Vyhláška č. 167/1960 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Etiópskym cisárstvom

Čiastka 73/1960
Platnosť od 30.11.1960 do27.06.1982
Účinnosť od 15.12.1960 do27.06.1982
Zrušený 118/1982 Zb.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku IV Zmluva nadobudla platnosť dňom výmeny ratifikačných listín, t. j. 11. májom 1960.

167

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 12. októbra 1960

o Zmluve o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Etiópskym cisárstvom

Dňa 11. decembra 1959 bola v Addis Abebe podpísaná Zmluva o priateľstve a spolupráci medzi Československou republikou a Etiópskym cisárstvom.

So Zmluvou vyslovilo Národné zhromaždenie súhlas 18. februára 1960 a prezident republiky ju ratifikoval 21. marca 1960. Ratifikačné listiny sa vymenili v Addis Abebe 11. mája 1960.

Podľa svojho článku IV Zmluva nadobudla platnosť dňom výmeny ratifikačných listín, t. j. 11. májom 1960.

České znenie Zmluvy sa vyhlasuje súčasne.*)

V z. dr. Gregor v. r.

ZMLUVA O PRIATEĽSTVE A SPOLUPRÁCI

medzi

ČESKOSLOVENSKOU REPUBLIKOU A ETIÓPSKYM CISÁRSTVOM

Československá republika a Etiópske cisárstvo

prajúc si upevniť tradičné priateľské vzťahy, ktoré už dlho trvajú medzi oboma krajinami,

vedené snahou rozvíjať a posilňovať vzájomné priateľské hospodárske a kultúrne styky a spoluprácu medzi Československom a Etiópiou na základe vzájomného rešpektovania štátnej zvrchovanosti, nevmešovania do vnútorných záležitostí, rovnoprávnosti a vzájomných výhod,

pevne odhodlané prispievať vzájomnými stykmi ku zmierneniu medzinárodného napätia, vytvoreniu dôvery medzi štátmi a rozvoju medzinárodnej spolupráce,

presvedčené o tom, že rozvoj a upevnenie priateľských vzťahov a vzájomnej spolupráce medzi nimi zodpovedá záujmom oboch krajín,

prajúc si uskutočňovať vo svojich vzájomných vzťahoch ciele a zásady Charty Organizácie spojených národov

rozhodli sa dohodnúť túto Zmluvu a za tým účelom vymenovali za svojich splnomocnencov:

Československá republika

pána Júliusa Ďuriša, ministra financií

Etiópske cisárstvo

J. E. Ato Yilma Deressa, ministra zahraničných vecí,

ktorí vymeniac si svoje plnomocenstvá a zistiac ich v dobrej a náležitej forme, dohodli sa na týchto ustanoveniach:

Článok I

1. Medzi Československom a Etiópiou bude večný mier a trvalé priateľstvo.

2. Zmluvné strany budú riešiť všetky sporné otázky, ktoré by medzi nimi mohli vzniknúť, výlučne mierovými prostriedkami v rámci Charty Organizácie spojených národov.

Článok II

Zmluvné strany budú rozvíjať a upevňovať vzájomné styky na poli vedy, kultúry, techniky a školstva a prispievať tak k vzájomnému porozumeniu medzi národmi oboch krajín.

Článok III

Zmluvné strany vychádzajú z toho, že vzájomná hospodárska spolupráca je pevným základom ich mierových a priateľských vzťahov, a preto si budú v záujme mierovej výstavby a pokroku svojich krajín hospodársky pomáhať a rozvíjať hospodársku spoluprácu prospešnú obom krajinám.

Článok IV

1. Táto Zmluva bude ratifikovaná podľa ústavných predpisov každej zo zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny ratifikačných listín, ku ktorej dôjde v Addis Abebe.

2. Zostane v platnosti po dobu troch rokov odo dňa, keď vstúpi v platnosť, a potom sa bude bez ďalšieho predlžovať o ďalšie trojročné obdobia, pokiaľ jedna zo zmluvných strán neoznámi písomne šesť mesiacov pred uplynutím práve prebiehajúceho trojročného obdobia svoj úmysel túto Zmluvu vypovedať.

Dané v Addis Abebe 11. decembra 1959 vo dvoch vyhotoveniach v jazyku českom, amharskom a anglickom, pričom všetky tri znenia majú rovnakú platnosť okrem prípadu rozdielneho výkladu, kedy anglické znenie je rozhodujúce.

Za

Československú republiku:

J. Ďuriš v. r.

Za

Etiópske cisárstvo:

Y. Deressa v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.