Čiastka č. 130/2010 Z. z.

Vydaná dňa: 31.07.2010
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
331/2010 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN)