Vyhláška č. 73/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 407/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii ošípaných v znení vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 481/2007 Z. z.

Čiastka 28/2008
Platnosť od 06.03.2008 do31.01.2012
Účinnosť od 15.03.2008 do31.01.2012
Zrušený 17/2012 Z. z.

OBSAH

73

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

z 21. februára 2008,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 407/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii ošípaných v znení vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 481/2007 Z. z.

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 10 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 407/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii ošípaných v znení vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 481/2007 Z. z. sa mení takto:

Príloha č. 6 znie:

„Príloha č. 6 k vyhláške č. 407/2007 Z. z.

Doklad o premiestnení ošípaných

VZOR


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. marca 2008.


Zdenka Kramplová v. r.