Oznámenie č. 220/2017 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Platnosť od 22.09.2017
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť 16. augusta 2017 v súlade s článkom 31 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 29. augusta 2017 v súlade s článkom 31 ods. 2.

220

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 10. októbra 2013 bol prijatý v Kumamote Minamatský dohovor o ortuti.

V mene Slovenskej republiky bol dohovor podpísaný 10. októbra 2013.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s dohovorom uznesením č. 611 z 10. mája 2017.

Prezident Slovenskej republiky ratifikoval dohovor 23. mája 2017. Ratifikačná listina Slovenskej republiky bola 31. mája 2017 uložená u depozitára, ktorým je generálny tajomník Organizácie Spojených národov.

Dohovor nadobudol platnosť 16. augusta 2017 v súlade s článkom 31 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 29. augusta 2017 v súlade s článkom 31 ods. 2.


Minamatský dohovor o ortuti

Zmluvné strany tohto dohovoru,

uznávajúc, že ortuť je chemická látka vzbudzujúca globálne obavy vzhľadom na jej prenos atmosférou na veľké vzdialenosti, jej pretrvávanie v životnom prostredí, keď sa doň uvoľní antropogénnou činnosťou, jej schopnosť bioakumulácie v ekosystémoch a jej významné nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a životné prostredie,

pripomínajúc rozhodnutie Riadiacej rady Programu OSN pre životné prostredie číslo 25/5 z 20. februára 2009 zamerané na iniciáciu medzinárodných činností orientovaných na spravovanie ortuti efektívnym, účinným a jednotným spôsobom,

pripomínajúc odsek 221 výsledného dokumentu z konferencie OSN o trvalo udržateľnom rozvoji „Budúcnosť, ktorú chceme“, ktorý vyzval na úspešné zavŕšenie rokovaní o globálnom právne záväznom nástroji týkajúcom sa ortuti s cieľom riešiť aj riziká jej pôsobenia na ľudské zdravie a životné prostredie,

pripomínajúc skutočnosť, že konferencia OSN o trvalo udržateľnom rozvoji opätovne potvrdila zásady Deklarácie z Ria o životnom prostredí a rozvoji vrátane zásady spoločnej, ale diferencovanej zodpovednosti, uznávajúc osobitné okolnosti a možnosti jednotlivých štátov, ako aj potrebu konať na celosvetovej úrovni,

uvedomujúc si obavy o zdravie, najmä v rozvojových krajinách, vyplývajúce z vystavenia zraniteľných skupín obyvateľstva účinkom ortuti, najmä žien, detí a prostredníctvom nich aj budúcich generácií,

berúc na vedomie osobitnú zraniteľnosť arktických ekosystémov a domorodých spoločenstiev z dôvodu biomagnifikácie ortuti a kontaminácie tradičných potravín, ako aj obavy o domorodé spoločenstvá vo všeobecnosti s ohľadom na účinky ortuti,

uznávajúc dôležité ponaučenia z minamatského ochorenia, hlavne vážne zdravotné a environmentálne účinky vyplývajúce zo znečistenia ortuťou, ako aj potrebu zabezpečiť náležité zaobchádzanie s ortuťou a prevenciu výskytu takýchto udalostí v budúcnosti,

zdôrazňujúc význam finančnej, technickej a technologickej podpory, ako aj podpory na vytváranie kapacít, najmä pre rozvojové krajiny a krajiny s transformujúcou sa ekonomikou, v záujme posilnenia schopnosti štátov v oblasti zaobchádzania s ortuťou a podpory účinného vykonávania tohto dohovoru,

uznávajúc činnosti Svetovej zdravotníckej organizácie zamerané na ochranu ľudského zdravia pred účinkom ortuti a úlohu príslušných mnohostranných dohôd o životnom prostredí, najmä Bazilejského dohovoru o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní a Rotterdamského dohovoru o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení pre vybrané nebezpečné chemikálie a pesticídy v medzinárodnom obchode,

uznávajúc, že tento dohovor a iné medzinárodné dohody v oblasti životného prostredia a obchodu sa vzájomne podporujú,

zdôrazňujúc, že žiadne z ustanovení tohto dohovoru nemá za cieľ ovplyvňovať práva a povinnosti ktorejkoľvek zmluvnej strany, ktoré vyplývajú z akejkoľvek existujúcej medzinárodnej dohody,

uvedomujúc si, že účelom predchádzajúceho odôvodnenia nie je vytvoriť hierarchiu medzi týmto dohovorom a inými medzinárodnými dohodami,

poukazujúc na skutočnosť, že nič v tomto dohovore nebráni ktorejkoľvek zmluvnej strane prijať dodatočné vnútroštátne opatrenia v súlade s ustanoveniami tohto dohovoru v snahe ochrániť ľudské zdravie a životné prostredie pred účinkami ortuti v súlade s inými záväzkami danej zmluvnej strany podľa platného medzinárodného práva,

dohodli sa takto:

Článok 1

Cieľ

Cieľom tohto dohovoru je chrániť ľudské zdravie a životné prostredie pred emisiami a uvoľňovaním ortuti a jej zlúčenín, ktoré pochádzajú z antropogénnych činností.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto dohovoru:

a) „remeselná a drobná ťažba zlata“ je ťažba zlata, ktorú vykonávajú jednotliví baníci alebo malé podniky s obmedzenými kapitálovými investíciami a produkciou;

b) „najlepšie dostupné techniky“ sú také techniky, ktoré sú najúčinnejšie na zabránenie vzniku emisií a uvoľňovaniu ortuti do ovzdušia, vody a pôdy, ako aj vplyvu takýchto emisií a znečisteniu na životné prostredie ako celku, a ak prevencia nie je možná, také techniky, ktoré sú najúčinnejšie na zníženie objemu emisií a uvoľňovania ortuti, ako aj ich vplyvu, berúc do úvahy ekonomické a technické hľadisko danej zmluvnej strany alebo daného zariadenia na území tejto zmluvnej strany. V tomto kontexte:

i) „najlepšie“ znamená najúčinnejšie na dosiahnutie všeobecne vysokej úrovne ochrany životného prostredia ako celku;

ii) „dostupné“ techniky znamená, že s ohľadom na príslušnú zmluvnú stranu a dané zariadenie na území tejto zmluvnej strany boli tieto techniky vyvinuté v miere umožňujúcej ich použitie v príslušnom priemyselnom odvetví za ekonomicky a technicky životaschopných podmienok, berúc do úvahy náklady a prínos nezávisle od toho, či sa tieto techniky využívajú alebo sa vyvinuli na území danej zmluvnej strany, za predpokladu, že sú prístupné pre prevádzkovateľov zariadení, ako to stanovuje daná zmluvná strana; a

iii) „techniky“ znamenajú používané technológie, prevádzkové postupy a spôsoby navrhovania, konštrukcie, údržby a prevádzky inštalácií, ako aj ich vyradenia z prevádzky;

c) „najlepšie environmentálne postupy“ je uplatňovanie najvhodnejšej kombinácie environmentálnych regulačných opatrení a stratégií;

d) „ortuť“ je elementárna ortuť (Hg (0), CAS č. 7439-97-6);

e) „zlúčenina ortuti“ je akákoľvek látka, ktorú tvoria atómy ortuti a jeden alebo viacero atómov iných chemických prvkov, ktoré možno rozdeliť na jednotlivé zložky iba chemickými reakciami;

f) „produkt s prídavkom ortuti“ je produkt alebo zložka produktu, ktoré obsahujú ortuť alebo zlúčeninu ortuti, ktorá bola zámerne pridaná;

g) „zmluvná strana“ je štát alebo organizácia regionálnej hospodárskej integrácie, ktoré vyjadrili súhlas byť viazané týmto dohovorom a pre ktoré tento dohovor nadobudol platnosť;

h) „prítomné a hlasujúce zmluvné strany“ sú zmluvné strany, ktoré sú prítomné na zasadnutí zmluvných strán a ktoré odovzdali hlas za alebo proti;

i) „primárna ťažba ortuti“ je ťažba, v ktorej hlavnou vyhľadávanou surovinou je ortuť;

j) „organizácia regionálnej hospodárskej integrácie“ je organizácia vytvorená zvrchovanými štátmi daného regiónu, na ktorú členské štáty preniesli právomoc v otázkach upravených týmto dohovorom a ktorá bola riadne splnomocnená v súlade s jej vnútornými postupmi na podpísanie, ratifikovanie, prijatie a schválenie tohto dohovoru alebo na pristúpenie k tomuto dohovoru; a

k) „dovolené použitie“ je akékoľvek využívanie ortuti alebo jej zlúčenín zmluvnou stranou v súlade s týmto dohovorom vrátane, ale nie výhradne, využívania v súlade s článkami 3, 4, 5, 6 a 7.

Článok 3

Zdroje dodávok ortuti a obchod

1. Na účely tohto článku:

a) odkazy na „ortuť“ sa vzťahujú aj na zmesi ortuti s inými látkami vrátane zliatin ortuti s koncentráciou ortuti najmenej 95 hmotnostných percent; a

b) „zlúčeniny ortuti“ znamenajú chlorid ortutný (I) (známy aj ako kalomel), oxid ortutnatý (II), síran ortutnatý (II), dusičnan ortutnatý (II), rumelku a sulfid ortutnatý.

2. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na:

a) množstvo ortuti a jej zlúčenín, ktoré sa použije na výskum v laboratórnom rozsahu alebo ako referenčný štandard, alebo

b) prirodzene sa vyskytujúce stopové množstvo ortuti alebo jej zlúčenín prítomných v produktoch, ako sú bezortuťové kovy, rudy alebo minerálne produkty vrátane uhlia, alebo v produktoch získaných z týchto materiálov, a neúmyselné stopové množstvá v chemických produktoch, alebo

c) produkty s prídavkom ortuti.

3. Žiadna zmluvná strana nepovolí primárnu ťažbu ortuti, ktorá nebola vykonávaná na jej území k dátumu nadobudnutia platnosti tohto dohovoru pre ňu.

4. Každá zmluvná strana povolí len primárnu ťažbu ortuti, ktorá bola vykonávaná na jej území ku dňu nadobudnutia platnosti tohto dohovoru, na obdobie najviac 15 rokov po tomto dátume. Počas tohto obdobia sa ortuť z takej ťažby môže použiť iba pri výrobe produktov s prídavkom ortuti v súlade s článkom 4, vo výrobných procesoch v súlade s článkom 5 alebo likvidovať v súlade s článkom 11 s využitím operácií, ktoré nevedú k obnoveniu, recyklácii, opätovnému získavaniu, priamemu opätovnému použitiu alebo alternatívnemu využitiu.

5. Každá zmluvná strana:

a) sa snaží identifikovať na svojom území jednotlivé zásoby ortuti alebo jej zlúčenín presahujúce 50 metrických ton, ako aj zdroje dodávok ortuti, z ktorých sa produkuje viac ako 10 ton zásob za rok;

b) prijme opatrenia na zabezpečenie, aby v prípade, keď predmetná zmluvná strana zistí výskyt zvyškovej ortuti z vyraďovania zariadení na výrobu chlóru a hydroxidu, bola táto ortuť zneškodnená v súlade s usmerneniami o nakladaní s odpadmi environmentálne vhodným spôsobom uvedeným v článku 11 ods. 3 písm. a) pomocou operácií, ktoré nevedú k obnoveniu, recyklácii, opätovnému získavaniu, priamemu opätovnému použitiu alebo alternatívnemu použitiu.

6. Žiadna zmluvná strana nepovolí vývoz ortuti s výnimkou:

a) vývozu do zmluvnej strany, ktorá poskytla vyvážajúcej zmluvnej strane písomný súhlas, a to len na tieto účely:

i) použitie povolené dovážajúcej zmluvnej strane podľa tohto dohovoru alebo

ii) dočasné uskladnenie environmentálne vhodným spôsobom, ako ustanovuje článok 10, alebo

b) vývozu do nezmluvnej strany, ktorá poskytla vyvážajúcej zmluvnej strane písomný súhlas vrátane osvedčenia preukazujúceho, že:

i) nezmluvná strana uplatňuje opatrenia na zabezpečenie ochrany ľudského zdravia a životného prostredia a zabezpečenie dodržiavania ustanovení článkov 10 a 11; a

ii) takáto ortuť bude použitá iba na využitie povolené zmluvnej strane podľa tohto dohovoru alebo dočasne uložená environmentálne vhodným spôsobom, ako ustanovuje článok 10.

7. Vyvážajúca zmluvná strana sa môže spoliehať na všeobecné oznámenie, ktoré sekretariátu predložila dovážajúca zmluvná strana alebo nezmluvná strana, ako na písomný súhlas podľa odseku 6. Takéto všeobecné oznámenie musí obsahovať všetky podmienky, za ktorých dovážajúca zmluvná strana alebo nezmluvná strana poskytuje svoj súhlas. Zmluvná strana alebo nezmluvná strana môže oznámenie kedykoľvek odvolať. Sekretariát vedie verejný register všetkých takýchto oznámení.

8. Žiadna zmluvná strana nepovolí dovoz ortuti od nezmluvnej strany, ktorej poskytne písomný súhlas, pokiaľ nezmluvná strana nepredloží potvrdenie, že ortuť nie je zo zdrojov, ktoré nie sú podľa odseku 3 alebo odseku 5 písm. b) povolené.

