Výnos č. 218/2015 Z. z.Výnos Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (elektrotechnický priemysel)

Čiastka 64/2015
Platnosť od 10.09.2015
Účinnosť od 01.10.2015

OBSAH

218

VÝNOS

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 25. augusta 2015

o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (elektrotechnický priemysel)

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 11 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení zákona č. 416/2013 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Záväznosť Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na roky 2014 – 2015 z 27. marca 2014 uzavretej medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom elektrotechnického priemyslu SR1) v znení dodatku č. 1 z 20. februára 2015 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2014 – 2015 z 27. marca 2014 uzavretej medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom elektrotechnického priemyslu SR2) sa rozširuje na zamestnávateľov v časti odvetvia, ktorých kód hlavnej činnosti podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností3) na úrovni skupiny je 27.4 – výroba elektrických svietidiel a 27.9 – výroba ostatných elektrických zariadení.


§ 2

Tento výnos nadobúda účinnosť 1. októbra 2015.


Ján Richter v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 88/2014 Z. z. o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.

2) Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 44/2015 Z. z. o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa.

3) Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.