Zákon č. 41/2017 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Platnosť od 27.02.2017
Účinnosť od 01.01.2018
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2017 okrem čl. III ôsmeho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. mája 2017, čl. III prvého až štvrtého bodu, siedmeho a deviateho bodu a čl. IV prvého, druhého a piateho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júna 2017, čl. II tretieho bodu,...