Čiastka č. 90/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 05.05.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
252/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podrobnostiach o prevádzke kúpalísk a podrobnostiach o požiadavkách na kvalitu vody kúpalísk, vody na kúpanie a jej kontrolu 01.06.2006
253/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci 01.06.2006