Zákon č. 665/2007 Z. z.Zákon o environmentálnom navrhovaní a používaní výrobkov využívajúcich energiu (zákon o ekodizajne)

Čiastka 268/2007
Platnosť od 31.12.2007 do28.12.2010
Účinnosť od 31.12.2007 do28.12.2010
Zrušený 529/2010 Z. z.

665

ZÁKON

z 11. decembra 2007

o environmentálnom navrhovaní a používaní výrobkov využívajúcich energiu (zákon o ekodizajne)

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

(1) Tento zákon ustanovuje požiadavky na environmentálne navrhovanie a používanie výrobkov využívajúcich energiu, aby mohli byť uvedené na trh1) alebo uvedené do prevádzky2) s cieľom zabezpečiť voľný pohyb týchto výrobkov na vnútornom trhu.

(2) Tento zákon sa nevzťahuje na osobné dopravné prostriedky a nákladné dopravné prostriedky.

§ 2

Na účely tohto zákona sa rozumie

a) výrobkom

1. výrobok využívajúci energiu, ktorý po uvedení na trh alebo po uvedení do prevádzky spotrebúva elektrickú energiu, fosílne palivá alebo obnoviteľné zdroje energie, alebo

2. výrobok určený na tvorbu, prenos a meranie takejto energie, vrátane dielov závislých od dodávky energie a určených na začlenenie do výrobku využívajúceho energiu a uvedených na trh alebo uvedených do prevádzky ako samostatné diely pre konečných spotrebiteľov, ktorých environmentálne vlastnosti možno hodnotiť samostatne,

b) súčiastkou alebo podzostavou časť výrobku, ktorá sa má začleniť do výrobku a ktorá sa neuvádza na trh alebo do prevádzky samostatne pre konečných spotrebiteľov, alebo ktorej environmentálne vlastnosti nemožno hodnotiť samostatne,

c) materiálom materiál použitý počas životného cyklu3) výrobku,

d) navrhovaním výrobku súbor postupov, ktoré premietajú právne, technické, bezpečnostné, funkčné, trhové alebo iné požiadavky, ktoré výrobok musí spĺňať, do technickej špecifikácie výrobku,

e) vplyvom na životné prostredie zmena životného prostredia, ktorá je úplne alebo čiastočne spôsobená výrobkom počas jeho životného cyklu,

f) opätovným použitím činnosť, pri ktorej sa výrobok alebo jeho súčiastky po ukončení svojho prvého použitia použijú na ten istý účel, na ktorý boli vytvorené, vrátane nepretržitého používania výrobku, ktorý bol vrátený do zberne, distribútorovi, recyklovateľovi alebo výrobcovi, ako aj opätovné používanie výrobku po jeho renovácii,

g) recykláciou opätovné spracovanie odpadového materiálu vo výrobnom procese na pôvodný účel alebo na iný účel okrem energetického zhodnotenia,

h) energetickým zhodnotením použitie horľavého odpadu4) ako prostriedku na vytvorenie energie prostredníctvom priameho spálenia s iným odpadom alebo bez neho, avšak s využitím vzniknutého tepla,

i) environmentálnym profilom opis vstupov a výstupov súvisiacich s výrobkom počas jeho životného cyklu, ktoré sú významné z hľadiska jeho vplyvu na životné prostredie, ktoré sa vyjadrujú vo fyzikálnych veličinách a ktoré možno odmerať, a to v súlade s opatreniami vzťahujúcimi sa na výrobky,

j) environmentálnou vlastnosťou výrobku výsledky riadenia environmentálnych aspektov5) výrobku zo strany výrobcu, ako sú uvedené v technickej dokumentácii výrobku,

k) zlepšením environmentálnych vlastností proces skvalitnenia niektorých alebo všetkých environmentálnych vlastností výrobku počas nasledujúcich generácií,

l) ekodizajnom začlenenie environmentálnych aspektov do navrhovania výrobku s cieľom zlepšiť environmentálne vlastnosti výrobku počas celého životného cyklu,

m) požiadavkou na ekodizajn požiadavka týkajúca sa výrobku alebo požiadavka týkajúca sa navrhovania výrobku, ktorá má zlepšiť jeho environmentálne vlastnosti alebo požiadavka na poskytnutie informácií týkajúcich sa environmentálnych vlastností výrobku,

