Čiastka č. 112/2009 Z. z.

Vydaná dňa: 30.07.2009
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
312/2009 Z. z. Zákon o niektorých opatreniach týkajúcich sa Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie 01.09.2009
313/2009 Z. z. Zákon o vinohradníctve a vinárstve 01.09.2009
314/2009 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.09.2009
315/2009 Z. z. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o výške odmeny sprostredkovateľovi a rozhodcovi a výške a spôsobe úhrady nákladov konania pred rozhodcom 01.08.2009
316/2009 Z. z. Oznámenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2010/2011 pre študijné programy v externej forme štúdia