Čiastka č. 28/2008 Z. z.

Vydaná dňa: 06.03.2008
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
73/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 407/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii ošípaných v znení vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 481/2007 Z. z. 15.03.2008
74/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii spoločenských zvierat 15.03.2008
75/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú pravidlá vykazovania, prepočtu a zaokrúhľovania peňažných súm v súvislosti s prechodom na menu euro na účely účtovníctva, daní a colné účely 15.03.2008
76/2008 Z. z. Oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o ustanovení hodnoty služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Železničnej polície v roku 2008