Čiastka č. 80/2008 Z. z.

Vydaná dňa: 05.06.2008
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
195/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu skúšky, priebehu skúšky a činnosti skúšobnej komisie na získanie odbornej spôsobilosti v oblasti pravidelnej kontroly kotlov a vykurovacích sústav a pravidelnej kontroly klimatizačných systémov 01.07.2008
196/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vyhotovení tlačív veterinárneho lekárskeho predpisu, osobitných tlačív veterinárneho lekárskeho predpisu označených šikmým modrým pruhom a o grafických prvkoch a údajoch týchto tlačív 01.07.2008
197/2008 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o náležitostiach správy zodpovedného aktuára o činnosti poisťovne alebo zaisťovne a o náležitostiach správy zodpovedného aktuára o činnosti pobočky zahraničnej poisťovne alebo pobočky zahraničnej zaisťovne
198/2008 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na poskytovanie investičných služieb
r1/c80/2008 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chýb vo vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 134/2008 Z. z.