme položky „Content-type“ v elektronickom podpise
§ 47 písm. a) .asics, .scs application/vnd.etsi.asic-s+zip
§ 47 písm. a), vnorený kontajner .zip application/zip
§ 47 písm. a), rozšírený podpisový kontajner .asice, .sce application/vnd.etsi.asic-e+zip

Príloha č. 9 k vyhláške č. 78/2020 Z. z.

Dátová štruktúra základného číselníka

Základný číselník

Skrátená forma opisu súčastí dátového prvku Základný číselník (Codelist)

Slovensky Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Základný číselník (D.5) 1.0 Povinný Úrad (1) Codelist Zložený dátový prvok na opis štruktúry základného číselníka. [Má súčasti: Kód číselníka Jednotný referencovateľný identifikátor Názov číselníka Gestor číselníka Zdrojový číselník Dátum platnosti Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Poznámka Položka číselníka] [Hodnoty: Neobsahuje.]
Kód číselníka (D.5.1) 1.1 Povinný Úrad (1) CodelistCode Jedinečný kód základného číselníka. [Formát reprezentácie: Textový reťazec tvorený alfanumerickými znakmi.] [Veľkosť dátového poľa: Najmenej 100 znakov.] [Hodnoty: V súlade s pridelenou hodnotou.] [Poznámky: Textová štruktúra sa tvorí CLXXXXXX, pričom znaky X predstavujú cifry.]
Referencovateľný identifikátor (D.6.1) 1.0 Povinný Úrad ReferenceIdentifier Obsahuje jednotný referencovateľný identifikátor. [Formát reprezentácie: Uniform Resource Identifier (URI).] [Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 2047 znakov.] [Hodnoty: Podľa § 2 písm. p) a § 32. „Príklady použitia: https://data.gov.sk/set/codelist/CL000086]
Názov číselníka (D.5.2) 1.1 Povinný Úrad (1) CodelistName Stručný a zrozumiteľný názov základného číselníka opisujúci jeho obsah. [Formát reprezentácie: Dátový typ „Lokalizovaný dátový prvok s históriou“ vo formáte textového reťazca. Začína sa veľkým písmenom.] [Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 255 znakov.] [Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
Gestor číselníka (D.5.3) 1.1 Povinný Úrad (1) CodelistManager Celý názov vecného gestora základného číselníka. [Formát reprezentácie: Dátový typ „Lokalizovaný dátový prvok s históriou“ vo formáte textového reťazca. Začína sa veľkým písmenom.] [Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 255 znakov.] [Hodnoty: Príklady použitia: Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu.] [Pravidlá použitia: Ak má číselník aj podgestorov, používa sa viackrát. Poradie je v tomto prípade určujúce, pričom podgestori sa uvádzajú na druhom a ďalších miestach.]
Zdrojový číselník (D.5.4) 1.1 Nepovinný Úrad (0...N) SourceCodelist Ak základný číselník preberá údaje z iného číselníka, identifikuje sa zdrojový preberaný číselník. [Formát reprezentácie: Textový reťazec.] [Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 2047 znakov.] [Hodnoty: Príklady použitia: Najmä podľa slovenskej technickej normy59) [Poznámky: Používa sa najmä, ak základný číselník vychádza z medzinárodne uznaného číselníka. Používajú sa dvojznakové kódy Alpha-2.]
Dátum platnosti (D.5.5) 1.1 Povinný Úrad (1) ValidFrom Dátum, kedy je základný číselník publikovaný. [Formát reprezentácie: Podľa štandardného formátu Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).] [Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Podľa formátu Date.] [Hodnoty: Podľa formátu Date.]
Začiatok účinnosti (D.5.6) 1.1 Povinný Úrad (1) EffectiveFrom Dátum, od ktorého základný číselník nadobudol účinnosť, to znamená, odkedy je možné ho používať. [Formát reprezentácie: Podľa štandardného formátu Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).] [Veľkosť dátového poľa: Podľa formátu Date.] [Hodnoty: Podľa formátu Date.] [Pravidlá použitia: Vzhľadom na zachovanie kontinuity použiteľnosti príslušnej hodnoty sa zmenou bežného číselníka na základný číselník jeho účinnosť nemení. Uvedený fakt je možné uviesť do dátového prvku Poznámka.] [Poznámky: Účinnosť je spravidla totožná s dátumom vytvorenia okrem prípadov, keď je účinnosť posunutá. Začiatok účinnosti nemôže byť skorší ako dátum vytvorenia.]
Koniec účinnosti (D.5.7) 1.1 Povinný Úrad (1) EffectiveTo Dátum, od ktorého je zrušená účinnosť základného číselníka. [Formát reprezentácie: Podľa štandardného formátu Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).] [Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Podľa formátu Date.] [Hodnoty: Podľa formátu Date. Presnosť je na úrovni dňa. Ak nie je účinnosť ukončená, neobsahuje žiadnu hodnotu.] [Pravidlá použitia: Koniec účinnosti nemôže byť skorší ako začiatok účinnosti.]
Poznámka (D.5.8) 1.1 Nepovinný Úrad (0...N) Note Obsahuje doplňujúce informácie k základnému číselníku, ak je to potrebné. [Formát reprezentácie: Dátový typ „Lokalizovaný dátový prvok“ vo formáte textového reťazca.] [Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 4095 znakov.] [Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.] [Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát.]
Položka číselníka (D.5.9) 1.1 Povinný Úrad (1...N) CodelistItem Zložený dátový prvok pre jednotlivé položky číselníka. [Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát. Číselník musí obsahovať najmenej jednu položku číselníka.]

