Oznámenie č. 416/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Slovinskej republiky o vzájomnom zastupovaní prostredníctvom diplomatických misií a konzulárnych úradov svojich štátov vo vízovom konaní

Čiastka 158/2010
Platnosť od 05.11.2010
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 14. novembra 2010 v súlade s článkom 5.

416

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 15. októbra 2010 bola v Ľubľane podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Slovinskej republiky o vzájomnom zastupovaní prostredníctvom diplomatických misií a konzulárnych úradov svojich štátov vo vízovom konaní.

Dohoda nadobudne platnosť 14. novembra 2010 v súlade s článkom 5.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.