Čiastka č. 162/2010 Z. z.

Vydaná dňa: 17.11.2010
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
433/2010 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 01.12.2010
434/2010 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 01.01.2011
435/2010 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky 01.01.2011
436/2010 Z. z. Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 416/2008 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2009 až 2011 v znení vyhlášky č. 540/2009 Z. z. 01.01.2011
437/2010 Z. z. Výnos Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 424/2009 Z. z. o podrobnostiach výpočtu platového koeficientu na účely zahraničného funkčného platu 17.11.2010
438/2010 Z. z. Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o charakteristikách, základných znakoch a štruktúre zisťovaných údajov a vydáva vzor sčítacieho tlačiva pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 20.11.2010