Čiastka č. 151/2008 Z. z.

Vydaná dňa: 30.10.2008
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
415/2008 Z. z. Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o spôsobe vedenia oddelenej evidencie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, o spôsobe vedenia oddelenej evidencie nákladov, výnosov, aktív a pasív a predkladaní výstupov z oddelenej evidencie 01.01.2009