Zákon č. 467/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom v znení neskorších predpisov

Čiastka 187/2005
Platnosť od 20.10.2005
Účinnosť od 01.01.2006 do31.12.2019
Zrušený 370/2019 Z. z.

467

ZÁKON

z 23. septembra 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom v znení zákona č. 88/1950 Zb., zákona č. 16/1990 Zb. a zákona č. 522/1992 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 3 sa slová „ustanovia štátne rozpočty Českej republiky a Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „ustanoví zákon o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok“.

2. § 3 znie:

㤠3

(1) Osobné požitky duchovných tvoria:

a) základný plat,

b) hodnostný prídavok,

c) zvýšenie základného platu za ocenenie vysokej kvality výkonu duchovenskej činnosti.

(2) Sumy základného platu, podmienky na priznanie hodnostného prídavku a jeho výšku a podmienky na priznanie zvýšenia základného platu za ocenenie vysokej kvality výkonu duchovenskej činnosti a podrobnosti o tomto zvýšení ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky. Základný plat sa v príslušnom roku zvýši o rovnaké percento a v rovnakom termíne, ako sa zvýši základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme podľa osobitného predpisu.3)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

3) Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

3. V § 4 sa slová „všeobecných predpisov“ nahrádzajú slovami „osobitného predpisu4)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

4) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.“.

4. § 5 sa vypúšťa.

5. § 6 vrátane nadpisu znie:

㤠6

Sociálne zabezpečenie

Na sociálne zabezpečenie duchovných sa vzťahujú osobitné predpisy.5)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

5) Napríklad zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov.“.

6. § 9 vrátane nadpisu znie:

㤠9

Povinnosti cirkví a náboženských spoločností

(1) Cirkvi a náboženské spoločnosti sú povinné každoročne predkladať Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky správu o hospodárení s finančnými prostriedkami poskytnutými podľa § 1 a 8.

(2) Na kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami poskytnutými cirkvám a náboženským spoločnostiam zo štátneho rozpočtu sa vzťahuje osobitný predpis.6)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

6) Napríklad zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.

7. § 12 sa vypúšťa.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2006.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.