Zákon č. 606/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 416/2004 Z. z. o Úradnom vestníku Európskej únie

Čiastka 261/2004
Platnosť od 25.11.2004
Účinnosť od 25.11.2004

OBSAH

606

ZÁKON

z 26. októbra 2004,

ktorým sa dopĺňa zákon č. 416/2004 Z. z. o Úradnom vestníku Európskej únie

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 416/2004 Z. z. o Úradnom vestníku Európskej únie sa dopĺňa takto:

V § 3 sa odsek 1 dopĺňa novým písmenom a), ktoré znie:

a) prezidenta Slovenskej republiky,“.

Doterajšie písmená a) až e) sa označujú ako písmená b) až f).


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.