Opatrenie č. 162/2012 Z. z.Opatrenie Národnej banky Slovenska o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Čiastka 39/2012
Platnosť od 06.06.2012
Účinnosť od 15.06.2012

OBSAH