Zákon č. 374/2018 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Platnosť od 22.12.2018
Účinnosť od 01.01.2020 do31.12.2021 (za 2 roky)
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019 okrem čl. IV bodov 5 a 6, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. marca 2019, čl. I bodov 1, 5, 6, 16, 21, 23, 27, 29, 58 a 59 a čl. II bodu 1, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júna 2019, čl. I bodov 2, 7, 15, 22, 28, 30, 32, 38 až 41, 46,...