Zákon č. 432/2008 Z. z.Zákon o zásluhách Alexandra Dubčeka

Čiastka 160/2008
Platnosť od 12.11.2008
Účinnosť od 01.01.2009

432

ZÁKON

z 23. októbra 2008

o zásluhách Alexandra Dubčeka

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

§ 1

Alexander Dubček sa mimoriadne zaslúžil o demokraciu, o slobodu slovenského národa a o ľudské práva.

§ 2

Priznanie mimoriadnych zásluh Alexandra Dubčeka uvedených v § 1 vyjadruje busta Alexandra Dubčeka umiestnená na rovnomennom námestí pred budovou Národnej rady Slovenskej republiky, ku ktorej sa umiestni pamätná tabuľa, na ktorej sa uvedie text: „Alexander Dubček sa zaslúžil o demokraciu, o slobodu slovenského národa a o ľudské práva.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2009.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.