Čiastka č. 161/2010 Z. z.

Vydaná dňa: 13.11.2010
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
428/2010 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti a energetickej náročnosti 01.12.2010
429/2010 Z. z. Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Štatistický číselník orgánov ústrednej štátnej správy 01.12.2010
430/2010 Z. z. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/9/2004 – 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prírodnú minerálnu vodu, pramenitú vodu a balenú pitnú vodu v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. 16798/2004-OAP
431/2010 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o spolupráci medzi Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky a Štátnym výborom Ukrajiny pre technickú reguláciu a spotrebiteľskú politiku v oblasti normalizácie, metrológie a posudzovania zhody
432/2010 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Švajčiarskou federálnou radou o vykonávaní platenej zárobkovej činnosti rodinných príslušníkov zamestnancov diplomatických misií, konzulárnych úradov a stálych misií