Čiastka č. 39/2007 Z. z.

Vydaná dňa: 10.02.2007
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
59/2007 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
60/2007 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí zmien a doplnkov príloh A a B k Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR)
61/2007 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazov subjektmi zabezpečujúcimi distribúciu cenných papierov vydávaných zahraničnými správcovskými spoločnosťami a zahraničnými investičnými spoločnosťami na základe verejnej ponuky investorom na území Slovenskej republiky na štatistické účely
62/2007 Z. z. Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia o číslovacom pláne