Čiastka č. 54/2013 Z. z.

Vydaná dňa: 15.08.2013
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
225/2013 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 140/2013 Z. z. 15.08.2013
226/2013 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu aktualizačnej odbornej prípravy 01.09.2013
227/2013 Z. z. Oznámenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2014/2015 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách