Vyhláška č. 159/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva financií, ktorou sa zrušujú niektoré vykonávacie predpisy k zákonu č. 85/1952 Zb. o poisťovníctve

Čiastka 67/1960
Platnosť od 10.11.1960
Účinnosť od 01.01.1961

OBSAH

159

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií

z 13. októbra 1960,

ktorou sa zrušujú niektoré vykonávacie predpisy k zákonu č. 85/1952 Zb. o poisťovníctve

Ministerstvo financií vyhlasuje na základe uznesenia vlády č. 412/1960, ktorým sa podľa § 6 ods. 2 zákona č. 85/1952 Zb. obmedzuje s účinnosťou od 1. januára 1961 povinné poistenie na poistenie jednotných roľníckych družstiev:


§ 1

Zrušujú sa ustanovenia vyhlášky č. 79/1953 Ú.l. (č. 113/1953 Ú.v.) v znení vyhlášky č. 1/1954 Ú.l. (č. 12/1954 Ú.v.), ktoré upravujú povinné poistenie majetku národných výborov a podnikov zapojených na ich rozpočty.*)


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1961.


Prvý námestník ministra:

inž. Sucharda v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Od 1. januára 1961 sú teda povinne poistené iba jednotné roľnícke družstvá, a to v rozsahu a za podmienok určených vyhláškou Ministerstva financií č. 211/1959 Ú.l. (Ú.v.) o vinnom poistení jednotných roľníckych družstiev, ktorá nahradila od 1. januára tie ustanovenia vyhlášky č. 79/1953 Ú.l. (č. 113/1953 Ú.v.) v znení vyhlášky č. 1/1954 Ú.l. (č. 2/1954 Ú.v.), ktoré sa týkajú povinného poistenia jednotných roľníckych družstiev.