D.5.9 Položka číselníka

Skrátená forma pisu súčastí dátového prvku Položka číselníka (CodelistItem)

SlovenskyAnglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Základný číselník (D.5) 1.0 Povinný Úrad (1) CodelistItem Zložený dátový prvok na opis dátovej štruktúry položky číselníka. [Je súčasťou: Základný číselník] [Má súčasti: Kód položky Jednotný referencovateľný identifikátor Názov položky Skrátený názov položky Skratka názvu položky Doplňujúci obsah Merná jednotka Poznámka Zahŕňa Tiež zahŕňa Vylučuje Dátum platnosti Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Logické poradie položkyLegislatívna uznateľnosť] [Hodnoty: Neobsahuje.]
Kód položky (D.5.9.1) 1.1 Povinný Úrad (1) ItemCode Jedinečný kód položky. [Formát reprezentácie: Textový reťazec tvorený alfanumerickými znakmi, pričom sa nerozoznáva rozdiel medzi veľkými a malými písmenami.] [Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 255 znakov.] [Poznámky: Spravidla je tvorený desiatimi znakmi.]
Referencovateľný identifikátor (D.6.1) 1.0 Povinný Úrad ReferenceIdentifier Obsahuje jednotný referencovateľný identifikátor. [Formát reprezentácie: Uniform Resource Identifier (URI).] [Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 2047 znakov.] [Hodnoty: Podľa § 2 písm. p) a § 32. Príklady použitia: Pre každú položku číselníka sa vyskladá jednotný referencovateľný identifikátor ako kombinácia šablóny jednotného referencovateľného identifikátora a kódu položky nasledovne: • šablóna jednotného referencovateľného identifikátora: [https://data.gov.sk/def/egov/life-situation-scope/[ID]] • kód položky: 1 • jednotný referencovateľný idenrifikátor položky: https://data.gov.sk/def/egov/life-situation-scope/1. ]
Názov položky (D.5.9.2) 1.1 Povinný Úrad (1...N) ItemName Úplný názov položky. [Formát reprezentácie: Dátový typ „Lokalizovaný dátový prvok s históriou“ vo formáte textového reťazca.] [Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 2047 znakov.] [Hodnoty: Nemá predpísaný obsah. Na umožnenie spracovania problematických hodnôt sa poskytuje položka s názvom „Iné“ a podobne, pričom sa spravidla príslušnou obslužnou aplikáciou poskytuje možnosť voľne vypĺňateľného dátového poľa. Príklady použitia: Slobodný, Ženatý, Iný stav, Spoločnosť s ručením obmedzeným, Riadiaci výbor exekutívneho orgánu.] [Pravidlá použitia: Každá jazyková verzia sa k príslušnému dátumu účinnosti používa len raz, pričom atribút „language“ slúži na určenie jazyka, v ktorom je položka vytvorená.]
Skrátený názov položky (D.5.9.3) 1.1 Nepovinný Úrad (0...N) ItemShortenedName Zaužívaný názov položky najmä na účely zrýchleného automatizovaného spracovania. [Formát reprezentácie: Dátový typ „Lokalizovaný dátový prvok s históriou“ vo formáte textového reťazca..] [Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 128 znakov.] [Hodnoty: Príklady použitia: Veľká Británia, Riadiaci výbor.] [Poznámky: Používa sa najmä, ak je názov položky veľmi dlhý, napríklad pre Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska.]
Skratka názvu položky (D.5.9.4) 1.1 Nepovinný Úrad (0...N) ItemAbbreviatedName Zaužívaná skratka pre názov položky [Formát reprezentácie: Dátový typ „Lokalizovaný dátový prvok s históriou“ vo formáte textového reťazca..] [Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 20 znakov.] [Hodnoty: Príklady použitia: TANAP, RV.] [Poznámky: Spravidla sa tvorí z prvých písmen jednotlivých slov názvu položky.]