n) všeobecnou požiadavkou na ekodizajn požiadavka na základe environmentálneho profilu výrobku ako celku bez stanovených limitných hodnôt pre konkrétne environmentálne aspekty podľa prílohy č. 1,

o) osobitnou požiadavkou na ekodizajn kvantifikovaná a merateľná požiadavka týkajúca sa jednotlivého environmentálneho aspektu výrobku, napríklad energetickej spotreby pri používaní vypočítanej na danú jednotku výstupného výkonu podľa prílohy č. 1,

p) environmentálnym prvkom systému riadenia prvok systému riadenia a postupy, pomocou ktorých môže výrobca6) preukázať, že výrobok spĺňa technické požiadavky,

q) technickými požiadavkami požiadavky na ekodizajn výrobkov určených Európskou Komisiou (ďalej len „Komisia“) alebo ich environmentálne aspekty ustanovené osobitným predpisom.

§ 3

(1) Výrobca6) alebo jeho splnomocnenec7) (ďalej len „výrobca“) je povinný pred uvedením výrobku na trh alebo pred uvedením výrobku do prevádzky zabezpečiť posúdenie zhody vlastností výrobku s technickými požiadavkami, vydať vyhlásenie o zhode,8) umiestniť na výrobok označenie CE.9)

(2) Dovozca10) je povinný pred uvedením výrobku na trh alebo pred uvedením výrobku do prevádzky zabezpečiť technickú dokumentáciu a vyhlásenie o zhode.

(3) Vyhlásenie o zhode sa môže týkať jedného alebo viacerých výrobkov.

(4) Vyhlásenie o zhode obsahuje

a) meno, obchodný názov a adresu výrobcu alebo meno, obchodný názov a adresu dovozcu, ak výrobok pochádza z tretích krajín,

b) opis typu výrobku postačujúci na jednoznačnú identifikáciu,

c) odkaz na použité harmonizované normy,11)

d) odkaz na iné použité technické normy a špecifikácie,

e) odkaz na iné uplatnené právne predpisy ustanovujúce umiestňovanie označenia CE,

f) označenie a podpis osoby oprávnenej konať za výrobcu.

(5) Umiestňovať na výrobok označenie, ktoré by mohlo významom alebo formou zavádzať spotrebiteľov a spôsobiť zámenu s označením CE je zakázané.

(6) Ak je výrobok určený priamemu spotrebiteľovi, výrobca a dovozca sú povinní poskytnúť informácie o spôsobe zaobchádzania, používania alebo recyklácie výrobku aj iným osobám vždy v štátnom jazyku,12) a v inom úradnom jazyku Spoločenstva. Ak je to možné, informácie musia byť uvedené priamo na výrobku alebo sa priložia k výrobku tak, aby spotrebiteľ mohol porovnať tieto aspekty výrobkov.

(7) Informácie podľa odseku 6 sú informácie pre

a) projektanta týkajúce sa výrobného procesu,

b) spotrebiteľa o dôležitých environmentálnych aspektoch a vlastnostiach výrobku, tak aby spotrebiteľ mohol porovnať tieto aspekty výrobkov,

c) spotrebiteľa o spôsobe inštalácie, používania a údržby výrobku s cieľom minimalizovať jeho vplyv na životné prostredie a zabezpečiť optimálnu životnosť, ako aj o spôsobe vrátenia výrobku po ukončení jeho používania a podľa potreby aj informácie o čase, po ktorý sú k dispozícii náhradné diely a možnosti aktualizácie výrobku,

d) spotrebiteľa o spôsobe bezpečného zneškodnenia výrobku, ak sa ho chce zbaviť ako odpadu,

e) osoby zaoberajúce sa demontážou, recykláciou alebo zneškodnením po uplynutí životného cyklu výrobku.

(8) Výrobca pri poskytovaní informácií podľa odsekov 6 a 7 zohľadní najmä predpokladaný typ spotrebiteľa výrobku a povahu informácií, ktoré treba poskytnúť, a či informácie nie je možné poskytnúť piktogramom, uznávaným kódom alebo inými názornými prostriedkami.

