Čiastka č. 10/2009 Z. z.

Vydaná dňa: 31.01.2009
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
20/2009 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb 01.02.2009
21/2009 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 01.02.2009
22/2009 Z. z. Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 27. marca 2002 č. 2/2002 na vykonanie zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 2/2005 a výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 1/2006