9. Zmluvná strana, ktorá predkladá všeobecné oznámenie o súhlase podľa odseku 7, sa môže rozhodnúť neuplatňovať odsek 8 za predpokladu, že zachováva komplexné obmedzenia vývozu ortuti a zaviedla vnútroštátne opatrenia, ktorými zabezpečí, že s dovezenou ortuťou sa nakladá environmentálne vhodným spôsobom. Zmluvná strana poskytne oznámenie o takomto rozhodnutí sekretariátu vrátane informácií opisujúcich jej obmedzenia vývozu a domáce regulačné opatrenia, ako aj informácií o množstvách a krajinách pôvodu ortuti dovážanej od nezmluvných strán. Sekretariát vedie verejný register všetkých takýchto oznámení. Výbor pre vykonávanie a dodržiavanie predpisov preskúma a vyhodnotí takéto oznámenia a podporné informácie v súlade s článkom 15 a môže prípadne na konferencii zmluvných strán vydávať odporúčania.

10. Postup uvedený v odseku 9 je k dispozícii až do záveru druhého zasadnutia konferencie zmluvných strán. Po uplynutí tejto doby prestane byť k dispozícii, ak konferencia zmluvných strán nerozhodne inak jednoduchou väčšinou prítomných a hlasujúcich strán s výnimkou zmluvnej strany, ktorá poskytla oznámenie podľa odseku 9 pred koncom druhého zasadnutia konferencie zmluvných strán.

11. Každá zmluvná strana musí zahrnúť vo svojej správe predloženej podľa článku 21 informácie preukazujúce, že požiadavky tohto článku boli splnené.

12. Konferencia zmluvných strán na svojom prvom zasadnutí poskytne ďalšie pokyny vo vzťahu k tomuto článku, najmä pokiaľ ide o odsek 5 písm. a), odseky 6 a 8, a vytvorí a prijme požadovaný obsah osvedčenia uvedeného v odseku 6 písm. b) a odseku 8.

13. Konferencia zmluvných strán posúdi, či obchod s určitými zlúčeninami ortuti ohrozuje ciele tohto dohovoru, a zváži, či by sa konkrétne zlúčeniny ortuti mali zaradiť do dodatočnej prílohy prijatej v súlade s článkom 27, aby sa na ne vzťahovali odseky 6 a 8.

Článok 4

Produkty s prídavkom ortuti

1. Žiadna zmluvná strana nepovolí prostredníctvom vhodných opatrení výrobu, dovoz alebo vývoz produktov s prídavkom ortuti uvedených v časti I prílohy A po stanovenom dátume ukončenia týchto produktov okrem výnimiek uvedených v prílohe A, alebo ak má zmluvná strana registrovanú výnimku podľa článku 6.

2. Zmluvná strana môže ako alternatívu k odseku 1 v čase ratifikácie alebo po tom, ako zmena prílohy A pre túto zmluvnú stranu nadobudne platnosť, uviesť, že bude vykonávať iné opatrenia alebo stratégie na riešenie produktov uvedených v časti I prílohy A. Zmluvná strana si môže zvoliť túto možnosť len vtedy, ak môže dokázať, že v čase, keď oznámi sekretariátu svoje rozhodnutie využiť túto alternatívu, už znížila výrobu, dovoz a vývoz veľkej väčšiny produktov uvedených v časti I prílohy A na úroveň de minimis a že vykonala opatrenia alebo stratégie na zníženie používania ortuti v ďalších produktoch, ktoré nie sú uvedené v časti I prílohy A. Navyše každá zmluvná strana, ktorá si vyberie túto alternatívu:

a) pri prvej príležitosti podá správu konferencii zmluvných strán s opisom realizovaných opatrení alebo stratégií vrátane vyčíslenia dosiahnutého zníženia;

b) zavedie opatrenia alebo stratégie na zníženie používania ortuti v akýchkoľvek výrobkoch uvedených v časti I prílohy A, pri ktorých ešte nebola dosiahnutá hodnota de minimis;

c) zváži ďalšie opatrenia na dosiahnutie ďalšieho zníženia a

d) nebude oprávnená uplatniť si výnimku podľa článku 6 pri žiadnej kategórii výrobkov, pri ktorej si zvolila túto alternatívu.

Najneskôr do piatich rokov odo dňa nadobudnutia platnosti dohovoru konferencia zmluvných strán ako súčasť procesu preskúmania podľa odseku 8 preskúma pokrok a účinnosť opatrení prijatých podľa tohto odseku.

3. Každá zmluvná strana prijíma opatrenia pre produkty s prídavkom ortuti uvedené v časti II prílohy A v súlade s ustanoveniami tam uvedenými.

4. Sekretariát na základe informácií poskytnutých zmluvnými stranami zhromaždí a bude spravovať informácie o produktoch s prídavkom ortuti a ich alternatívach a poskytne tieto informácie verejne k dispozícii. Sekretariát takisto verejne sprístupní akékoľvek ďalšie relevantné informácie, ktoré predkladajú zmluvné strany.

5. Každá zmluvná strana prijíma opatrenia na zabránenie zabudovaniu produktov s prídavkom ortuti do zmontovaných výrobkov, ktorých výroba, dovoz a vývoz nie sú povolené podľa tohto článku.

6. Každá zmluvná strana odrádza od výroby a obchodnej distribúcie produktov s prídavkom ortuti, na ktoré sa nevzťahuje žiadne známe použitie produktov s prídavkom ortuti, pred dátumom nadobudnutia platnosti dohovoru pre danú zmluvnú stranu, pokiaľ posúdenie rizík a prínosu nepreukáže prínos produktu pre životné prostredie a ľudské zdravie. Zmluvná strana poskytne sekretariátu podľa potreby informácie o takomto produkte vrátane všetkých informácií o rizikách a prínose produktu pre životné prostredie a ľudské zdravie. Sekretariát sprístupní tieto informácie verejnosti.

7. Každá zmluvná strana môže podať návrh sekretariátu na zaradenie produktu s prídavkom ortuti do prílohy A, ktorý musí obsahovať informácie týkajúce sa dostupnosti, technickej a ekonomickej realizovateľnosti alternatívnych produktov, ktoré neobsahujú ortuť, a ich riziká a prínos pre životné prostredie a ľudské zdravie, pričom zohľadní informácie podľa odseku 4.

8. Najneskôr do piatich rokov odo dňa nadobudnutia platnosti dohovoru konferencia zmluvných strán preskúma prílohu A a môže zvážiť zmeny tejto prílohy v súlade s článkom 27.

9. Pri posudzovaní prílohy A podľa odseku 8 konferencia zmluvných strán zohľadní aspoň:

a) každý návrh predložený podľa odseku 7;

b) informácie sprístupnené podľa odseku 4; a

c) dostupnosť alternatív bez prídavku ortuti pre zmluvné strany, ktoré sú technicky a ekonomicky realizovateľné, s prihliadnutím na riziká a prínos pre životné prostredie a ľudské zdravie.

Článok 5

Výrobné procesy, v ktorých sa používa ortuť alebo zlúčeniny ortuti

1. Na účely tohto článku a prílohy B sa medzi výrobné procesy, v ktorých sa používa ortuť alebo zlúčeniny ortuti, nezahŕňajú procesy, pri ktorých sa využívajú produkty s prídavkom ortuti, procesy výroby produktov s prídavkom ortuti alebo procesy, pri ktorých sa spracúva odpad obsahujúci ortuť.

2. Žiadna zmluvná strana nepovolí prostredníctvom vhodných opatrení používanie ortuti alebo jej zlúčenín vo výrobných procesoch uvedených v časti I prílohy B po dátume ukončenia stanovenom v tejto prílohe vzhľadom na jednotlivé procesy okrem prípadov, keď zmluvná strana má registrovanú výnimku podľa článku 6.

3. Každá zmluvná strana prijíma opatrenia s cieľom obmedziť používanie ortuti alebo jej zlúčenín v procesoch uvedených v časti II prílohy B v súlade s ustanoveniami v nej uvedenými.

4. Sekretariát na základe informácií od zmluvných strán zhromažďuje a uchováva informácie o procesoch, v ktorých sa využíva ortuť alebo zlúčeniny ortuti, a ich alternatívach a sprístupní tieto informácie verejnosti. Zmluvné strany môžu predkladať aj ďalšie relevantné informácie, ktoré sekretariát musí sprístupňovať verejnosti.

5. Každá zmluvná strana s jedným alebo viacerými zariadeniami, ktoré používajú ortuť alebo zlúčeniny ortuti vo výrobných procesoch uvedených v prílohe B:

a) prijme opatrenia na riešenie emisií a uvoľňovania ortuti alebo jej zlúčenín z týchto zariadení;

b) zahrnie do svojich správ predkladaných podľa článku 21 informácie o opatreniach prijatých podľa tohto odseku; a

c) usiluje sa identifikovať na svojom území zariadenia, ktoré využívajú ortuť alebo zlúčeniny ortuti na procesy uvedené v prílohe B, a predloží sekretariátu, najneskôr do troch rokov odo dňa nadobudnutia platnosti dohovoru pre ňu, informácie o počte a typoch týchto zariadení a predpokladané ročné množstvo ortuti alebo jej zlúčenín používaných v týchto zariadeniach. Sekretariát sprístupní tieto informácie verejnosti.

6. Žiadna zmluvná strana nepovolí používanie ortuti alebo jej zlúčenín v zariadeniach, ktoré neexistovali pred dátumom nadobudnutia platnosti dohovoru pre túto zmluvnú stranu, na ich použitie vo výrobných procesoch uvedených v prílohe B. Pre takéto zariadenia neplatia žiadne výnimky.

7. Každá zmluvná strana odrádza od vývoja akéhokoľvek zariadenia využívajúceho akékoľvek iné výrobné procesy, v ktorých sú ortuť alebo zlúčeniny ortuti používané zámerne, a ktoré neexistovalo pred dátumom nadobudnutia platnosti tohto dohovoru, s výnimkou prípadov, ak zmluvná strana môže preukázať k spokojnosti konferencie zmluvných strán, že výrobný proces prináša významné výhody pre životné prostredie a zdravie a že neexistujú žiadne technicky a ekonomicky uskutočniteľné dostupné alternatívy bez ortuti, ktoré by poskytovali takéto výhody.

8. Zmluvným stranám sa vyslovuje podpora, aby si vymieňali informácie o novom relevantnom technologickom vývoji, ekonomicky a technicky uskutočniteľných alternatívach bez obsahu ortuti a možných opatreniach a technikách na zníženie, a ak je to možné, elimináciu používania ortuti a jej zlúčenín, o emisiách a uvoľňovaní ortuti a jej zlúčenín z výrobných procesov uvedených v prílohe B.

9. Ktorákoľvek zmluvná strana môže predložiť návrh na zmenu prílohy B s cieľom zapísať do zoznamu výrobný proces, v ktorom sa používa ortuť alebo jej zlúčeniny. Musí obsahovať informácie týkajúce sa dostupnosti, technickej a ekonomickej realizovateľnosti alternatívnych produktov, ktoré neobsahujú ortuť, a ich rizík a prínosu pre daný proces.

10. Najneskôr do piatich rokov odo dňa nadobudnutia platnosti dohovoru konferencia zmluvných strán preskúma prílohu B a môže zvážiť zmeny uvedenej prílohy v súlade s článkom 27.

11. Pri posudzovaní prílohy B podľa odseku 10 konferencia zmluvných strán zohľadní aspoň:

a) každý návrh predložený podľa odseku 9;

b) informácie poskytnuté podľa odseku 4; a

c) dostupnosť alternatív bez prídavku ortuti pre zmluvné strany, ktoré sú technicky a ekonomicky realizovateľné, s prihliadnutím na riziká a prínos pre životné prostredie a ľudské zdravie.

Článok 6

Výnimky dostupné zmluvnej strane na požiadanie

1. Každý štát alebo organizácia regionálnej hospodárskej integrácie môže požiadať o registráciu jednej alebo viacerých výnimiek z dátumov ukončenia uvedených v prílohách A a B, ďalej len „výnimka“, na základe písomného oznámenia sekretariátu:

a) v čase pristúpenia k tomuto dohovoru alebo

b) v prípade akéhokoľvek produktu s prídavkom ortuti, ktorý sa doplnil do prílohy A prostredníctvom jej zmeny alebo výrobného procesu, pri ktorom sa používa ortuť, ktorý sa doplnil do prílohy B prostredníctvom jej zmeny, a to najneskôr ku dňu nadobudnutia platnosti danej zmeny pre túto zmluvnú stranu.

Každá takáto žiadosť musí byť doložená vyhlásením vysvetľujúcim potrebu výnimky pre túto zmluvnú stranu.

2. Výnimka môže byť zaregistrovaná buď vzhľadom na kategóriu uvedenú v prílohe A alebo B, alebo na podkategóriu, ktorú určil ktorýkoľvek štát alebo organizácia regionálnej hospodárskej integrácie.

3. Každá zmluvná strana, ktorá má jednu alebo viac výnimiek, musí byť identifikovaná v registri. Sekretariát musí vytvoriť a viesť register a sprístupniť ho verejnosti.

