Oznámenie č. 369/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzatvorení Dohody o Vyšehradskom patentovom inštitúte

Čiastka 100/2015
Platnosť od 11.12.2015
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 13. decembra 2015 v súlade s článkom 18 ods. 1.

369

OZNÁMENIE


Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 26. februára 2015 bola v Bratislave podpísaná Dohoda o Vyšehradskom patentovom inštitúte.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s dohodou uznesením č. 1870 z 30. júna 2015 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.

Prezident Slovenskej republiky ratifikoval dohodu 22. júla 2015.

Ratifikačná listina bola 3. augusta 2015 uložená u depozitára, ktorým je vláda Maďarska.

Dohoda nadobudne platnosť 13. decembra 2015 v súlade s článkom 18 ods. 1.

K oznámeniu č. 369/2015 Z. z.

DOHODA O VYŠEHRADSKOM PATENTOVOM INŠTITÚTE

Vlády Českej republiky, Maďarska, Poľskej republiky a Slovenskej republiky

Potvrdzujúc svoje pevné rozhodnutie dodržiavať záväzky vyplývajúce zo Zmluvy o patentovej spolupráci prijatej vo Washingtone 19. júna 1970,

So želaním presadzovať inováciu a kreativitu a podporovať ekonomický rast a konkurencieschopnosť v regióne strednej a východnej Európy,

Uvedomujúc si zásadnú úlohu svojich úradov priemyselného vlastníctva pri dosahovaní týchto cieľov poskytovaním služieb vynálezcom a rôznym odvetviam priemyslu v oblasti patentového práva a praxe a poskytovaním vysokokvalitných odborných znalostí potrebných na zabezpečenie právnej ochrany ich vynálezov,

So želaním, aby ich úrady priemyselného vlastníctva prehĺbili vzájomnú spoluprácu, a tým posilnili svoju odbornosť a spojili zdroje v prospech používateľov, najmä individuálnych vynálezcov, malých a stredných podnikov a výskumných organizácií financovaných z verejných zdrojov,

So želaním ponúknuť používateľom patentového systému v strednej a východnej Európe výhodný a účinný spôsob získavania medzinárodnej patentovej ochrany, a tak im uľahčiť prístup do systému založeného Zmluvou o patentovej spolupráci,

Potvrdzujúc rozhodnutie dodržiavať záväzky vyplývajúce z Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európsky patentový dohovor) prijatého v Mníchove 5. októbra 1973, vrátane Protokolu o centralizácii európskeho patentového systému a o jeho zavedení, zároveň si želajúc vykonávať práva, ktoré im boli udelené týmito právnymi nástrojmi,

So želaním zriadiť medzivládnu organizáciu podľa článku 16 a 32 Zmluvy o patentovej spolupráci, ktorá by – za podmienky menovania zhromaždením Medzinárodnej únie pre patentovú spoluprácu a schválenia dohody medzi touto organizáciou a medzinárodným úradom WIPO – plnila funkciu orgánu pre medzinárodnú rešerš a orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum podľa Zmluvy o patentovej spolupráci a ktorej úlohou by bolo vykonávať medzinárodnú rešerš a medzinárodný predbežný prieskum týkajúci sa medzinárodných patentových prihlášok podaných podľa tejto zmluvy,

dohodli sa takto:

Článok 1

Založenie Vyšehradského patentového inštitútu

Vyšehradský patentový inštitút sa týmto zakladá ako medzivládna organizácia pre spoluprácu v oblasti patentov.

Článok 2

Definície

(1) Na účely tejto dohody

(i) „VPI“ znamená Vyšehradský patentový inštitút;

(ii) „národný úrad“ znamená ústredný úrad priemyselného vlastníctva zmluvného štátu, ktorý je poverený udeľovaním patentov;

(iii) „PCT“ znamená Zmluvu o patentovej spolupráci prijatú vo Washingtone 19. júna 1970 a zmenenú a doplnenú 28. septembra 1979, 3. februára 1984 a 3. októbra 2001 a vykonávací predpis pripojený k tejto zmluve v znení neskorších predpisov;

(iv) „EPD“ znamená Dohovor o udeľovaní európskych patentov (Európsky patentový dohovor) prijatý v Mníchove 5. októbra 1973, v znení aktu revidujúceho článok 63 EPD zo 17. decembra 1991 a aktu revidujúceho EPD z 29. novembra 2000;

(v) „WIPO“ znamená Svetová organizácia duševného vlastníctva;

(vi) „medzinárodný úrad“ znamená medzinárodný úrad WIPO.

