Opatrenie č. 452/2013 Z. z.Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 467/2010 Z. z. o predkladaní hlásení podľa Devízového zákona v znení opatrenia č. 332/2012 Z. z.

Čiastka 104/2013
Platnosť od 21.12.2013
Účinnosť od 01.01.2014 do31.12.2015
Zrušený 264/2015 Z. z.

OBSAH