4. Register obsahuje:

a) zoznam zmluvných strán, ktoré majú jednu alebo viac výnimiek;

b) výnimku alebo výnimky registrované pre každú zmluvnú stranu; a

c) dátum konca platnosti každej výnimky.

5. Pokiaľ zmluvná strana v registri neuviedla kratšiu lehotu, platnosť všetkých výnimiek podľa odseku 1 uplynie päť rokov po príslušnom dátume ukončenia uvedenom v prílohe A alebo B.

6. Konferencia zmluvných strán môže na žiadosť zmluvnej strany rozhodnúť o predĺžení výnimky na obdobie piatich rokov, pokiaľ zmluvná strana nepožaduje kratšiu dobu. Pri svojom rozhodovaní konferencia zmluvných strán bude brať do úvahy:

a) správu zmluvnej strany s odôvodnením potreby predĺžiť výnimku a opisom uskutočnených a plánovaných činností na čo možno najrýchlejšie odstránenie potreby výnimky;

b) dostupné informácie vrátane informácií o dostupnosti alternatívnych produktov a procesov bez ortuti alebo produktov a procesov, pri ktorých sa spotrebúva menšie množstvo ortuti než pri použití, na ktoré sa vzťahuje výnimka; a

c) plánované alebo prebiehajúce činnosti na zabezpečenie uskladnenia ortuti a likvidácie odpadu ortuti environmentálne vhodným spôsobom.

Výnimku pre každý produkt a dátum ukončenia možno predĺžiť len raz.

7. Zmluvná strana môže kedykoľvek odvolať výnimku písomným oznámením sekretariátu. Odvolanie výnimky nadobúda účinnosť dňom uvedeným v oznámení.

8. Bez ohľadu na odsek 1 nesmie žiadny štát ani organizácia regionálnej hospodárskej integrácie požiadať o registráciu výnimky po piatich rokoch po dátume ukončenia vzťahujúceho sa na príslušný produkt alebo proces, ktorý je uvedený v prílohe A alebo B, pokiaľ jedna alebo viac zmluvných strán nezostanú po schválení predĺženia podľa odseku 6 zaregistrované na účely výnimky pre daný produkt alebo proces. V takom prípade môže štát alebo organizácia regionálnej hospodárskej integrácie, v čase určenom v odseku 1 písm. a) a b), požiadať o výnimku pre daný produkt alebo proces, ktorá uplynie 10 rokov po príslušnom dátume ukončenia.

9. Žiadna strana nesmie mať výnimku v platnosti po uplynutí 10 rokov od dátumu ukončenia vzťahujúceho sa na produkt alebo proces uvedený v prílohe A alebo B.

Článok 7

Remeselná a drobná ťažba zlata

1. Opatrenia uvedené v tomto článku a v prílohe C sa vzťahujú na remeselnú a drobnú ťažbu zlata a jeho spracovanie, v ktorom sa amalgamácia ortuťou používa na extrakciu zlata z rudy.

2. Každá zmluvná strana, ktorá má na svojom území remeselnú a drobnú ťažbu zlata a jeho spracovanie, ktoré sú predmetom tohto článku, prijme opatrenia na zníženie, a pokiaľ možno na elimináciu používania ortuti a jej zlúčenín, jej emisií a uvoľňovania do životného prostredia z takejto ťažby a spracovania.

3. Každá zmluvná strana, ktorá zistí, že remeselná a drobná ťažba zlata a jeho spracovanie na jej území presahuje zanedbateľnú mieru, oznámi túto skutočnosť sekretariátu. Ak zmluvná strana dospeje k takému zisteniu, tak:

a) vypracuje a začne realizovať národný akčný plán v súlade s prílohou C;

b) predloží svoj národný akčný plán na sekretariát najneskôr do troch rokov po tom, ako dohovor pre túto zmluvnú stranu nadobudne platnosť, alebo do troch rokov po oznámení sekretariátu, podľa toho, čo nastane neskôr; a

c) následne poskytuje každé tri roky prehľad o pokroku pri plnení svojich záväzkov podľa tohto článku a tieto prehľady zahrnie do svojich správ predkladaných podľa článku 21.

4. Zmluvné strany môžu podľa potreby spolupracovať navzájom a s príslušnými medzivládnymi organizáciami a ďalšími subjektmi v záujme dosiahnutia cieľov uvedených v tomto článku. Táto spolupráca môže zahŕňať:

a) vývoj stratégií, aby sa zabránilo zneužívaniu ortuti alebo jej zlúčenín určených na použitie v remeselnej a drobnej ťažbe zlata a pri jeho spracovaní;

b) iniciatívy v oblasti vzdelávania, prác v teréne a budovania kapacít;

c) podporu výskumu udržateľných alternatívnych postupov bez využívania ortuti;

d) poskytovanie technickej a finančnej pomoci;

e) partnerstvo na pomoc pri plnení svojich záväzkov podľa tohto článku; a

f) využívanie existujúcich mechanizmov výmeny informácií na podporu znalostí a najlepších environmentálnych postupov a alternatívnych technológií, ktoré sú environmentálne, technicky, sociálne a ekonomicky životaschopné.

Článok 8

Emisie

1. Tento článok sa týka regulovania, a kde je to možné, zníženia emisií ortuti a jej zlúčenín, ktoré sú často uvádzané ako „celkový obsah ortuti“, do atmosféry prostredníctvom opatrení na obmedzenie emisií z bodových zdrojov, ktoré spadajú do kategórií zdrojov uvedených v prílohe D.

2. Na účely tohto článku:

a) „emisie“ sú emisie ortuti alebo jej zlúčenín do atmosféry;

b) „relevantný zdroj“ je zdroj spadajúci do jednej z kategórií zdrojov uvedených v prílohe D. Zmluvná strana môže, ak sa tak rozhodne, stanoviť kritériá na určenie zdrojov zahrnutých do kategórie zdrojov uvedených v prílohe D, ak tieto kritériá pre všetky kategórie zahŕňajú aspoň 75 percent emisií z tejto kategórie;

c) „nový zdroj“ je akýkoľvek relevantný zdroj v rámci kategórie uvedenej v prílohe D, ktorého stavba alebo podstatná úprava sa začala minimálne jeden rok od:

i) nadobudnutia platnosti tohto dohovoru pre príslušnú zmluvnú stranu alebo

ii) nadobudnutia platnosti zmeny prílohy D pre danú zmluvnú stranu, pričom sa na zdroj začínajú vzťahovať ustanovenia tohto dohovoru iba na základe danej zmeny;

d) „podstatná zmena“ je zmena príslušného zdroja, ktorej dôsledkom je výrazné zvýšenie emisií, pričom sú vylúčené zmeny emisií vyplývajúce zo získavania vedľajších produktov. Rozhodnutie o tom, či je zmena podstatná, alebo nie, prináleží zmluvnej strane;

e) „existujúci zdroj“ je každý relevantný zdroj, ktorý nie je novým zdrojom;

f) „hraničná hodnota emisií“ je limit koncentrácie, hmotnostných alebo emisných hodnôt ortuti alebo jej zlúčenín, ktoré sa často vyjadrujú ako „celkový obsah ortuti“, emitovaných z bodového zdroja.

3. Zmluvná strana s relevantnými zdrojmi prijme opatrenia na obmedzenie emisií a môže pripraviť národný plán, v ktorom uvedie opatrenia, ktoré sa majú prijať na obmedzenie emisií, a jeho zameranie, ciele a očakávané výsledky. Každý plán musí byť predložený konferencii zmluvných strán do štyroch rokov odo dňa, keď dohovor nadobudne platnosť pre danú zmluvnú stranu. Ak zmluvná strana vytvorí plán vykonávania v súlade s článkom 20, môže doň zahrnúť aj plán pripravený podľa tohto odseku.

4. Každá zmluvná strana musí vyžadovať, aby sa v jej nových zdrojoch čo najskôr využívali najlepšie dostupné techniky a najlepšie environmentálne postupy na reguláciu, a ak je to uskutočniteľné, na zníženie emisií, najneskôr však do piatich rokov odo dňa, keď dohovor nadobudne platnosť pre danú zmluvnú stranu. Zmluvná strana môže uplatňovať hraničné hodnoty emisií, ktoré sú v súlade s používaním najlepších dostupných techník.

5. Pokiaľ ide o existujúce zdroje, každá zmluvná strana s prihliadnutím na vnútroštátnu situáciu a ekonomickú a technickú vykonateľnosť a dostupnosť opatrení čo najskôr zahrnie a zavedie do akéhokoľvek národného plánu jedno alebo viac z týchto opatrení; najneskôr to vykoná do 10 rokov od dátumu, keď dohovor nadobudne platnosť pre danú zmluvnú stranu:

a) kvantifikovaný cieľ na reguláciu, a kde je to možné, na zníženie emisií z relevantných zdrojov;

b) hraničné hodnoty emisií na reguláciu, a kde je to možné, na zníženie emisií z relevantných zdrojov;

c) používanie najlepších dostupných techník a najlepších environmentálnych postupov na reguláciu emisií z relevantných zdrojov;

d) regulačné stratégie pre viaceré druhy škodlivých látok, ktoré by boli prínosné aj pre reguláciu emisií ortuti;

e) alternatívne opatrenia na zníženie emisií z relevantných zdrojov.

6. Zmluvné strany môžu použiť rovnaké opatrenia pri všetkých relevantných existujúcich zdrojoch alebo môžu prijať iné opatrenia v závislosti od rôznych kategórií zdrojov. Zmluvná strana uplatňuje tieto opatrenia s cieľom dosiahnuť postupom času primeraný pokrok pri znižovaní emisií.

7. Každá zmluvná strana vytvorí čo najskôr, najneskôr však do piatich rokov od dátumu, keď dohovor nadobudne platnosť pre danú zmluvnú stranu, inventár emisií z relevantných zdrojov, ktorý bude následne viesť.

8. Konferencia zmluvných strán na svojom prvom zasadnutí prijme usmernenia týkajúce sa:

a) najlepších dostupných techník a najlepších environmentálnych postupov, pričom prihliadne na rozdiely medzi novými a existujúcimi zdrojmi a potrebu znížiť na minimum vzájomné účinky jednotlivých prostredí (cross-media effects); a

b) podpory pre zmluvné strany pri vykonávaní opatrení uvedených v odseku 5, najmä pri určovaní cieľov a stanovení hraničných hodnôt emisií.

9. Konferencia zmluvných strán čo najskôr prijme usmernenia týkajúce sa:

a) kritérií, ktoré môžu zmluvné strany vypracovať podľa odseku 2 písm. b);

b) metodiky prípravy inventárov emisií.

10. Konferencia zmluvných strán preskúmava a v prípade potreby aktualizuje usmernenia vypracované podľa odsekov 8 a 9. Zmluvné strany vezmú do úvahy tieto usmernenia pri vykonávaní príslušných ustanovení tohto článku.

11. Každá zmluvná strana zahrnie informácie o vykonávaní tohto článku do svojich správ predkladaných podľa článku 21, najmä informácie týkajúce sa opatrení prijatých v súlade s odsekmi 4 až 7 a účinnosti týchto opatrení.

Článok 9

Uvoľňovanie ortuti

1. Tento článok sa týka regulácie, a kde je to možné, znižovania uvoľňovania ortuti a jej zlúčenín, ktoré sú často uvádzané ako „celkový obsah ortuti“, do pôdy a vody z relevantných bodových zdrojov, ktoré nie sú predmetom iných ustanovení tohto dohovoru.

2. Na účely tohto článku:

a) „uvoľňovanie“ je uvoľňovanie ortuti alebo jej zlúčenín do pôdy alebo vody;

b) „relevantný zdroj“ je akýkoľvek významný antropogénny bodový zdroj uvoľňovania zistený zmluvnou stranou, ktorý nie je predmetom iných ustanovení tohto dohovoru;

c) „nový zdroj“ je akýkoľvek relevantný zdroj, ktorého stavba alebo podstatná zmena sa začala minimálne jeden rok odo dňa nadobudnutia platnosti dohovoru pre príslušnú zmluvnú stranu;

d) „podstatná zmena“ je zmena príslušného zdroja, ktorej dôsledkom je výrazné zvýšenie uvoľňovania znečistenia, pričom sú vylúčené zmeny uvoľňovania vyplývajúce zo získavania vedľajších produktov. Rozhodnutie o tom, či je zmena podstatná alebo nie, prináleží zmluvnej strane;

e) „existujúci zdroj“ je každý relevantný zdroj, ktorý nie je novým zdrojom;

f) „hraničná hodnota uvoľňovania“ znamená limit koncentrácie alebo množstva ortuti alebo jej zlúčenín, ktoré sa často vyjadrujú ako „celkový obsah ortuti“, uvoľňovaných z bodového zdroja.

3. Každá zmluvná strana najneskôr do troch rokov odo dňa nadobudnutia platnosti dohovoru pre príslušnú zmluvnú stranu a potom v pravidelnom intervale identifikuje príslušné kategórie bodových zdrojov.

