Vyhláška č. 196/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vyhotovení tlačív veterinárneho lekárskeho predpisu, osobitných tlačív veterinárneho lekárskeho predpisu označených šikmým modrým pruhom a o grafických prvkoch a údajoch týchto tlačív

(v znení č. 234/2009 Z. z.)

Čiastka 80/2008
Platnosť od 05.06.2008 do31.03.2012
Účinnosť od 15.06.2009 do31.03.2012
Zrušený 100/2012 Z. z.

196

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

zo 14. mája 2008

o vyhotovení tlačív veterinárneho lekárskeho predpisu, osobitných tlačív veterinárneho lekárskeho predpisu označených šikmým modrým pruhom a o grafických prvkoch a údajoch týchto tlačív

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 57 ods. 6 zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame ustanovuje:


§ 1

(1) Tlačivo veterinárneho lekárskeho predpisu sa vyhotovuje s rozmerom 105 mm x 148,5 mm.

(2) Číslo tlačiva veterinárneho lekárskeho predpisu tvorí kombinácia šesťmiestneho poradového čísla a dvoch písmen.

(3) Vzor tlačiva veterinárneho lekárskeho predpisu je uvedený v prílohe č. 1.

§ 2

(1) Osobitné tlačivo veterinárneho lekárskeho predpisu označené šikmým modrým pruhom sa vyhotovuje s rozmerom 105 mm x 148,5 mm.

(2) Označenie šikmým modrým pruhom na osobitných tlačivách veterinárneho lekárskeho predpisu smeruje uhlopriečne z ľavej dolnej strany do pravej hornej strany tlačiva. Šírka šikmého modrého pruhu je 10 mm.

(3) Číslo osobitného tlačiva veterinárneho lekárskeho predpisu označeného šikmým modrým pruhom tvorí kombinácia šesťmiestneho poradového čísla a dvoch písmen.

(4) Vzor osobitného tlačiva veterinárneho lekárskeho predpisu označeného šikmým modrým pruhom je uvedený v prílohe č. 2.

§ 3

Tlačivo veterinárneho lekárskeho predpisu a osobitné tlačivo veterinárneho lekárskeho predpisu označené šikmým modrým pruhom tvorí prvopis a dve kópie. Vyplnený prvopis tlačiva si ponecháva verejná lekáreň alebo veľkodistribútor veterinárnych liekov; prvá kópia je určená pre chovateľa zvierat a druhú kópiu si ponecháva veterinárny lekár.

§ 4

Doterajšie tlačivá veterinárneho lekárskeho predpisu a osobitné tlačivá veterinárneho lekárskeho predpisu označené šikmým modrým pruhom možno používať do 31. decembra 2008.


§ 4a

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 15. júna 2009

Tlačivá veterinárneho lekárskeho predpisu a osobitné tlačivá veterinárneho lekárskeho predpisu označené šikmým modrým pruhom vyhotovené podľa predpisov platných do 15. júna 2009 možno používať do 31. decembra 2009.

§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2008.


Zdenka Kramplová v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 196/2008 Z. z.

Vzor

Tlačivo veterinárneho lekárskeho predpisu

Vzor 01

Príloha č. 2 k vyhláške č. 196/2008 Z. z.

Vzor

Osobitné tlačivo veterinárneho lekárskeho predpisu označené šikmým modrým pruhom

Vzor 02