Čiastka č. 54/2012 Z. z.

Vydaná dňa: 01.08.2012
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
219/2012 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov 01.10.2012
220/2012 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásobovaní vodou na obdobie krízovej situácie 15.08.2012
221/2012 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 209/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob a obdobie, ku ktorému sa zisťuje stav majetku štátu, rozsah a lehota predkladania informácií o majetku štátu Štátnej pokladnici v znení neskorších predpisov 01.08.2012
222/2012 Z. z. Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 217/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvedenia a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou 01.08.2012