Vyhláška č. 225/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 307/2007 Z. z.

Čiastka 57/2012
Platnosť od 07.08.2012
Účinnosť od 15.08.2012

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.08.2012 Aktuálne znenie