Čiastka č. 135/2007 Z. z.

Vydaná dňa: 30.06.2007
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
298/2007 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o činnostiach testovacích pracovísk, pracovných náplniach zamestnancov v nich zamestnaných a podrobnosti o činnostiach a pracovných náplniach inšpektorov vykonávajúcich inšpekcie a overovanie dodržiavania zásad správnej laboratórnej praxe 01.07.2007
299/2007 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností 01.07.2007