Oznámenie č. 382/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú druhy vojenskej rovnošaty, výstrojových súčiastok, špecifických znakov vojenskej rovnošaty, ich nosenie a používanie a spôsob nosenia vyznamenaní na vojenskej rovnošate

Čiastka 105/2015
Platnosť od 16.12.2015
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

382

OZNÁMENIE


Ministerstva obrany Slovenskej republiky

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky vydalo podľa § 208 ods. 1 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

výnos zo 4. decembra 2015 č. ÚLP-11-32/2015-OdL, ktorým sa ustanovujú druhy vojenskej rovnošaty, výstrojových súčiastok, špecifických znakov vojenskej rovnošaty, ich nosenie a používanie a spôsob nosenia vyznamenaní na vojenskej rovnošate.

Výnos ustanovuje druhy vojenskej rovnošaty, výstrojových súčiastok, špecifických znakov vojenskej rovnošaty, pravidlá ich nosenia a používania a spôsob nosenia vyznamenaní a odznakov na vojenskej rovnošate profesionálnych vojakov. Výnos obsahuje aj prílohovú časť, v ktorej je vyobrazené umiestnenie hodnostného označenia, rozlišovacích znakov, čiapkových znakov, rukávových znakov, iných odznakov, smútočnej pásky a umiestnenie vyznamenaní, stužiek a menoviek na vojenských rovnošatách.

Výnos ustanovuje aj nosenie vojenskej rovnošaty pre vymedzený okruh osôb, ktorými sú poberatelia výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku a účastníci boja proti fašizmu a rehabilitovaní vojaci, ktorým bolo povolené nosiť vojenskú rovnošatu pri slávnostných a významných príležitostiach.

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

Výnos je uverejnený v čiastke 79/2015 Vestníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky. Výnos je uverejnený aj na webovom sídle Ministerstva obrany Slovenskej republiky www.mosr.sk.