Oznámenie č. 403/2012 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov

Čiastka 99/2012
Platnosť od 19.12.2012
Účinnosť od 01.01.2013
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

403

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

opatrenie z 13. decembra 2012 č. MF/19324/2012-31, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky (oznámenie č. 419/2007 Z. z.) v znení opatrenia zo 17. decembra 2008 č. MF/25189/2008-311 (oznámenie č. 627/2008 Z. z.), opatrenia z 9. decembra 2009 č. MF/24240/2009-31 (oznámenie č. 556/2009 Z. z.) a opatrenia z 23. decembra 2011 č. MF/24141/2011-31 (oznámenie č. 568/2011 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 10/2012 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky a v elektronickej forme na internetovej stránke www.finance.gov.sk.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2012 č. MF/19324/2012-31, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky (oznámenie č. 419/2007 Z. z.) v znení opatrenia zo 17. decembra 2008 č. MF/25189/2008-311 (oznámenie č. 627/2008 Z. z.), opatrenia z 9. decembra 2009 č. MF/24240/2009-31 (oznámenie č. 556/2009 Z. z.) a opatrenia z 23. decembra 2011 č. MF/24141/2011-31 (oznámenie č. 568/2011 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 19 ods. 1 sa za slovo „granty“ vkladajú čiarka a slová „dlhodobý hmotný majetok obstaraný za plnenie vo forme koncesie na stavebné práce podľa osobitného predpisu 7a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:

7a) § 15 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 503/2009 Z. z.“.

2. V § 19 ods. 14 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:

„V prospech účtu 372 sa účtuje aj o dlhodobom hmotnom majetku, ktorý bol obstaraný za plnenie vo forme koncesie na stavebné práce podľa osobitného predpisu7a).“.

3. V § 25 odsek 3 znie:

„(3) Na analytických účtoch sa môže účtovať podľa vnútorného predpisu účtovnej jednotky

a) podľa jednotlivých zložiek dlhodobého majetku pričom pri súbore hnuteľných vecí a majetku, ktorého súčasťou ocenenia je aj príslušenstvo sa analytické účty vytvárajú pre jednotlivé súbory a pre majetok vrátane príslušenstva a ak sa k súboru hnuteľných vecí priradí ďalšia vec a k majetku sa priradí príslušenstvo alebo sa vyradí, upraví sa ocenenie na príslušnom analytickom účte,

b) podľa účelu ustanoveného osobitnými predpismi alebo vyplývajúceho z požiadaviek riadenia účtovnej jednotky,

c) ak je účtovná jednotka nájomcom, osobitne majetok podľa § 25 ods.2 písm. c).“.

4. § 25 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) V analytickej evidencii sa dlhodobý majetok sleduje aj podľa subjektov, od ktorých bol obstaraný alebo podľa zdrojov financovania alebo miesta, kde je umiestnený. Analytická evidencia podľa jednotlivých zložiek dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku slúži na jeho identifikáciu a obsahuje najmä názov alebo opis majetku, číselné označenie, dátum jeho obstarania a uvedenia do užívania, dátum zaúčtovania na účte účtovej skupiny 01, 02 a 03, ocenenie, údaje o zvolenom postupe odpisovania, sadzby odpisov, sumy odpisov za účtovné obdobie, zostatkovú cenu, dátum a spôsob vyradenia. V analytickej evidencii dlhodobého majetku sa uvádza vecné bremeno k dlhodobému majetku, transfer, z ktorého bol dlhodobý majetok obstaraný, záložné právo k dlhodobému majetku a podobne. Pri súbore hnuteľných vecí a majetku, ktorého súčasťou je aj príslušenstvo, sa jednotlivé časti súboru a jednotlivé kusy majetku zaznamenávajú v analytickej evidencii vo fyzickom a hodnotovom vyjadrení. Ak sa k súboru hnuteľných vecí priradí ďalšia vec a k majetku sa priradí príslušenstvo alebo naopak vyradí, zaznamenáva sa v analytickej evidencii aj dátum priradenia alebo vyradenia.“.

5. V § 26 ods. 4 sa slovo „darom“ nahrádza slovom „bezodplatne“.

6. V § 26 odsek 6 znie:

„(6) Na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa účtuje aj hnuteľný dlhodobý hmotný majetok obstaraný na účely jeho predaja, na ktorom sa bude vykonávať technické zhodnotenie, a toto technické zhodnotenie.“.

