Zákon č. 346/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení zákona č. 423/2003 Z. z.

Čiastka 149/2007
Platnosť od 26.07.2007
Účinnosť od 01.09.2007

OBSAH

346

ZÁKON

z 21. júna 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení zákona č. 423/2003 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení zákona č. 423/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 sa odsek 2 dopĺňa písmenami o) a p), ktoré znejú:

o) vydáva rozhodnutia o uznaní odbornej kvalifikácie na autorizačné overovanie vybraných geodetických a kartografických činností podľa § 6 písm. a) až e) na základe uznania dokladu o vzdelávaní podľa osobitného predpisu,2b)

p) je správcom katastrálneho portálu.“.

2. V § 4 ods. 5 písmeno e) znie:

e) vedie evidenciu leteckých meračských snímok a prvotných materiálov leteckého diaľkového prieskumu Zeme a archivuje ich,“.

3. V § 4 ods. 7 sa vypúšťajú slová „vodohospodárstva a“.

4. V § 4 ods. 8 sa za slová „sídelných jednotiek“ vkladá čiarka a slová „vodného hospodárstva“.

5. V § 7 odsek 6 znie:

(6) Konanie o odňatie osvedčenia podľa odseku 5 začne úrad z vlastného podnetu alebo na podnet katastrálneho úradu, ak sa dozvedel o overení vybraných činností, pri ktorých sa nedodržali kvalitatívne podmienky určené technickými predpismi.“.

6. V § 11 odsek 3 znie:

(3) Informácie zo štátnej dokumentácie sa poskytujú a sprístupňujú za odplatu; to sa nevzťahuje na

a) osoby oslobodené od platenia správnych poplatkov podľa osobitného predpisu,5)

b) informácie sprístupňované prostredníctvom katastrálneho portálu z informačného systému katastra nehnuteľností, ktorý je spravovaný na centrálnej úrovni; tieto informácie nie sú verejné listiny podľa osobitného predpisu,7)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

7) § 69 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení zákona č. 173/2004 Z. z.“.

7. V § 18 odsek 2 znie:

(2) Rozhodnúť o štandardizácii názvov vôd, chránených území a krasových javov z územia Slovenskej republiky môže úrad iba so súhlasom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a rozhodnúť o názvoch hradov a zámkov môže iba so súhlasom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.“.

8. V § 18 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

(4) O štandardizácii vžitých podôb slovenských názvov sídelných a nesídelných geografických objektov z územia mimo Slovenskej republiky rozhoduje úrad v súlade s medzinárodnými zásadami štandardizácie geografických názvov.“.

Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 5 až 9.

9. V § 18 odsek 8 znie:

(8) Štandardizované geografické názvy sú záväzné pre vydavateľov kartografických diel, odborných publikácií, na používanie v tlači a iných prostriedkoch masovej komunikácie a v úradnej činnosti orgánov verejnej správy; rovnako to platí pre vydavateľov kartografických diel a odborných publikácií vydávaných v cudzom jazyku a na používanie v tlači a iných prostriedkoch masovej komunikácie šírených v cudzom jazyku.“.

10. V § 19 odsek 1 znie:

(1) Automatizovaný informačný systém geodézie, kartografie a katastra je informačným systémom verejnej správy podľa osobitného predpisu.13a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

13a) Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 678/2006 Z. z.“.

11. V § 20a sa slová „Štátne orgány a štátne rozpočtové organizácie“ nahrádzajú slovami „Štátne orgány, štátne rozpočtové organizácie, obce a vyššie územné celky“.

12. V § 21 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:

(1) Prevádzkovateľ sprístupňuje a umožňuje vyhľadávanie informácií z katastra nehnuteľností prostredníctvom prístupového miesta v internetovej sieti, ktorým je katastrálny portál.“.

Doterajšie odseky 1 až 7 sa označujú ako odseky 2 až 8.

13. V § 21 ods. 2 sa slová „pomocou počítačovej siete“ nahrádzajú slovami „prostredníctvom katastrálneho portálu“.

14. V § 21 ods. 5 sa slová „k nim pomocou počítačovej siete“ nahrádzajú slovami „prostredníctvom katastrálneho portálu“.

15. V § 21 ods. 8 sa slová „k nim pomocou počítačovej siete“ nahrádzajú slovami „prostredníctvom katastrálneho portálu“.

16. V § 28 odsek 2 znie:

(2) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnejšie upraví

a) pre potreby obrany štátu

1. záväzné geodetické systémy a lokalizačné štandardy,

2. vykonávanie geodetických činností,

3. vykonávanie kartografických činností a tvorbu kartografických diel,

4. zloženie geografického informačného systému,

b) náležitosti žiadosti o vydanie súhlasu na vykonávanie leteckého meračského snímkovania a leteckého diaľkového prieskumu Zeme a postup pri odovzdaní a archivovaní prvotných materiálov leteckého diaľkového prieskumu Zeme a leteckých meračských snímok.“.

17. Za § 28 sa vkladá § 28a, ktorý znie:

㤠28a

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.“.

18. Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha

k zákonu č. 215/1995 Z. z.

v znení zákona č. 346/2007 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/98/ES zo 17. novembra 2003 o opakovanom použití informácií verejného sektora (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 32, Ú. v. EÚ L 345, 31. 12. 2003).“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2007.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.