Doplňujúci obsah (D.5.9.5) 1.1 Nepovinný Úrad (0...N) AdditionalContent Atribút pre významové rozšírenie údajov číselníka, ak je to potrebné. [Formát reprezentácie: Dátový typ „Lokalizovaný dátový prvok s históriou“ vo formáte textového reťazca.] [Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 4095 znakov.] [Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.] [.]
Merná jednotka (D.5.9.6) 1.1 Nepovinný Úrad (0...1) UnitOfMeasure Použitá merná jednotka. [Formát reprezentácie: Dátový typ „Dátový prvok s históriou“ vo formáte textového reťazca.] [Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 50 znakov.] [Pravidlá použitia: Používa sa len pri číselníkoch, v ktorých je takáto informácia relevantná, najmä ak je potrebné takéto odlíšenie viacerých položiek základného číselníka. Ak existuje, pre dané merné jednotky sa používa relevantný základný číselník.]
Poznámka (D.5.8) (0...1) Note Ľubovoľné doplňujúce informácie k položke. [Formát reprezentácie: Dátový typ „Lokalizovaný dátový prvok s históriou“ vo formáte textového reťazca.] [Pravidlá použitia: Obsahuje buď doplňujúce informácie o položke, alebo všeobecný opis položky, pričom neopakuje obsah atribútov Zahŕňa, Tiež zahŕňa a Vylučuje, ak existujú.] [Poznámky: Používa sa napríklad na zapísanie dôvodu zaradenia odporúčanej položky.]
Zahŕňa (D.5.9.7) 1.1 Nepovinný Úrad (0...1) Includes Tematické prepojenie na vytváranie triedenia položiek a hierarchických vzťahov číselníkov, najmä ak to nie je zrejmé z názvu položky. Klasifikovaným spôsobom opisuje obsah položky, najmä s cieľom vytvárania tried. [Formát reprezentácie: Dátový typ „Lokalizovaný dátový prvok s históriou“ vo formáte textového reťazca.] [Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 4095 znakov.] [Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.] [Poznámky: Spravidla používané pri štatistických číselníkoch, najmä ako kľúčové slová pre klasifikáciu položiek a ich triedenie.]
Tiež zahŕňa (D.5.9.8) 1.1 Nepovinný Úrad (0...1) IncludesAlso Tematické prepojenie na vytváranie triedenia položiek a hierarchických vzťahov číselníkov osobitnej kategórie inej ako v atribúte Zahŕňa sa, najmä ak to nie je zrejmé z názvu položky. Klasifikovaným spôsobom opisuje hraničné hodnoty. [Formát reprezentácie: Dátový typ „Lokalizovaný dátový prvok s históriou“ vo formáte textového reťazca.] [Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 1023 znakov.] [Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.] [Poznámky: Spravidla používané pri štatistických číselníkoch, najmä ako zoznam hraničných hodnôt klasifikácií pre jednoznačné zaradenie do atribútu Zahŕňa.]
Vylučuje (D.5.9.9) 1.1 Nepovinný Úrad (0...1) Excludes Tematické prepojenie pre vytváranie hierarchických vzťahov číselníkov, najmä ak to nie je zrejmé z názvu položky. Klasifikovaným spôsobom opisuje vylúčené hodnoty. [Formát reprezentácie: Dátový typ „Lokalizovaný dátový prvok s históriou“ vo formáte textového reťazca.] [Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 2047 znakov.] [Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.] [Poznámky: Spravidla používané pri štatistických číselníkoch pre klasifikáciu, do ktorej triedy položku určite nemožno zaradiť. Vylúčené kľúčové slová môžu obsahovať referencie na položky, do ktorých vylúčené kľúčové slová patria.]
