Výnos č. 437/2010 Z. z.Výnos Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 424/2009 Z. z. o podrobnostiach výpočtu platového koeficientu na účely zahraničného funkčného platu

Čiastka 162/2010
Platnosť od 17.11.2010
Účinnosť od 17.11.2010

OBSAH

437

VÝNOS

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

z 11. novembra 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 424/2009 Z. z. o podrobnostiach výpočtu platového koeficientu na účely zahraničného funkčného platu

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 103 ods. 4 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

Čl. I

Výnos Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 424/2009 Z. z. o podrobnostiach výpočtu platového koeficientu na účely určenia zahraničného funkčného platu sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 odsek 1 znie:

(1) Platový koeficient príslušného štátu na kalendárny rok sa určí podľa vzorca

PKs = K1 x K2s x Kr,

kde je

PKs – platový koeficient príslušného štátu,

s – príslušný štát,


K1 =
finančné ohodnotenie úradníka Európskej komisie
v Bruseli zaradeného do funkčnej skupiny AD v triede 5
v prvom stupni (ďalej len „finančné ohodnotenie
úradníka Európskej komisie“)
---------------------------------------------------------------------------
finančné ohodnotenie platovej tarify štátneho
zamestnanca vo funkcii odborný radca
K2s = priemer indexov životných nákladov príslušného štátu
dočasného vyslania podľa štatistiky Organizácie
Spojených národov bez ubytovania
------------------------------------------------------------------------
priemer indexov životných nákladov Belgicka
podľa štatistiky Organizácie Spojených národov
bez ubytovania

Vzorec 03

kde je

Kr – koeficient regulácie,

r1 – regulácia uplatnená pri zvýšení finančného ohodnotenia úradníka Európskej komisie,

r2 – regulácia finančného vyjadrenia indexov životných nákladov podľa štatistiky Organizácie Spojených národov,

r3 – regulácia uplatnená pri ostatne vydanom platovom koeficiente,

0 = < r1 = < (zvýšenie finančného ohodnotenia úradníka Európskej komisie x 100 – 100),

0 = < r2 = < (index vývoja x 100 – 100), ak index vývoja je väčší ako 1,

ak je index vývoja menší ako 1, potom sa r2 rovná 0,
 

0 = < r3 = < (100 – Kr - 1 x 100),

kde Kr - 1 je koeficient regulácie použitý pri ostatne vydanom platovom koeficiente.“.

2. V § 2 ods. 2 písmeno e) znie:

e) index vývoja, ktorý sa určí ako pomer

1. súčtu súčinov platových taríf zamestnancov Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky v jednotlivých štátoch dočasného vyslania platných k 1. septembru kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa platový koeficient vypočítava, a podielov priemerov indexov životných nákladov jednotlivých štátov dočasného vyslania podľa štatistiky Organizácie Spojených národov bez ubytovania zistených podľa písmena c) k priemeru indexov životných nákladov Belgicka bez ubytovania podľa štatistiky Organizácie Spojených národov zistených podľa písmena c) k

2. súčtu súčinov platových taríf zamestnancov Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky v jednotlivých štátoch dočasného vyslania platných k 1. septembru kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa platový koeficient vypočítava, a podielov priemerov indexov životných nákladov jednotlivých štátov dočasného vyslania podľa štatistiky Organizácie Spojených národov bez ubytovania použitých pri ostatne vydanom platovom koeficiente k priemeru indexov životných nákladov Belgicka bez ubytovania podľa štatistiky Organizácie Spojených národov použitých pri ostatne vydanom platovom koeficiente.“.

3. Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý znie:

㤠3a

Upravený spôsob výpočtu platového koeficientu sa prvýkrát použije pri výpočte platového koeficientu na kalendárny rok 2011.“.

Čl. II

Tento výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Mikuláš Dzurinda v. r.