(2) Ak ustanovenia tejto dohody týkajúce sa PCT prihlášky obsahujú podmienky alebo výrazy, ktoré definuje PCT, majú taký istý význam ako podľa PCT.

Článok 3

Vyšehradský patentový inštitút

(1) VPI má správnu a finančnú autonómiu.

(2) VPI riadi správna rada a spravuje sekretariát na čele s riaditeľom.

(3) Hlavnou úlohou VPI je pôsobiť ako orgán pre medzinárodnú rešerš a ako orgán pre medzinárodný predbežný prieskum v zmysle PCT. Správna rada môže rozhodnúť o poverení VPI ďalšími podobnými úlohami v oblasti patentov.

(4) Založenie a činnosť VPI nesmie nijako ovplyvniť výlučné právomoci národných úradov týkajúce sa národných patentov a patentov s rovnakým účinkom.

Článok 4

Právne postavenie VPI

(1) VPI má právnu subjektivitu.

(2) VPI má v každom zmluvnom štáte najširšiu právnu spôsobilosť poskytovanú právnickým osobám vnútroštátnym právom. Môže najmä uzatvárať zmluvy, nadobúdať hnuteľný a nehnuteľný majetok a disponovať ním a môže byť účastníkom súdneho konania.

(3) Riaditeľ VPI zastupuje VPI.

Článok 5

Sídlo

(1) VPI má sídlo v Budapešti.

(2) VPI má svoju pobočku v každom zo zmluvných štátov, pokiaľ správna rada nerozhodne inak na základe žiadosti zmluvného štátu, ktorý si neželá takúto pobočku viesť.

(3) VPI uzavrie dohodu o sídle s Maďarskom.

Článok 6

Výsady a imunity

(1) V rozsahu svojich úradných aktivít je VPI, jeho vlastníctvo a príjem vyňatý zo všetkých priamych daní.

(2) Ak VPI na účely svojich úradných aktivít uskutočňuje podstatné nákupy, v ktorého cene sú zahrnuté dane alebo poplatky, zmluvné štáty, vždy keď je to možné podľa právnych predpisov zmluvného štátu, vykonajú vhodné opatrenia s cieľom vrátiť alebo nahradiť tieto dane a poplatky.

(3) V súvislosti s poplatkami a daňami, ktoré tvoria výlučne úhrady za verejne prospešné služby, sa žiadne oslobodenie neuplatňuje.

(4) V dohode o sídle podľa článku 5 ods. 3 môžu byť priznané aj iné výsady a imunity, ako sú uvedené v odsekoch 1 a 2.

Článok 7

Zodpovednosť

(1) Zmluvná zodpovednosť VPI sa riadi právom, ktorým sa spravuje príslušná zmluva podľa nariadenia (EK) č. 593/2008 (Rím I), ak je to vhodné, alebo ak nie, tak podľa práva zmluvného štátu konajúceho súdu.

(2) Mimozmluvná zodpovednosť VPI týkajúca sa akejkoľvek škody, ktorú spôsobil VPI alebo zamestnanci sekretariátu pri výkone svojich povinností, do tej miery, že to nie je ani občianska ani obchodná záležitosť v zmysle nariadenia (EK) č. 864/2007 (Rím II), sa riadia právom zmluvného štátu, v ktorom ku škode došlo.

(3) Súd, ktorý je príslušný na riešenie sporov podľa odseku 2, musí byť súdom zmluvného štátu, v ktorom ku škode došlo.