§ 4

(1) Ak výrobok spĺňa všetky požiadavky podľa osobitného predpisu13) a na výrobku je označenie CE, nemožno zakázať, obmedziť alebo inak brániť uvedeniu takéhoto výrobku na trh alebo do prevádzky z dôvodu požiadaviek na ekodizajn podľa prílohy č. 1 časti 1.

(2) Nemožno zakázať vystavovanie výrobku, ktorý nie je v zhode s technickými požiadavkami na výstavách, obchodných veľtrhoch a predvádzacích akciách, ak je viditeľne označený, že nesmie byť uvedený na trh alebo uvedený do prevádzky, pokiaľ sa nezabezpečí zhoda výrobku s technickými požiadavkami.

(3) Výrobok, ktorému bola priznaná environmentálna značka,14) spĺňa požiadavky na ekodizajn, ak tieto požiadavky spĺňa environmentálna značka.

(4) Výrobok navrhovaný a vyrobený v súlade s harmonizovanými normami, ktorých referenčné čísla boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, sa považuje za výrobok, ktorý spĺňa všetky technické požiadavky ustanovené osobitným predpisom, ktorého sa tieto normy týkajú.

§ 5

(1) Výrobca musí vykonať posúdenie zhody výrobku s technickými požiadavkami technickou dokumentáciou podľa odsekov 2 až 4 alebo vykonaním environmentálnych prvkov podľa prílohy č. 2.

(2) Výrobca vyhotovuje technickú dokumentáciu, ktorá umožní posúdenie zhody výrobku s technickými požiadavkami. Výrobca v technickej dokumentácii zabezpečuje a vyhlasuje, že výrobok spĺňa technické požiadavky.

(3) Technická dokumentácia obsahuje

a) všeobecný opis výrobku využívajúceho energiu a jeho plánované použitie,

b) výsledky príslušných štúdií environmentálneho posúdenia vykonané výrobcom alebo odkazy na literatúru o environmentálnom posúdení alebo prípadové štúdie, ktoré výrobca používa pri hodnotení, dokumentovaní a určovaní konštrukčných riešení výrobku,

c) environmentálny profil výrobku,

d) prvky konštrukčnej špecifikácie výrobku týkajúce sa environmentálnych aspektov navrhovania výrobku,

e) zoznam príslušných technických noriem podľa § 3 ods. 4 písm. c), aplikovaných vcelku alebo čiastočne a opis prijatých riešení na splnenie technických požiadaviek v prípadoch, keď sa neuplatnili uvedené technické normy alebo keď sa tieto normy nevzťahujú na úplne všetky technické požiadavky,

f) kópie informácií týkajúcich sa environmentálnych aspektov navrhovania výrobku, ktoré sa poskytujú v súlade s požiadavkami špecifikovanými v § 3 ods. 6,

g) výsledky vykonaných meraní požiadaviek na ekodizajn výrobku vrátane podrobností o zhode týchto meraní v porovnaní s požiadavkami na ekodizajn ustanovenými osobitným predpisom.

(4) Výrobca je povinný zabezpečiť, aby výrobok bol vyrobený podľa konštrukčných špecifikácií podľa odseku 3 a v súlade so všetkými požiadavkami, ktoré sa na tento výrobok vzťahujú.

(5) Výrobca uchováva technickú dokumentáciu týkajúcu sa vykonaného posúdenia zhody a vydané vyhlásenie o zhode a dokumentáciu podľa prílohy č. 2 tak, aby boli k dispozícii orgánom dohľadu po dobu 10 rokov od vyrobenia posledného výrobku, na ktorý bolo toto vyhlásenie o zhode vydané.

(6) Ak je výrobok, na ktorý sa vzťahujú technické požiadavky, navrhovaný organizáciou registrovanou podľa osobitného predpisu15) a navrhovanie výrobkov má v predmete registrácie, pri posudzovaní zhody výrobku postupuje táto organizácia podľa prílohy č. 2.

(7) Ak je výrobok, na ktorý sa vzťahujú technické požiadavky, navrhovaný organizáciou so systémom riadenia kvality v súlade s harmonizovanými normami,11) ktorých referenčné čísla boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a navrhovanie výrobkov má v predmete registrácie, má sa za to, že organizácia postupovala v súlade s prílohou č. 2.

