Vyhláška č. 253/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o splnení podmienky pre sadzbu osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií

Čiastka 82/2014
Platnosť od 25.09.2014 do23.10.2016
Účinnosť od 25.09.2014 do23.10.2016
Zrušený 384/2011 Z. z.
Redakčná poznámka

Zákon č. 281/2016 Z. z. vložil do zákona č. 384/2011 Z. z. nový § 12, ktorý je zrušovacím ustanovením pre vyhlášku č. 253/2014 Z. z.

OBSAH

253

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 10. septembra 2014

o splnení podmienky pre sadzbu osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 5 zákona č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 233/2012 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Podmienka podľa § 8 ods. 1 zákona pre uplatnenie sadzby osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií ustanovenej v § 8 ods. 1 zákona je splnená k 25. júlu 2014.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 25. septembra 2014.


Peter Kažimír v. r.