Čiastka č. 108/2007 Z. z.

Vydaná dňa: 25.05.2007
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
240/2007 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
241/2007 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o školení a skúške bezpečnostného poradcu, o činnosti skúšobných komisií a vzore osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu 01.06.2007
242/2007 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 251/2005 Z. z. 15.06.2007