§ 6

(1) Dohľad nad dodržiavaním povinností ustanovených týmto zákonom vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia podľa osobitných predpisov.16)

(2) Ak má orgán dohľadu k dispozícii hodnoverné údaje o tom, že výrobok nespĺňa technické požiadavky ustanovené týmto zákonom, zabezpečí posúdenie zhody, a ak zistí, že výrobok nie je v zhode s technickými požiadavkami, zverejní túto skutočnosť a postupuje podľa osobitného predpisu.17)

(3) Orgán dohľadu informuje Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) o výsledkoch dohľadu nad trhom. Výsledky dohľadu oznámi ministerstvo Komisii.

(4) Ak orgán dohľadu zakáže výrobok uvádzať na trh alebo ho prikáže stiahnuť z trhu, ministerstvo o tom bez zbytočného odkladu informuje Komisiu a ostatné členské štáty. Ministerstvo v informácii uvedie, či je nezhoda výrobku spôsobená nesplnením technických požiadaviek, nesprávnym uplatňovaním alebo nedostatkami harmonizovaných noriem.

(5) Spotrebitelia18) a iné fyzické osoby a právnické osoby môžu predkladať orgánu dohľadu a výrobcovi pripomienky a námietky k hodnoteniu zhody výrobku.

(6) Ak určená právnická osoba19) zistí, že harmonizované normy nespĺňajú všetky špecifické ustanovenia technických požiadaviek podľa osobitného predpisu, informuje o tom Stály výbor Európskej komisie zriadený podľa čl. 5 smernice 98/34/ES o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov. V informácii uvedie zistené skutočnosti.

§ 7

(1) Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba sa dopustí správneho deliktu, ak

a) umiestni na výrobok označenie, ktoré významom alebo formou zavádza spotrebiteľov a môže spôsobiť zámenu s označením CE podľa § 3 ods. 5,

b) neposkytne informácie o výrobku podľa § 3 ods. 6 a 7,

c) nevykoná posúdenie zhody postupom podľa § 5 ods. 2 až 4.

(2) Za správny delikt podľa odseku 1 orgán dohľadu uloží pokutu od 10 000 Sk do 500 000 Sk.

(3) Pri ukladaní pokuty v medziach podľa odseku 2 orgán dohľadu prihliada na závažnosť správneho deliktu, spôsob jeho spáchania, čas trvania a jeho následky.

(4) Pokutu podľa odseku 2 môže orgán dohľadu uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa o spáchaní správneho deliktu dozvedel, najneskôr však do štyroch rokov, keď bol správny delikt spáchaný.

(5) Na konanie podľa tohto zákona sa použije všeobecný predpis o správnom konaní.20)

§ 8

Týmto zákonom sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedený v prílohe č. 3.


§ 9

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.


Príloha č. 1 k zákonu č. 665/2007 Z. z.

A. VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY NA EKODIZAJN

Metóda všeobecných požiadaviek na ekodizajn sa uplatní ak nie je vhodné stanoviť hraničné hodnoty pre skupinu skúmaných výrobkov s cieľom zlepšiť environmentálne vlastnosti výrobku s dôrazom na jeho dôležité environmentálne aspekty bez toho, aby boli určené hraničné hodnoty.

Časť 1

Parametre ekodizajnu pre výrobky

1.1 Dôležité environmentálne aspekty, týkajúce sa projektovania výrobku, zisťuje výrobca v súvislosti s nasledujúcimi fázami životného cyklu výrobku:

a) výber a použitie materiálov,

b) výroba,

c) balenie, doprava a distribúcia,

d) inštalácia a údržba,

e) používanie,

f) koniec doby používania, čo označuje stav, keď výrobok využívajúci energiu ukončil svoje prvé používanie až po jeho konečné zneškodnenie.

1.2 V každej fáze posudzuje tieto environmentálne aspekty:

a) predpokladaná spotreba materiálov, energie a iných zdrojov,

b) predpokladané emisie do ovzdušia, do vody alebo do pôdy,

c) predpokladané znečistenie pôsobením fyzikálnych účinkov ako hluk, vibrácie, žiarenie alebo elektromagnetické polia,

d) predpokladaný vznik odpadového materiálu,

e) možnosti opätovného využitia, recyklácie a zhodnotenia1) materiálov alebo energie.

