Výnos č. 210/2014 Z. z.Výnos Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (hutníctvo, geológia a ťažobný priemysel)

Čiastka 69/2014
Platnosť od 26.07.2014
Účinnosť od 01.09.2014

OBSAH

210

VÝNOS

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

zo 16. júla 2014

o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (hutníctvo, geológia a ťažobný priemysel)

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 11 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

Záväznosť Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa z 24. marca 2014 uzatvorenej medzi Odborovým zväzom KOVO, Nezávislými kresťanskými odbormi Slovenska a Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky1) sa rozširuje na zamestnávateľov v časti odvetvia, ktorých kód hlavnej činnosti podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností2) na úrovni skupiny je 24.1 – výroba surového železa a ocele a ferozliatin, 24.4 – výroba drahých a ostatných neželezných kovov, 71.2 – technické testovanie a analýzy a 82.9 – pomocné obchodné činnosti inde nezaradené.


§ 2

Tento výnos nadobúda účinnosť 1. septembra 2014.


Ján Richter v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 88/2014 Z. z. o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.

2) Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z. z 18. júna 2007, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.