(4) Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa použijú bez ohľadu na výkon úloh VPI, ktoré boli zverené národným úradom. Zodpovednosť národných úradov voči VPI a zodpovednosť VPI voči národným úradom sa riadi podmienkami určenými správnou radou.

Článok 8

Činnosti VPI

(1)

(a) S výhradou článku 20 VPI pôsobí ako orgán pre medzinárodnú rešerš a orgán pre medzinárodný predbežný prieskum v zmysle PCT, v súlade s dohodou medzi medzinárodným úradom a VPI, pre prihlášky podané na prijímací úrad štátu, ktorý je zmluvnou stranou tejto dohody alebo ktorý koná v jeho mene.

(b) Dohoda medzi medzinárodným úradom a VPI môže ustanoviť, že VPI vykonáva činnosť aj pre ďalšie prihlášky podané na prijímací úrad iného zmluvného štátu PCT alebo ktorý koná v jeho mene, ak prijímací úrad tohto štátu určí VPI na tento účel.

(2) Pri uzatváraní a plnení dohody uvedenej v odseku 1 VPI dodržiava záväzky zmluvných štátov tejto dohody, ktoré im vyplývajú z Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európsky patentový dohovor) vrátane Protokolu o centralizácii európskeho patentového systému a o jeho zavedení.

(3) V prípade rozporu medzi ustanoveniami PCT a ustanoveniami tejto dohody majú ustanovenia PCT prednosť.

(4) Činnosti VPI ako orgánu pre medzinárodnú rešerš a orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum a v súvislosti s akýmikoľvek inými úlohami, ktorými bol poverený podľa článku 3 odseku 3, budú vykonávať národné úrady v mene VPI v súlade s podmienkami určenými správnou radou.

(5) Správna rada určí kritériá rozdeľovania práce, ktorá má byť vykonaná podľa odseku 4, medzi národné úrady. Musia byť spravodlivé, nestranné a náležité, zabezpečujúce vyvážené rozdelenie.

(6) Národné úrady budú v súlade s finančnými predpismi prijímať úhrady za činnosti, ktoré vykonávajú podľa odseku 4.

Článok 9

Riaditeľ a sekretariát VPI

(1) Riaditeľ zodpovedá za organizáciu činnosti VPI. Sekretariát zodpovedá za organizáciu a administratívnu podporu činností VPI a slúži tiež ako sekretariát správnej rady.

(2) Sekretariát riadi riaditeľ, ktorý za svoju činnosť zodpovedá správnej rade.

(3) Riaditeľ má najmä tieto úlohy a právomoci:

(i) je povinný urobiť všetky potrebné kroky na zabezpečenie efektívneho plnenia úloh VPI vrátane prijímania vnútorných administratívnych pokynov;

(ii) môže predkladať správnej rade akýkoľvek návrh, ktorým sa menia vykonávacie predpisy, ako aj návrh rozhodnutí, ktoré spadajú do pôsobnosti správnej rady;

(iii) pripravuje a realizuje rozpočet a jeho akékoľvek zmeny alebo doplnenia;

(iv) každý rok predkladá správnej rade správu o riadení.

(4) Riaditeľ musí konať v súlade s pokynmi správnej rady tak pri vnútorných, ako aj pri vonkajších záležitostiach VPI.

(5) Národné úrady pomáhajú riaditeľovi a sekretariátu pri plnení úloh v nevyhnutnom rozsahu a v súlade s podmienkami určenými správnou radou.

(6) Zamestnanci sekretariátu sú viazaní aj po ukončení pracovného pomeru mlčanlivosťou a nesmú využívať informácie, ktoré sú vo svojej povahe profesionálnym tajomstvom.

Článok 10

Vymenovanie riaditeľa

(1) Riaditeľa VPI vymenúva správna rada na dobu určitú, nie dlhšiu ako štyri roky. Správna rada ho môže vymenovať opakovane. Dĺžku prvého vymenovania a prípadne ďalších vymenovaní, ako aj všetky ďalšie podmienky vymenovania určuje správna rada.