4. Zmluvná strana s relevantnými zdrojmi prijme opatrenia na reguláciu uvoľňovania a môže pripraviť národný plán, v ktorom uvedie opatrenia, ktoré sa majú prijať na reguláciu uvoľňovania, ako aj jeho zameranie, ciele a očakávané výsledky. Každý plán musí byť predložený konferencii zmluvných strán do štyroch rokov odo dňa, keď dohovor nadobudne platnosť pre danú zmluvnú stranu. Ak zmluvná strana vytvorí plán vykonávania v súlade s článkom 20, môže doň zahrnúť aj plán pripravený podľa tohto odseku.

5. Opatrenia musia podľa potreby zahŕňať jeden alebo viac z týchto bodov:

a) hraničné hodnoty uvoľňovania na reguláciu, a kde je to možné, na zníženie uvoľňovania z relevantných zdrojov;

b) použitie najlepších dostupných techník a najlepších environmentálnych postupov v záujme regulácie uvoľňovania z relevantných zdrojov;

c) regulačnú stratégiu vzťahujúcu sa na viaceré druhy znečisťujúcich látok, ktorá by bola prínosná aj pre reguláciu emisií ortuti;

d) alternatívne opatrenia na zníženie uvoľňovania z relevantných zdrojov.

6. Každá zmluvná strana vytvorí čo najskôr, najneskôr však do piatich rokov odo dňa nadobudnutia platnosti dohovoru pre danú zmluvnú stranu, inventár uvoľňovania z relevantných zdrojov, ktorý bude následne viesť.

7. Konferencia zmluvných strán čo najskôr prijme usmernenia týkajúce sa:

a) najlepších dostupných techník a najlepších environmentálnych postupov, pričom prihliadne na rozdiely medzi novými a existujúcimi zdrojmi a potrebu znížiť na minimum vzájomné účinky jednotlivých prostredí (cross-media effects);

b) metodiky prípravy inventárov uvoľňovania.

8. Každá zmluvná strana zahrnie do svojich správ predkladaných podľa článku 21 informácie o vykonávaní tohto článku, najmä informácie týkajúce sa opatrení prijatých v súlade s odsekmi 3 až 6 a účinnosti týchto opatrení.

Článok 10

Dočasné uskladnenie ortuti, ktorá nie je odpadom, environmentálne vhodným spôsobom

1. Tento článok sa vzťahuje na dočasné uskladnenie ortuti a jej zlúčenín, ako sú definované v článku 3, ktoré nespadajú do vymedzenia pojmu odpadovej ortuti stanoveného v článku 11.

2. Každá zmluvná strana prijme opatrenia, ktorými sa zabezpečí, aby sa pri zohľadnení akýchkoľvek usmernení a v súlade so všetkými požiadavkami prijatými podľa odseku 3 dočasné uskladnenie ortuti a jej zlúčenín určených na použitie povolené zmluvnej strane na základe tohto dohovoru vykonávalo environmentálne vhodným spôsobom.

3. Konferencia zmluvných strán prijme usmernenia o dočasnom uskladnení ortuti a jej zlúčenín environmentálne vhodným spôsobom, pričom zohľadní všetky príslušné usmernenia vypracované v rámci Bazilejského dohovoru o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní a ďalšie dôležité pokyny. Konferencia zmluvných strán môže v súlade s článkom 27 prijať požiadavky na dočasné uskladnenie v dodatočnej prílohe k tomuto dohovoru.

4. Zmluvné strany spolupracujú podľa potreby navzájom a s príslušnými medzivládnymi organizáciami a ďalšími subjektmi v záujme zlepšenia budovania kapacít na dočasné uskladnenie takej ortuti a jej zlúčenín environmentálne vhodným spôsobom.

Článok 11

Odpadová ortuť

1. Príslušné definície Bazilejského dohovoru o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní sa vzťahujú na odpad v rozsahu pôsobnosti tohto dohovoru pre zmluvné strany Bazilejského dohovoru. Zmluvné strany tohto dohovoru, ktoré nie sú zmluvnými stranami Bazilejského dohovoru, uplatňujú tieto definície ako usmernenie pri uplatnení na odpad, ktorý spadá do oblasti pôsobnosti tohto dohovoru.

2. Na účely tohto dohovoru odpadová ortuť znamená látky alebo predmety, ktoré:

a) pozostávajú z ortuti alebo zlúčenín ortuti;

b) obsahujú ortuť a zlúčeniny ortuti alebo

c) sú kontaminované ortuťou alebo jej zlúčeninami v množstve vyššom, než sú príslušné prahové hodnoty, ktoré stanovila konferencia zmluvných strán v spolupráci s príslušnými orgánmi Bazilejského dohovoru harmonizovaným spôsobom, pričom sa tieto látky alebo predmety zneškodňujú alebo sú určené na zneškodnenie, alebo ktorých zneškodnenie sa vyžaduje na základe ustanovení vnútroštátneho práva alebo tohto dohovoru. Táto definícia vylučuje nadložia, odpadovú horninu a hlušinu z ťažby okrem primárnej ťažby ortuti, pokiaľ neobsahujú ortuť alebo zlúčeniny ortuti nad prahovými hodnotami, ktoré stanovila konferencia zmluvných strán.

3. Každá zmluvná strana prijme vhodné opatrenia, aby:

a) sa s odpadovou ortuťou nakladalo environmentálne vhodným spôsobom pri zohľadnení usmernení vypracovaných na základe Bazilejského dohovoru a v súlade s požiadavkami, ktoré konferencia zmluvných strán prijme v ďalšej prílohe v súlade s článkom 27. Pri vypracúvaní požiadaviek konferencia zmluvných strán vezme do úvahy predpisy a programy zmluvných strán o nakladaní s odpadom;

b) sa odpadová ortuť obnovovala, recyklovala, rekultivovala a priamo opätovne používala len na účely použitia povoleného zmluvnej strane na základe tohto dohovoru alebo sa likvidovala environmentálne vhodným spôsobom podľa odseku 3 písm. a);

c) sa odpadová ortuť v prípade zmluvných strán Bazilejského dohovoru neprepravovala cez medzinárodné hranice; výnimkou je prípad, ak sa prepravuje na účel zneškodnenia odpadu environmentálne vhodným spôsobom v súlade s týmto článkom a s uvedeným dohovorom. V prípade, keď sa Bazilejský dohovor nevzťahuje na prepravu cez medzinárodné hranice, zmluvné strany umožnia prepravu až po zohľadnení príslušných medzinárodných pravidiel, noriem a usmernení.

4. Konferencia zmluvných strán sa snaží úzko spolupracovať s príslušnými orgánmi Bazilejského dohovoru pri preskúmaní a prípadne aktualizácii usmernení uvedených v odseku 3 písm. a).

5. Zmluvné strany sa vyzývajú, aby spolupracovali medzi sebou navzájom a s príslušnými medzivládnymi organizáciami a ďalšími subjektmi podľa potreby s cieľom rozvíjať a udržiavať globálne, regionálne a národné kapacity na nakladanie s odpadovou ortuťou environmentálne vhodným spôsobom.

Článok 12

Kontaminované miesta

1. Každá zmluvná strana sa bude usilovať o rozvoj vhodných stratégií na identifikáciu a posúdenie miest znečistených ortuťou alebo jej zlúčeninami.

2. Akékoľvek opatrenia na zníženie rizík, ktoré tieto miesta predstavujú, sa zrealizujú environmentálne vhodným spôsobom a budú zahŕňať, ak je to vhodné, aj posúdenie rizík pre ľudské zdravie a životné prostredie, ktoré predstavujú ortuť alebo jej zlúčeniny, ktoré sa na týchto miestach nachádzajú.

3. Konferencia zmluvných strán prijme usmernenia týkajúce sa správy kontaminovaných miest, ktoré môžu zahŕňať metódy a postupy na:

a) identifikáciu a charakteristiku miesta;

b) zapojenie verejnosti;

c) hodnotenie rizík pre ľudské zdravie a životné prostredie;

d) možnosti riadenia rizík, ktoré predstavujú kontaminované miesta;

e) vyhodnotenie prínosu a nákladov; a

f) overenie výsledkov.

4. Zmluvným stranám sa vyslovuje podpora v tom, aby spolupracovali pri vytváraní stratégií a realizácii aktivít zameraných na identifikáciu, vyhodnotenie, riadenie a v prípade potreby sanáciu kontaminovaných miest, ako aj na určenie priorít v tejto oblasti.

Článok 13

Finančné zdroje a mechanizmus

1. Každá zmluvná strana sa zaväzuje poskytnúť v rámci svojich možností zdroje vzhľadom na tie vnútroštátne činnosti, ktoré sú určené na vykonávanie tohto dohovoru, v súlade so svojou vnútroštátnou politikou, prioritami, plánmi a programami. Tieto zdroje môžu zahŕňať vnútroštátne financovanie prostredníctvom príslušných politík, stratégií rozvoja a štátnych rozpočtov a dvojstranné a mnohostranné financovanie, ako aj zapojenie súkromného sektora.

2. Celková účinnosť vykonávania tohto dohovoru zmluvnými stranami, ktoré sú rozvojovými krajinami, bude súvisieť s účinným vykonávaním tohto článku.

3. Dôrazne sa odporúča, aby sa činnosti v rámci mnohostranných, regionálnych a dvojstranných zdrojov finančnej a technickej pomoci, ako aj budovania kapacít a transferu technológií intenzívnejšie zamerali na oblasť ortuti pri podpore zmluvných strán, ktoré sú rozvojovými krajinami, pri vykonávaní tohto dohovoru v súvislosti s finančnými zdrojmi, technickou pomocou a transferom technológií.

4. Zmluvné strany vo svojich opatreniach týkajúcich sa financovania plne zohľadnia špecifické potreby a osobitné okolnosti zmluvných strán, ktoré sú malými ostrovnými rozvojovými štátmi alebo menej rozvinutými krajinami.

5. Týmto sa vymedzuje mechanizmus na poskytovanie primeraných, predvídateľných a včasných finančných prostriedkov. Tento mechanizmus slúži na podporu zmluvných strán, ktoré sú rozvojovými krajinami, a zmluvných strán s transformujúcim sa hospodárstvom pri vykonávaní ich záväzkov podľa tohto dohovoru.

6. Mechanizmus zahrňuje:

a) Globálny trustový fond pre životné prostredie; a

b) osobitný medzinárodný program na podporu budovania kapacít a technickej pomoci.

7. Globálny trustový fond pre životné prostredie poskytne nové, predvídateľné, primerané a včasné finančné prostriedky na pokrytie nákladov na podporu vykonávania tohto dohovoru, ako bolo dohodnuté na jeho konferencii zmluvných strán. Na účely tohto dohovoru bude Globálny trustový fond pre životné prostredie prevádzkovaný pod vedením konferencie zmluvných strán a bude sa jej zodpovedať. Konferencia zmluvných strán poskytuje usmernenie k celkovým stratégiám, politikám, programovým prioritám a oprávnenosti na prístup k finančným prostriedkom a ich využitie. Okrem toho konferencia zmluvných strán poskytuje aj usmernenia týkajúce sa orientačného zoznamu kategórií činností, ktoré by mohli získať podporu z Globálneho trustového fondu pre životné prostredie. Globálny trustový fond pre životné prostredie poskytne prostriedky na pokrytie dohodnutých prírastkových nákladov na dosiahnutie globálneho environmentálneho prínosu a dohodnutých celkových nákladov niektorých podporných činností.

8. Globálny trustový fond pre životné prostredie pri poskytovaní prostriedkov na činnosť zohľadňuje potenciálne zníženie ortuti v dôsledku navrhovanej činnosti vo vzťahu k jej nákladom.

9. Na účely tohto dohovoru bude program uvedený v odseku 6 písm. b) prevádzkovaný pod vedením konferencie zmluvných strán a bude sa jej zodpovedať. Konferencia zmluvných strán na svojom prvom zasadnutí rozhodne o hostiteľskej inštitúcii programu, ktorá musí byť existujúcim orgánom, a určí ústrednú líniu programu vrátane dĺžky jeho trvania. Všetkým zmluvným stranám a ďalším zainteresovaným stranám sa adresuje výzva, aby poskytli finančné prostriedky na program na dobrovoľnej báze.

10. Konferencia zmluvných strán a subjekty tvoriace mechanizmus sa na prvom zasadnutí konferencie zmluvných strán dohodnú na opatreniach, na základe ktorých sa uvedené odseky začnú vykonávať.

11. Konferencia zmluvných strán preskúma, najneskôr na svojom treťom zasadnutí a potom v pravidelných intervaloch, úroveň financovania, usmernenia poskytnuté konferenciou zmluvných strán subjektom povereným úlohami na zabezpečenie fungovania mechanizmu vytvoreného podľa tohto článku a ich účinnosti, ako aj ich primeranosti na riešenie meniacich sa potrieb zmluvných strán, ktoré sú rozvojovými krajinami, a zmluvných strán s transformujúcim sa hospodárstvom. Na základe tohto vyhodnotenia prijme príslušné kroky na zlepšenie efektívnosti mechanizmu.

12. Všetkým zmluvným stranám sa adresuje výzva prispieť k mechanizmu v rámci ich možností. Účelom mechanizmu je podporiť poskytovanie prostriedkov z iných zdrojov vrátane súkromného sektora a úsilie mobilizovať tieto prostriedky v záujme činností, ktorým z nich plynie podpora.