Dátum platnosti (D.5.5) Povinný (1) ValidFrom Dátum, kedy je položka publikovaná v číselníku. [Formát reprezentácie: Podľa štandardného formátu Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).] [Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Podľa formátu Date.] [Hodnoty: Podľa formátu Date.] [Pravidlá použitia: Vzhľadom na zachovanie kontinuity použiteľnosti príslušnej hodnoty sa zmenou bežného číselníka na základný číselník dátum platnosti nemení. Uvedený fakt je možné uviesť do dátového prvku Poznámka.]
Začiatok účinnosti (D.5.6) Povinný (1) EffectiveFrom Dátum, od ktorého položka nadobudla účinnosť, to znamená, odkedy je možné ju používať. [Formát reprezentácie: Dátový typ „Dátový prvok s históriou“ v štandardnom formáte Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).] [Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Podľa formátu Date.] [Hodnoty: Podľa formátu Date. Presnosť je na úrovni dňa.] [Pravidlá použitia: Vzhľadom na zachovanie kontinuity použiteľnosti príslušnej hodnoty sa zmenou bežného číselníka na základný číselník začiatok účinnosti nemení. Uvedený fakt je možné uviesť do dátového prvku Poznámka.] [Poznámky: Účinnosť je spravidla totožná s dátumom vytvorenia okrem prípadov, keď je účinnosť posunutá. Začiatok účinnosti položky číselníka sa mení, len ak mala položka číselníka pozastavenú účinnosť. Historické zmeny hodnôt jednotlivých súčastí položky číselníka sa evidujú len v príslušných súčastiach.]
Koniec účinnosti (D.5.7) Povinný (1) EffectiveTo Dátum, ktorým sa končí účinnosť položky. [Formát reprezentácie: Dátový typ „Dátový prvok s históriou“ v štandardnom formáte Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).] [Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Podľa formátu Date.] [Hodnoty: Podľa formátu Date. Presnosť je na úrovni dňa. Ak nie je účinnosť ukončená, neobsahuje žiadnu hodnotu.] [Pravidlá použitia: Koniec účinnosti nemôže byť skorší ako začiatok účinnosti. Koniec účinnosti položky číselníka sa mení, len ak sa položke číselníka pozastavuje účinnosť. Historické zmeny hodnôt jednotlivých súčastí položky číselníka sa evidujú len v príslušných súčastiach okrem obdobia pozastavenej účinnosti celej položky číselníka, ktorá sa eviduje len v tomto dátovom prvku.]
Logické poradie položky (D.5.9.10) 1.1 Nepovinný Úrad (0...1) ItemLogicalOrder Odporúčané logické poradie položky pri používaní číselníka. [Formát reprezentácie: Dátový typ „Lokalizovaný dátový prvok“ vo formáte prirodzeného čísla.] [Poznámky: Pri zmene svojej hodnoty nevyvoláva vytvorenie novej položky.]
Legislatívna uznateľnosť (D.5.9.11) 1.0 Povinný Úrad (1) LegislativeValidity Dátový prvok slúžiaci na rozlíšenie legislatívnej uznateľnosti danej položky v podmienkach Slovenskej republiky. [Hodnoty: Dátový typ „Dátový prvok s históriou“ s hodnotami: 1 – uznateľná, 0 – neuznateľná.] [Poznámky: Nie každá hodnota číselníka je uznateľná na úradné alebo právne konanie v Slovenskej republike. Pri typoch obchodných spoločností v Slovenskej republike, ako sú „Spoločnosť s ručením obmedzeným“ a „Akciová spoločnosť“, sú tieto legislatívne uznateľné, ale pri zahraničných obchodných spoločnostiach, ako sú napríklad „Unlimited“ a podobne, môže ísť len o niektoré z nich, pri určitej činnosti sa však môžu používať aj tie neuznateľné, napríklad pri štatistickom zisťovaní na úrovni Európy.]

