Vyhláška č. 221/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 209/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob a obdobie, ku ktorému sa zisťuje stav majetku štátu, rozsah a lehota predkladania informácií o majetku štátu Štátnej pokladnici v znení neskorších predpisov

Čiastka 54/2012
Platnosť od 01.08.2012
Účinnosť od 01.08.2012 do30.06.2015
Zrušený 291/2002 Z. z.

OBSAH

221

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 24. júla 2012,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 209/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob a obdobie, ku ktorému sa zisťuje stav majetku štátu, rozsah a lehota predkladania informácií o majetku štátu Štátnej pokladnici v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 8 písm. b) a § 22 ods. 2 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 209/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob a obdobie, ku ktorému sa zisťuje stav majetku štátu, rozsah a lehota predkladania informácií o majetku štátu Štátnej pokladnici v znení vyhlášky č. 493/2004 Z. z., vyhlášky č. 367/2005 Z. z., vyhlášky č. 414/2006 Z. z., vyhlášky č. 224/2008 Z. z. a vyhlášky č. 218/2010 Z. z. sa mení takto:

1. V § 3 ods. 2 sa číslo „2011“ nahrádza číslom „2014“ a číslo „2012“ sa nahrádza číslom „2015“.

2. V § 3 ods. 3 sa číslo „2012“ nahrádza číslom „2015“.

3. V prílohe časti Vysvetlivky desiatom bode sa číslo „2011“ nahrádza číslom „2014“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2012.


Peter Kažimír v. r.