Článok 14

Budovanie kapacít, technická podpora a transfer technológií

1. Zmluvné strany spolupracujú na poskytovaní podľa svojich možností včasného a vhodného budovania kapacít a technickej podpory zmluvným stranám, ktoré sú rozvojovými krajinami, a najmä najmenej rozvinutými krajinami alebo malými ostrovnými rozvojovými štátmi, a zmluvným stranám s transformujúcim sa hospodárstvom s cieľom poskytnúť im pomoc pri vykonávaní ich povinností podľa tohto dohovoru.

2. Budovanie kapacít a technická pomoc podľa odseku 1 a článku 13 sa môžu realizovať prostredníctvom regionálnych, subregionálnych a národných opatrení vrátane existujúcich regionálnych a subregionálnych centier, prostredníctvom iných multilaterálnych a bilaterálnych prostriedkov a prostredníctvom partnerstiev vrátane partnerstiev, ktoré zahŕňajú aj súkromný sektor. Je potrebné snažiť sa o spoluprácu a koordináciu s inými multilaterálnymi dohodami o životnom prostredí v oblasti chemických látok a odpadov v záujme zvýšenia účinnosti technickej pomoci a jej poskytnutia.

3. Zmluvné strany, ktoré sú rozvinutými krajinami, a iné zmluvné strany budú podporovať a napomôžu v rámci svojich možností a prípadne s podporou súkromného sektora a iných príslušných zainteresovaných strán rozvoj, transfer a šírenie environmentálne vhodných najnovších alternatívnych technológií a prístup k nim pre zmluvné strany, ktoré sú rozvojovými krajinami, a najmä najmenej rozvinutými krajinami alebo malými ostrovnými rozvojovými štátmi, a zmluvné strany s transformujúcim sa hospodárstvom, aby posilnili ich schopnosť účinne vykonávať tento dohovor.

4. Konferencia zmluvných strán do svojho druhého zasadnutia a potom v pravidelných intervaloch vezme do úvahy vyjadrenia a správy od zmluvných strán vrátane správ predložených podľa článku 2, ako aj informácie poskytnuté ďalšími zainteresovanými stranami:

a) zváži informácie o existujúcich iniciatívach a dosiahnutom pokroku vo vzťahu k alternatívnym technológiám;

b) zváži potreby zmluvných strán, najmä zmluvných strán, ktoré sú rozvojovými krajinami, v oblasti alternatívnych technológií; a

c) identifikuje problémy, ktorým zmluvné strany, najmä zmluvné strany, ktoré sú rozvojovými krajinami, čelili pri transfere technológií.

5. Konferencia zmluvných strán vydá odporúčania, ako zlepšiť budovanie kapacít, technickú pomoc a transfer technológií podľa tohto článku.

Článok 15

Výbor pre vykonávanie a dodržiavanie predpisov

1. Týmto sa zriaďuje mechanizmus vrátane výboru ako pomocného orgánu konferencie zmluvných strán na podporu vykonávania všetkých ustanovení tohto dohovoru a kontrolu ich dodržiavania. Mechanizmus vrátane výboru má podpornú povahu a musí venovať osobitnú pozornosť jednotlivým vnútroštátnym možnostiam a okolnostiam zmluvných strán.

2. Výbor podporuje vykonávanie a kontroluje dodržiavanie všetkých ustanovení tohto dohovoru. Výbor posudzuje individuálne aj systémové otázky spojené s vykonávaním a dodržiavaním predpisov a prípadne vydáva odporúčania pre konferenciu zmluvných strán.

3. Výbor sa skladá z 15 členov menovaných zmluvnými stranami a zvolených konferenciou zmluvných strán s náležitým zreteľom na spravodlivé zemepisné zastúpenie na základe piatich regiónov Organizácie Spojených národov; prví členovia sú zvolení na prvom zasadnutí konferencie zmluvných strán a následne v súlade s rokovacím poriadkom schváleným konferenciou zmluvných strán podľa odseku 5; členovia výboru musia mať odbornú spôsobilosť v oblasti súvisiacej s týmto dohovorom a zloženie výboru musí vykazovať primeranú vyváženosť odborných znalostí.

4. Výbor sa môže zaoberať otázkami na základe:

a) písomného podania ktorejkoľvek zmluvnej strany s ohľadom na vlastné dodržiavanie;

b) národných správ v súlade s článkom 21; a

c) žiadostí konferencie zmluvných strán.

5. Výbor zostaví svoj rokovací poriadok, ktorý musí schváliť konferencia zmluvných strán na svojom druhom zasadnutí; konferencia zmluvných strán môže prijať ďalšie podmienky pre výbor.

6. Výbor sa usiluje o prijatie všetkých svojich odporúčaní na základe dohody. Ak všetky snahy o dosiahnutie dohody boli vyčerpané bez toho, aby sa dosiahla, dané odporúčanie bude prijaté v krajnom prípade trojštvrtinovou väčšinou prítomných a hlasujúcich členov na základe dvojtretinového kvóra všetkých členov.

Článok 16

Zdravotné aspekty

1. Zmluvným stranám sa adresuje výzva, aby:

a) podporovali rozvoj a vykonávanie stratégií a programov na identifikáciu a ochranu ohrozeného obyvateľstva, najmä zraniteľných skupín obyvateľstva, čo môže zahŕňať prijatie vedecky podložených zdravotníckych pokynov týkajúcich sa vystavenia ortuti a jej zlúčeninám, prípadné stanovenie cieľov na zníženie vystavenia ortuti a osvetu za účasti verejného zdravotníctva a iných dotknutých odvetví;

b) podporovali rozvoj a zavádzanie vedecky podložených vzdelávacích a preventívnych programov o vystavení ortuti a jej zlúčeninám v zamestnaní;

c) podporovali primeranú zdravotnú starostlivosť zameranú na prevenciu, liečbu a starostlivosť o obyvateľstvo postihnuté vystavením ortuti alebo jej zlúčeninám; a

d) vytvorili a posilnili podľa potreby inštitucionálne a odborné zdravotné kapacity pre prevenciu, diagnostiku, liečbu a monitorovanie zdravotných rizík spojených s vystavením ortuti a jej zlúčeninám.

2. Konferencia zmluvných strán pri posudzovaní otázok a činností týkajúcich sa zdravia by mala podľa potreby:

a) konzultovať a spolupracovať so Svetovou zdravotníckou organizáciou, Medzinárodnou organizáciou práce a inými príslušnými medzivládnymi organizáciami; a

b) podporovať spoluprácu a výmenu informácií so Svetovou zdravotníckou organizáciou, Medzinárodnou organizáciou práce a inými príslušnými medzivládnymi organizáciami.

Článok 17

Výmena informácií

1. Každá zmluvná strana uľahčuje výmenu:

a) vedeckých, technických, ekonomických a právnych informácií týkajúcich sa ortuti a jej zlúčenín vrátane toxikologických, ekotoxikologických a bezpečnostných informácií;

b) informácií o znížení alebo eliminácii výroby, používania, emisií a uvoľňovania ortuti a jej zlúčenín, ako aj o obchodu s nimi;

c) informácií o technicky a ekonomicky realizovateľných alternatívach k:

i) produktom s prídavkom ortuti;

ii) výrobným postupom, pri ktorých sa používa ortuť alebo jej zlúčeniny; a

iii) činnostiam a postupom, pri ktorých dochádza k vypúšťaniu alebo uvoľňovaniu ortuti alebo jej zlúčenín vrátane informácií o zdravotných a environmentálnych rizikách a ekonomických a sociálnych nákladoch a výhodách týchto alternatív; a

d) epidemiologických informácií týkajúcich sa zdravotných účinkov spojených s vystavením ortuti a jej zlúčeninám v úzkej spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou, prípadne s inými príslušnými organizáciami.

2. Zmluvné strany si môžu vymieňať informácie uvedené v odseku 1 priamo, prostredníctvom sekretariátu alebo prípadne v spolupráci s ďalšími príslušnými organizáciami vrátane sekretariátov dohovorov o chemických látkach a odpadoch.

3. Sekretariát uľahčuje spoluprácu pri výmene informácií uvedených v tomto článku, ako aj s príslušnými organizáciami vrátane sekretariátov multilaterálnych dohôd o životnom prostredí a ďalších medzinárodných iniciatív. Okrem informácií od zmluvných strán musia tieto informácie zahŕňať aj informácie od medzivládnych a mimovládnych organizácií s odbornými znalosťami v oblasti ortuti a od národných i medzinárodných inštitúcií s takou odbornosťou.

4. Každá zmluvná strana určí národné kontaktné miesto na výmenu informácií podľa tohto dohovoru aj s ohľadom na súhlas dovážajúcich zmluvných strán podľa článku 3.

5. Na účely tohto dohovoru sa informácie o zdraví a bezpečnosti ľudí a životného prostredia nepovažujú za dôverné. Zmluvné strany, ktoré si vymieňajú ďalšie informácie podľa tohto dohovoru, chránia akékoľvek dôverné informácie podľa vzájomnej dohody.

Článok 18

Verejné informácie, zvyšovanie informovanosti a vzdelávanie

1. Každá zmluvná strana podľa svojich možností podporuje a uľahčuje:

a) poskytovanie dostupných informácií verejnosti o:

i) zdravotných a environmentálnych účinkoch ortuti a jej zlúčenín;

ii) alternatívach ortuti a jej zlúčenín;

iii) témach uvedených v článku 17 odseku 1;

iv) výsledkoch svojej výskumnej, vývojovej a monitorovacej činnosti podľa článku 19; a

v) činnostiach zameraných na splnenie svojich záväzkov podľa tohto dohovoru;

b) vzdelávanie, školenia a zvyšovanie informovanosti verejnosti v súvislosti s účinkami vystavenia ortuti a jej zlúčeninám na ľudské zdravie a životné prostredie, prípadne v spolupráci s príslušnými medzivládnymi a mimovládnymi organizáciami a ohrozenými skupinami obyvateľstva.

2. Každá zmluvná strana využíva existujúce mechanizmy alebo zváži vytvorenie mechanizmov, ako je register uvoľňovania alebo prenosu znečisťujúcich látok tam, kde je to vhodné, na zhromažďovanie a šírenie informácií o odhadoch svojich ročných množstiev ortuti a jej zlúčenín, ktoré sú vypúšťané, uvoľňované alebo zneškodňované prostredníctvom ľudskej činnosti.

Článok 19

Výskum, vývoj a monitorovanie

1. Zmluvné strany sa pri zohľadnení svojich osobitných okolností a možností usilujú o spoluprácu s cieľom rozvíjať a zlepšovať:

a) inventáre použitia, spotreby a antropogénnych emisií ortuti a jej zlúčenín do ovzdušia a ich uvoľňovania do vody a pôdy;

b) modelovanie a geograficky reprezentatívne monitorovanie hladín ortuti a jej zlúčenín pri ohrozených skupinách obyvateľstva a v zložkách životného prostredia vrátane biotických zložiek, ako sú ryby, morské cicavce, morské korytnačky a vtáky, ako aj spoluprácu pri zhromažďovaní a výmene relevantných a príslušných vzoriek;

c) posúdenie vplyvu ortuti a jej zlúčenín na ľudské zdravie a životné prostredie vrátane sociálnych, ekonomických a kultúrnych vplyvov, najmä pokiaľ ide o ohrozené skupiny obyvateľstva;

d) harmonizované metodiky pre činnosti vykonávané podľa písmen a), b) a c);

e) informácie o environmentálnom cykle, preprave (vrátane diaľkovej prepravy a uloženia), transformácii a výskyte ortuti a jej zlúčenín v celej škále ekosystémov, pričom sa náležite prihliada na rozdiely medzi antropogénnymi a prírodnými emisiami a uvoľňovaním ortuti a remobilizáciou ortuti z historického úložiska;

f) informácie o obchodovaní s ortuťou a jej zlúčeninami a produktmi s prídavkom ortuti; a

g) informácie a výskum v oblasti technickej a ekonomickej dostupnosti produktov a procesov bez ortuti a najlepších dostupných techník a najlepších environmentálnych postupov na zníženie a monitorovanie emisií a uvoľňovania ortuti a jej zlúčenín.

2. Zmluvné strany by mali pri vykonávaní činností uvedených v odseku 1 prípadne vychádzať z existujúcich monitorovacích sietí a výskumných programov.

Článok 20

Plány vykonávania

1. Každá zmluvná strana môže pri zohľadnení svojich vnútroštátnych podmienok po počiatočnom posúdení vyvinúť a realizovať plán vykonávania zameraný na plnenie záväzkov podľa tohto dohovoru. Každý takýto plán by mala odovzdať sekretariátu hneď po jeho vypracovaní.

2. Každá zmluvná strana môže pri zohľadnení svojich vnútroštátnych podmienok a na základe usmernení konferencie zmluvných strán a iných relevantných usmernení preskúmať a aktualizovať svoj plán vykonávania.

3. Zmluvné strany pri vykonávaní činností podľa odsekov 1 a 2 konzultujú s vnútroštátnymi zainteresovanými stranami s cieľom uľahčiť vývoj, vykonávanie, preskúmanie a aktualizáciu svojich plánov vykonávania.

4. Zmluvné strany môžu takisto koordinovať regionálne plány s cieľom uľahčiť vykonávanie tohto dohovoru.

Článok 21

Podávanie správ

1. Každá zmluvná strana podáva prostredníctvom sekretariátu konferencii zmluvných strán správy o opatreniach, ktoré prijala na vykonávanie ustanovení tohto dohovoru, a o účinnosti týchto opatrení a o možných výzvach pri plnení cieľov tohto dohovoru.

2. Každá zmluvná strana zahrnie do svojich správ informácie, ktoré sa vyžadujú v článkoch 3, 5, 7, 8 a 9 tohto dohovoru.

3. Konferencia zmluvných strán na svojom prvom zasadnutí rozhodne o načasovaní a formáte podávania správ, ktorým sa budú zmluvné strany riadiť, pričom zohľadní potrebu koordinácie podávania správ s inými príslušnými dohovormi o chemických látkach a odpadoch.

Článok 22

Vyhodnotenie účinnosti

1. Konferencia zmluvných strán vyhodnotí účinnosť tohto dohovoru po prvýkrát najneskôr do šiestich rokov odo dňa nadobudnutia platnosti tohto dohovoru a potom v pravidelných intervaloch, ktoré určí.

2. V záujme uľahčenia vyhodnotenia konferencia zmluvných strán na svojom prvom zasadnutí iniciuje ustanovenie opatrení na poskytnutie porovnateľných údajov monitorovania o prítomnosti a pohybe ortuti a jej zlúčenín v prostredí, ako aj trendov v hladinách ortuti a jej zlúčenín pozorovaných v biotických zložkách a ohrozených skupinách obyvateľstva.

3. Hodnotenie musí byť vykonané na základe dostupných vedeckých, environmentálnych, technických, finančných a ekonomických informácií vrátane:

a) správ a iných informácií z monitorovania poskytnutých konferencii zmluvných strán podľa odseku 2;

b) správ predložených podľa článku 21;

c) informácií a odporúčaní predložených podľa článku 15; a

d) správ a ďalších dôležitých informácií o fungovaní systému finančnej pomoci, transfere technológií a opatreniach na budovanie kapacít zavedených na základe tohto dohovoru.

Článok 23

Konferencia zmluvných strán

1. Týmto sa ustanovuje konferencia zmluvných strán.

2. Prvé zasadnutie konferencie zmluvných strán zvolá výkonný riaditeľ Programu Organizácie Spojených národov pre životné prostredie najneskôr do jedného roka odo dňa nadobudnutia platnosti dohovoru. Následne sa riadne zasadnutia konferencie zmluvných strán konajú v pravidelných intervaloch, ktoré určí konferencia.

3. Mimoriadne zasadnutia konferencie zmluvných strán sa konajú vtedy, keď ich konferencia považuje za potrebné, alebo na písomnú žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany za predpokladu, že do šiestich mesiacov odo dňa, keď sekretariát podal informáciu o žiadosti zmluvným stranám, ju podporuje aspoň jedna tretina zmluvných strán.

4. Konferencia zmluvných strán sa na základe konsenzu dohodne a na svojom prvom zasadnutí prijme rokovací poriadok a finančné pravidlá pre seba a niektoré zo svojich pomocných orgánov, ako aj finančné ustanovenia, ktorými sa riadi fungovanie sekretariátu.

5. Konferencia zmluvných strán priebežne preskúmava a hodnotí vykonávanie tohto dohovoru. Vykonáva funkcie, ktoré sa jej ukladajú v tomto dohovore, a na tento účel:

a) zriadi také pomocné orgány, ktoré považuje za potrebné na vykonávanie tohto dohovoru;

b) v prípade potreby spolupracuje s príslušnými medzinárodnými organizáciami a medzivládnymi a mimovládnymi subjektmi;

c) pravidelne preveruje všetky informácie, ktoré má k dispozícii a ktoré má k dispozícii sekretariát podľa článku 21;

d) zváži akékoľvek odporúčania, ktoré jej predloží výbor pre vykonávanie a dodržiavanie predpisov;

e) zváži a vykoná všetky ďalšie činnosti, ktoré môžu byť potrebné na dosiahnutie cieľov tohto dohovoru; a

f) preskúma prílohy A a B podľa článkov 4 a 5.

6. Organizácia Spojených národov, jej špecializované agentúry a Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu, ako aj každý štát, ktorý nie je zmluvnou stranou tohto dohovoru, môžu byť zastúpené na zasadnutiach konferencie zmluvných strán ako pozorovatelia. Akékoľvek orgány alebo agentúry, národné alebo medzinárodné, vládne alebo mimovládne, ktoré sú kompetentné v otázkach upravených týmto dohovorom a informovali sekretariát o svojom želaní byť zastúpené na zasadnutí konferencie zmluvných strán ako pozorovatelia, môžu byť prijaté, pokiaľ aspoň jedna tretina prítomných zmluvných strán nevznesie voči ich účasti námietky. Pripustenie a účasť pozorovateľov sa riadi rokovacím poriadkom prijatým konferenciou zmluvných strán.

Článok 24

Sekretariát

1. Týmto sa zriaďuje sekretariát.

2. Funkcie sekretariátu sú:

a) organizovať stretnutia konferencie zmluvných strán a jej pomocných orgánov a poskytovať im požadované služby;

b) poskytovať na vyžiadanie pomoc zmluvným stranám, najmä zmluvným stranám, ktoré sú rozvojovými krajinami, a stranám s transformujúcim sa hospodárstvom pri vykonávaní tohto dohovoru;

c) koordinovať podľa potreby so sekretariátmi príslušných medzinárodných orgánov, najmä sekretariátmi iných dohovorov o chemických látkach a odpade;

d) pomáhať zmluvným stranám pri výmene informácií týkajúcich sa vykonávania tohto dohovoru;

e) pripravovať a sprístupňovať stranám pravidelné správy založené na informáciách získaných v súlade s článkami 15 a 21 a ďalších dostupných informáciách;

f) uzatvárať pod celkovým vedením konferencie zmluvných strán administratívne a zmluvné dohody potrebné na účinné vykonávanie jeho funkcií; a

g) vykonávať ďalšie prípadné úlohy špecifikované v tomto dohovore a všetky ďalšie funkcie, ktoré určí konferencia zmluvných strán.

3. Funkcie sekretariátu tohto dohovoru vykonáva výkonný riaditeľ Programu OSN pre životné prostredie, ak konferencia zmluvných strán nerozhodne trojštvrtinovou väčšinou prítomných a hlasujúcich strán, že poverí funkciami sekretariátu jednu alebo viac iných medzinárodných organizácií.

4. Konferencia zmluvných strán v spolupráci s príslušnými medzinárodnými orgánmi môže stanoviť rozšírenú spoluprácu a koordináciu medzi sekretariátom a sekretariátmi ostatných dohovorov o chemických látkach a odpade. Konferencia zmluvných strán v spolupráci s príslušnými medzinárodnými orgánmi môže poskytnúť ďalšie usmernenie k tejto záležitosti.

Článok 25

Riešenie sporov

1. Zmluvné strany sa usilujú o vyriešenie akýchkoľvek sporov medzi sebou týkajúcich sa výkladu alebo vykonávania tohto dohovoru prostredníctvom rokovania alebo iných mierových prostriedkov, ktoré si zvolia.

2. Pri ratifikácii tohto dohovoru, jeho prijímaní, schvaľovaní alebo pristúpení k nemu alebo kedykoľvek potom môže zmluvná strana, ktorá nie je regionálnou organizáciou hospodárskej integrácie, vyhlásiť v písomnom dokumente predloženom depozitárovi, že vzhľadom na spory týkajúce sa výkladu alebo vykonávania tohto dohovoru uznáva jeden alebo obidva z nasledujúcich prostriedkov riešenia sporov ako povinný vo vzťahu ku ktorejkoľvek strane, ktorá prijala rovnaký záväzok:

a) arbitráž v súlade s postupom ustanoveným v časti I prílohy E;

b) predloženie sporu Medzinárodnému súdnemu dvoru.

3. Zmluvná strana, ktorá je regionálnou organizáciou hospodárskej integrácie, môže vydať vyhlásenie s podobným účinkom vo vzťahu k arbitráži v súlade s odsekom 2.

4. Vyhlásenie podľa odseku 2 alebo 3 zostáva v platnosti, kým neuplynie doba stanovená v súlade s podmienkami jeho platnosti, alebo po uplynutí troch mesiacov od písomného oznámenia o jeho odvolaní u depozitára.

5. Skončenie platnosti vyhlásenia, oznámenie o jeho odvolaní alebo nové vyhlásenie v žiadnom prípade neovplyvní konanie prebiehajúce pred arbitrážnym tribunálom alebo pred Medzinárodným súdnym dvorom, ak sa strany sporu nedohodnú inak.

6. Ak strany sporu neprijali rovnaký prostriedok urovnania sporu podľa odseku 2 alebo 3 a ak nie sú schopné vyriešiť svoj spor prostriedkami uvedenými v odseku 1 do 12 mesiacov odo dňa, keď jedna strana druhej oznámila, že medzi nimi existuje spor, spor bude predložený zmierovacej komisii na žiadosť ktorejkoľvek strany sporu. Postup stanovený v časti II prílohy E sa uplatňuje na zmierovacie konanie podľa tohto článku.

Článok 26

Zmeny dohovoru

1. Zmeny tohto dohovoru môže navrhnúť ktorákoľvek zmluvná strana.

2. Zmeny tohto dohovoru sa prijímajú na zasadaní konferencie zmluvných strán. Znenie každej navrhovanej zmeny oznamuje sekretariát zmluvným stranám najmenej šesť mesiacov pred zasadnutím, na ktorom sa má rozhodnúť o jej prijatí. Sekretariát oznamuje navrhované zmeny signatárom tohto dohovoru a na informačné účely depozitárovi.

3. Strany vynaložia všetko úsilie, aby dosiahli dohodu o každej navrhovanej zmene tohto dohovoru na základe konsenzu. Ak sa vyčerpali všetky možnosti dosiahnutia konsenzu bez dosiahnutia dohody, zmena sa ako posledná možnosť prijme trojštvrtinovou väčšinou hlasov zmluvných strán prítomných a hlasujúcich na zasadnutí.

4. Prijatú zmenu predloží depozitár všetkým zmluvným stranám na ratifikáciu, prijatie alebo schválenie.

5. Ratifikácia, prijatie alebo schválenie zmeny sa oznamujú depozitárovi písomne. Zmena prijatá v súlade s odsekom 3 nadobudne platnosť pre tie zmluvné strany, ktoré súhlasili s tým, že ňou budú viazané, na deväťdesiaty deň po dni uloženia listín o ratifikácii, prijatí alebo schválení najmenej tromi štvrtinami zmluvných strán, ktoré boli zmluvnými stranami v čase, keď bola prijatá zmena. Potom nadobudne zmena platnosť pre každú ďalšiu zmluvnú stranu na deväťdesiaty deň po dni, keď táto zmluvná strana uloží svoju listinu o ratifikácii, prijatí alebo schválení tejto zmeny.

Článok 27

Prijímanie a zmeny príloh

1. Prílohy k tomuto dohovoru tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť, a ak nie je výslovne stanovené inak, odkaz na tento dohovor znamená zároveň odkaz na prílohy k nemu.

2. Akékoľvek ďalšie prílohy prijaté po tom, ako tento dohovor nadobudol platnosť, sa obmedzujú na procedurálne, vedecké, technické alebo administratívne záležitosti.

3. Pri návrhu, prijatí a nadobudnutí platnosti dodatočných príloh k tomuto dohovoru sa postupuje takto:

a) dodatočné prílohy sa navrhujú a prijímajú podľa postupu stanoveného v odsekoch 1 až 3 článku 26;

b) každá zmluvná strana, ktorá nie je schopná prijať dodatočnú prílohu, oznámi túto skutočnosť písomne depozitárovi do jedného roka odo dňa oznámenia depozitára o prijatí takejto prílohy. Depozitár bez odkladu oboznámi všetky zmluvné strany o každom takomto oznámení. Zmluvná strana môže kedykoľvek oznámiť písomne depozitárovi, že ruší predchádzajúce oznámenie o neprijatí dodatočnej prílohy, pričom predmetná príloha potom nadobudne platnosť pre túto zmluvnú stranu podľa písmena c); a

c) po uplynutí jedného roka odo dňa, keď depozitár oznámil prijatie dodatočnej prílohy, príloha nadobudne platnosť pre všetky zmluvné strany, ktoré nepodali oznámenie o neprijatí v súlade s ustanoveniami písmena b).

4. Návrh, prijatie a nadobudnutie platnosti zmien príloh k tomuto dohovoru podliehajú rovnakým postupom ako pri návrhu, prijatí a nadobudnutí platnosti ďalších príloh k dohovoru s výnimkou, že zmena prílohy nenadobudne platnosť s ohľadom na zmluvnú stranu, ktorá urobila vyhlásenie, pokiaľ ide o zmeny príloh v súlade s článkom 30 ods. 5, pričom v takom prípade každá takáto zmena nadobudne platnosť pre danú zmluvnú stranu deväťdesiatym dňom po dátume, keď boli uložené u depozitára jej listiny o ratifikácii, prijatí a schválení tejto zmeny alebo pristúpení k nej.

