Zákon č. 255/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov

Čiastka 117/2007
Platnosť od 14.06.2007
Účinnosť od 01.07.2007

OBSAH

255

ZÁKON

z 18. mája 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 523/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb. a zákona č. 233/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 14 odsek 2 znie:

(2) Na čele magistrátu hlavného mesta je riaditeľ, ktorého na dobu neurčitú vymenúva a odvoláva primátor mesta. Riaditeľ magistrátu sa zúčastňuje zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva s hlasom poradným.“.

2. V § 17 odsek 5 znie:

(5) Starostu počas jeho neprítomnosti zastupuje jeho zástupca, ktorého na návrh starostu zvolí miestne zastupiteľstvo z radov svojich poslancov. Miestne zastupiteľstvo na návrh starostu určí, ktoré právomoci starostu je oprávnený vykonávať jeho zástupca.“.

3. V § 19 odsek 2 znie:

(2) Na čele miestneho úradu je prednosta, ktorého vymenúva a odvoláva starosta. Prednosta miestneho úradu sa môže zúčastňovať zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva s hlasom poradným.“.

4. § 26 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Mestská časť ako právnická osoba podľa § 2 ods. 2 má ako žiadateľ na účely čerpania prostriedkov z fondov Európskej únie postavenie obce.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2007.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.