1.3 Na posúdenie možnosti zlepšenia environmentálnych aspektov podľa bodu 1.2 sa podľa vhodnosti použijú najmä parametre:

a) hmotnosť a objem výrobku,

b) použitie materiálov získaných z recyklačných činností,

c) spotreba energie, vody a iných zdrojov počas životného cyklu,

d) použitie látok klasifikovaných ako nebezpečné pre zdravie alebo nebezpečné pre životné prostredie,2)

e) množstvo a povaha spotrebného materiálu potrebného na správne používanie a údržbu,

f) jednoduchosť opätovného použitia a recyklácie vyjadrená počtom použitých materiálov a súčiastok, použitím štandardných súčiastok, časom potrebným na demontáž, zložitosťou nástrojov potrebných na demontáž, použitím noriem kódovania súčiastok a materiálov na účely zistenia súčiastok a materiálov vhodných na opätovné použitie a recykláciu, použitím ľahko recyklovateľných materiálov, jednoduchým prístupom k cenným a ostatným recyklovateľným súčiastkam a materiálom, jednoduchým prístupom k súčiastkam a materiálom obsahujúcim nebezpečné látky,

g) začlenenie použitých súčiastok,

h) vyhýbanie sa technickým riešeniam, ktoré sú nepriaznivé pre opätovné použitie a recykláciu súčiastok a celých výrobkov,

i) predĺženie životnosti vyjadrené minimálnou zaručenou životnosťou, minimálnou dobou dostupnosti náhradných dielov, modularitou, aktualizovateľnosťou a opraviteľnosťou,

j) množstvo vznikajúceho odpadu a množstvo vznikajúceho nebezpečného odpadu,3)

k) emisie do ovzdušia (skleníkové plyny, okysličujúce prostriedky, prchavé organické zlúčeniny, látky spôsobujúce stenčovanie ozónovej vrstvy, perzistentné organické znečisťujúce látky, ťažké kovy, jemné čiastočky a suspenzované čiastočky),

l) emisie do vody (ťažké kovy, látky s nežiaducim účinkom na kyslíkovú rovnováhu, perzistentné organické znečisťujúce látky),

m) emisie do pôdy (priesaky a úniky nebezpečných látok počas fázy používania výrobku a možnosť vytečenia pri jeho zneškodňovaní ako odpadu),

n) ďalšie vhodné parametre na zlepšenie environmentálnych aspektov.

Časť 2

Požiadavky na výrobcu

1. Vo vzťahu k environmentálnym aspektom, ktoré možno vo veľkej miere ovplyvniť projektovaním výrobku, výrobca vykonáva posudzovanie typu výrobku počas celého jeho životného cyklu na základe reálneho predpokladu obvyklých podmienok a účelov použitia. Ďalšie environmentálne aspekty možno skúmať na základe dobrovoľnosti. Na základe tohto posúdenia vyhotoví výrobca environmentálny profil výrobku. Výrobca vychádza z charakteristiky výrobku týkajúcej sa životného prostredia a zo vstupov alebo výstupov počas životného cyklu výrobku vyjadrených v merateľných fyzických veličinách.

Výrobca použije toto posúdenie na vyhodnotenie alternatívnych konštrukčných riešení a dosiahnutých environmentálnych vlastností výrobku v porovnaní s referenčnými hodnotami. Výber konkrétneho konštrukčného riešenia dosiahne rovnováhu medzi rôznymi environmentálnymi aspektmi a medzi environmentálnymi aspektmi a inými relevantnými hľadiskami, napríklad bezpečnosťou a ochranou zdravia, technickými požiadavkami na funkčnosť, kvalitou a výkonom a ekonomickými aspektmi vrátane výrobných nákladov a predajnosti v súlade s príslušnými predpismi.

B. OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA EKODIZAJN

Cieľom osobitných požiadaviek na ekodizajn je zlepšiť vybraný environmentálny aspekt výrobku. Osobitné požiadavky na ekodizajn môžu byť vo forme požiadaviek na zníženie spotreby konkrétneho zdroja, podľa potreby napríklad limit čerpania zdroja v rôznych fázach životného cyklu výrobku.

Tvorba osobitných požiadaviek na ekodizajn:

1. Pri technickej, environmentálnej a ekonomickej analýze sa vyberie istý počet reprezentatívnych typov výrobkov na trhu a zistia sa technické možnosti zlepšenia environmentálnych vlastností výrobku, pričom sa zohľadní ekonomická únosnosť možností a zabráni sa výraznej strate výkonu alebo užitočnosti pre spotrebiteľa.