5. Ak sa ďalšia príloha alebo zmena prílohy týka zmeny tohto dohovoru, táto ďalšia príloha alebo doplnok nenadobudne platnosť, kým zmena dohovoru nenadobudne platnosť.

Článok 28

Hlasovacie právo

1. S výhradou odseku 2 má každá zmluvná strana tohto dohovoru jeden hlas.

2. Organizácia regionálnej hospodárskej integrácie v záležitostiach spadajúcich do jej kompetencie vykonáva svoje hlasovacie právo s počtom hlasov, ktorý sa rovná počtu jej členských štátov, ktoré sú zmluvnými stranami tohto dohovoru. Takáto organizácia nevykonáva svoje hlasovacie právo, ak ktorýkoľvek z jej členských štátov vykonáva svoje hlasovacie právo, a naopak.

Článok 29

Podpis

Tento dohovor je otvorený na podpis v Kumamote (Japonsko) všetkým štátom a organizáciám regionálnej hospodárskej integrácie 10. a 11. októbra 2013 a potom v sídle Organizácie Spojených národov v New Yorku do 9. októbra 2014.

Článok 30

Ratifikácia, prijatie, schválenie alebo pristúpenie

1. Tento dohovor podlieha ratifikácii, prijatiu alebo schváleniu zo strany štátov a organizácií regionálnej hospodárskej integrácie. Je otvorený na pristúpenie štátom a organizáciám regionálnej hospodárskej integrácie odo dňa nasledujúceho po dni, keď sa dohovor uzavrel na podpis. Listiny o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení sa uložia u depozitára.

2. Akákoľvek organizácia regionálnej hospodárskej integrácie, ktorá sa stane zmluvnou stranou tohto dohovoru, pričom žiadny z jej členských štátov nie je zmluvnou stranou, je viazaná všetkými záväzkami podľa tohto dohovoru. V prípade organizácií, ktorých jeden alebo viacero členských štátov sú zmluvnými stranami tohto dohovoru, organizácia a jej členské štáty rozhodnú o svojich príslušných právomociach pri plnení ich záväzkov podľa dohovoru. V týchto prípadoch organizácia a jej členské štáty nie sú oprávnené vykonávať práva vyplývajúce z dohovoru súčasne.

3. Vo svojej listine o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení organizácia regionálnej hospodárskej integrácie uvedie rozsah svojich právomocí vo vzťahu k otázkam upraveným týmto dohovorom. Každá takáto organizácia informuje aj depozitára, ktorý informuje ostatné zmluvné strany o akejkoľvek podstatnej zmene rozsahu jej právomocí.

4. Všetkým štátom alebo organizáciám regionálnej hospodárskej integrácie sa adresuje výzva, aby predložili informácie o svojich opatreniach na vykonávanie tohto dohovoru sekretariátu pri ratifikácii, prijatí, schválení dohovoru alebo pristúpení k nemu.

5. Vo svojej listine o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení môže zmluvná strana uviesť, že akákoľvek zmena prílohy nadobúda platnosť iba na základe uloženia jej listiny o jej ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení k nej.

Článok 31

Nadobudnutie platnosti

1. Tento dohovor nadobúda platnosť deväťdesiatym dňom po dni uloženia päťdesiatej listiny o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení.

2. Pre každý štát alebo organizáciu regionálnej hospodárskej integrácie, ktoré ratifikujú, prijmú alebo schvália tento dohovor alebo k nemu pristúpia po uložení päťdesiatej listiny o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení, dohovor nadobudne platnosť deväťdesiatym dňom po dni uloženia listiny o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení zo strany daného štátu alebo organizácie regionálnej hospodárskej integrácie.

3. Na účely odsekov 1 a 2 sa žiadna listina uložená organizáciou regionálnej hospodárskej integrácie nepovažuje za dodatočnú k listinám, ktoré uložili členské štáty tejto organizácie.

Článok 32

Výhrady

Nie sú povolené žiadne výhrady k tomuto dohovoru.

Článok 33

Odstúpenie

1. Kedykoľvek po uplynutí troch rokov odo dňa, keď tento dohovor nadobudol platnosť pre zmluvnú stranu, môže táto strana od dohovoru odstúpiť prostredníctvom podania písomného oznámenia depozitárovi.

2. Každé takéto odstúpenie nadobudne účinnosť po uplynutí jedného roka odo dňa, keď bolo depozitárovi doručené oznámenie o odstúpení, alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý sa uvádza v oznámení o odstúpení.

Článok 34

Depozitár

Depozitárom tohto dohovoru je generálny tajomník Organizácie Spojených národov.

Článok 35

Autentické znenia

Originál tohto dohovoru, ktorého anglické, arabské, čínske, francúzske, ruské a španielske znenie je rovnako autentické, je uložený u depozitára.


Príloha A

Produkty s prídavkom ortuti

Tieto produkty sú vylúčené z tejto prílohy:

a) produkty nevyhnutné na civilnú ochranu a vojenské využitie;

b) produkty na výskum, kalibráciu prístrojov, na použitie ako referenčný štandard;

c) v prípadoch, keď nie je možné použiť ako náhradu alternatívne produkty bez ortuti, spínače a relé, žiarivky so studenou katódou a žiarivky s externou elektródou (CCFL a EEFL) pre elektronické displeje, meracie prístroje;

d) produkty používané pri tradičných alebo náboženských praktikách; a

e) vakcíny obsahujúce tiomersal ako konzervačnú látku.

Časť I: Produkty podľa článku 4 ods. 1

Produkty s prídavkom ortutiDátum, po ktorom výroba,
dovoz alebo vývoz
produktu nie sú povolené
(dátum ukončenia)
Batérie, okrem gombíkových batérií typu zinok – oxid strieborný s obsahom ortuti
< 2 %, gombíkové batérie zinkovzdušné s obsahom ortuti < 2 %
2020
Spínače a relé, s výnimkou veľmi presných meracích
mostíkov kapacitancie a strát
a vysokofrekvenčných prepínačov
a relé rádiových frekvencií v monitorovacích
a kontrolných prístrojoch s maximálnym obsahom
ortuti 20 mg na mostík, spínač alebo relé
2020
Kompaktné žiarivky (CFL) na všeobecné osvetľovacie účely, ktoré majú ≤ 30 w s obsahom ortuti presahujúcim 5 mg na štartér
Lineárne žiarivky (LFL) na všeobecné osvetľovacie účely:

a) trifosforové <60>úcim 5 mg na žiarivku
b) halofosfátové ≤ 40 wattov s obsahom ortuti presahujúcim 10 mg na žiarivku
2020
Vysokotlakové ortuťové výbojky (HPMV) na všeobecné osvetľovacie účely2020
Ortuť v žiarivkách so studenou katódou a žiarivky s externou elektródou (CCFL a EEFL) pre elektronické displeje:
a) krátke (≤ 500 mm) s obsahom ortuti presahujúcim 3,5 mg na žiarivku
b) stredne dlhé (> 500 mm a ≤ 1 500 mm) s obsahom ortuti presahujúcim 5 mg na žiarivku
c) dlhé (> 1 500 mm) s obsahom ortuti presahujúcim 13 mg na žiarivku
2020
Kozmetika (s obsahom ortuti nad 1 ppm) vrátane mydiel a krémov na zosvetlenie pleti,
pričom je vylúčená kozmetika pre očné partie, v ktorej sa
ortuť používa ako konzervačný prostriedok, a nie sú dostupné
žiadne účinné a bezpečné náhrady konzervačných látok1)
2020
Pesticídy, biocídy a lokálne antiseptiká2020
Tieto neelektronické meracie zariadenia, s výnimkou neelektronických meracích zariadení nainštalovaných vo veľkých zariadeniach alebo zariadení, ktoré sa používajú na veľmi presné meranie, ak nie je k dispozícii žiadna vhodná bezortuťová alternatíva:
a) barometre,
b) vlhkomery,
c) manometre,
d) teplomery,
e) sfygmomanometre.
2020

1) Účelom tohto vymedzenia je vylúčiť kozmetiku, mydlá alebo krémy kontaminované ortuťou v stopových množstvách.

Časť II: Produkty podľa článku 4 ods. 3

Produkty s
prídavkom ortuti
Ustanovenia
Zubný amalgámV opatreniach, ktoré majú prijať zmluvné strany na obmedzenie používania zubného amalgámu, musia byť zohľadnené vnútroštátne okolnosti zmluvnej strany a príslušné medzinárodné usmernenia a musia obsahovať dve alebo viac opatrení z tohto zoznamu:
i. stanovenie národných cieľov zameraných na prevenciu zubného kazu a podporu zdravia, čím sa minimalizuje nutnosť zubných výplní;
ii. stanovenie národných cieľov zameraných na minimalizáciu jeho používania;
iii. podpora využívania nákladovo efektívnych a klinicky účinných alternatív bez obsahu ortuti v zubných výplniach;
iv. podporovať výskum a vývoj kvalitných materiálov pre zubné výplne bez obsahu ortuti;
v. podpora reprezentatívnych profesijných organizácií a stomatologických fakúlt, aby vzdelávali stomatologických pracovníkov a študentov v oblasti využívania alternatívnych zubných výplní bez obsahu ortuti a na podporu najlepších postupov riadenia;
vi. odrádzanie od politík a programov poistení, ktoré uprednostňujú použitie zubného amalgámu pred bezortuťovými alternatívami zubných výplní;
vii. podpora zdravotného poistenia a programov, ktoré uprednostňujú používanie kvalitných alternatív k zubnému amalgámu na zubné výplne;
viii. obmedzenie používania zubného amalgámu v jeho kapsulovej forme;
ix. podpora využívania najlepších environmentálnych postupov v zariadeniach zubného lekárstva s cieľom znížiť uvoľňovanie ortuti a jej zlúčenín do vody a pôdy.

Príloha B

Výrobné procesy, v ktorých sa používa ortuť alebo zlúčeniny ortuti

Časť I: Procesy podľa článku 5 ods. 2

Výrobné procesy,
v ktorých sa používa ortuť
alebo zlúčeniny ortuti
Dátum ukončenia
Výroba chlóru a hydroxidu2025
Výroba acetaldehydu, pri ktorej sa používa ortuť alebo zlúčeniny ortuti ako katalyzátor2018

Časť II: Procesy podľa článku 5 ods. 3

Procesy
používajúce ortuť
Ustanovenia
Výroba monoméru vinylchloriduOpatrenia, ktoré majú zmluvné strany prijať, okrem iného obsahujú:
i. zníženie používania ortuti v prepočte na jednotku výroby o 50 % do roku 2020 oproti použitiu v roku 2010;
ii. podpora opatrení na zníženie závislosti od ortuti z primárnej ťažby;
iii. prijatie opatrení na zníženie emisií a uvoľňovania ortuti do životného prostredia;
iv. podpora výskumu a vývoja, pokiaľ ide o bezortuťové katalyzátory a procesy;
v. nepovolenie používania ortuti päť rokov po tom, ako konferencia zmluvných strán ustanoví, že katalyzátory bez ortuti na základe existujúcich procesov sa stali technicky a ekonomicky uskutočniteľné;
vi. podávanie správ konferencii zmluvných strán o svojom úsilí o vypracovanie a (alebo) identifikáciu alternatív a ukončenie používania ortuti v súlade s článkom 21.
Metylát alebo etylát sodný alebo draselnýOpatrenia, ktoré majú zmluvné strany prijať, okrem iného obsahujú:
i. opatrenia na obmedzenie používania ortuti zamerané na čo najrýchlejšie ukončenie jej používania, do 10 rokov od nadobudnutia platnosti tohto dohovoru;
ii. zníženie emisií a uvoľňovania pri prepočte na jednotku výroby o 50 percent do roku 2020 v porovnaní s rokom 2010;
iii. zákaz používania novej ortuti z primárnej ťažby;
iv. podpora výskumu a vývoja s ohľadom na bezortuťové procesy;
v. nepovolenie používania ortuti päť rokov po tom, ako konferencia zmluvných strán ustanoví, že procesy bez ortuti sa stali technicky a ekonomicky uskutočniteľné;
vi. podávanie správ konferencii zmluvných strán o svojom úsilí o vypracovanie a (alebo) identifikáciu alternatív a ukončenie používania ortuti v súlade s článkom 21.
Výroba polyuretánu, pri ktorej sa používajú katalyzátory obsahujúce ortuťOpatrenia, ktoré majú zmluvné strany prijať, okrem iného obsahujú:
i. prijatie opatrení na zníženie používania ortuti zamerané na čo najrýchlejšie ukončenie jej používania, do 10 rokov odo dňa nadobudnutia platnosti dohovoru;
ii. prijatie opatrení na zníženie závislosti od ortuti z primárnej ťažby ortuti;
iii. prijatie opatrení na zníženie emisií a uvoľňovania ortuti do životného prostredia;
iv. podpora výskumu a vývoja v oblasti bezortuťových katalyzátorov a procesov;
v. podávanie správ konferencii zmluvných strán o svojom úsilí o vypracovanie a (alebo) identifikáciu alternatív a ukončenie používania ortuti v súlade s článkom 21.
Článok 5 ods. 6 sa nevzťahuje na tieto výrobné procesy.

