Zákon č. 136/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 33/2013
Platnosť od 06.06.2013
Účinnosť od 01.07.2013

OBSAH

136

ZÁKON

z 21. mája 2013,

ktorým sa mení zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 551/2010 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z. a zákona č. 468/2011 Z. z. sa mení takto:

1. V § 14 ods. 10 sa vypúšťa druhá veta.

2. V § 67b ods. 1 sa slová „31. decembra 2013“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2015“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2013.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.