(2) Správna rada má voči riaditeľovi VPI disciplinárnu právomoc.

Článok 11

Správna rada

(1) Správna rada sa skladá zo zástupcov a náhradných zástupcov zmluvných štátov. Každý zmluvný štát má právo vymenovať do správnej rady jedného zástupcu a jedného náhradného zástupcu.

(2) Rokovacím jazykom správnej rady je anglický jazyk. Dokumenty predkladané správnej rade a zápisy z rokovaní sa vypracovávajú v anglickom jazyku.

(3) Správna rada príjme vlastný rokovací poriadok.

Článok 12

Právomoci správnej rady v niektorých záležitostiach

(1) Správna rada má právomoc prijímať a meniť

(i) vykonávacie predpisy,

(ii) finančné predpisy,

(iii) podmienky zamestnávania zamestnancov sekretariátu a

(iv) svoj rokovací poriadok.

(2) Správna rada je oprávnená udeliť právomoc riaditeľovi VPI rokovať a, s výhradou jej schválenia, uzatvárať zmluvy v mene VPI so štátmi a medzivládnymi organizáciami.

(3) Správna rada vykonáva aj ostatné funkcie, ktoré sú potrebné na realizáciu ustanovení tejto dohody.

Článok 13

Rozhodnutia správnej rady a pravidlá hlasovania

(1) Správna rada sa bude snažiť prijímať rozhodnutia na základe konsenzu. Ak nie je možné dospieť k rozhodnutiu konsenzom, o príslušnej veci rozhodne hlasovaním.

(2) Právo hlasovať v správnej rade je obmedzené na zmluvné štáty. Každý zmluvný štát má jeden hlas a hlasuje len vo svojom mene.

(3) S výhradou odseku 4, rozhodnutia správnej rady si vyžadujú dve tretiny odovzdaných hlasov.

(4) Jednomyseľné hlasovanie zmluvných štátov sa vyžaduje pri rozhodnutiach, ktoré má správna rada oprávnenie prijať podľa článku 3 ods. 3, článku 5 ods. 2, článku 7 ods. 4, článku 8 ods. 5, článku 12 ods. 1, článku 12 ods. 2 a článku 14 ods. 4. Správna rada prijme takéto rozhodnutia alebo prijme rozhodnutia podľa odseku 1 na základe konsenzu, len ak sú zastúpené všetky zmluvné štáty.

(5) Zdržanie sa hlasovania sa nepovažuje za hlas.

Článok 14

Finančné ustanovenia

(1) Rozpočet VPI musí byť vyrovnaný. Musí byť vypracovaný podľa všeobecne prijatých rozpočtových princípov ustanovených finančnými predpismi. Podľa potreby môže byť rozpočet zmenený alebo doplnený.

(2) Výdavky VPI musia byť kryté z vlastných zdrojov a v prípade potreby osobitnými finančnými príspevkami zmluvných štátov, ktorých výšku určí správna rada v súlade s finančnými predpismi. Vlastné zdroje VPI musia obsahovať všetky príspevky z poplatkov a ostatných zdrojov a tiež, podľa potreby, rezervy VPI.

(3) VPI môže vyberať poplatky za každú úlohu alebo postup vykonaný podľa tejto dohody. Vykonávacie predpisy určia najmä výšku poplatkov a spôsoby ich úhrady. Výška poplatkov musí byť určená na takej úrovni, aby boli príjmy z nich dostatočné, a tým bol rozpočet VPI vyrovnaný.

(4)

(a) Ak VPI nie je schopný vyrovnať rozpočet v súlade s podmienkami podľa odseku 3, zmluvné štáty musia poukázať VPI osobitné finančné príspevky, ktorých výšku určí správna rada v súlade s finančnými predpismi.

(b) Ak sú zabezpečené iné prostriedky na dočasné krytie deficitu alebo jeho časti, môže správna rada rozhodnúť o jeho prenose a zmluvné štáty nebudú vyzvané na úhradu príspevkov.

(c) Ak to finančná situácia VPI umožní, môže správna rada rozhodnúť o vrátení príspevkov uhradených podľa pododseku (a) tým zmluvným štátom, ktoré ich uhradili.

(5) Výdavky zahrnuté do rozpočtu sa schvaľujú na jedno účtovné obdobie, pokiaľ finančné predpisy neustanovujú inak. Účtovné obdobie začína 1. januára a končí 31. decembra.

(6) Riaditeľ VPI predkladá návrh rozpočtu správnej rade najneskôr v deň určený finančnými predpismi. Rozpočet a jeho zmeny a doplnenia prijíma správna rada.

(7)

(a) Príjmové a výdavkové účty a súvahu VPI kontrolujú audítori, ktorých nezávislosť je nespochybniteľná. Sú vymenovaní správnou radou na päť rokov s možnosťou obnovenia alebo predĺženia. Na konci každého účtovného obdobia vypracujú audítori správu obsahujúcu podpísaný audítorský posudok.

(b) Riaditeľ VPI každý rok predkladá správnej rade účty z predchádzajúceho účtovného obdobia vo vzťahu k rozpočtu a súvahe na preukázanie aktív a záväzkov VPI spolu s audítorskou správou. Správna rada schvaľuje ročnú účtovnú uzávierku spolu s audítorskou správou a udelí riaditeľovi VPI absolutórium za plnenie rozpočtu.

(8) Finančné predpisy ustanovia najmä:

(i) opatrenia týkajúce sa zostavovania a plnenia rozpočtu a na predloženie a kontrolu účtov;

(ii) spôsob určenia výšky osobitných finančných príspevkov, ako aj postup, akým ho majú zmluvné štáty sprístupniť VPI;

(iii) spôsob určenia výšky súm, ktoré dostanú národné úrady za činnosti vykonávané podľa článku 8 ods. 4, ako aj postup, akým ich má VPI sprístupniť týmto úradom;

(iv) pravidlá na rozdeľovanie prebytku, ktorý vznikne VPI jeho činnosťou, medzi zmluvné štáty;

(v) všeobecne uznávané účtovné princípy, na ktorých je založený rozpočet a ročná účtovná uzávierka.

Článok 15

Vykonávacie predpisy

(1) Vykonávacie predpisy ustanovia pravidlá, ktoré sa týkajú:

(i) záležitostí, ohľadne ktorých táto dohoda výslovne odkazuje na vykonávací predpis;

(ii) akýchkoľvek administratívnych požiadaviek, záležitostí alebo postupov;

(iii) akýchkoľvek informácií potrebných na uplatňovanie ustanovení tejto dohody;

(iv) výšky poplatkov a spôsobov ich úhrad.

(2) V prípade rozporu medzi ustanoveniami tejto dohody a ustanoveniami vykonávacích predpisov majú prednosť ustanovenia tejto dohody. Vykonávacie predpisy nie sú súčasťou tejto dohody.

Článok 16

Ratifikácia

(1) Táto dohoda podlieha ratifikácii podľa príslušných ústavných požiadaviek zmluvných štátov.

(2) Ratifikačné listiny budú uložené u vlády Maďarska (ďalej len „depozitár“).

Článok 17

Prístup

(1) Táto dohoda je otvorená na pristúpenie akémukoľvek európskemu štátu na základe pozvania správnej rady.

(2) Listiny o prístupe budú uložené u depozitára.

Článok 18

Nadobudnutie platnosti

(1) Táto dohoda nadobúda platnosť dva mesiace po uložení ratifikačných listín Českej republiky, Maďarska, Poľskej republiky a Slovenskej republiky.

(2) Pristúpenie nadobúda platnosť prvý deň druhého mesiaca od uloženia listiny o prístupe.

Článok 19

Počiatočný príspevok

(1) Po nadobudnutí platnosti tejto dohody zmluvné štáty podľa článku 18 ods. 1 uhradia VPI počiatočný príspevok. Počiatočným príspevkom sa pokryjú náklady na zriadenie VPI a na tento účel sa použijú. Výška počiatočného príspevku sa rozdelí medzi zmluvné štáty rovným dielom.

