Vyhláška č. 461/2006 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 448/2005 Z. z. o odbornej skúške aktuára

Čiastka 171/2006
Platnosť od 19.07.2006 do31.03.2008
Účinnosť od 19.07.2006 do31.03.2008
Zrušený 8/2008 Z. z.

OBSAH

461

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

zo 4. júla 2006,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 448/2005 Z. z. o odbornej skúške aktuára

Národná banka Slovenska podľa § 37 ods. 14 zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 448/2005 Z. z. o odbornej skúške aktuára sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 2 sa slová „Úradu pre finančný trh“ nahrádzajú slovami „Národnej banky Slovenska“.

2. V § 2 ods. 5 sa slová „generálny riaditeľ Úradu pre finančný trh“ nahrádzajú slovami „viceguvernér Národnej banky Slovenska, do ktorého riadiacej pôsobnosti patrí útvar dohľadu nad finančným trhom“.

3. V § 2 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:

(9) O priebehu a výsledkoch odbornej skúšky aktuára sa do desiatich dní po jej vykonaní vyhotoví zápisnica skúšobnej komisie o vykonaní odbornej skúšky aktuára, ktorá sa odovzdá Národnej banke Slovenska spolu s dokladmi z odbornej skúšky aktuára.“.

Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 10.

4. § 2 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

(11) Na požiadanie sa v Národnej banke Slovenska umožní žiadateľovi nahliadnuť do jeho výsledkov z odbornej skúšky aktuára s výnimkou zápisnice o hlasovaní skúšobnej komisie.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.


Ivan Šramko v. r.