Pri posudzovaných environmentálnych aspektoch sa na základe technickej, environmentálnej a ekonomickej analýzy určia výrobky a technológie s najlepším výkonom dostupné na trhu.

Počas analýzy, ako aj pri stanovení požiadaviek, treba brať do úvahy výkon výrobkov dostupných na medzinárodných trhoch a hodnoty stanovené v právnych predpisoch iných krajín.

Na základe tejto analýzy a pri zohľadnení ekonomickej a technickej uskutočniteľnosti, ako aj potenciálu pre zlepšenie sa prijmú konkrétne opatrenia s cieľom minimalizovať vplyv výrobku na životné prostredie.

V súvislosti s energetickou spotrebou pri používaní výrobku sa stanoví úroveň energetickej účinnosti alebo spotreby tak, aby boli náklady počas životného cyklu reprezentatívnych modelov výrobkov využívajúcich energiu pre koncových užívateľov čo najnižšie vzhľadom na vplyvy na iné environmentálne aspekty. Metóda analýzy nákladov počas životného cyklu využíva skutočnú diskontnú sadzbu na základe údajov poskytnutých Európskou centrálnou bankou a reálnu životnosť výrobkov; vychádza zo súčtu zmien kúpnej ceny a prevádzkových nákladov, ktoré vyplývajú z rôznych úrovní možností technického vylepšenia, a sú znižované počas životnosti predmetných reprezentatívnych modelov výrobkov. Prevádzkové výdavky pokrývajú predovšetkým spotrebu energie a dodatočné výdavky na iné zdroje.

Analýza citlivosti týkajúca sa príslušných faktorov a podľa potreby aj externých environmentálnych nákladov, vrátane emisií skleníkových plynov, ktorým sa dá vyhnúť, sa vykonáva s cieľom zistiť, či došlo k výrazným zmenám a či sú celkové závery spoľahlivé. Požiadavka sa upraví zodpovedajúcim spôsobom.

Podobný postup možno uplatniť aj pre iné zdroje, napríklad vodu.

2. Pri vytváraní technických, environmentálnych a ekonomických analýz možno použiť informácie dostupné v rámci iných aktivít Európskeho spoločenstva; to platí aj pre informácie z existujúcich programov uplatňovaných v iných častiach sveta pre stanovenie osobitnej požiadavky na ekodizajn výrobkov, ktoré sú predmetom obchodu s hospodárskymi partnermi Európskej únie.

3. Dátum nadobudnutia účinnosti požiadavky zohľadňuje cyklus potrebný na zmenu projektovania príslušného výrobku.

Príloha č. 2 k zákonu č. 665/2007 Z. z.

SYSTÉM RIADENIA PRE POSUDZOVANIE ZHODY

Výrobca posudzuje zhodu s technickými požiadavkami. Výrobca poskytuje rámec pre stanovenie a preskúmanie cieľov a ukazovateľov environmentálnych aspektov výrobku na účely zlepšenia celkových environmentálnych vlastností výrobku. Všetky opatrenia prijaté výrobcom na účely zlepšenia celkových environmentálnych vlastností a vytvorenia environmentálneho profilu výrobku, prostredníctvom projektovania a výroby sa systematicky a riadne zdokumentujú formou písomných postupov a pokynov. Tieto postupy a pokyny obsahujú najmä primeraný opis:

a) zoznamu dokumentov, ktoré musia byť vypracované na účely posúdenia zhody výrobku a ak sú relevantné, musia byť sprístupnené,

b) cieľov a ukazovateľov environmentálnych vlastností výrobku a organizačnej štruktúry, povinností, právomocí vedenia a pridelenia prostriedkov na ich realizáciu a udržanie,

c) kontrol a skúšok vykonávaných po výrobe s cieľom overiť vlastnosti výrobku v porovnaní s ukazovateľmi environmentálnych vlastností,

d) postupov pre kontrolu požadovanej dokumentácie a zabezpečenie jej aktuálnosti,

e) spôsobu overenia vykonávania a účinnosti environmentálnych prvkov systému riadenia.