(2) Každý štát, ktorý pristúpi k tejto dohode, taktiež uhradí počiatočný príspevok. V tomto prípade bude počiatočný príspevok použitý na pokrytie nákladov, ktoré vznikli VPI v súvislosti s prístupom tohto štátu. Výšku tohto počiatočného príspevku určí správna rada.

Článok 20

Vymenovanie VPI

VPI požiada, aby ho zhromaždenie Medzinárodnej únie pre patentovú spoluprácu vymenovalo do funkcie orgánu pre medzinárodnú rešerš a orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum podľa ustanovení PCT. Zmluvné štáty poskytnú VPI súčinnosť pri tomto procese.

Článok 21

Výhrady

Nie sú povolené žiadne výhrady k tejto dohode.

Článok 22

Zmeny

(1) Táto dohoda môže byť zmenená na základe dohody medzi zmluvnými štátmi.

(2) Návrhy zmien tejto dohody môže predložiť ktorýkoľvek zmluvný štát. Tieto návrhy budú oznámené správnej rade.

(3) Pokiaľ nie je v dohode meniacej túto dohodu ustanovené inak, všetky zmeny tejto dohody nadobudnú platnosť dva mesiace od uloženia schvaľovacích listín všetkými zmluvnými štátmi.

Článok 23

Vypovedanie, ukončenie a pozastavenie

(1) Ktorýkoľvek zo zmluvných štátov môže kedykoľvek túto dohodu vypovedať. Vypovedanie bude oznámené depozitárovi. Vypovedanie nadobúda účinnosť šesť mesiacov po prijatí tohto oznámenia.

(2) Táto dohoda môže byť ukončená kedykoľvek na základe súhlasu všetkých zmluvných štátov za podmienok dohodnutých medzi nimi.

(3) Vykonávanie tejto dohody môže byť pozastavené kedykoľvek na základe súhlasu všetkých zmluvných štátov za podmienok dohodnutých medzi nimi.

Článok 24

Spory

(1) Každý spor medzi dvoma alebo viacerými zmluvnými štátmi týkajúci sa výkladu alebo uplatňovania tejto dohody alebo vykonávacích predpisov, ktorý nie je vyriešený rokovaním, bude na žiadosť jedného z dotknutých štátov predložený správnej rade, ktorá sa bude snažiť o dosiahnutie dohody medzi dotknutými štátmi.

(2) Ak nie je takáto dohoda dosiahnutá do jedného roka odo dňa, keď bol spor postúpený správnej rade, ktorýkoľvek z dotknutých štátov môže spor predložiť Medzinárodnému súdnemu dvoru.

Článok 25

Jazyk dohody a depozitár dohody

Táto dohoda vyhotovená v jedinom origináli v anglickom jazyku bude uložená u depozitára.

Článok 26

Postúpenie a oznámenie

(1) Depozitár vyhotoví overené kópie originálu tejto dohody a postúpi ich vládam všetkých signatárskych štátov a pristupujúcich štátov.

(2) Depozitár dohody oznámi vládam štátov podľa odseku 1

(i) uložnie každej ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe;

(ii) dátum nadobudnutia platnosti tejto dohody;

(iii) každú výpoveď prijatú podľa článku 23 ods. 1 a dátum, keď táto výpoveď nadobúda platnosť.

NA DÔKAZ TOHO podpísaní zástupcovia, riadne splnomocnení svojimi vládami, podpísali túto dohodu.

DANÉ v Bratislave 26 februára 2015.


Za vládu Českej republiky

Josef Kratochvíl

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva

Českej republiky

Za vládu Poľskej republiky

Alicja Adamczak

Predsedníčka Patentového úradu

Poľskej republiky

Za vládu Maďarska

Miklós Bendzsel

Predseda Maďarského úradu duševného vlastníctva

Za vládu Slovenskej republiky

Ľuboš Knoth

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva

Slovenskej republiky

Anglické znenie textu