7. V § 28 ods. 2 písmeno g) znie:

„g) náklady na opravy a udržiavanie dlhodobého hmotného majetku, pričom opravami sa odstraňuje čiastočné fyzické opotrebovanie alebo poškodenie za účelom uvedenia do predchádzajúceho alebo prevádzkyschopného stavu a uvedením do prevádzkyschopného stavu sa rozumie vykonanie opravy aj s použitím iných než pôvodných materiálov, náhradných dielcov, súčastí alebo technológií, ak nedôjde k zmene technických parametrov alebo zvýšeniu výkonností majetku a ani k zmene účelu použitia; udržiavaním sa spomaľuje fyzické opotrebovanie, predchádza jeho následkom a odstraňujú sa drobnejšie závady.“.

8. V § 28 ods. 2 sa vypúšťa písmeno h).

9. V § 32 ods. 12 uvádzacej vete sa číslo „10“ nahrádza číslom „11“.

10. Za § 34 sa vkladá § 34a, ktorý znie:

㤠34a

(1) Na účely účtovania obstarania majetku verejným obstarávateľom sa rozumie

a) koncesnou zmluvou zmluva uzatvorená medzi verejným obstarávateľom22b) alebo obstarávateľom22c) a koncesionárom22d) na uskutočnenie stavebných prác alebo zmluva uzatvorená medzi verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom a koncesionárom na poskytnutie služieb podľa osobitného predpisu22e),

b) verejným obstarávateľom subjekt, ktorý koncesionárovi udeľuje právo používať koncesný majetok na poskytovanie verejných služieb,

c) koncesionárom subjekt, ktorý používa koncesný majetok na poskytovanie služieb a za poskytovanie služieb dostáva odplatu počas trvania platnosti koncesnej zmluvy,

d) koncesným majetkom majetok využívaný na poskytovanie verejných služieb na základe koncesnej zmluvy,

e) koncesiou na služby nadobudnutie práva na využívanie poskytovaných služieb podľa osobitného predpisu7a).

(2) V účtovníctve účtovnej jednotky, ktorá stavia nehnuteľnosť na predaj, sa po ukončení výstavby účtuje ako o zásobách vlastnej výroby. V priebehu účtovného obdobia sa vlastné náklady vznikajúce na výstavbu nehnuteľnosti na predaj aktivujú na ťarchu účtu 121 – Nedokončená výroba súvzťažne s účtom 611 – Zmena stavu nedokončenej výroby. Dokončená výstavba nehnuteľnosti na predaj sa účtuje na účte 123 – Výrobky. Výnosy z predávanej nehnuteľnosti alebo časti nehnuteľnosti sa účtujú v prospech účtu 601 – Tržby za vlastné výrobky.

(3) V účtovníctve účtovnej jednotky, ktorá obstaráva nehnuteľnosť za účelom ďalšieho predaja, pričom nejde o predaj nehnuteľnosti v nezmenenom stave sa účtuje na účte 133 – Nehnuteľnosť na predaj. Na účte 133 – Nehnuteľnosť na predaj sa účtujú opravy, technické zhodnotenie a súvisiace náklady spojené s nehnuteľnosťou, ktoré vznikajú z dôvodu uvedenia nehnuteľnosti do stavu spôsobilého na predaj.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 22b až 22e znejú:

22b) § 6 zákona č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

22c) § 8 zákona č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

22d) § 14 zákona č. 25/2006 Z. z. v znení zákona č. 503/2009 Z. z.

22e) Zákon č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

11.  V § 37 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:

„(10) Na účte 133 – Nehnuteľnosť na predaj sa účtuje o nehnuteľnosti, ktorá sa obstaráva za účelom ďalšieho predaja. Vynaložené náklady na opravy, technické zhodnotenie a súvisiace náklady spojené s nehnuteľnosťou, ktoré vznikajú z dôvodu uvedenia nehnuteľnosti do stavu spôsobilého na predaj, sa účtujú na ťarchu účtu 133 – Nehnuteľnosť na predaj. Vyradenie nehnuteľnosti z účtovníctva pri jeho predaji sa účtuje na ťarchu účtu 507 – Predaná nehnuteľnosť so súvzťažným zápisom v prospech účtu 133 – Nehnuteľnosť na predaj. Výnos z predaja nehnuteľnosti sa účtuje v prospech účtu 607 – Výnosy z nehnuteľnosti na predaj so súvzťažným zápisom napríklad na ťarchu účtu 318 – Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom. Na účte 133 – Nehnuteľnosť na predaj sa účtuje aj obstaranie pozemku, na ktorom sa realizuje výstavba nehnuteľnosti za účelom predaja.“.