1. Plánovanie

Výrobca vytvorí a udržiava

a) postupy potrebné na vytvorenie environmentálneho profilu výrobku,

b) ciele a ukazovatele environmentálnych vlastností výrobku zohľadňujúce technologické možnosti so zreteľom na technické požiadavky a ekonomické požiadavky,

c) program dosiahnutia týchto cieľov.

2. Vykonávanie a dokumentácia

Dokumentácia týkajúca sa systému riadenia obsahuje najmä

a) práva a povinnosti výrobcu, ktoré sa vymedzia a zdokumentujú s cieľom zabezpečiť účinné environmentálne vlastnosti výrobku a podávanie správ o jeho prevádzke na účely preskúmania a zlepšovania,

b) dokumenty označujúce metódy kontroly a overovania projektu a postupy a systematické opatrenia použité pri projektovaní výrobku,

c) výrobcom vyhotovené a udržiavané informácie, ktoré opisujú základné environmentálne prvky systému riadenia a postupy pre kontrolu všetkých vyžadovaných dokumentov.

3. Dokumentácia týkajúca sa výrobku obsahuje najmä

a) všeobecný opis výrobku a jeho predpokladaného použitia,

b) výsledky relevantných štúdií environmentálneho posudzovania vykonané výrobcom alebo odkazy na literatúru o environmentálnom posudzovaní alebo prípadové štúdie, ktoré výrobca používa pri hodnotení, dokumentovaní a určovaní konštrukčných riešení výrobku,

c) environmentálny profil výrobku,

d) dokumenty opisujúce výsledky vykonaných meraní súladu s požiadavkami na ekodizajn vrátane podrobností o zhode týchto meraní v porovnaní s technickými požiadavkami na ekodizajn,

e) výrobcom vyhotovené špecifikácie, ktoré uvádzajú najmä použité technické normy a ak sa nepoužijú technické normy podľa § 3 ods. 3 písm. c) a d) alebo ak sa tieto technické normy nevzťahujú na úplne všetky technické požiadavky, tak prostriedky použité na zabezpečenie zhody,

f) kópiu informácií týkajúcich sa environmentálnych aspektov projektovania výrobku, ktoré sa poskytujú podľa požiadaviek špecifikovaných podľa § 3 ods. 6.

4. Kontrola a nápravné opatrenia

a) výrobca prijme opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, že výrobok sa vyrába podľa špecifikácií projektu a s technickými požiadavkami, ktoré sa naň vzťahujú,

b) výrobca vyhotoví a udržiava postupy na preskúmanie a postupy pri nezhode a do zdokumentovaných postupov začlení zmeny vyplývajúce z nápravných opatrení,

c) výrobca najmenej raz za tri roky vykoná úplný vnútorný audit systému riadenia so zreteľom na jeho environmentálne aspekty.

Príloha č. 3 k zákonu č. 665/2007 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/32/ES zo 6. júla 2005 o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn výrobkov využívajúcich energiu a o zmene a doplnení smernice Rady 92/42/EHS a smerníc Európskeho parlamentu a Rady 96/57/ES a 2000/55/ES (Ú. v. EÚ L 191, 22. 7. 2005).

Poznámky pod čiarou

1) § 2 ods. 1 písm. g) zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2) § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.

3) § 2 ods. 1 písm. d) zákona č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov v znení zákona č. 217/2007 Z. z.

4) § 2 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5) § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 469/2002 Z. z.

6) § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.

7) § 2 ods. 1 písm. d) zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.

8) § 13 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.

9) § 21 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.

10) § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 436/2001 Z. z.

11) § 5 ods. 5 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.

12) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

13) Zákon č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.

14) § 2 ods. 2 zákona č. 469/2002 Z. z. v znení zákona č. 217/2007 Z. z.

15) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 z 19. marca 2001, ktorým sa umožňuje dobrovoľná účasť organizácií v systéme spoločenstva pre ekologické riadenie a audit (EMAS) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 26).

16) § 2 písm. f) zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 22/2004 Z. z.

17) § 20, § 21 a § 24 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

18) § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z.

19) § 3 ods. 1 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.

20) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

1) § 2 ods. 6 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2) Napríklad zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov, zákon č. 217/2003 Z. z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3) § 2 ods. 13 zákona č. 223/2001 Z. z.