Príloha č. 10 k vyhláške č. 78/2020 Z. z.

Zoznam atribútov SAML Assertion

1.1 Zoznam atribútov SAML Assertion v štruktúre AttributeStatement je uvedený v tejto tabuľke:

AtribútVýznam
ActorIDSector Typ použitého identifikátora v kontexte informačného systému, ktorý je zdrojom a správcom identity použitej v atribúte ActorID pre rolu aktér. Hodnotou je textový reťazec. Pre identity federované z ústredného portálu verejnej správy je hodnotou „SECTOR_UPVS“.
ActorID Samotný identifikátor identity v roli aktér - používateľ, ktorý akciu vykonal. Hodnotou je identifikátor právnickej osoby alebo identifikátor fyzickej osoby1).
SubjectIDSector Typ použitého identifikátora v kontexte informačného systému, ktorý je zdrojom a správcom identity použitej v atribúte SubjectID pre rolu subjekt. Hodnotou je textový reťazec. Pre identity federované z ústredného portálu verejnej správy je hodnotou„SECTOR_UPVS“.
SubjectID Samotný identifikátor identity v roli subjekt. Subjektom je konkrétna osoba, v mene ktorej sa vykonáva proces. Hodnotou je identifikátor právnickej osoby alebo identifikátor fyzickej osoby. Ak používateľ koná vo svojom mene, hodnota je totožná s ActorID.
DelegationType Typ zastupovania: v akom vzťahu je identita SubjectID k identite ActorID. Hodnotou je 0 generálne zastupovanie podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, napríklad konateľ právnickej osoby, alebo súdom určený zástupca nesvojprávnej osoby, 1 n delegované zastupovanie.
QAAlevel Úroveň autentifikácie podľa prílohy č. 6 tabuľky č. 8, ktorú použil používateľ pri prihlásení sa do systému. Hodnotou je číslo úrovne autentifikácie elektronických služieb verejnej správy.

1.2 Atribúty podľa bodu 1.1 môžu byť rozšírené o ďalšie atribúty, potrebné na špecifickú implementáciu.

Príloha č. 11 k vyhláške č. 78/2020 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102 z 26. októbra 2016 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora (Ú. v. EÚ L 327, 2. 12. 2016).

Poznámky pod čiarou

1) § 10 ods. 11 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.

2) § 6 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.

3) ISO/IEC 10646:2012 Univerzálny kódovaný súbor znakov (UCS).

4) STN EN 301 549 Požiadavky na prístupnosť produktov a služieb IKT (871549).

5) Napríklad § 5 až 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

6) ISO 32000-2 Portable document format, PDF 2.0.

7) Napríklad zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.

8) RFC 6838: Špecifikácie typov médií a registračné postupy z dôvodu zjednotenia používaných hodnôt.

9) Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) pre prístupnosť webového obsahu vo verzii 2.1.

10) § 31a zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.

11) RFC 2046: Formát Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME). Časť 2: Typy médií, RFC 3629:UTF-8 transformácia UCS (univerzálnej znakovej sady).

12) ISO/IEC 10646 - Informačné technológie. Univerzálna znaková sada (UCS).

13) ISO/IEC 29500:2012 Formáty súborov Office Open XML.

14) § 4 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z.

15) ISO/IEC 29500-4:2012 Formáty súborov Office Open XML. Prechodné migračné vlastnosti.

16) ISO/IEC 15948: Informačné technológie. Počítačová grafika a spracovanie obrázkov. Prenosná sieťová grafika (PNG). Funkčná špecifikácia.

17) ISO/IEC 10918-5:2013 Digitálna kompresia a kódovanie kontinuálne tónovaných statických obrázkov. JPEG File Interchange Format (JFIF).

18) RFC 4180 Spoločný formát a MIME typ pre Comma Separated Values (CSV) súbory.

19) Zákon č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.

20) Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.

21) § 54a zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.

22) RFC 7232 - Hypertext Transfer Protocol (HTTP/1.1): Conditional Requests.

23) Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.

24) RFC 7946 - GeoJSON formát.

25) § 48 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016).

26) Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/1506 z 8. septembra 2015, ktorým sa ustanovujú špecifikácie týkajúce sa formátov zdokonalených elektronických podpisov a zdokonalených elektronických pečatí, ktoré môžu subjekty verejného sektora uznávať, podľa článkov 27 ods. 5 a 37 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách, pre elektronické transakcie na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 235, 9. 9. 2015).

27) ISO 19005-1 Formát elektronického dokumentu pre dlhodobé uchovávanie – použitie PDF 1.4 (PDF/A-1), ISO 19005-2 Formát elektronického dokumentu pre dlhodobé uchovávanie – použitie ISO 32000-1 (PDF/A-2), ISO 19005-3 Formát elektronického dokumentu pre dlhodobé uchovávanie – použitie ISO 32000-1 s podporou pre vnorené súbory (PDF/A-3).

28) § 35 až 39 zákona č. 305/2013 Z. z.

29) ETSI TS 102 918 Elektronické podpisy a infraštruktúry (ESI): Formát Associated Signature Containers (ASiC), ETSI TS 103 174 V2.2.1: Elektronické podpisy a infraštruktúry (ESI): Základný profil Associated Signature Containers (ASiC).

30) ETSI EN 319 162-1: Associated Signature Containers (ASiC); Part 1: Building blocks and ASiC baseline containers.

31) § 11 písm. k) zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) v znení zákona č. 211/2019 Z. z.

32) § 23 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.

33) Napríklad § 28 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.

34) § 23 ods. 1 písm. b) zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.

35) ISO 14533-4, Kapitola 3.2, Dlhodobé profily podpisov, Atribúty odkazujúce na objekty dôkazov existencie používané v dlhodobých formátoch podpisov (PoEAttributes).

36) ISO 14533-4, Kapitola 3.3, Dlhodobé profily podpisov, Atribúty odkazujúce na objekty dôkazov existencie používané v dlhodobých formátoch podpisov (PoEAttributes).

37) § 3 písm. f) zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.

38) § 28 ods. 6 zákona č. 305/2013 Z. z v znení neskorších predpisov.

39) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

40) STN ISO/ IEC 18004 Informačné technológie. Automatická identifikácia a spôsoby uchovávania údajov. Špecifikácia čiarového kódu QR Code 2005 (97 7127).

41) § 11 písm. m) zákona č. 272/2016 Z. z.

42) § 4 ods. 2 zákona č. 305/2013 Z. z.

43) STN ISO 15836 Informácie a dokumentácia. Dublin Core - súbor metadátových prvkov (01 0158).

44) STNENISO 3166-1 Kódy názvov krajín a ich častí. Časť 1: Kódy krajín (ISO 3166-1: 2013) (01 0190).

45) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.

46) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 302/1994 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách v znení neskorších predpisov.

47) ISO 13616 Finančné služby. Medzinárodné bankové číslo účtu (IBAN).

48) ISO 9362 Bankovníctvo. Bankové telekomunikačné správy. Bankové identifikačné kódy (BIC).

49) Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v znení vyhlášky č. 141/2015 Z. z.]

50) Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

51) RFC 5646: Značky pre identifikáciu jazykov. STN ISO 639-1 Kódy názvov jazykov. Časť 1: Dvojmiestne abecedné kódy (01 0400). STN ISO 639-2 Kódy názvov jazykov. Časť 2: Trojmiestne abecedné kódy (01 0400).

52) Čl. 3 ods. 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28. 8. 2014).

53) Čl. 24 nariadenia (EÚ) č. 910/2014.

54) Čl. 28 nariadenia (EÚ) č. 910/2014.

55) ISO/IES 15408 Informačné technológie. Bezpečnostné techniky. Kritériá na hodnotenie bezpečnosti IT.

56) RFC 3061: Menný priestor vo formáte Uniform Resource Name (URN) pre identifikátory objektov.

57) Zákon č. 272/2016 Z. z. v znení zákona č. 211/2019 Z. z.

58) ETSI TS 119 312 – Elektronické podpisy a infraštruktúry; Kryptografické sady.

59) STN EN ISO 3166-1 Kódy názvov krajín a ich častí. Časť 1: Kódy krajín (ISO 3166-1: 2013) (01 0190).