Príloha C

Remeselná a drobná ťažba zlata

Národné akčné plány

1. Každá strana, ktorá podlieha ustanoveniam článku 7 ods. 3, zahrnie do svojho národného akčného plánu:

a) vnútroštátne ciele a ciele znižovania;

b) opatrenia na odstránenie:

i) amalgamácie rúd;

ii) otvoreného spaľovania amalgámu alebo spracovaného amalgámu;

iii) spaľovania amalgámu v obytných oblastiach; a

iv) kyanidového lúhovania sedimentov, rúd alebo hlušiny, do ktorých bola pridaná ortuť bez toho, aby sa najprv ortuť odstránila;

c) kroky na uľahčenie formalizácie alebo regulácie odvetvia remeselnej a drobnej ťažby zlata;

d) základné odhady množstva použitej ortuti a praktiky pri remeselnej a drobnej ťažbe zlata a jeho spracovaní na svojom území;

e) stratégie na podporu znižovania emisií a uvoľňovania a vystavenia ortuti pri remeselnej a drobnej ťažbe zlata a jeho spracovaní vrátane metód bez ortuti;

f) stratégie riadenia obchodu a zabránenia zneužívaniu ortuti a jej zlúčenín z domácich i zahraničných zdrojov určenej na použitie pri remeselnej a drobnej ťažbe zlata a jeho spracovaní;

g) stratégie na zapojenie zainteresovaných strán do vykonávania a ďalšieho rozvoja národného akčného plánu;

h) stratégia verejného zdravotníctva vzhľadom na vystavenie baníkov a ich komunít ortuti pri remeselnej a drobnej ťažbe zlata. Takáto stratégia by mala zahŕňať okrem iného zber údajov o zdravotnom stave, vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov a zvyšovanie informovanosti prostredníctvom zdravotníckych zariadení;

i) stratégie na predchádzanie tomu, aby boli ohrozené skupiny obyvateľstva, obzvlášť deti a ženy v plodnom veku, a najmä tehotné ženy vystavané ortuti používanej pri vykonávaní remeselnej a drobnej ťažby zlata;

j) stratégie na poskytovanie informácií baníkom pôsobiacim v remeselnej a drobnej ťažbe zlata a ich komunitám; a

k) harmonogram vykonávania národného akčného plánu.

2. Každá zmluvná strana môže do svojho národného akčného plánu zahrnúť stratégie na dosiahnutie svojich cieľov vrátane používania alebo zavedenia noriem pre remeselnú a drobnú ťažbu zlata bez použitia ortuti a trhové mechanizmy alebo marketingové nástroje.

Príloha D

Zoznam bodových zdrojov emisií ortuti a jej zlúčenín do atmosféry

Kategórie bodových zdrojov:

Uhoľné elektrárne;

Uhoľné priemyselné kotly;

Taviace a pražiace postupy používané pri výrobe neželezných kovov1);

Zariadenia na spaľovanie odpadu;

Zariadenia na výrobu cementového slinku.

Príloha E

Arbitráž a zmierovacie konanie

Časť I: Arbitráž

Arbitráž na účely článku 25 ods. 2 písm. a) tohto dohovoru sa stanovuje takto:

Článok 1

1. Zmluvná strana môže iniciovať arbitráž v súlade s článkom 25 tohto dohovoru písomným oznámením zaslaným druhej strane alebo stranám v spore. Sprievodným dokumentom k oznámeniu musí byť žalobný nárok spolu s prípadnými podpornými dokumentmi. V oznámení sa musí uvádzať predmet arbitráže a musí zahŕňať najmä tie články tohto dohovoru, ktorých výklad alebo uplatnenie sú predmetom sporu.

2. Navrhujúca strana oznámi sekretariátu, že spor predkladá na arbitráž podľa článku 25 tohto dohovoru. Sprievodným dokumentom k tomuto oznámeniu musí byť písomné oznámenie navrhovateľa, žalobný nárok a podporné dokumenty uvedené v odseku 1. Sekretariát postúpi takto predložené informácie všetkým zmluvným stranám.

Článok 2

1. Ak je spor predložený na arbitráž v súlade s článkom 1, musí byť ustanovený arbitrážny tribunál. Skladá sa z troch členov.

2. Každá strana sporu vymenuje jedného arbitra a dvaja takto vymenovaní arbitri určia vzájomnou dohodou tretieho arbitra, ktorý bude predsedom arbitrážneho tribunálu. V sporoch medzi viacerými ako dvoma stranami strany s rovnakým záujmom vymenujú jedného arbitra spoločne na základe dohody. Predseda tribunálu nesmie byť štátnym príslušníkom žiadnej zo strán sporu, ani mať svoje zvyčajné miesto pobytu na území niektorej z týchto strán, ani nesmie byť zamestnaný niektorou z nich, ani sa v minulosti nezaoberal prípadom v akejkoľvek inej funkcii.

3. Každé uvoľnené miesto sa obsadí spôsobom stanoveným pre počiatočné vymenovanie.

Článok 3

1. Ak jedna zo strán sporu nevymenuje arbitra do dvoch mesiacov od dátumu doručenia oznámenia o arbitráži odporcovi, môže druhá strana informovať generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, ktorý rozhodne o vymenovaní počas ďalšieho dvojmesačného obdobia.

2. Ak predseda arbitrážneho tribunálu nebol vymenovaný do dvoch mesiacov od dátumu vymenovania druhého arbitra, generálny tajomník Organizácie Spojených národov na žiadosť jednej zo strán určí predsedu v priebehu ďalšieho dvojmesačného obdobia.

Článok 4

Arbitrážny tribunál prijíma svoje rozhodnutia v súlade s ustanoveniami tohto dohovoru a medzinárodného práva.

Článok 5

Pokiaľ sa strany sporu nedohodnú ináč, arbitrážny tribunál si stanoví vlastný rokovací poriadok.

Článok 6

Arbitrážny tribunál môže, na požiadanie jednej strany sporu, odporučiť predbežné ochranné opatrenia.

Článok 7

Strany sporu uľahčujú prácu arbitrážneho tribunálu všetkými prostriedkami, ktoré majú k dispozícii, najmä:

a) poskytujú všetky príslušné dokumenty, informácie a zariadenia; a

b) umožňujú v prípade potreby prizvať svedkov alebo odborníkov a získať ich dôkazy.

Článok 8

Strany sporu a arbitri sú povinní chrániť dôvernosť akýchkoľvek informácií alebo dokumentov, ktoré im boli doručené ako dôverné počas konania pred arbitrážnym tribunálom.

Článok 9

Ak arbitrážny tribunál nerozhodne inak z dôvodu osobitných okolností prípadu, náklady tohto tribunálu uhrádzajú strany sporu rovnakým dielom. Tribunál vedie záznamy o všetkých svojich nákladoch a záverečné vyúčtovanie predloží stranám.

Článok 10

Strana, ktorá má v predmete sporu záujem právnej povahy, ktorý môže byť rozhodnutím dotknutý, môže so súhlasom arbitrážneho tribunálu vstúpiť do konania.

Článok 11

Arbitrážny tribunál môže vypočuť a rozhodnúť o protinávrhoch vyplývajúcich priamo z predmetu sporu.

Článok 12

Rozhodnutia arbitrážneho tribunálu, procesné aj hmotné, musia byť prijaté väčšinou hlasov svojich členov.

Článok 13

1. Ak sa jedna zo strán sporu nedostaví pred arbitrážny tribunál alebo sa nevyjadrí vo veci, druhá strana môže požiadať tribunál, aby pokračoval v konaní a vydal svoje rozhodnutie. Neprítomnosť jednej zo strán alebo nevyjadrenie sa vo veci nie sú prekážkou konania.

2. Pred vynesením konečného rozhodnutia sa musí arbitrážny tribunál uistiť, že nárok je riadne vecne i právne opodstatnený.

Článok 14

Arbitrážny tribunál vynesie konečné rozhodnutie do piatich mesiacov od dátumu, keď bol plne zriadený, ak nepokladá za nevyhnutné predĺžiť lehotu o dobu, ktorá by nemala presiahnuť ďalších päť mesiacov.

Článok 15

Konečné rozhodnutie arbitrážneho tribunálu sa obmedzí na predmet sporu a obsahuje odôvodnenia, na ktorých je založené. Musí obsahovať mená členov, ktorí sa ho zúčastnili, a dátum konečného rozhodnutia. Ktorýkoľvek člen tribunálu môže pripojiť rozdielne alebo nesúhlasné stanovisko ku konečnému rozhodnutiu.

Článok 16

Konečné rozhodnutie je pre strany sporu záväzné. Výklad tohto dohovoru určený konečným rozhodnutím musí byť takisto záväzný pre stranu konajúcu v súlade s uvedeným článkom 10, ak sa týka záležitostí, v ktorých táto strana zasiahla. Proti konečnému rozhodnutiu sa nedá odvolať, pokiaľ sa strany sporu vopred nedohodli na odvolacom konaní.

Článok 17

Akúkoľvek nezhodu názorov, ktorá môže vzniknúť medzi stranami viazanými konečným rozhodnutím v súlade s článkom 16, pokiaľ ide o výklad alebo vykonávanie predmetného konečného rozhodnutia, môže predložiť na rozhodnutie ktorákoľvek z daných strán arbitrážnemu tribunálu, ktorý rozhodnutie vydal.

Časť II: Zmierovacie konanie

Zmierovacie konanie na účely článku 25 ods. 6 tohto dohovoru sa ustanovuje takto:

Článok 1

Žiadosť jednej zo strán sporu o zriadenie zmierovacej komisie podľa článku 25 ods. 6 tohto dohovoru je potrebné predložiť v písomnej podobe sekretariátu s kópiou pre druhú stranu alebo strany sporu. Sekretariát bezodkladne informuje všetky zmluvné strany.

Článok 2

1. Pokiaľ sa strany sporu nedohodli inak, zmierovacia komisia sa skladá z troch členov: jeden člen je vymenovaný každou zainteresovanou stranou a predseda je vymenovaný spoločne týmito členmi.

2. V sporoch medzi viacerými ako dvoma stranami strany s rovnakým záujmom vymenujú svojho člena komisie na základe spoločnej dohody.

Článok 3

Ak ktorákoľvek strana sporu nesplní svoju povinnosť v súvislosti s vymenovaním do dvoch mesiacov od dátumu doručenia písomnej žiadosti uvedenej v článku 1, generálny tajomník Organizácie Spojených národov na žiadosť ktorejkoľvek strany vykoná takéto vymenovanie v priebehu ďalšieho dvojmesačného obdobia.

Článok 4

Ak predseda zmierovacej komisie nebol vymenovaný do dvoch mesiacov od vymenovania druhého člena komisie, generálny tajomník Organizácie Spojených národov na žiadosť ktorejkoľvek strany vykoná takéto vymenovanie v priebehu ďalšieho dvojmesačného obdobia.

Článok 5

Zmierovacia komisia nezávislým a nestranným spôsobom podporuje strany sporu v ich snahe dosiahnuť zmierlivé riešenie.

Článok 6

1. Zmierovacia komisia môže viesť zmierovacie konanie spôsobom, ktorý uzná za vhodný, pričom v plnej miere berie do úvahy okolnosti prípadu a prípadné vyjadrené názory strán vrátane prípadnej žiadosti o rýchle riešenie. Môže prijať svoj rokovací poriadok podľa potreby, ak sa strany nedohodnú inak.

2. Zmierovacia komisia môže kedykoľvek v priebehu konania predostrieť návrhy alebo odporúčania na riešenie sporu.

Článok 7

Strany sporu spolupracujú so zmierovacou komisiou. Usilujú sa najmä vyhovieť žiadostiam komisie, aby predložili písomné materiály, poskytli dôkazy a zúčastňovali sa na zasadaniach. Strany a členovia zmierovacej komisie sú povinní chrániť dôvernosť akýchkoľvek informácií alebo dokumentov, ktoré im boli doručené ako dôverné počas konania komisie.

Článok 8

Zmierovacia komisia prijíma svoje rozhodnutia väčšinou hlasov svojich členov.

Článok 9

Pokiaľ spor ešte nebol vyriešený, zmierovacia komisia vydá správu s odporúčaniami na riešenie sporu najneskôr do 12 mesiacov, odkedy bola plne zriadená, a túto správu strany sporu preskúmajú v dobrej viere.

Článok 10

V prípade akejkoľvek nezhody názorov v otázke, či zmierovacia komisia má právomoc posúdiť záležitosť, ktorá jej bola predložená, rozhoduje o danej skutočnosti komisia.

Článok 11

Náklady zmierovacej komisie znášajú strany sporu rovnakým dielom, pokiaľ sa nedohodnú inak. Komisia vedie záznamy o všetkých svojich nákladoch a záverečné vyúčtovanie predloží stranám.

Poznámky pod čiarou

1) Na účely tejto prílohy „neželezné kovy“ znamenajú olovo, zinok, meď a priemyselné zlato.