Oznámenie č. 183/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody o spolupráci, ktorá sa týka civilného globálneho navigačného satelitného systému (GNSS), medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi a Marockým kráľovstvom.

Platnosť od 26.05.2016
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 1. marca 2015 v súlade s článkom 18 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudla platnosť v ten istý deň, t. j. 1. marca 2015.

183

Oznámenie


Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 12. decembra 2006 bola v Bruseli podpísaná Dohoda o spolupráci, ktorá sa týka civilného globálneho navigačného satelitného systému (GNSS), medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi a Marockým kráľovstvom.

Vláda Slovenskej republiky vyslovila súhlas s dohodou uznesením č. 972 z 29. novembra 2006.

Slovenská republika 12. februára 2008 notifikovala depozitárovi, ktorým je Generálny sekretariát Rady Európskej únie, že v Slovenskej republike boli splnené vnútroštátne podmienky na nadobudnutie platnosti dohody.

Dohoda nadobudla platnosť 1. marca 2015 v súlade s článkom 18 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudla platnosť v ten istý deň, t. j. 1. marca 2015.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a v Úradnom vestníku Európskej únie č. L 76/3 z 23. marca 2016.