Čiastka č. 117/2007 Z. z.

Vydaná dňa: 14.06.2007
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
254/2007 Z. z. Zákon o zrušení krajských úradov a o zmene a doplnení zákona č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 263/2006 Z. z. 01.10.2007
255/2007 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov 01.07.2007
256/2007 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje stupnica platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru 01.07.2007
257/2007 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 325/2002 Z. z. o poskytovaní darov a jednorazového mimoriadneho odškodnenia na úseku ochrany pred požiarmi 01.07.2007