Zákon č. 377/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 440/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 111/2014
Platnosť od 20.12.2014
Účinnosť od 01.01.2016

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2016 440/2015 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
20.12.2014 - 31.12.2015