Doterajšie odseky 10 a 11 sa označujú ako odseky 11 a 12.

12.  V § 47 ods. 9 prvá veta znie:

„Na účte 359 – Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania sa účtujú transfery a iné zúčtovanie neuvedené v odsekoch 1 až 8, napríklad zverenie časti majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mesta Košice do správy mestským častiam podľa osobitného predpisu30a), transfer poskytnutý obci na zabezpečenie činnosti komisie na obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim podľa osobitného predpisu30b), predpis úhrady za prieskumné územie podľa osobitného predpisu30c).“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 30a až 30c znejú:

30a) § 6 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Z. z. v znení zákona č. 258/2009 Z. z.

30b) § 10 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom.

30c) § 26 ods. 4 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon).“.

13. V § 48 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:

„Na tomto účte sa účtuje aj obstaranie dlhodobého finančného majetku v podobe vkladov do kmeňového imania štátnych podnikov podľa osobitného predpisu30d).“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 30d znie:

30d) Zákon č.111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.“.

14. V § 49 ods. 1 sa za slovo „prostriedkov“ vkladá slovo „najmä“.

15. V § 53 odsek 4 znie:

„(4) Na účte 421 – Zákonný rezervný fond – sa účtuje vytváranie, dopĺňanie a použitie rezervného fondu z účtovného výsledku hospodárenia podľa osobitného predpisu.“.

16. V § 53 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Na účte 427 – Ostatné fondy sa účtuje vytváranie a použitie ostatných fondov vytvorených na rôzne účely. V účtovnej jednotke, ktorá je štátnou rozpočtovou organizáciou a zároveň zakladateľom podniku31a) sa na tomto účte účtuje vznik štátneho podniku podľa osobitného zákona30d) alebo vklad do kmeňového imania podniku súvzťažne s účtom 069 – Ostatný dlhodobý finančný majetok.“.

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 6 a 7.

Poznámka pod čiarou k odkazu 31a znie:

31a) § 4 zákona č. 111/1990 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/1996 Z. z.“.

17. § 57 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

„(4) Na účte 504 – Predaný tovar sa účtuje úbytok predaného tovaru.

(5) Na účte 507 – Predaná nehnuteľnosť sa účtuje vyradenie nehnuteľnosti z účtovníctva pri jej predaji, ak bola nehnuteľnosť obstaraná za účelom predaja.“.

18. V § 65 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:

„Na tomto účte sa účtuje aj použitie štátnych finančných aktív v súlade s osobitným pred­pisom35a).“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 35a znie:

35a) § 13 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

19. Doterajší text § 68 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Na účte 607 – Výnosy z nehnuteľnosti na predaj sa účtuje výnos z predaja nehnuteľnosti, ak bola nehnuteľnosť obstaraná za účelom predaja.“.

20. V § 71 odsek 3 znie:

„(3) Na účte 633 – Výnosy z poplatkov sa účtuje o výnosoch z poplatkov v časovej a vecnej súvislosti s vyrubením poplatkov. Na tomto účte sa účtujú aj výnosy z poplatkov podľa osobitných predpisov30).“.

21. V § 76 ods. 1 a 2 sa na konci pripája táto veta:

„Na tomto účte sa účtuje aj príjem a použitie prostriedkov zo štátnych finančných aktív v súlade s osobitným predpisom 35a).“.

22. Slová „Európske spoločenstvá“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte opatrenia nahrádzajú slovami „Európska únia“ v príslušnom tvare.

23. V prílohe sa v účtovej triede „13 – Tovar“ dopĺňa účet 133, ktorý znie:

„133 – Nehnuteľnosť na predaj.“.

24. V prílohe sa v účtovej triede „50 – Spotrebované nákupy“ dopĺňa účet 507, ktorý znie:

„ 507 – Predaná nehnuteľnosť.“.

25. V prílohe sa v účtovej triede „60 – Tržby za vlastné výkony a tovar“ dopĺňa účet 607, ktorý znie:

„ 607 – Výnosy z nehnuteľnosti na predaj.“.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

Peter Kažimír

podpredseda vlády a minister financií